Koeltechnicus

 
BK-0328-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Koeltechnicus

Definitie

Stelt koeltechnische installaties in dienst en voert preventief en correctief onderhoud uit teneinde de installatie volgens de veiligheidsregels, de regelgeving en de opgegeven specificaties te realiseren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
  • Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke
  • Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
  • Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
  • Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
 • Competentie 2:
  Organiseert de taken in functie van een dagplanning
  • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
  • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Houdt voorraden bij en vult aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis voorraadbeheer
  • Basiskennis Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten)
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn tijdens koeltechnische werkzaamheden
  • Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB)
  • Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
  • Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering
  • Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
  • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan
  • Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
  • Beperkt steeds de uitstoot van koudemiddelen met gefluoreerde broeikasgassen (HFK's en HFK-mengels) tot het minimum
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van EHBO
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en –voorschriften
  • Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
  • Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
  • Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
  • Kennis opleidingsverplichtingen rond veiligheid
  • Kennis van as-builtplan
  • Kennis van de verschillende asbesthoudende producten
  • Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
  • Kennis van energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC,…)
  • Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken
  • Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties
  • Kennis van PBM’s en CBM’s
  • Kennis van procedures van BA4/BA5
  • Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
  • Kennis van traceerbaarheid van producten
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
  • Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte
  • Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers
  • Kennis van grenzen van bevoegdheden
  • Kennis van werkinstructie hoogwerker
  • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Competentie 5:
  Gebruikt gepaste machines en gereedschappen
  • Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
  • Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
  • Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen, machines en gereedschappen
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 6:
  Bereidt de eigen installatiewerken voor
  • Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit volgens de voorschriften
  • Zet de leidingstracés uit
  • Leest plannen, schema's, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Gebruikt toepassingen om technische informatie op te zoeken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis planlezen en schemalezen
  • Kennis van demontagetechnieken voor hergebruik van materialen
 • Competentie 7:
  Stelt de koelinstallatie in dienst of doet eindassemblage
  • Controleert de installatie op conformiteit met de installatiespecificaties
  • Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten
  • Voert een druktest uit volgens de geldende wetgeving
  • Vacumeert de koelinstallatie indien nodig
  • Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema
  • Zet de installatie onder elektrische spanning
  • Stelt de regelapparatuur in werking
  • Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel
  • Corrigeert de hoeveelheid koudemiddel in functie van de bedrijfsomstandigheden door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder koudemiddelverlies
  • Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk energieverbruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen
  • Kennis van het koudemiddelproces
  • Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie
  • Kennis van eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koudemiddelen (zoals Log P-H)
  • Kennis van de gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (HFK's en HFK-mengsels) en van begrippen zoals GWP-waarde, ton CO2-equivalenten en de implicaties ervan
  • Kennis van relevante technieken en procedures voor de vervanging of vermindering van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen en het veilig ermee omgaan
  • Kennis van het gebruik van veilig omgaan met milieuvriendelijke koudemiddelen
  • Grondige kennis van toepassingen van koudemiddelen
 • Competentie 8:
  Voert preventief onderhoud uit
  • Volgt de checklist zodat alle onderdelen worden nagekeken
  • Controleert de potentiële lekkagepunten
  • Vervangt onderdelen op basis van de checklist
  • Tapt af, ververst en/of smeert onderdelen die dit nodig hebben
  • Reinigt onderdelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van hydraulische componenten, hun werking en toepassing
  • Kennis van elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen…
  • Kennis meet- en regeltechniek (regelaars en hun parameters)
  • Kennis van grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet …
 • Competentie 9:
  Voert correctief onderhoud uit
  • Verwerkt de ontvangen informatie van de storing of stilstand
  • Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie
  • Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters, eventueel met behulp van installatieschema’s, die een oorzaak kunnen zijn van een storing
  • Lost indien nodig eerst de gevolgen van een elektrische of koeltechnische storing op, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de storing gezocht kan worden
  • Beslist op basis van de foutenanalyse welke delen van de installatie verdere werkzaamheden vereisen
  • Maakt de plaats waar hij een onderdeel moet vervangen vrij van koudemiddel, indien nodig
  • Schakelt indien nodig de werking van de installatie uit volgens de instructies
  • Vervangt of hergebruikt onderdelen volgens de voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen…
  • Kennis meet- en regeltechniek (regelaars en hun parameters)
  • Kennis van grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet …
 • Competentie 10:
  Plaatst, demonteert en monteert alle onderdelen en componenten van de klimaat-, koel- en vriesinstallaties
  • Volgt en respecteert de plannen, schema’s, montage- en demontagevoorschriften: respecteert de aangegeven ondersteunpunten, bewaart vrije doorgangen, beoordeelt de herbruikbaarheid van gedemonteerde onderdelen en componenten
  • Plaatst isolatiepanelen van koel- en vriescellen
  • Gebruikt bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond en de te bevestigen componenten
  • Plaatst de componenten op een bereikbare plaats (verdere aansluiting, onderhoud en herstelling)
  • Sluit alle doorvoeropeningen brandwerend, lucht-, en waterdicht af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie
  • Kennis van buisverbindingen en koppelingen
  • Kennis van vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
  • Kennis van materialen, machines en gereedschappen
  • Kennis van het gebruik van recuperatiegroep voor koudemiddelen, hardsoldeerset, uitzettang
  • Grondige kennis van toepassingen van koudemiddelen
 • Competentie 11:
  Monteert, demonteert en verbindt koudemiddelleidingen en componenten
  • Gebruikt meetgereedschap
  • Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af
  • Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden
  • Voorkomt vervorming en elektrolyse
  • Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie
  • Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen
  • Brengt isolatie aan op te isoleren koelleidingen
  • Past montagetechnieken toe
  • Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten
  • Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk
  • Sluit de componenten aan
  • Merkt of actualiseert de locatie van de verbindingen op het werkschema en/of isolatiemantel
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie
  • Kennis van elektronische regelapparatuur
  • Kennis van meetmethoden en meetgereedschap
  • Kennis van buisverbindingen en koppelingen
  • Kennis van vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
  • Kennis van materialen, machines en gereedschappen
  • Kennis van het gebruik van recuperatiegroep voor koudemiddelen, hardsoldeerset, uitzettang
 • Competentie 12:
  Demonteert, monteert en controleert elektrische leidingen
  • Monteert kabelgoten en beugels volgens plan
  • Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden
  • Plaatst de kabels
  • Controleert op correcte aansluiting van de componenten op basis van een bedradingsschema
  • Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst of controleert eerder aangebrachte kabelmerken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van elektrische verbindingen
  • Kennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
  • Kennis van procedures van BA4/BA5
 • Competentie 13:
  Controleert de installatie op dichtheid en corrigeert
  • Controleert de kwaliteit van het werk dat is uitgevoerd door de koelmonteur
  • Voert een druktest uit
  • Controleert de aansluitingen op lekken
  • Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen
  • Voert opnieuw een druktest uit
  • Rapporteert eventuele tekortkomingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van buisverbindingen en koppelingen
  • Kennis van interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures
  • Kennis van druktest
 • Competentie 14:
  Houdt werkadministratie bij
  • Registreert de testresultaten van lekken en druk
  • Houdt een koudemiddelboekhouding bij
  • Vult een opvolgingsdocument in per recuperatiecilinder
  • Vult een checklist in per preventieve onderhoudsbeurt
  • Vult het installatiegebonden logboek in bij iedere tussenkomst
  • Vult een werkbon in volgens de bedrijfsvoorschriften en/of de afspraken met de klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures
  • Kennis van koudemiddelboekhouding
  • Kennis van de toepassing van de normen en wetgeving
  • Kennis van relevante softwarepaketten
 • Competentie 15:
  Voert periodieke lekkagecontroles uit
  • Kent de potentiële lekkagepunten
  • Controleert het logboek voorafgaand aan de lekkagecontrole
  • Legt aandachtspunten, probleemgebieden vast voor een volgend bezoek aan de installatie
  • Voert visuele en manuele inspectie van de koelinstallatie uit
  • Voert een lekkagecontrole uit aan de hand van directe en indirecte methode
  • Gebruikt draagbare meettoestellen
  • Gebruikt een elektronisch lekdetectieapparaat
  • Noteert de beschrijving en de resultaten van de lekdetectiecontrole in het installatiegebonden logboek
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van meetmethoden en meetgereedschap
  • Kennis van interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis voorraadbeheer
 • Basiskennis Engels (begrijpt bij het lezen vakjargon, woorden en eenvoudige zinnen in werkgerelateerde documenten)
 • Basiskennis van de specifieke regelgeving rond het gebruik van HFK-koudemiddelen in koeltoepassingen
 • Basiskennis van EHBO
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en –voorschriften
 • Basiskennis planlezen en schemalezen
 • Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn
 • Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden
 • Kennis van hydraulische componenten, hun werking en toepassing
 • Kennis van elektromechanica: aansluiting, montage, demontage en werking van motoren, ventilatoren, sturingen…
 • Kennis van het koudemiddelproces
 • Kennis meet- en regeltechniek (regelaars en hun parameters)
 • Kennis van grootheden en hun eenheden, bijvoorbeeld: druk, elektrische spanning, volume, debiet …
 • Kennis van de werking, componenten en onderdelen van een koelinstallatie
 • Kennis van eigenschappen, toepassingen en handelsvormen van koudemiddelen (zoals Log P-H)
 • Kennis van de gevolgen voor het milieu van gefluoreerde broeikasgassen die als koudemiddel worden gebruikt (HFK's en HFK-mengsels) en van begrippen zoals GWP-waarde, ton CO2-equivalenten en de implicaties ervan
 • Kennis van relevante technieken en procedures voor de vervanging of vermindering van het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen en het veilig ermee omgaan
 • Kennis van het gebruik van veilig omgaan met milieuvriendelijke koudemiddelen
 • Kennis van elektrische verbindingen
 • Kennis van elektronische regelapparatuur
 • Kennis van meetmethoden en meetgereedschap
 • Kennis van buisverbindingen en koppelingen
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
 • Kennis van vakterminologie in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van interne werkdocumenten en rapporteringsprocedures
 • Kennis van koudemiddelboekhouding
 • Kennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen)
 • Kennis van de toepassing van de normen en wetgeving
 • Kennis van relevante softwarepaketten
 • Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte
 • Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers
 • Kennis van grenzen van bevoegdheden
 • Kennis van werkinstructie hoogwerker
 • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Kennis van materialen, machines en gereedschappen
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van demontagetechnieken voor hergebruik van materialen
 • Kennis opleidingsverplichtingen rond veiligheid
 • Kennis van as-builtplan
 • Kennis van de verschillende asbesthoudende producten
 • Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
 • Kennis van energieprestatieregelgeving (vb EPB, EPC,…)
 • Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken
 • Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties
 • Kennis van PBM’s en CBM’s
 • Kennis van procedures van BA4/BA5
 • Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
 • Kennis van traceerbaarheid van producten
 • Kennis van druktest
 • Kennis van het gebruik van recuperatiegroep voor koudemiddelen, hardsoldeerset, uitzettang
 • Grondige kennis van toepassingen van koudemiddelen

Cognitieve vaardigheden

Generiek
 • Communiceert gepast en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
 • Rapporteert aan klanten of verantwoordelijke
 • Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen
 • Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren
 • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Houdt voorraden bij en vult aan
 • Werkt met oog voor energieprestatie gebouwen (EPB)
 • Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen
 • Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
 • Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan
 • Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
 • Controleert de machines en gereedschappen na gebruik
 • Leest plannen, schema's, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Gebruikt toepassingen om technische informatie op te zoeken
 • Controleert de installatie op conformiteit met de installatiespecificaties
 • Berekent de benodigde hoeveelheid koudemiddel in functie van de leidinglengte en componenten
 • Voert een druktest uit volgens de geldende wetgeving
 • Stelt de regelapparatuur in werking
 • Meet en regelt de installatie conform de opgegeven specificaties in functie van de optimale werking en een zo laag mogelijk energieverbruik
 • Volgt de checklist zodat alle onderdelen worden nagekeken
 • Controleert de potentiële lekkagepunten
 • Verwerkt de ontvangen informatie van de storing of stilstand
 • Schakelt indien nodig de werking van de installatie uit volgens de instructies
 • Volgt en respecteert de plannen, schema’s, montage- en demontagevoorschriften: respecteert de aangegeven ondersteunpunten, bewaart vrije doorgangen, beoordeelt de herbruikbaarheid van gedemonteerde onderdelen en componenten
 • Gebruikt meetgereedschap
 • Vermijdt bij de installatie trillingen, condensatie en corrosie
 • Voorziet uitzettingsmogelijkheden bij doorvoeringen en bevestigingen
 • Controleert op correcte aansluiting van de componenten op basis van een bedradingsschema
 • Controleert de kwaliteit van het werk dat is uitgevoerd door de koelmonteur
 • Voert een druktest uit
 • Controleert de aansluitingen op lekken
 • Voert opnieuw een druktest uit
 • Rapporteert eventuele tekortkomingen
 • Registreert de testresultaten van lekken en druk
 • Houdt een koudemiddelboekhouding bij
 • Vult een opvolgingsdocument in per recuperatiecilinder
 • Vult een checklist in per preventieve onderhoudsbeurt
 • Vult het installatiegebonden logboek in bij iedere tussenkomst
 • Vult een werkbon in volgens de bedrijfsvoorschriften en/of de afspraken met de klant
 • Kent de potentiële lekkagepunten
 • Controleert het logboek voorafgaand aan de lekkagecontrole
 • Legt aandachtspunten, probleemgebieden vast voor een volgend bezoek aan de installatie
 • Voert visuele en manuele inspectie van de koelinstallatie uit
 • Voert een lekkagecontrole uit aan de hand van directe en indirecte methode
 • Gebruikt draagbare meettoestellen
 • Gebruikt een elektronisch lekdetectieapparaat
 • Noteert de beschrijving en de resultaten van de lekdetectiecontrole in het installatiegebonden logboek
 • Beperkt steeds de uitstoot van koudemiddelen met gefluoreerde broeikasgassen (HFK's en HFK-mengels) tot het minimum
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Voorkomt vervorming en elektrolyse
 • Merkt of actualiseert de locatie van de verbindingen op het werkschema en/of isolatiemantel

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek
 • Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden
 • Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
 • Analyseert de storingsgeschiedenis van de installatie
 • Interpreteert foutcodes en de waarde van parameters, eventueel met behulp van installatieschema’s, die een oorzaak kunnen zijn van een storing
 • Lost indien nodig eerst de gevolgen van een elektrische of koeltechnische storing op, zodat de installatie werkt en de oorzaak van de storing gezocht kan worden
 • Beslist op basis van de foutenanalyse welke delen van de installatie verdere werkzaamheden vereisen
 • Herstelt eventuele lekken of andere tekortkomingen
 • Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig

Motorische vaardigheden

Generiek
 • Werkt ergonomisch bij het gebruik van tilhulpmiddelen
 • Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
 • Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit volgens de voorschriften
 • Zet de leidingstracés uit
 • Vacumeert de koelinstallatie indien nodig
 • Vult de volledige installatie volgens de instructies in het werkschema
 • Zet de installatie onder elektrische spanning
 • Vult de installatie met de berekende hoeveelheid van het voorgeschreven koudemiddel
 • Corrigeert de hoeveelheid koudemiddel in functie van de bedrijfsomstandigheden door aftappen of bijvullen van koudemiddel zonder koudemiddelverlies
 • Vervangt onderdelen op basis van de checklist
 • Tapt af, ververst en/of smeert onderdelen die dit nodig hebben
 • Reinigt onderdelen
 • Maakt de plaats waar hij een onderdeel moet vervangen vrij van koudemiddel, indien nodig
 • Vervangt of hergebruikt onderdelen volgens de voorschriften
 • Plaatst isolatiepanelen van koel- en vriescellen
 • Gebruikt bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond en de te bevestigen componenten
 • Plaatst de componenten op een bereikbare plaats (verdere aansluiting, onderhoud en herstelling)
 • Sluit alle doorvoeropeningen brandwerend, lucht-, en waterdicht af
 • Brengt buizen op maat, plooit ze in bochten en werkt ze af
 • Sluit koelleidingen af die niet bewerkt worden
 • Brengt isolatie aan op te isoleren koelleidingen
 • Past montagetechnieken toe
 • Past demontagetechnieken toe met oog op de herbruikbaarheid van componenten
 • Maakt verbindingen en koppelingen volgens de code van goede praktijk
 • Sluit de componenten aan
 • Monteert kabelgoten en beugels volgens plan
 • Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden
 • Plaatst de kabels
 • Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst of controleert eerder aangebrachte kabelmerken

Omgevingscontext

 • De koeltechnicus werkt, ongeacht de sector waartoe hij behoort, in een HVAC-bedrijf, een koeltechnisch bedrijf, een productiebedrijf of een facility management bedrijf.
 • Afhankelijk van de opdracht werkt hij buiten of binnen, soms op hoogte en op moeilijk bereikbare plaatsen. Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en stof voorkomen.
 • De koeltechnicus werkt zowel in teamverband als individueel.
 • Hij moet flexibel kunnen omspringen met wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.
 • De koeltechnicus werkt meestal met vooropgestelde deadlines. Er wordt van hem verwacht dat hij een taak uitvoert in de voorgeschreven tijd. Hij communiceert over eventuele tekortkomingen die ontstaan zijn tijdens de montage.
 • Het werkdomein kent veel reglementen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches over kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn en milieu
 • Installaties worden volgens opgelegde voorschriften opgebouwd. De toepassing, omvang en uitvoering van koelsystemen kunnen echter erg verschillen en heel specifiek zijn. De koelsystemen die op maat gemaakt worden zijn vaak geïntegreerd en complex. Tijdens het werkproces moet de koeltechnicus geschikte oplossingen kunnen bedenken op basis van aanwijzingen, metingen en waarnemingen. Hij moet daarbij redeneren, combineren en procesmatig abstract kunnen denken om zelfstandig tot oplossingen te komen.

Handelingscontext

 • De koeltechnicus moet er zich van bewust zijn dat elke handeling van belang is voor de energieprestatie van de installatie of het toestel.
 • Hij moet resultaatgericht en met een economische ingesteldheid werken en over het nodige doorzettingsvermogen beschikken.
 • Hij wordt verondersteld leergierig te zijn want bijblijven met de technologische ontwikkelingen in het vakgebied is een must.
 • De koeltechnicus moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de opdrachtgever en de klant
 • Hij is in staat om op een contactvaardige, duidelijke en constructieve manier informatie uit te wisselen met collega’s, derden, klanten en opdrachtgevers
 • Hij heeft aandacht voor ergonomie omdat hij regelmatig lasten moet dragen en in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen moet werken.
 • Hij heeft oog voor gevaarlijke situaties, gebruikt PBM’s en CBM’s op een correcte manier en draagt er zorg voor.
 • De koeltechnicus werkt met zorg, toewijding en zin voor precisie. Hij behandelt materiaal en onderdelen met de nodige voorzichtigheid om schade te voorkomen.
 • Hij stelt een installatie in bedrijf volgens opgelegde procedures, reglementen en normen.
 • De koeltechnicus houdt rekening met het ecologisch belang, verzamelt systematisch het afval en is gemotiveerd om afvalstoffen te sorteren.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het bepalen van zijn eigen werkvolgorde, waarbij hij steeds rekening houdt met de omstandigheden
 • het demonteren, monteren van onderdelen, leidingen en componenten
 • het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud
 • het in bedrijf stellen van de installatie
 • het controleren op dichtheid van de installatie
 • het bijhouden van werkadministratie
 • het bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen hij in welke situatie gebruikt
 • het bepalen welk gereedschap gepast is
 • het bepalen hoe hij afval verwijdert, verzamelt en sorteert
 • het bepalen hoe hij veilig en milieubewust werkt
 • het controleren van de kwaliteit van het werk
 • het controleren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk door de koelmonteur
 • het bieden van technische ondersteuning en advies aan de koelmonteur
 • het in acht nemen van de voorschriften rond hygiëne en welzijn
 • het bieden van hulp aan collega’s om ergonomisch werken mogelijk te maken
Is gebonden aan
 • de regelgeving betreffende de erkenning
 • alle veiligheidsvoorschriften bij het opbouwen van koelinstallaties
 • aan afspraken met de aan- en onderaannemers en/of klant bij isolatiewerken
Doet beroep op
 • een specialist indien hij/zij een probleem niet opgelost krijgt, te maken krijgt met werkzaamheden die buiten de eigen bevoegdheid vallen of bij het opmerken van een gevaarlijke situatie

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Organiseert de taken in functie van een dagplanning
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn tijdens koeltechnische werkzaamheden
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt gepaste machines en gereedschappen
 • Bereidt de eigen installatiewerken voor
 • Stelt de koelinstallatie in dienst of doet eindassemblage
 • Voert preventief onderhoud uit
 • Voert correctief onderhoud uit
 • Plaatst, demonteert en monteert alle onderdelen en componenten van de klimaat-, koel- en vriesinstallaties
 • Monteert, demonteert en verbindt koudemiddelleidingen en componenten
 • Demonteert, monteert en controleert elektrische leidingen
 • Controleert de installatie op dichtheid en corrigeert
 • Houdt werkadministratie bij
 • Voert periodieke lekkagecontroles uit

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Koeltechnicus’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV zoals bepaald in BVR van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu