Monteur steigerbouw

 
BK-0307-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Monteur steigerbouw

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van Constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector. De Competentfiche van SERV (I150302) omschrijft enkel het werkgebied van de ‘Stellingbouw’. De Competentfiche geeft ook benamingen aan zoals ‘Chef monteur stellingbouw’, ‘Monteur van steigers’, ‘Monteur stellingbouw’, ‘Steigermonteur’, ‘Stellingmonteur’, ‘Stellingbouwer’ of ‘Teamleider stellingbouw’.

Steigerbouwer en stellingbouwer zijn echter overkoepelende benamingen. Bij de steigerbouwers kunnen we meerdere beroepskwalificaties identificeren. Deze onderverdeling is gebaseerd op bijkomende competenties in het (de)monteren van steigers van steeds complexere aard en activiteiten zoals het keuren, vrijgeven van steigers van diverse complexiteit, het aansturen van teamleden en het communiceren met klanten en opdrachtgevers.

Definitie

De monteur steigerbouw monteert, demonteert, bouwt om en herstelt zelfstandig steigers met standaardconfiguraties en helpt onder toezicht van een chef-monteur bij het monteren, demonteren, ombouwen en herstellen van steigers met complexe configuratie volgens de gangbare veiligheidsregels, teneinde veilige steigerconstructies te realiseren.

Afbakening

De competenties uit de beroepskwalificatie zijn van toepassing op onderstaande steigerconstructies met standaardconfiguratie:
- Steigerconstructie van een bepaald regelmatig voorkomend type;
- Steigerconstructie opgebouwd volgens een vast modulair patroon;
- Steigerconstructie belast volgens een welbepaald lastenschema;
- Steigerconstructie met regelbare voetspindels;
- Steigerconstructie waarvan de sterkte en stabiliteit aangetoond kan worden met behulp van de montage-richtlijnen en gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van steigermateriaal of van de werkgever die de steiger monteert.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de vakterminologie
 • Competentie 2:
  Ontvangt en begrijpt de werkopdracht
  • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
  • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met standaardconfiguratie
  • Herkent, benoemt en beschrijft gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen
  • Duidt met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de maximale fysieke belasting
  • Kennis van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting van de betrokken steiger
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van de types steigers en hun toepassingen (gevelsteigers, volumesteigers, hangsteigers, uitbouwsteigers, uitsteeksteigers, verrijdbare steigers, takelsteigers, ondersteuningen, verhijsbare steigers, overkappingen en tentconstructies)
  • Kennis van de verschillende onderdelen van steigers
  • Kennis van de begrippen ‘sterkte’, ‘stijfheid’ en ‘stabiliteit’, en het belang daarvan voor een steigerconstructie
  • Kennis van de gangbare gebaren om de gebruikelijke steigeronderdelen mee aan te duiden
  • Kennis van informatie/richtlijnen en gebruiksaanwijzingen door de fabrikant/steigerbouwer
  • Kennis van steigertekeningen/schema's voor een steiger
  • Kennis van materiaalspecificaties voor een steiger
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Controleert en onderhoudt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt energiestromen duurzaam
  • Beperkt geluidshinder
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van voorschriften rond afval
  • Kennis van handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
 • Competentie 4:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van signalisatievoorschriften
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
 • Competentie 5:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. werkzaamheden
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 6:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
  • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
 • Competentie 7:
  Gebruikt de op het eigen werkgebied van toepassing zijnde arbeidsmiddelen
  • Selecteert en controleert de arbeidsmiddelen die hij bij de uitoefening van het beroep mag gebruiken
  • Gebruikt de verschillende arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het eigen beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden, volgens de gebruikshandleiding
  • Onderhoudt de arbeidsmiddelen en reinigt deze na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden zonder attesten of certificaten
  • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en waarvoor attesten of certificaten vereist zijn
 • Competentie 8:
  Voert een Last Minute Risico Analyse uit
  • Past vuistregels toe voor de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van te bouwen steigers
  • Verklaart de uitkomst van een Last Minute Risico Analyse
  • Reikt verbeterings- / aandachtspunten aan op basis van de uitkomst van een Last Minute Risico Analyse
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de bevoegdheden van de betrokkenen (hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur) bij gebruik en montage van een steiger
  • Kennis van de begrippen ‘sterkte’, ‘stijfheid’ en ‘stabiliteit’, en het belang daarvan voor een steigerconstructie
  • Kennis van de vuistregels van sterkte, stijfheid en stabiliteit
  • Kennis van de wetgeving, regelgeving en procedures die van toepassing zijn op gebied van steigerbouw (ARAB - Codex - KB 31.08.2005 - Europese en Belgische normen - Ladders - Aansprakelijkheden)
  • Kennis van Last Minute Risico Analyse
 • Competentie 9:
  Beoordeelt het meest voorkomende steigermateriaal kwalitatief
  • Keurt het meest voorkomende steigermateriaal aan de hand van afkeurmaatstaven
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de afkeurcriteria bij de controle van steigeronderdelen
 • Competentie 10:
  Stelt een materiaalstaat op voor een steiger met standaardconfiguratie
  • Stelt een materiaalstaat op aan de hand van een steigertekening/schema
  • Vult een materiaalstaat in
  • Maakt een inschatting van het benodigde materiaal voor bijkomende werkzaamheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materiaalstaten
  • Kennis van materiaalspecificaties voor een steiger
 • Competentie 11:
  Monteert, demonteert en bouwt een steiger met standaardconfiguratie veilig om
  • Past de principes voor de veilige (de)montage van steigers met standaardconfiguratie toe met de gepaste methodes en hulpmiddelen
  • Monteert een steiger met een standaardconfiguratie volgens de juiste volgorde
  • Past, indien nodig, een steiger met een standaardconfiguratie aan
  • Beoordeelt of een steiger met standaardconfiguratie gereed is voor keuring en overdracht
  • Demonteert een steiger met een standaardconfiguratie volgens de juiste volgorde
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de principes en de juiste volgorde bij (de)montage van een steiger met standaardconfiguratie
  • Kennis van veilige (de)montage van een steiger met standaardconfiguratie
  • Kennis van mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van steiger met standaardconfiguratie
 • Competentie 12:
  Herstelt of brengt een onveilige steiger met standaardconfiguratie terug in veilige staat
  • Herkent en benoemt een onveilige steiger met standaardconfiguratie
  • Past vuistregels toe voor de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van te bouwen steigers
  • Past een onveilige steiger met standaardconfiguratie aan
  • Beoordeelt of een steiger met standaardconfiguratie terug in veilige staat hersteld is, zodat deze gekeurd kan worden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van externe factoren en situaties die de veiligheid van een steiger met standaardconfiguraties in het gedrang brengen
  • Kennis van de vuistregels van sterkte, stijfheid en stabiliteit
  • Kennis van mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van steiger met standaardconfiguratie
 • Competentie 13:
  Houdt toezicht op de hulpmonteur(s)
  • Communiceert op gepaste wijze met de hulpmonteur(s)
  • Houdt toezicht op de werkzaamheden van de hulpmonteur(s)
  • Stuurt de hulpmonteur(s) indien nodig bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de bevoegdheden van de betrokkenen (hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur) bij gebruik en montage van een steiger
  • Kennis van mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van steiger met standaardconfiguratie
  • Kennis van aansprakelijkheden van de monteur in zijn rol als toezichthouder van de hulpmonteur
 • Competentie 14:
  Helpt bij het veilig monteren, demonteren en ombouwen van een steiger met complexe configuratie
  • Herkent en benoemt de risico’s bij het monteren en demonteren van een steiger met complexe configuratie
  • Geeft de juiste (de)montagevolgorde van het materiaal van een steiger met complexe configuratie
  • Helpt bij het (de)monteren en ombouwen van een steiger met complexe configuratie, onder toezicht van een chef-monteur
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van veilige (de)montage van een steiger met complexe configuratie
  • Basiskennis van de principes en de juiste volgorde bij (de)montage van een steiger met complexe configuratie
  • Kennis van de bevoegdheden van de betrokkenen (hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur) bij gebruik en montage van een steiger
  • Kennis van het verschil tussen steigers die vallen onder de steigers met standaardconfiguratie en de steigers die hiervan afwijken (steigers met complexe configuratie)
  • Kennis van de mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van alle voorkomende steigers
 • Competentie 15:
  Helpt bij het herstellen of terug in veilige staat brengen van een steiger met complexe configuratie
  • Herkent en benoemt (niet-constructieve) onveilige situaties bij een steiger met complexe configuratie
  • Helpt bij het aanpassen van een onveilige steiger met complexe configuratie
  • Laat door de chef-monteur beoordelen of een steiger met complexe configuratie terug in veilige staat is, zodat deze gekeurd kan worden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van veilige (de)montage van een steiger met complexe configuratie
  • Basiskennis van de principes en de juiste volgorde bij (de)montage van een steiger met complexe configuratie
  • Kennis van de bevoegdheden van de betrokkenen (hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur) bij gebruik en montage van een steiger
  • Kennis van de mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van alle voorkomende steigers

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van veilige (de)montage van een steiger met complexe configuratie
 • Basiskennis van de principes en de juiste volgorde bij (de)montage van een steiger met complexe configuratie
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van de bouwplaatsorganisatie
 • Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen, elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
 • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Kennis van externe factoren en situaties die de veiligheid van een steiger met standaardconfiguraties in het gedrang brengen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van de maximale fysieke belasting
 • Kennis van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting van de betrokken steiger
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (soorten, verplichtingen, afkeurstandaarden, onderhouds- en reinigingsvoorschriften, ...)
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van voorschriften rond afval
 • Kennis van werkdocumenten
 • Kennis van handgereedschap
 • Kennis van werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. werkzaamheden
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de types steigers en hun toepassingen (gevelsteigers, volumesteigers, hangsteigers, uitbouwsteigers, uitsteeksteigers, verrijdbare steigers, takelsteigers, ondersteuningen, verhijsbare steigers, overkappingen en tentconstructies)
 • Kennis van de verschillende onderdelen van steigers
 • Kennis van de afkeurcriteria bij de controle van steigeronderdelen
 • Kennis van de bevoegdheden van de betrokkenen (hulpmonteur - monteur - chef-monteur - steigerkeurder - steigerinspecteur) bij gebruik en montage van een steiger
 • Kennis van de begrippen ‘sterkte’, ‘stijfheid’ en ‘stabiliteit’, en het belang daarvan voor een steigerconstructie
 • Kennis van de vuistregels van sterkte, stijfheid en stabiliteit
 • Kennis van de wetgeving, regelgeving en procedures die van toepassing zijn op gebied van steigerbouw (ARAB - Codex - KB 31.08.2005 - Europese en Belgische normen - Ladders - Aansprakelijkheden)
 • Kennis van het verschil tussen steigers die vallen onder de steigers met standaardconfiguratie en de steigers die hiervan afwijken (steigers met complexe configuratie)
 • Kennis van de principes en de juiste volgorde bij (de)montage van een steiger met standaardconfiguratie
 • Kennis van Last Minute Risico Analyse
 • Kennis van veilige (de)montage van een steiger met standaardconfiguratie
 • Kennis van materiaalstaten
 • Kennis van mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van steiger met standaardconfiguratie
 • Kennis van de mogelijke risico’s bij het (de)monteren en aanpassen van alle voorkomende steigers
 • Kennis van aansprakelijkheden van de monteur in zijn rol als toezichthouder van de hulpmonteur
 • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden zonder attesten of certificaten
 • Kennis van de arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het beroep van toepassing zijn en waarvoor attesten of certificaten vereist zijn
 • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
 • Kennis van de gangbare gebaren om de gebruikelijke steigeronderdelen mee aan te duiden
 • Kennis van informatie/richtlijnen en gebruiksaanwijzingen door de fabrikant/steigerbouwer
 • Kennis van steigertekeningen/schema's voor een steiger
 • Kennis van materiaalspecificaties voor een steiger

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
 • Leest en begrijpt montage-, demontage- of ombouwschema van een steiger met standaardconfiguratie
 • Herkent, benoemt en beschrijft gebruikelijke steigertypes en steigertoepassingen
 • Duidt met gebaren de gebruikelijke steigeronderdelen aan
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Controleert en onderhoudt persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Selecteert en controleert de arbeidsmiddelen die hij bij de uitoefening van het beroep mag gebruiken
 • Past vuistregels toe voor de sterkte, de stijfheid en de stabiliteit van te bouwen steigers
 • Verklaart de uitkomst van een Last Minute Risico Analyse
 • Keurt het meest voorkomende steigermateriaal aan de hand van afkeurmaatstaven
 • Stelt een materiaalstaat op aan de hand van een steigertekening/schema
 • Vult een materiaalstaat in
 • Maakt een inschatting van het benodigde materiaal voor bijkomende werkzaamheden
 • Past de principes voor de veilige (de)montage van steigers met standaardconfiguratie toe met de gepaste methodes en hulpmiddelen
 • Beoordeelt of een steiger met standaardconfiguratie gereed is voor keuring en overdracht
 • Herkent en benoemt een onveilige steiger met standaardconfiguratie
 • Beoordeelt of een steiger met standaardconfiguratie terug in veilige staat hersteld is, zodat deze gekeurd kan worden
 • Communiceert op gepaste wijze met de hulpmonteur(s)
 • Houdt toezicht op de werkzaamheden van de hulpmonteur(s)
 • Herkent en benoemt de risico’s bij het monteren en demonteren van een steiger met complexe configuratie
 • Geeft de juiste (de)montagevolgorde van het materiaal van een steiger met complexe configuratie
 • Herkent en benoemt (niet-constructieve) onveilige situaties bij een steiger met complexe configuratie
 • Laat door de chef-monteur beoordelen of een steiger met complexe configuratie terug in veilige staat is, zodat deze gekeurd kan worden

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Reikt verbeterings- / aandachtspunten aan op basis van de uitkomst van een Last Minute Risico Analyse
 • Past, indien nodig, een steiger met een standaardconfiguratie aan
 • Past een onveilige steiger met standaardconfiguratie aan
 • Stuurt de hulpmonteur(s) indien nodig bij
 • Helpt bij het aanpassen van een onveilige steiger met complexe configuratie

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt energiestromen duurzaam
 • Beperkt geluidshinder
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Gebruikt de verschillende arbeidsmiddelen die bij de uitoefening van het eigen beroep van toepassing zijn en gebruikt mogen worden, volgens de gebruikshandleiding
 • Onderhoudt de arbeidsmiddelen en reinigt deze na gebruik
 • Monteert een steiger met een standaardconfiguratie volgens de juiste volgorde
 • Demonteert een steiger met een standaardconfiguratie volgens de juiste volgorde
 • Helpt bij het (de)monteren en ombouwen van een steiger met complexe configuratie, onder toezicht van een chef-monteur

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend op locatie in open of gesloten gebouwen die bewoond of in gebruik kunnen zijn.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, klimatologische omstandigheden en risico’s.
 • De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de veiligheidseisen, door met zorg, precisie, toewijding en respect voor de veiligheidsprocedures te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met collega’s.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidsprocedures en de signalisatie op de bouwplaats respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met steigermateriaal, rekening houdend met veiligheids-, plaatsingsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • bepalen van de eigen werkvolgorde
 • controleren van PBM’s
 • visueel beoordelen van steigermateriaal
 • het gebruiken van steigertekeningen en schema’s van steigers met standaardconfiguratie
 • het opstellen van materiaalstaten van steigers met standaardconfiguratie
 • het monteren, demonteren en ombouwen van steigers met standaardconfiguratie
 • het leiding geven en toezicht houden op een team van hulpmonteurs
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • codes van goede praktijk
 • wettelijke en technische voorschriften
 • veiligheids- en gezondheidsinstructies
 • afspraken met collega’s en derden
 • instructies van de leidinggevende
 • de instructies die voorkomen in het montage- demontage- en ombouwschema
 • de instructienota opgesteld door de bevoegd persoon*
Doet beroep op
 • een leidinggevende voor de werkopdracht en bij problemen (gevaarlijke en/of onveilige situaties, …).

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Ontvangt en begrijpt de werkopdracht
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt de op het eigen werkgebied van toepassing zijnde arbeidsmiddelen
 • Voert een Last Minute Risico Analyse uit
 • Beoordeelt het meest voorkomende steigermateriaal kwalitatief
 • Stelt een materiaalstaat op voor een steiger met standaardconfiguratie
 • Monteert, demonteert en bouwt een steiger met standaardconfiguratie veilig om
 • Herstelt of brengt een onveilige steiger met standaardconfiguratie terug in veilige staat
 • Houdt toezicht op de hulpmonteur(s)
 • Helpt bij het veilig monteren, demonteren en ombouwen van een steiger met complexe configuratie
 • Helpt bij het herstellen of terug in veilige staat brengen van een steiger met complexe configuratie

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.