Outdoor animator

 
BK-0363-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Outdoor animator

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "G120201 Animatie culturele of recreatieve activiteiten"

Definitie

De outdoor animator begeleidt deelnemers die actief deelnemen aan outdoor activiteit(en) teneinde een kwaliteitsvolle activiteit aan te bieden voor ontspanning en/of voor persoonlijke ontwikkeling.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 2, 2021

Competenties

Opsomming competenties

Algemene activiteiten
 • Competentie 1:
  Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
  • Handelt volgens interne procedures en regels op vlak van kwaliteit, veiligheid, … -
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch (duurzaamheidsprincipes, sorteert afval, ...)
  • Past de kwaliteitsnormen van de organisatie toe
  • Organiseert vervoer van personen en materiaal volgens de geldende wetgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van noodzakelijke verzekeringen
  • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL*
  • Basiskennis van bedrijfsstructuren
  • Basiskennis van personenvervoer
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van wetgeving gerelateerd aan de beroepsuitoefening
  • Kennis van ecologie (duurzaamheid, leave no trace-regels, ...)
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van het laden en vervoeren van materiaal
  • Grondige kennis van de risicoanalyses en -procedures
  • Grondige kennis van incidenten en accidenten
* * European Computer Driving Licence waarbij de basiskennis van het PC-gebruik aanwezig is en dit omvat volgende 7 onderdelen: computer essentials, tekstverwerking, spreadsheet, databases gebruiken, presentaties maken, online essentials, digitale veiligheid
 • Competentie 2:
  Werkt volgens de veiligheidsprocedures van de organisatie
  • Past de veiligheidsprocedures/ -normen van de organisatie toe bij de activiteiten
  • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Reageert adequaat op alle (onveilige) situaties
  • Beheert de technische uitrusting efficiënt en veilig
  • Werkt proactief om ongevallen te voorkomen
  • Organiseert en implementeert het veiligheidsmanagement plan voor een specifieke activiteit op een specifieke locatie en rekening houdend met de doelgroep
  • Houdt toezicht op wijzigende randvoorwaarden van de aangeboden activiteiten (weersomstandigheden, waterstand, …)
  • Voert regelmatig de risicoanalyse uit tijdens de activiteiten afhankelijk van (specifieke) omstandigheden en past indien nodig de activiteit aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de outdoor sector
  • Kennis van veiligheidsmanagement
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van evacuatietechnieken op hoogte
  • Grondige kennis van de risicoanalyses en -procedures
  • Grondige kennis van veiligheid op hoogte
  • Grondige kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
  • Grondige kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
 • Competentie 3:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert efficiënt met andere actoren (teamleden, collega’s, officiële instanties, hulpdiensten, …)
  • Rapporteert aan de verantwoordelijke, indien nodig
  • Werkt op efficiënte wijze samen
  • Respecteert de afspraken, werkschema’s en procedures
  • Past zich flexibel aan wijzigende omstandigheden aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van één vreemde taal (Hij/zij kan een praktische conversatie voeren met andere actoren, de vakterminologie benoemen en kan rapporteren aan anderen. Kan een alledaagse tekst lezen en hieruit informatie halen.)
 • Competentie 4:
  Beheert en gebruikt de uitrusting, het materiaal en de installaties op veilige en efficiënte wijze
  • Gebruikt de (outdoor)uitrusting, het materiaal en de installaties volgens de gebruikershandleiding en operationele richtlijnen van de fabrikant
  • Houdt toezicht op goede staat van de uitrusting, het materiaal en de installaties
  • Houdt toezicht op het juist en veilig gebruik van de uitrusting, het materiaal en de installaties
  • Controleert het materiaal en de uitrusting en geeft de tekorten aan
  • Beheert de technische uitrusting, het materiaal en de installaties efficiënt en veilig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsmanagement
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van oriëntatie- en navigatiematerialen en hulpmiddelen
  • Kennis van gebruik van de kajaks, kano’s, vlotten, SUP's, ...
  • Kennis van touwenparcours en andere installaties
  • Kennis van basisonderhoud van het gebruikte buitensportmateriaal
  • Grondige kennis van veiligheid op hoogte
  • Grondige kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
  • Grondige kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
  • Grondige kennis van de buitensportmaterialen (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
 • Competentie 5:
  Laadt en transporteert de uitrusting en het materiaal
  • Laadt het materiaal en de uitrusting op en af op aangepaste wijze
  • Fixeert het materiaal en de uitrusting conform de veiligheidsprocedures
  • Controleert de correcte bevestiging en aansluiting van de aanhangwagen
  • Transporteert het materiaal en uitrusting volgens de wettelijke bepalingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsmanagement
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van het laden en vervoeren van materiaal
  • Grondige kennis van de buitensportmaterialen (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
 • Competentie 6:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes
  • Gaat op empathische wijze om met de deelnemer waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Past taalgebruik en boodschap aan de deelnemers aan
  • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en aangepaste kledij conform de taakuitvoering
  • Past de professionele gedragscode toe
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
  • Creëert een veilige en aangename omgeving voor de deelnemers
  • Houdt toezicht op een zorgvuldige omgang met materiaal
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Gaat adequaat om met grensoverschrijdend gedrag van de deelnemer(s)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van leiderschapsstijlen
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van diversiteit
  • Kennis van beroepsethiek (volwassenen en kinderen)-
 • Competentie 7:
  Communiceert professioneel met de deelnemers
  • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
  • Maakt afspraken met de deelnemer aangaande de uitvoering van de activiteiten
  • Past zijn/ haar taalgebruik aan in functie van de deelnemer, zowel naar inhoud als naar vorm
  • Geeft advies en informatie aan de deelnemer
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van leiderschapsstijlen
  • Basiskennis van ontwikkelingspsychologie van kinderen
  • Basiskennis van ontwikkelingspsychologie van volwassenen en ouderen
  • Kennis van de principes van groepspsychologie
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
  • Kennis van diversiteit
  • Kennis van beroepsethiek (volwassenen en kinderen)-
Organisatie en uitvoering van activiteiten
 • Competentie 8:
  Bereidt de activiteiten voor
  • Plant de activiteit, rekening houdend met relevante informatie over de activiteit, de doelgroep en de deelnemers (leeftijd, inbreng en niveau, gezondheidstoestand, …)
  • Treft de nodige voorbereidingen conform de activiteit en de kenmerken van de doelgroep
  • Bepaalt de didactische werkvorm om de activiteit vorm te geven
  • Verzamelt het nodige materiaal dat noodzakelijk is voor de activiteit en kijkt het na op bruikbaarheid
  • Controleert de randvoorwaarden (atmosferische omstandigheden, omgevingsfactoren, …) van de plaats van de activiteit
  • Zoekt informatie op over het gebied (op geschiedkundig, cultureel, sociaal, ambachtelijk vlak)
  • Houdt rekening met de geografische kenmerken van het gebied bij de planning van de activiteiten
  • Past de drank- en voedselvoorraad aan de doelgroep en de randvoorwaarden aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de kenmerken van veelvoorkomende pathologieën (diabetes, cardiale aandoeningen, respiratoire aandoeningen, …)
  • Basiskennis van gerontologie
  • Basiskennis van (natuur)gebieden: landschappen, geografie, klimatologie, …
  • Basiskennis van biodiversiteit: fauna, flora
  • Basiskennis van hydrologie
  • Basiskennis van toerisme-informatie
  • Basiskennis van erfgoed
  • Basiskennis van lokale geschiedenis
  • Basiskennis culturele omgeving
  • Basiskennis van traditionele economische activiteiten in een lokaal of regionaal perspectief (lokale brouwerijen, bouwstijlen, landbouw, ...)
  • Basiskennis van anatomie (musculoskeletaal, cardiovasculair, respiratoir, …)
  • Basiskennis van fysiologie (functioneren van musculoskeletaal stelsel, respiratoir stelsel, cardiovasculair stelsel, digestief systeem, neurofysiologie, werking metabolisme, …)
  • Basiskennis van biomechanica
  • Kennis van drank- en voeding in functie van de activiteiten (energieverbruik, vochtinname, …)
  • Kennis van groepsanimatie
  • Kennis van de kenmerken van de personen met een verstandelijke beperking
  • Kennis van de kenmerken van de personen met een lichamelijke beperking
  • Kennis van de kenmerken van kwetsbare groepen
  • Kennis van specifieke kenmerken van de doelgroepen (schoolgroepen, vriendengroepen, bedrijfsactiviteiten, …)
  • Kennis van kenmerken en principes van persoonlijke ontwikkeling
  • Kennis van didactiek (didactische modellen en principes)
 • Competentie 9:
  Ontvangt de deelnemers en geeft informatie over het programmaverloop
  • Stelt de deelnemers op hun gemak
  • Controleert de aanwezigheid van alle deelnemers
  • Peilt naar de persoonlijke wensen, eerdere ervaringen en fysieke achtergrond van de deelnemers
  • Vraagt naar de relevante fysieke en psychische/mentale toestand en onderliggende beperkingen van de deelnemers
  • Voorziet de deelnemers van de noodzakelijke uitrusting
  • Verduidelijkt de doelstelling van de activiteit(en)
  • Duidt de technische aandachtspunten en demonstreert de basisveiligheidsregels
  • Activeert de deelnemers tot vraagstelling
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van leiderschapsstijlen
  • Basiskennis van ontwikkelingspsychologie van kinderen
  • Basiskennis van ontwikkelingspsychologie van volwassenen en ouderen
  • Kennis van groepsanimatie
  • Kennis van de psychofysiologie (concept comfortzone, psychische beleving van deelnemer op outdoor activiteit, …)
  • Kennis van de principes van groepspsychologie
  • Kennis van de kenmerken van de personen met een verstandelijke beperking
  • Kennis van de kenmerken van de personen met een lichamelijke beperking
  • Kennis van de kenmerken van kwetsbare groepen
  • Kennis van specifieke kenmerken van de doelgroepen (schoolgroepen, vriendengroepen, bedrijfsactiviteiten, …)
  • Kennis van kenmerken en principes van persoonlijke ontwikkeling
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
  • Kennis van diversiteit
  • Kennis van beroepsethiek (volwassenen en kinderen)-
 • Competentie 10:
  Legt de activiteit uit aan de deelnemers
  • Stimuleert de participatie van alle deelnemers gedurende de activiteit(en)
  • Controleert of het gedrag, de handelingen en de reacties gepast zijn
  • Geeft informatie over de uitrusting en het gebruik ervan
  • Demonstreert de technieken (zwemmen, fietsen, touwenparcour, kajak- en kanovaren, oriëntatieloop, …)
  • Geeft aandachtspunten mee over de basistechniek, veiligheidsvoorschriften en procedures
  • Controleert of de deelnemers de aandachtspunten tijdens de demonstratie en instructie hebben begrepen
  • Stimuleert de deelnemers om het gebruik van de uitrusting in te oefenen en vragen te stellen over onduidelijkheden
  • Stimuleert de interactie binnen de groep
  • Controleert continu de omgeving en de deelnemers
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsmanagement
  • Kennis van groepsanimatie
  • Kennis van de psychofysiologie (concept comfortzone, psychische beleving van deelnemer op outdoor activiteit, …)
  • Kennis van didactiek (didactische modellen en principes)
  • Kennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
  • Kennis van diversiteit
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis meteorologie
  • Kennis van evacuatietechnieken op hoogte
  • Grondige kennis van de risicoanalyses en -procedures
  • Grondige kennis van veiligheid op hoogte
  • Grondige kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
  • Grondige kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
  • Grondige kennis van de buitensportmaterialen (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
 • Competentie 11:
  Leidt de activiteit
  • Bekijkt de individuele en groepsvooruitgang in functie van het programma
  • Herkent gerapporteerde fysieke en psychische capaciteiten en beperkingen van de deelnemers en speelt hier gericht op in
  • Herkent beperkingen en veranderlijke omstandigheden en de lichamelijke gevolgen hiervan voor de deelnemers tijdens de activiteit en speelt hier gericht op in
  • Analyseert regelmatig de situatie en past indien nodig de activiteit aan
  • Wijzigt indien nodig en indien mogelijk het geplande activiteitenverloop om de veiligheid te waarborgen
  • Creëert, bevordert de groepsdynamiek en behoudt een aangename sfeer van wederzijds vertrouwen om de individuele en groepsprocessen te bevorderen
  • Instrueert de deelnemers volgens de gekozen didactisch werkvorm aangepast aan de doelgroep
  • Leert indien aangewezen technieken, houdingen, … aan
  • Geeft op constructieve wijze feedback en geeft extra instructies of verbetert fouten in de techniek, houding, beweging, … indien aangewezen
  • Verdeelt de aandacht over de verschillende deelnemers
  • Moedigt de deelnemers aan om respect en waardering voor de omgeving op te brengen
  • Speelt in op weersveranderingen in functie van de veiligheid
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van leiderschapsstijlen
  • Basiskennis van ontwikkelingspsychologie van kinderen
  • Basiskennis van ontwikkelingspsychologie van volwassenen en ouderen
  • Kennis van veiligheidsmanagement
  • Kennis van groepsanimatie
  • Kennis van de principes van groepspsychologie
  • Kennis van de kenmerken van de personen met een verstandelijke beperking
  • Kennis van de kenmerken van de personen met een lichamelijke beperking
  • Kennis van de kenmerken van kwetsbare groepen
  • Kennis van specifieke kenmerken van de doelgroepen (schoolgroepen, vriendengroepen, bedrijfsactiviteiten, …)
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van didactiek (didactische modellen en principes)
  • Kennis van motivatietechnieken
  • Kennis van (peer)coaching
  • Kennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
  • Kennis van diversiteit
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van ecologie (duurzaamheid, leave no trace-regels, ...)
  • Kennis meteorologie
  • Kennis van oriëntatie- en navigatiematerialen en hulpmiddelen
  • Kennis van gebruik van de kajaks, kano’s, vlotten, SUP's, ...
  • Kennis van touwenparcours en andere installaties
  • Kennis van fietstechnieken
  • Kennis van evacuatietechnieken op hoogte
  • Grondige kennis van veiligheid op hoogte
  • Grondige kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
  • Grondige kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
  • Grondige kennis van de buitensportmaterialen (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Grondige kennis van oriëntatie- en navigatietechnieken
  • Grondige kennis van het varen met een kajak, een kano, een vlot, een SUP, ...
  • Grondige kennis van gebruikte technieken bij touwenparcours
 • Competentie 12:
  Sluit de activiteit af en evalueert ze
  • Informeert de deelnemers over andere beschikbare activiteiten van de organisatie
  • Vraagt feedback over de activiteiten aan de deelnemers (evaluatieformulier, …)
  • Verzamelt al het materiaal en ziet er op toe dat deelnemers het materiaal in de oorspronkelijke staat achterlaten
  • Sluit het programma tijdig, ordelijk en op zinvolle wijze af
  • Begeleidt mee het vertrek van de deelnemers
  • Controleert het materiaal visueel (herkent schade)
  • Reinigt het materiaal en ruimt het op
  • Evalueert de activiteiten en stelt verbeteringen voor
  • Rapporteert incidenten aan de veiligheidscoördinator
  • Evalueert de activiteit en geeft feedback aan de gidsen en of mede-animatoren
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van evaluatiemethodes
  • Kennis van reflectiestrategieën
  • kennis van zelfmanagement
  • Kennis van basisonderhoud van het gebruikte buitensportmateriaal
  • Grondige kennis van de buitensportmaterialen (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Grondige kennis van incidenten en accidenten
Bijkomende activiteiten
 • Competentie 13:
  Past de ongevalsprocedure van de organisatie toe
  • Reageert efficiënt wanneer een deelnemer letsel oploopt of onwel wordt
  • Maakt contact met de deelnemer (indien mogelijk)
  • Grijpt in conform de voorgeschreven procedure (contacteert de veiligheidsverantwoordelijke en eventueel externe hulpdiensten volgens de ernst en toestand van de deelnemer, ...)
  • Zorgt voor veiligheid van het slachtoffer en de overige deelnemers
  • Wint informatie in over mogelijke klachten/symptomen
  • Past EHBO toe
  • Voert de evacuatie uit conform de procedure van de organisatie
  • Rapporteert accidenten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de kenmerken van veelvoorkomende pathologieën (diabetes, cardiale aandoeningen, respiratoire aandoeningen, …)
  • Basiskennis van gerontologie
  • Basiskennis van anatomie (musculoskeletaal, cardiovasculair, respiratoir, …)
  • Basiskennis van fysiologie (functioneren van musculoskeletaal stelsel, respiratoir stelsel, cardiovasculair stelsel, digestief systeem, neurofysiologie, werking metabolisme, …)
  • Basiskennis van biomechanica
  • Basiskennis van thermoregulatoir systeem
  • Kennis van outdoor-EHBO
  • Kennis van richtlijnen bij ongevallen
 • Competentie 14:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Volgt (interne) bijscholingen, bezoekt beurzen, salons, ...
  • Raadpleegt informatiebronnen
  • Reflecteert over het eigen beroepsmatig handelen
  • Volgt de evoluties in het vakgebied op
  • Werkt volgens de best practices bij het uitvoeren van outdoor activiteiten
  • Gebruikt de vakterminologie die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de outdoor sector
  • Kennis van de beschikbare opleidingen en navormingen
  • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
  • Kennis van wetgeving gerelateerd aan de beroepsuitoefening
  • Kennis van outdoor-EHBO
  • Kennis van de vakterminologie
  • Kennis van gebruik van de kajaks, kano’s, vlotten, SUP's, ...
  • Kennis van touwenparcours en andere installaties
  • Kennis van richtlijnen bij ongevallen
  • Grondige kennis van de buitensportmaterialen (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
  • Grondige kennis van reddingstechnieken op het water
  • Grondige kennis van incidenten en accidenten
 • Competentie 15:
  Begeleidt medewerkers stagiaires
  • Begeleidt de (nieuwe) medewerkers conform de interne procedures en regels van de organisatie op vlak van kwaliteit, veiligheid, …
  • Volgt de toegewezen stagiair op en schept een gunstige leerklimaat in functie van de leerdoelen en leermogelijkheden
  • Fungeert als rolmodel voor de stagiair
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kenmerken en principes van persoonlijke ontwikkeling
  • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
  • Kennis van didactiek (didactische modellen en principes)
  • Kennis van evaluatiemethodes
  • Kennis van reflectiestrategieën
  • Kennis van motivatietechnieken
  • Kennis van (peer)coaching

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van leiderschapsstijlen
 • Basiskennis van de kenmerken van veelvoorkomende pathologieën (diabetes, cardiale aandoeningen, respiratoire aandoeningen, …)
 • Basiskennis van gerontologie
 • Basiskennis van noodzakelijke verzekeringen
 • Basiskennis van (natuur)gebieden: landschappen, geografie, klimatologie, …
 • Basiskennis van biodiversiteit: fauna, flora
 • Basiskennis van hydrologie
 • Basiskennis van toerisme-informatie
 • Basiskennis van erfgoed
 • Basiskennis van lokale geschiedenis
 • Basiskennis culturele omgeving
 • Basiskennis van traditionele economische activiteiten in een lokaal of regionaal perspectief (lokale brouwerijen, bouwstijlen, landbouw, ...)
 • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL*
 • Basiskennis van bedrijfsstructuren
 • Basiskennis van personenvervoer
 • Basiskennis van ontwikkelingspsychologie van kinderen
 • Basiskennis van ontwikkelingspsychologie van volwassenen en ouderen
 • Basiskennis van anatomie (musculoskeletaal, cardiovasculair, respiratoir, …)
 • Basiskennis van fysiologie (functioneren van musculoskeletaal stelsel, respiratoir stelsel, cardiovasculair stelsel, digestief systeem, neurofysiologie, werking metabolisme, …)
 • Basiskennis van biomechanica
 • Basiskennis van thermoregulatoir systeem
 • Kennis van de outdoor sector
 • Kennis van veiligheidsmanagement
 • Kennis van drank- en voeding in functie van de activiteiten (energieverbruik, vochtinname, …)
 • Kennis van groepsanimatie
 • Kennis van de psychofysiologie (concept comfortzone, psychische beleving van deelnemer op outdoor activiteit, …)
 • Kennis van de principes van groepspsychologie
 • Kennis van de kenmerken van de personen met een verstandelijke beperking
 • Kennis van de kenmerken van de personen met een lichamelijke beperking
 • Kennis van de kenmerken van kwetsbare groepen
 • Kennis van specifieke kenmerken van de doelgroepen (schoolgroepen, vriendengroepen, bedrijfsactiviteiten, …)
 • Kennis van kenmerken en principes van persoonlijke ontwikkeling
 • Kennis van communicatie- en interactietechnieken (gesprekstechnieken, taalgebruik, lichaamstaal, …, communicatie in grotten, op rivieren, …)
 • Kennis van didactiek (didactische modellen en principes)
 • Kennis van evaluatiemethodes
 • Kennis van reflectiestrategieën
 • kennis van zelfmanagement
 • Kennis van motivatietechnieken
 • Kennis van (peer)coaching
 • Kennis van groepsdynamiek ( groepsvorming, verschillende rollen binnen een groep, teamsfeer, (bege)leiden van groepen, …)
 • Kennis van diversiteit
 • Kennis van beroepsethiek (volwassenen en kinderen)-
 • Kennis van de beschikbare opleidingen en navormingen
 • Kennis van bedrijfsgebonden procedures (veiligheid, deontologie…)
 • Kennis van wetgeving gerelateerd aan de beroepsuitoefening
 • Kennis van outdoor-EHBO
 • Kennis van ecologie (duurzaamheid, leave no trace-regels, ...)
 • Kennis meteorologie
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van oriëntatie- en navigatiematerialen en hulpmiddelen
 • Kennis van gebruik van de kajaks, kano’s, vlotten, SUP's, ...
 • Kennis van touwenparcours en andere installaties
 • Kennis van fietstechnieken
 • Kennis van één vreemde taal (Hij/zij kan een praktische conversatie voeren met andere actoren, de vakterminologie benoemen en kan rapporteren aan anderen. Kan een alledaagse tekst lezen en hieruit informatie halen.)
 • Kennis van het laden en vervoeren van materiaal
 • Kennis van basisonderhoud van het gebruikte buitensportmateriaal
 • Kennis van evacuatietechnieken op hoogte
 • Kennis van richtlijnen bij ongevallen
 • Grondige kennis van de risicoanalyses en -procedures
 • Grondige kennis van veiligheid op hoogte
 • Grondige kennis van veiligheid op (stromend) water (rivierstromingen-zeestromingen)
 • Grondige kennis van veiligheid in koude en natte weersomstandigheden
 • Grondige kennis van de buitensportmaterialen (gebruik, aandachtspunten visuele inspectie, technische specificaties, …)
 • Grondige kennis van oriëntatie- en navigatietechnieken
 • Grondige kennis van reddingstechnieken op het water
 • Grondige kennis van het varen met een kajak, een kano, een vlot, een SUP, ...
 • Grondige kennis van gebruikte technieken bij touwenparcours
 • Grondige kennis van incidenten en accidenten

Cognitieve vaardigheden

 • Handelt volgens interne procedures en regels op vlak van kwaliteit, veiligheid, … -
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Werkt ecologisch (duurzaamheidsprincipes, sorteert afval, ...)
 • Past de kwaliteitsnormen van de organisatie toe
 • Past de veiligheidsprocedures/ -normen van de organisatie toe bij de activiteiten
 • Beheert de technische uitrusting efficiënt en veilig
 • Werkt proactief om ongevallen te voorkomen
 • Organiseert en implementeert het veiligheidsmanagement plan voor een specifieke activiteit op een specifieke locatie en rekening houdend met de doelgroep
 • Houdt toezicht op wijzigende randvoorwaarden van de aangeboden activiteiten (weersomstandigheden, waterstand, …)
 • Voert regelmatig de risicoanalyse uit tijdens de activiteiten afhankelijk van (specifieke) omstandigheden en past indien nodig de activiteit aan
 • Communiceert efficiënt met andere actoren (teamleden, collega’s, officiële instanties, hulpdiensten, …)
 • Rapporteert aan de verantwoordelijke, indien nodig
 • Werkt op efficiënte wijze samen
 • Respecteert de afspraken, werkschema’s en procedures
 • Gebruikt de (outdoor)uitrusting, het materiaal en de installaties volgens de gebruikershandleiding en operationele richtlijnen van de fabrikant
 • Houdt toezicht op goede staat van de uitrusting, het materiaal en de installaties
 • Houdt toezicht op het juist en veilig gebruik van de uitrusting, het materiaal en de installaties
 • Controleert het materiaal en de uitrusting en geeft de tekorten aan
 • Gaat op empathische wijze om met de deelnemer waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Past taalgebruik en boodschap aan de deelnemers aan
 • Past de professionele gedragscode toe
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Creëert een veilige en aangename omgeving voor de deelnemers
 • Houdt toezicht op een zorgvuldige omgang met materiaal
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
 • Maakt afspraken met de deelnemer aangaande de uitvoering van de activiteiten
 • Past zijn/ haar taalgebruik aan in functie van de deelnemer, zowel naar inhoud als naar vorm
 • Geeft advies en informatie aan de deelnemer
 • Plant de activiteit, rekening houdend met relevante informatie over de activiteit, de doelgroep en de deelnemers (leeftijd, inbreng en niveau, gezondheidstoestand, …)
 • Treft de nodige voorbereidingen conform de activiteit en de kenmerken van de doelgroep
 • Bepaalt de didactische werkvorm om de activiteit vorm te geven
 • Controleert de randvoorwaarden (atmosferische omstandigheden, omgevingsfactoren, …) van de plaats van de activiteit
 • Zoekt informatie op over het gebied (op geschiedkundig, cultureel, sociaal, ambachtelijk vlak)
 • Houdt rekening met de geografische kenmerken van het gebied bij de planning van de activiteiten
 • Past de drank- en voedselvoorraad aan de doelgroep en de randvoorwaarden aan
 • Stelt de deelnemers op hun gemak
 • Controleert de aanwezigheid van alle deelnemers
 • Peilt naar de persoonlijke wensen, eerdere ervaringen en fysieke achtergrond van de deelnemers
 • Vraagt naar de relevante fysieke en psychische/mentale toestand en onderliggende beperkingen van de deelnemers
 • Voorziet de deelnemers van de noodzakelijke uitrusting
 • Verduidelijkt de doelstelling van de activiteit(en)
 • Activeert de deelnemers tot vraagstelling
 • Stimuleert de participatie van alle deelnemers gedurende de activiteit(en)
 • Controleert of het gedrag, de handelingen en de reacties gepast zijn
 • Geeft informatie over de uitrusting en het gebruik ervan
 • Geeft aandachtspunten mee over de basistechniek, veiligheidsvoorschriften en procedures
 • Controleert of de deelnemers de aandachtspunten tijdens de demonstratie en instructie hebben begrepen
 • Stimuleert de deelnemers om het gebruik van de uitrusting in te oefenen en vragen te stellen over onduidelijkheden
 • Stimuleert de interactie binnen de groep
 • Controleert continu de omgeving en de deelnemers
 • Bekijkt de individuele en groepsvooruitgang in functie van het programma
 • Herkent gerapporteerde fysieke en psychische capaciteiten en beperkingen van de deelnemers en speelt hier gericht op in
 • Herkent beperkingen en veranderlijke omstandigheden en de lichamelijke gevolgen hiervan voor de deelnemers tijdens de activiteit en speelt hier gericht op in
 • Analyseert regelmatig de situatie en past indien nodig de activiteit aan
 • Creëert, bevordert de groepsdynamiek en behoudt een aangename sfeer van wederzijds vertrouwen om de individuele en groepsprocessen te bevorderen
 • Instrueert de deelnemers volgens de gekozen didactisch werkvorm aangepast aan de doelgroep
 • Leert indien aangewezen technieken, houdingen, … aan
 • Geeft op constructieve wijze feedback en geeft extra instructies of verbetert fouten in de techniek, houding, beweging, … indien aangewezen
 • Verdeelt de aandacht over de verschillende deelnemers
 • Moedigt de deelnemers aan om respect en waardering voor de omgeving op te brengen
 • Informeert de deelnemers over andere beschikbare activiteiten van de organisatie
 • Vraagt feedback over de activiteiten aan de deelnemers (evaluatieformulier, …)
 • Sluit het programma tijdig, ordelijk en op zinvolle wijze af
 • Begeleidt mee het vertrek van de deelnemers
 • Evalueert de activiteiten en stelt verbeteringen voor
 • Rapporteert incidenten aan de veiligheidscoördinator
 • Evalueert de activiteit en geeft feedback aan de gidsen en of mede-animatoren
 • Maakt contact met de deelnemer (indien mogelijk)
 • Wint informatie in over mogelijke klachten/symptomen
 • Rapporteert accidenten
 • Volgt (interne) bijscholingen, bezoekt beurzen, salons, ...
 • Raadpleegt informatiebronnen
 • Reflecteert over het eigen beroepsmatig handelen
 • Volgt de evoluties in het vakgebied op
 • Werkt volgens de best practices bij het uitvoeren van outdoor activiteiten
 • Gebruikt de vakterminologie die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze
 • Begeleidt de (nieuwe) medewerkers conform de interne procedures en regels van de organisatie op vlak van kwaliteit, veiligheid, …
 • Volgt de toegewezen stagiair op en schept een gunstige leerklimaat in functie van de leerdoelen en leermogelijkheden
 • Fungeert als rolmodel voor de stagiair
 • Controleert het materiaal visueel (herkent schade)
 • Organiseert vervoer van personen en materiaal volgens de geldende wetgeving
 • Beheert de technische uitrusting, het materiaal en de installaties efficiënt en veilig
 • Controleert de correcte bevestiging en aansluiting van de aanhangwagen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Reageert adequaat op alle (onveilige) situaties
 • Past zich flexibel aan wijzigende omstandigheden aan
 • Gaat adequaat om met grensoverschrijdend gedrag van de deelnemer(s)
 • Speelt in op weersveranderingen in functie van de veiligheid
 • Reageert efficiënt wanneer een deelnemer letsel oploopt of onwel wordt
 • Grijpt in conform de voorgeschreven procedure (contacteert de veiligheidsverantwoordelijke en eventueel externe hulpdiensten volgens de ernst en toestand van de deelnemer, ...)
 • Zorgt voor veiligheid van het slachtoffer en de overige deelnemers
 • Voert de evacuatie uit conform de procedure van de organisatie
 • Wijzigt indien nodig en indien mogelijk het geplande activiteitenverloop om de veiligheid te waarborgen

Motorische vaardigheden

 • Draagt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Zorgt voor een verzorgd voorkomen en aangepaste kledij conform de taakuitvoering
 • Verzamelt het nodige materiaal dat noodzakelijk is voor de activiteit en kijkt het na op bruikbaarheid
 • Duidt de technische aandachtspunten en demonstreert de basisveiligheidsregels
 • Demonstreert de technieken (zwemmen, fietsen, touwenparcour, kajak- en kanovaren, oriëntatieloop, …)
 • Verzamelt al het materiaal en ziet er op toe dat deelnemers het materiaal in de oorspronkelijke staat achterlaten
 • Reinigt het materiaal en ruimt het op
 • Past EHBO toe
 • Laadt het materiaal en de uitrusting op en af op aangepaste wijze
 • Fixeert het materiaal en de uitrusting conform de veiligheidsprocedures
 • Transporteert het materiaal en uitrusting volgens de wettelijke bepalingen

Omgevingscontext

 • De outdoor animator beschikt over een beperkte tijd om de groep in te schatten en de activiteit conform de mogelijkheden van de groep aan te passen
 • De outdoor animator komt in contact met zeer diverse klanten (jeugd, volwassenen, derde leeftijd, mensen met een beperking, anderstaligen …).
 • De taak kan worden uitgeoefend tijdens het weekend, op feestdagen en met flexibele werkuren.
 • De taak kan onderhevig zijn aan seizoenspieken (schoolvakanties, zomerperiodes,…).
 • De outdoor animator staat altijd onder een zekere tijdsdruk aangezien het programma binnen het voorziene tijdsschema moet afgerond worden en de groep tijdig op vooraf gereserveerde locaties moet zijn.
 • De outdoor animator is onderhevig aan zeer uiteenlopende weersomstandigheden.
 • Natuur en landschap creëren een voortdurend wisselende context.
 • De opdrachtgever is een bedrijf, organisatie, school …
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • De activiteiten kunnen werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren
 • De uitoefening van dit beroep vergt een organisatievermogen om ervoor te zorgen dat de activiteiten vlot verlopen conform de reglementeringen
 • De organisatie van de werkzaamheden wordt deels bepaald door vigerende wet- en regelgeving, anderzijds door meer context specifieke elementen zoals infrastructuur, de steeds wisselende praktijksituaties. De outdoor animator moet hier adequaat mee kunnen omgaan.
 • De outdoor animator dient de activiteiten steeds te begeleiden met de nodige aandacht voor het milieu (vb: in- en uitstap plaatsen bij kano-kajakvaren respecteren, paden niet verlaten, vuur op zanderige ondergrond en met inachtname van plaatselijke reglementering)
 • De outdoor animator heeft een voorbeeldfunctie voor de duurzame natuurbeleving en zorgt er voor dat fauna, flora en erfgoed (ruines, ...) gerespecteerd worden door de deelnemers
 • De outdoor animator brengt ‘best practices’ op een aangepaste wijze (niet directief) over aan de deelnemers
 • Al naargelang de toestand (fysiek, psychisch, sociaal) en randvoorwaarden (weersomstandigheden, …) van de activiteit moet er rekening gehouden worden met het functioneren van de deelnemers (fitheid, thermoregulatie, metabolisme, stress, beperkingen, …)

Handelingscontext

 • De outdoor animator moet flexibel omgaan met de beschikbaarheid van de te betreden parcours, de activiteiten, de wensen van de klant,…
 • De outdoor animator kan snel en gepast reageren op mogelijke calamiteiten (klanten met angst, ongeval, …)
 • De outdoor animator moet zijn boodschap kunnen aanpassen afhankelijk van de doelgroep
 • De outdoor animator kan soepel en diplomatisch inspelen op mogelijke klachten van deelnemers
 • De outdoor animator dient in te spelen op onverwachte veranderingen in de context/omgeving (wegomlegging, …)
 • De outdoor animator treedt op als vertegenwoordiger van de groep
 • De outdoor animator is verantwoordelijk voor de deelnemers
 • De outdoor animator moet zorgvuldig gebruik maken van materieel
 • De outdoor animator moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De outdoor animator draagt persoonlijke beschermingskledij
 • De outdoor animator moet de impact van de fysieke activiteit(en) op de fitheid en gezondheid van de deelnemers kunnen inschatten
 • De outdoor animator moet effecten van de omgeving op de deelnemers kunnen inschatten wat betreft de psychologische betrokkenheid, angsten, vermoeidheid, motivatie, …
 • De outdoor animator moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De outdoor animator moet gericht beslissingen nemen
 • De outdoor animator moet initiatief nemen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden van de activiteiten in functie van de doelgroep
 • het plannen, organiseren, uitvoeren en controleren van de activiteiten
 • de administratieve formaliteiten gerelateerd aan de uitvoering van de activiteit
 • het begeleiden van de deelnemers
 • de evaluatie en aanpassing van de begeleide activiteiten
 • het nemen van beslissingen voor de veiligheid en het welzijn van de deelnemers
 • het uitleg geven over de uitvoering van de activiteit aan de deelnemers
 • het nemen van gepaste maatregelen in geval van grensoverschrijdend gedrag van de deelnemers
 • het toepassen van EHBO
 • het controleren van de werking van materieel
 • het begeleiden en evalueren van stagiaires
Is gebonden aan
 • de verwachtingen van de deelnemers, de richtlijnen van de opdrachtgever
 • veiligheidsvoorschriften die de locatie of activiteit vereist
 • afspraken met collega’s en partners
 • een deontologische code
 • de werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • instructies van de leidinggevende
 • de nationale en internationale wetgeving
Doet beroep op
 • collega’s en externen voor het ondersteunen van de activiteiten
 • de leidinggevende voor de opdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies

Verantwoordelijkheid

 • Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
 • Werkt volgens de veiligheidsprocedures van de organisatie
 • Werkt samen met andere actoren
 • Beheert en gebruikt de uitrusting, het materiaal en de installaties op veilige en efficiënte wijze
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes
 • Communiceert professioneel met de deelnemers
 • Bereidt de activiteiten voor
 • Ontvangt de deelnemers en geeft informatie over het programmaverloop
 • Legt de activiteit uit aan de deelnemers
 • Leidt de activiteit
 • Sluit de activiteit af en evalueert ze
 • Past de ongevalsprocedure van de organisatie toe
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Begeleidt medewerkers stagiaires

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.