Medisch laboratoriumtechnoloog

 
BK-0481-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Medisch laboratoriumtechnoloog

Definitie


De medisch laboratoriumtechnoloog neemt stalen, voert chemische, fysische, hematologische, biologische, moleculair biologische, genetische en microbiologische analyses uit op stalen afkomstig van het menselijk lichaam teneinde ondersteuning te bieden tot de medische diagnose, opvolging van het ziekteverloop en de therapie of onderzoeken alsook in het kader van de preventieve geneeskunde, dit alles onder kwaliteitsborging

Niveau (VKS en EQF)

6

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert efficiënt met alle betrokken actoren (leidinggevende, collega’s)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en andere actoren
  • Beslist autonoom over de noodzaak om de leidinggevende/verantwoordelijke te betrekken
  • Werkt efficiënt samen
  • Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag verspreid worden
  • Handelt volgens inzicht in de eigen organisatie en afdeling
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Neemt actief deel aan de teamvergadering
  • Heeft aandacht voor het behalen van de doelstellingen van het afdeling/bedrijf
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kantoorsoftware
  • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden ook in Engels en Frans
  • Kennis Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen , zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
  • Kennis Frans (kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk)
 • Competentie 2:
  Handelt volgens de wettelijke bepalingen en kwaliteitszorgsystemen
  • Handelt steeds volgens de wettelijke en interne procedure(s)
  • Handelt volgens de professionele, deontologische en wettelijke (gedrags)code
  • Werkt volgens de wettelijke en interne reglementeringen op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit en milieu
  • Meldt alle aspecten die de kwaliteit en veiligheid kunnen beïnvloeden
  • Draagt en/of gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Sorteert en verwijdert afval volgens de regelgeving
  • Hanteert gevaarlijke producten (producten onder druk, …) volgens wettelijke en interne reglementeringen
  • Past EHBO toe
  • Wendt blustechnieken aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuwetgeving
  • Basiskennis van brandveiligheid
  • Basiskennis van EHBO
  • Kennis van regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit en milieu
  • Kennis van het gebruik van PBM en CBM
  • Kennis van veiligheidspictogrammen
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van de deontologische code
  • Kennis van leerstrategieën en de beschikbare relevante opleidingen
 • Competentie 3:
  Bouwt de eigen deskundigheid op
  • Bouwt de eigen deskundigheid op
  • Schoolt zich permanent bij, intern en extern
  • Raadpleegt relevante informatiebronnen
  • Denkt kritisch na over het eigen functioneren
  • Integreert nieuwe ervaringen en feedback in de dagdagelijkse werksituatie (interne/externe audits, ...)
  • Stelt een persoonlijke verbeterplannen op in samenspraak met de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
  • Basiskennis van informatieverwerving
  • Kennis Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen , zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
  • Kennis van reflectiestrategieën
  • Kennis van leerstrategieën en de beschikbare relevante opleidingen
 • Competentie 4:
  Volgt relevante, wetenschappelijke ontwikkelingen op in verband met laboratoriumwerkzaamheden
  • Raadpleegt wetenschappelijke informatiebronnen (vakliteratuur, handleidingen, internet, ...), ook in in het Engels en Frans
  • interpreteert op kritische wijze wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze eventueel binnen de professionele setting
  • Gebruikt de vaktaal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van informatieverwerving
  • Kennis Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen , zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
  • Kennis Frans (kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk)
  • Kennis van het gebruik van relevante wetenschappelijke informatiebronnen
  • Kennis van wetenschappelijk taalgebruik (Nederlands en Engels)
 • Competentie 5:
  Bepaalt bij elke opdracht de werkwijze(n) conform het kwaliteitszorgsysteem
  • Bepaalt bij elke opdracht de werkwijze(n) conform het kwaliteitszorgsysteem
  • Selecteert autonoom of in teamverband de passende werkwijzen (o.a. analysemethoden, …)
  • Bepaalt de bijhorende stappen rekening houdend met de randvoorwaarden
  • Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten
  • Doet optimalisatievoorstellen voor staalnames, metingen, analyses en kwaliteitsprocedure(s)
  • Werkt actief mee aan de optimalisering
  • Registreert en rapporteert vragen, klachten en afwijkingen in kader van de geldende kwaliteitszorgsystemen
  • Houdt logboek en kwaliteitsdocumenten actueel
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kantoorsoftware
  • Basiskennis van probleemoplossende strategieën
  • Kennis van chemie
  • Kennis van biologie
  • Kennis van microbiologie
  • Kennis van biochemie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van humane genetica
  • Kennis van fysio-pathologie
  • Kennis van cytologie/histologie
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van genetica
  • Kennis van hematologie
  • Kennis van werkwijzen: werkvoorschriften, procedure(s), protocol, richtlijnen, instructies, …
  • Kennis fysica in functie van de analysetechnieken
  • Kennis van wiskunde in functie van de analysetechnieken en de verwerking van de resultaten
  • Kennis van de wettelijk toe te passen methoden
  • Grondige kennis van werkingsprincipes en toepassingsgebied van (laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van gebruik van laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoekstechnieken (spectrofotometrie, chromatografie, elektroforese, massaspectroscopie, microscopie, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoeksmethoden
  • Grondige kennis van reagentia en producten in functie van onderzoek en analyse
 • Competentie 6:
  Werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium
  • Verzamelt, registreert gegevens van de stalen conform de opdracht
  • Verzamelt, registreert, combineert en analyseert de resultaten
  • Doet voorstellen voor optimalisatie van staalnames, metingen, analyses en/of kwaliteitsprocedure(s)
  • Bespreekt voor- en nadelen van mogelijke alternatieven
  • Maakt werkafspraken met collega’s en verantwoordelijken en wisselt mondelinge of schriftelijke informatie uit
  • Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden , rekening houdend met de afgesproken prioriteiten
  • Draagt of neemt op een efficiënte wijze de werk- of ploegwisseling over en respecteert daarbij de procedures en mededelingen
  • Registreert vragen, klachten en afwijkingen
  • Houdt logboek en kwaliteitsdocumenten actueel
  • Bepaalt bij elke opdracht de werkwijze(n) conform het kwaliteitszorgsysteem
  • Rapporteert problemen en knelpunten in kader van de geldende kwaliteitszorgsystemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kantoorsoftware
  • Kennis van functionele kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van kwaliteitscontrole
  • Kennis van gebruik en toepassing van het kwaliteitssysteem
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van chemie
  • Kennis van microbiologie
  • Kennis van biochemie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van humane genetica
  • Kennis van fysio-pathologie
  • Kennis van cytologie/histologie
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van genetica
  • Kennis van hematologie
  • Kennis van allergenen in functie van de analyse
  • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
  • Kennis van kalibratiemethode van laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Kennis van toegepaste statistiek
  • Kennis van statische verwerking van meetgegevens
  • Grondige kennis van werkingsprincipes en toepassingsgebied van (laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van gebruik van laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoekstechnieken (spectrofotometrie, chromatografie, elektroforese, massaspectroscopie, microscopie, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoeksmethoden
  • Grondige kennis van reagentia en producten in functie van onderzoek en analyse
 • Competentie 7:
  Controleert de werking van (laboratorium)materieel en voert het basisonderhoud ervan uit
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen
  • Merkt de nood aan onderhoud op
  • Voert basisonderhoud uit
  • Reinigt laboratoriummaterieel op regelmatige basis en volgens noodzaak
  • Controleert en kalibreert laboratoriummaterieel
  • Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
  • Controleert of de parameters (temperatuur, druk, …) van laboratoriummaterieel (koelkasten, broedstoven, thermostaten, …) correct zijn ingesteld, noteert deze en vergelijkt met de normen en richtlijnen
  • Identificeert de oorzaak van (technische) problemen
  • Onderneemt actie bij (technische) problemen conform de bedrijfsrichtlijnen
  • Reageert adequaat bij onverwachte storingen van materieel of situaties (staalbreuk, kwaliteit van het staal, …) tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden
  • Overlegt over afwijkingen en/of problemen, die buiten zijn/haar bevoegdheidsgebied vallen met de verantwoordelijke/leidinggevende en stelt eventueel oplossingen voor
  • Legt onregelmatigheden en / of storingen vast in de instrumentlogboeken
  • Houdt het logboek actueel
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis elektronica in functie van basisonderhoud
  • Kennis van gebruik en toepassing van het kwaliteitssysteem
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van het gebruik van richt- en referentiewaarden
  • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
  • Kennis van gebruik van producten voor basisonderhoud toestellen, laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Kennis van basisonderhoud laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Kennis van kalibratiemethode van laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
 • Competentie 8:
  Controleert en garandeert de voorraad van verbruiksgoederen en (laboratorium)materieel
  • Volgt de voorraden op en maakt indien nodig de bestellingen op
  • Controleert de binnengekomen bestellingen
  • Controleert overeenkomstige documenten en certificaten
  • Registreert stocks, standaarden, producten en reagentia ((bio)veiligheid, verbruik, traceerbaarheid,…)
  • Neemt maatregelen bij non-conformiteiten i.v.m. verbruiksgoederen en (laboratorium)materieel
  • Controleert op vervallen producten/reagentia
  • Slaat de geleverde verbruiksgoederen, laboratoriumapparatuur en –materieel op conform de geldende (veiligheids)normen
  • Gebruikt bedrijfseigen software voor voorraadbeheer
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van administratie
  • Basiskennis van kantoorsoftware
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Basiskennis van milieuwetgeving
  • Basiskennis van brandveiligheid
  • Kennis van regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit en milieu
  • Kennis van het gebruik van PBM en CBM
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van veiligheidspictogrammen
  • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Kennis Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen , zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
  • Kennis Frans (kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk)
 • Competentie 9:
  Neemt interne en externe stalen en voert de administratie ervan uit
  • Bereidt de recipiënten voor gebruik bij staalname voor
  • Gebruikt de daartoe voorziene recipiënten en/of het materieel voor de staalafname
  • Neemt intern en extern stalen (tijdstip, hoeveelheid,…)
  • Neemt maatregelen voor het tijdig en optimaal verzamelen, vervoeren en bewaren van stalen volgens voorschriften
  • Identificeert de stalen en verzekert de correcte en volledige administratieve opvolging
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van administratie
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van de registratie in functie van traceerbaarheid
  • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Grondige kennis van materialen voor staalafname
  • Grondige kennis van procedure(s) voor staalafname
 • Competentie 10:
  Behandelt de genomen en ontvangen stalen conform de opdracht
  • Gebruikt bedrijfseigen software
  • Sorteert, labelt en registreert de stalen
  • Voert een kwaliteitscontrole op stalen uit
  • Noteert eventuele afwijkingen en/of bijzonderheden van de stalen neemt maatregelen conform procedure
  • Ontvangt de lijst met de uit te voeren metingen en analyses en controleert de stalen in functie van deze lijst
  • Voert zo nodig de voorbewerking uit op basis van de gevraagde metingen en analyses
  • Neemt maatregelen voor correcte bewaring van de stalen
  • Contacteert indien nodig externe laboratoria
  • Verzamelt, verpakt en verzendt de stalen bedoeld voor externe laboratoria
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van administratie
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Grondige kennis van procedure(s) voor het bewaren, het transport en de registratie van stalen
  • Grondige kennis van materialen voor het bewaren, het transport en de registratie van stalen
 • Competentie 11:
  Selecteert de reagentia en (laboratorium)materieel en maakt ze gebruiksklaar
  • Raadpleegt de lijst met uit te voeren onderzoeken (analyseaanvraag, werklijst, onderzoeksvraag, …)
  • Bepaalt de meest gepaste werkwijze voor de uit te voeren metingen of analyses
  • Selecteert het (laboratorium)materieel op basis van meerdere elementen (kenmerken van het staal, beschikbare analysetechnieken, gewenste resultaat, kost en effectiviteit, , …)
  • Voert zo nodig een voorbewerking op de reagentia uit op basis van de gevraagde metingen en analyses
  • Controleert of het materieel en de producten op de werkpost beschikbaar en gebruiksklaar is
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Grondige kennis van werkingsprincipes en toepassingsgebied van (laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van gebruik van laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoekstechnieken (spectrofotometrie, chromatografie, elektroforese, massaspectroscopie, microscopie, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoeksmethoden
  • Grondige kennis van reagentia en producten in functie van onderzoek en analyse
 • Competentie 12:
  Beoordeelt de toepasbaarheid van de analysemethode door het uitvoeren van een kwaliteitscontrole voor, tijdens of na de analyse
  • Voert kwaliteitscontrole op basis van referentiestalen
  • Beoordeelt de resultaten van de kwaliteitscontrole
  • Beslist of de analyse/synthese kan doorgaan of mag vrijgegeven worden
  • Neemt actie bij afwijkende resultaten van de kwaliteitscontrole
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kwaliteitscontrole
  • Kennis van gebruik en toepassing van het kwaliteitssysteem
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van chemie
  • Kennis van microbiologie
  • Kennis van biochemie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van humane genetica
  • Kennis van fysio-pathologie
  • Kennis van cytologie/histologie
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van genetica
  • Kennis van hematologie
  • Kennis van het gebruik van richt- en referentiewaarden
  • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
  • Kennis van kalibratiemethode van laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Kennis van toegepaste statistiek
  • Kennis van statische verwerking van meetgegevens
  • Grondige kennis van werkingsprincipes en toepassingsgebied van (laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van gebruik van laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoekstechnieken (spectrofotometrie, chromatografie, elektroforese, massaspectroscopie, microscopie, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoeksmethoden
  • Grondige kennis van reagentia en producten in functie van onderzoek en analyse
 • Competentie 13:
  Voert de metingen en/of analyses uit, registreert de resultaten en verifieert ze
  • Voert de metingen en analyses uit om de eigenschappen, samenstelling of identificatie van de stalen te bepalen (fysisch, chemische, biologisch, …)
  • Registreert de resultaten van metingen en analyses
  • Vergelijkt analyse- en meetresultaten met norm- , referentie- en/of richtwaarden
  • Controleert de afwijkende meet- en analyseresultaten
  • Herhaalt de metingen en/of analyses bij te grote afwijkingen
  • Maakt werkafspraken met collega’s en verantwoordelijken
  • Geeft, indien nodig, stalen door aan de volgende werkpost
  • Gebruikt bedrijfseigen software voor registratie van de meet- en analyseresultaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van radioactieve stoffen
  • Basiskennis van nucleaire chemie en radioprotectie
  • Basiskennis van brandveiligheid
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoekstechnieken (spectrofotometrie, chromatografie, elektroforese, massaspectroscopie, microscopie, …)
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoeksmethoden
  • Grondige kennis van reagentia en producten in functie van onderzoek en analyse
 • Competentie 14:
  Verwerkt, interpreteert en rapporteert onderzoeksgegevens en meet- en analyseresultaten
  • Valideert en bekijkt de correlatie van de resultaten van het onderzoek
  • Synthetiseert en interpreteert de resultaten van het onderzoek
  • Vormt een conclusie op basis van de verkregen resultaten en rapporteert ze
  • Gebruikt bedrijfseigen software voor verwerking en databeheer
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kantoorsoftware
  • Kennis van chemie
  • Kennis van biologie
  • Kennis van microbiologie
  • Kennis van biochemie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van humane genetica
  • Kennis van fysio-pathologie
  • Kennis van cytologie/histologie
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van genetica
  • Kennis van hematologie
  • Kennis van werkwijzen: werkvoorschriften, procedure(s), protocol, richtlijnen, instructies, …
  • Kennis van het gebruik van richt- en referentiewaarden
  • Kennis fysica in functie van de analysetechnieken
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van laboratoriumapparatuur
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoekstechnieken (spectrofotometrie, chromatografie, elektroforese, massaspectroscopie, microscopie, …)
  • Grondige kennis van reagentia en producten in functie van onderzoek en analyse
 • Competentie 15:
  Steriliseert (eventueel)uitrustingen en instrumenten en verwijdert speciaal afval
  • Gebruikt sterilisatieapparatuur
  • Reinigt en steriliseert laboratorium, uitrustingen volgens de interne procedure(s)
  • Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis elektronica in functie van basisonderhoud
  • Kennis van sterilisatieprocedure(s)
  • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
  • Kennis van gebruik van producten voor basisonderhoud toestellen, laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Kennis van basisonderhoud laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Kennis van kalibratiemethode van laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Kennis van reglementering voor afvalverwerking en -sortering
  • Grondige kennis van procedure(s) voor het bewaren, het transport en de registratie van stalen
 • Competentie 16:
  Voert de bloedafname volgens de voorgeschreven procedure(s) uit met aandacht voor de patiënt
  • Voert de voorgeschreven bloedafname uit conform de procedure(s) met aandacht voor de voorbereiding, afname, nazorg van de bloedafname bij de patiënt,
  • Neemt bloed af door veneuze en capillaire punctie of langs aanwezige arteriële katheter
  • Observeert en herkent symptomen en reacties van de patiënt, op fysisch, psychisch en sociaal vlak
  • Behandelt, bewaart en vervoert het afgenomen staal volgens procedure(s)
  • Meldt eventuele problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van anatomie
  • Kennis van fysiologie
  • Kennis van fysieke parameters
  • Kennis van techniek van bloedafname volgens de EBP-richtlijnen
  • Kennis van bloed- en bloedderivaten
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van laboratoriumapparatuur
  • Grondige kennis van procedure(s) voor het bewaren, het transport en de registratie van stalen
  • Grondige kennis van materialen voor staalafname
  • Grondige kennis van procedure(s) voor staalafname
 • Competentie 17:
  Beheert de stock onstabiele bloedproducten van een instelling en bevoorraadt de zorgeenheden
  • Plaatst bestellingen van producten
  • Voert de verificatie en tarificatie van de producten uit
  • Zorgt voor een correcte bewaring van de bloedproducten
  • Beheert de voorraad van de bloedproducten volgens de procedure(s)
  • Selecteert de bloedderivaten voor toediening bij patiënten conform het medisch toezicht en voert de noodzakelijke handelingen uit conform de procedure(s)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van administratie
  • Kennis van gebruik en toepassing van het kwaliteitssysteem
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van chemie
  • Kennis van microbiologie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van hematologie
  • Kennis van behandelmethoden
  • Kennis van werkwijzen: werkvoorschriften, procedure(s), protocol, richtlijnen, instructies, …
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van laboratoriumapparatuur
  • Kennis van de behandeling en bewaring van bloed- en bloedderivaten
  • Grondige kennis van materialen voor het bewaren, het transport en de registratie van stalen
 • Competentie 18:
  Neemt stalen van secreties en excreties af en collecteert deze zonder het stellen van invasieve handelingen
  • Voert de staalafname uit volgens voorschrift conform de procedure(s) met aandacht voor de voorbereiding, afname, nazorg van de staalafname bij de patiënt
  • Observeert en herkent symptomen en reacties van de patiënt, op fysisch, psychisch en sociaal vlak
  • Behandelt, bewaart en vervoert het afgenomen staal volgens procedure(s)
  • Meldt eventuele problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van administratie
  • Kennis van gebruik en toepassing van het kwaliteitssysteem
  • Kennis van bedrijfseigen software
  • Kennis van chemie
  • Kennis van microbiologie
  • Kennis van biochemie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van humane genetica
  • Kennis van fysio-pathologie
  • Kennis van cytologie/histologie
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van behandelmethoden
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van laboratoriumapparatuur
  • Kennis van procedure en techniek voor de afname en collectie van secreties en excreties
  • Kennis van materialen voor invasieve ingrepen en diagnosestelling
  • Kennis van invasieve ingrepen
 • Competentie 19:
  Stelt medische laboratoriumonderzoeken op punt en voert deze uit op in vitro stalen van menselijke oorsprong( wetgeving
  • Voert chemische, hematologische, immunologische, microbiologische, pathologisch-anatomische, genetische onderzoeken uit volgens de procedure(s)
  • Vergelijkt analyse- en meetresultaten met referentiewaarden
  • Merkt afwijkingen van de resultaten op
  • Maakt melding van afwijkende waarden
  • Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
  • Interpreteert de resultaten en onderneemt actie volgens procedure(s)
  • Geeft, indien nodig, stalen door aan de volgende werkpost volgens de procedure(s)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gebruik en toepassing van het kwaliteitssysteem
  • Kennis van chemie
  • Kennis van biochemie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van humane genetica
  • Kennis van fysio-pathologie
  • Kennis van cytologie/histologie
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van genetica
  • Kennis van hematologie
  • Kennis van het gebruik van richt- en referentiewaarden
  • Kennis veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van laboratoriumapparatuur
  • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoekstechnieken (spectrofotometrie, chromatografie, elektroforese, massaspectroscopie, microscopie, …)
  • Grondige kennis van reagentia en producten in functie van onderzoek en analyse
 • Competentie 20:
  Voert functionele testen uit
  • Voert de functionele testen uit volgens voorschrift conform de procedure(s) met aandacht voor de voorbereiding, afname, nazorg van de staalafname bij de patiënt
  • Observeert en herkent symptomen en reacties van de patiënt, op fysisch, psychisch en sociaal vlak na toediening
  • Meldt eventuele problemen aan de verantwoordelijke
  • Leest cutane en intradermotesten af
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van radioactieve stoffen
  • Basiskennis van nucleaire chemie en radioprotectie
  • Kennis van regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit en milieu
  • Kennis van chemie
  • Kennis van microbiologie
  • Kennis van biochemie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van fysio-pathologie
  • Kennis van cytologie/histologie
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van hematologie
  • Kennis van intradermale inspuitingen volgens de EBP-richtlijnen
  • Grondige kennis van werkingsprincipes en toepassingsgebied van (laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
  • Grondige kennis van gebruik van laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
 • Competentie 21:
  Voert het technische deel van in vivo verstrekkingen (prepareren van radio-actieve stoffen, ..) uit
  • Meet en evalueert de parameters behorende tot verschillende biologische functies
  • Bereidt invasieve ingrepen tot diagnosestelling voor en assisteert hierbij
  • Gebruikt en bedient toestellen voor observatie van de verschillende functiestelsels
  • Bereidt radioactieve producten voor manipuleert deze en dient ze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van radioactieve stoffen
  • Basiskennis van nucleaire chemie en radioprotectie
  • Kennis van chemie
  • Kennis van microbiologie
  • Kennis van biochemie
  • Kennis van immunologie
  • Kennis van humane genetica
  • Kennis van fysio-pathologie
  • Kennis van cytologie/histologie
  • Kennis pathologische anatomie
  • Kennis van toegepaste biotechnologie
  • Kennis van genetica
  • Kennis van hematologie
  • Kennis van anatomie
  • Kennis van fysiologie
  • Kennis van werkwijzen: werkvoorschriften, procedure(s), protocol, richtlijnen, instructies, …
  • Kennis van het gebruik van richt- en referentiewaarden

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Basiskennis elektronica in functie van basisonderhoud
 • Basiskennis van administratie
 • Basiskennis van kantoorsoftware
 • Basiskennis van informatieverwerving
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van milieuwetgeving
 • Basiskennis van radioactieve stoffen
 • Basiskennis van nucleaire chemie en radioprotectie
 • Basiskennis van brandveiligheid
 • Basiskennis van EHBO
 • Basiskennis van probleemoplossende strategieën
 • Kennis van functionele kwaliteitszorgsystemen
 • Kennis van kwaliteitscontrole
 • Kennis van gebruik en toepassing van het kwaliteitssysteem
 • Kennis van regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit en milieu
 • Kennis van het gebruik van PBM en CBM
 • Kennis van bedrijfseigen software
 • Kennis van chemie
 • Kennis van biologie
 • Kennis van microbiologie
 • Kennis van biochemie
 • Kennis van immunologie
 • Kennis van humane genetica
 • Kennis van fysio-pathologie
 • Kennis van cytologie/histologie
 • Kennis pathologische anatomie
 • Kennis van toegepaste biotechnologie
 • Kennis van genetica
 • Kennis van hematologie
 • Kennis van anatomie
 • Kennis van fysiologie
 • Kennis van fysieke parameters
 • Kennis van techniek van bloedafname volgens de EBP-richtlijnen
 • Kennis van bloed- en bloedderivaten
 • Kennis van behandelmethoden
 • Kennis van allergenen in functie van de analyse
 • Kennis van sterilisatieprocedure(s)
 • Kennis van veiligheidspictogrammen
 • Kennis van de registratie in functie van traceerbaarheid
 • Kennis van werkwijzen: werkvoorschriften, procedure(s), protocol, richtlijnen, instructies, …
 • Kennis van het gebruik van richt- en referentiewaarden
 • Kennis van bedrijfseigen registratietechnieken
 • Kennis fysica in functie van de analysetechnieken
 • Kennis van wiskunde in functie van de analysetechnieken en de verwerking van de resultaten
 • Kennis van gebruik van producten voor basisonderhoud toestellen, laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
 • Kennis veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van basisonderhoud laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
 • Kennis van kalibratiemethode van laboratoriummaterieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
 • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden ook in Engels en Frans
 • Kennis Engels (kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen , zowel over concrete als over abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen van eigen vakgebied)
 • Kennis Frans (kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk)
 • Kennis van de wettelijk toe te passen methoden
 • Kennis van de deontologische code
 • Kennis van reflectiestrategieën
 • Kennis van leerstrategieën en de beschikbare relevante opleidingen
 • Kennis van het gebruik van relevante wetenschappelijke informatiebronnen
 • Kennis van toegepaste statistiek
 • Kennis van statische verwerking van meetgegevens
 • Kennis van wetenschappelijk taalgebruik (Nederlands en Engels)
 • Kennis van reglementering voor afvalverwerking en -sortering
 • Kennis van laboratoriumapparatuur
 • Kennis van de behandeling en bewaring van bloed- en bloedderivaten
 • Kennis van procedure en techniek voor de afname en collectie van secreties en excreties
 • Kennis van intradermale inspuitingen volgens de EBP-richtlijnen
 • Kennis van materialen voor invasieve ingrepen en diagnosestelling
 • Kennis van invasieve ingrepen
 • Grondige kennis van werkingsprincipes en toepassingsgebied van (laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
 • Grondige kennis van gebruik van laboratorium)materieel (spectrofotometers, chromatograaf, microscoop, centrifuge, weegapparatuur, …)
 • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoekstechnieken (spectrofotometrie, chromatografie, elektroforese, massaspectroscopie, microscopie, …)
 • Grondige kennis van meet-, analyse- en onderzoeksmethoden
 • Grondige kennis van reagentia en producten in functie van onderzoek en analyse
 • Grondige kennis van procedure(s) voor het bewaren, het transport en de registratie van stalen
 • Grondige kennis van materialen voor het bewaren, het transport en de registratie van stalen
 • Grondige kennis van materialen voor staalafname
 • Grondige kennis van procedure(s) voor staalafname

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle betrokken actoren (leidinggevende, collega’s)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en andere actoren
 • Beslist autonoom over de noodzaak om de leidinggevende/verantwoordelijke te betrekken
 • Werkt efficiënt samen
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag verspreid worden
 • Handelt volgens inzicht in de eigen organisatie en afdeling
 • Schoolt zich permanent bij, intern en extern
 • Denkt kritisch na over het eigen functioneren
 • Stelt een persoonlijke verbeterplannen op in samenspraak met de leidinggevende
 • Raadpleegt wetenschappelijke informatiebronnen (vakliteratuur, handleidingen, internet, ...), ook in in het Engels en Frans
 • interpreteert op kritische wijze wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en gebruikt deze eventueel binnen de professionele setting
 • Gebruikt de vaktaal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Verzamelt, registreert gegevens van de stalen conform de opdracht
 • Verzamelt, registreert, combineert en analyseert de resultaten
 • Bespreekt voor- en nadelen van mogelijke alternatieven
 • Maakt werkafspraken met collega’s en verantwoordelijken en wisselt mondelinge of schriftelijke informatie uit
 • Voert de voorgeschreven bloedafname uit conform de procedure(s) met aandacht voor de voorbereiding, afname, nazorg van de bloedafname bij de patiënt,
 • Observeert en herkent symptomen en reacties van de patiënt, op fysisch, psychisch en sociaal vlak
 • Behandelt, bewaart en vervoert het afgenomen staal volgens procedure(s)
 • Plaatst bestellingen van producten
 • Voert de verificatie en tarificatie van de producten uit
 • Zorgt voor een correcte bewaring van de bloedproducten
 • Beheert de voorraad van de bloedproducten volgens de procedure(s)
 • Selecteert de bloedderivaten voor toediening bij patiënten conform het medisch toezicht en voert de noodzakelijke handelingen uit conform de procedure(s)
 • Observeert en herkent symptomen en reacties van de patiënt, op fysisch, psychisch en sociaal vlak
 • Behandelt, bewaart en vervoert het afgenomen staal volgens procedure(s)
 • Voert chemische, hematologische, immunologische, microbiologische, pathologisch-anatomische, genetische onderzoeken uit volgens de procedure(s)
 • Vergelijkt analyse- en meetresultaten met referentiewaarden
 • Merkt afwijkingen van de resultaten op
 • Maakt melding van afwijkende waarden
 • Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
 • Interpreteert de resultaten en onderneemt actie volgens procedure(s)
 • Geeft, indien nodig, stalen door aan de volgende werkpost volgens de procedure(s)
 • Voert de functionele testen uit volgens voorschrift conform de procedure(s) met aandacht voor de voorbereiding, afname, nazorg van de staalafname bij de patiënt
 • Observeert en herkent symptomen en reacties van de patiënt, op fysisch, psychisch en sociaal vlak na toediening
 • Meldt eventuele problemen aan de verantwoordelijke
 • Leest cutane en intradermotesten af
 • Meet en evalueert de parameters behorende tot verschillende biologische functies
 • Bereidt invasieve ingrepen tot diagnosestelling voor en assisteert hierbij
 • Gebruikt en bedient toestellen voor observatie van de verschillende functiestelsels
 • Bereidt radioactieve producten voor manipuleert deze en dient ze toe
 • Voert de staalafname uit volgens voorschrift conform de procedure(s) met aandacht voor de voorbereiding, afname, nazorg van de staalafname bij de patiënt
 • Neemt actief deel aan de teamvergadering
 • Heeft aandacht voor het behalen van de doelstellingen van het afdeling/bedrijf
 • Handelt steeds volgens de wettelijke en interne procedure(s)
 • Handelt volgens de professionele, deontologische en wettelijke (gedrags)code
 • Werkt volgens de wettelijke en interne reglementeringen op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit en milieu
 • Meldt alle aspecten die de kwaliteit en veiligheid kunnen beïnvloeden
 • Hanteert gevaarlijke producten (producten onder druk, …) volgens wettelijke en interne reglementeringen
 • Bouwt de eigen deskundigheid op
 • Raadpleegt relevante informatiebronnen
 • Integreert nieuwe ervaringen en feedback in de dagdagelijkse werksituatie (interne/externe audits, ...)
 • Bepaalt bij elke opdracht de werkwijze(n) conform het kwaliteitszorgsysteem
 • Selecteert autonoom of in teamverband de passende werkwijzen (o.a. analysemethoden, …)
 • Bepaalt de bijhorende stappen rekening houdend met de randvoorwaarden
 • Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten
 • Doet optimalisatievoorstellen voor staalnames, metingen, analyses en kwaliteitsprocedure(s)
 • Registreert en rapporteert vragen, klachten en afwijkingen in kader van de geldende kwaliteitszorgsystemen
 • Houdt logboek en kwaliteitsdocumenten actueel
 • Draagt of neemt op een efficiënte wijze de werk- of ploegwisseling over en respecteert daarbij de procedures en mededelingen
 • Registreert vragen, klachten en afwijkingen
 • Houdt logboek en kwaliteitsdocumenten actueel
 • Bepaalt bij elke opdracht de werkwijze(n) conform het kwaliteitszorgsysteem
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen
 • Merkt de nood aan onderhoud op
 • Controleert en kalibreert laboratoriummaterieel
 • Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, ...)
 • Controleert of de parameters (temperatuur, druk, …) van laboratoriummaterieel (koelkasten, broedstoven, thermostaten, …) correct zijn ingesteld, noteert deze en vergelijkt met de normen en richtlijnen
 • Legt onregelmatigheden en / of storingen vast in de instrumentlogboeken
 • Houdt het logboek actueel
 • Volgt de voorraden op en maakt indien nodig de bestellingen op
 • Controleert de binnengekomen bestellingen
 • Controleert overeenkomstige documenten en certificaten
 • Registreert stocks, standaarden, producten en reagentia ((bio)veiligheid, verbruik, traceerbaarheid,…)
 • Controleert op vervallen producten/reagentia
 • Slaat de geleverde verbruiksgoederen, laboratoriumapparatuur en –materieel op conform de geldende (veiligheids)normen
 • Gebruikt bedrijfseigen software voor voorraadbeheer
 • Identificeert de stalen en verzekert de correcte en volledige administratieve opvolging
 • Gebruikt bedrijfseigen software
 • Sorteert, labelt en registreert de stalen
 • Voert een kwaliteitscontrole op stalen uit
 • Ontvangt de lijst met de uit te voeren metingen en analyses en controleert de stalen in functie van deze lijst
 • Neemt maatregelen voor correcte bewaring van de stalen
 • Contacteert indien nodig externe laboratoria
 • Raadpleegt de lijst met uit te voeren onderzoeken (analyseaanvraag, werklijst, onderzoeksvraag, …)
 • Bepaalt de meest gepaste werkwijze voor de uit te voeren metingen of analyses
 • Selecteert het (laboratorium)materieel op basis van meerdere elementen (kenmerken van het staal, beschikbare analysetechnieken, gewenste resultaat, kost en effectiviteit, , …)
 • Voert zo nodig een voorbewerking op de reagentia uit op basis van de gevraagde metingen en analyses
 • Controleert of het materieel en de producten op de werkpost beschikbaar en gebruiksklaar is
 • Voert kwaliteitscontrole op basis van referentiestalen
 • Beoordeelt de resultaten van de kwaliteitscontrole
 • Beslist of de analyse/synthese kan doorgaan of mag vrijgegeven worden
 • Voert de metingen en analyses uit om de eigenschappen, samenstelling of identificatie van de stalen te bepalen (fysisch, chemische, biologisch, …)
 • Registreert de resultaten van metingen en analyses
 • Vergelijkt analyse- en meetresultaten met norm- , referentie- en/of richtwaarden
 • Controleert de afwijkende meet- en analyseresultaten
 • Herhaalt de metingen en/of analyses bij te grote afwijkingen
 • Maakt werkafspraken met collega’s en verantwoordelijken
 • Gebruikt bedrijfseigen software voor registratie van de meet- en analyseresultaten
 • Valideert en bekijkt de correlatie van de resultaten van het onderzoek
 • Synthetiseert en interpreteert de resultaten van het onderzoek
 • Vormt een conclusie op basis van de verkregen resultaten en rapporteert ze
 • Gebruikt bedrijfseigen software voor verwerking en databeheer
 • Werkt actief mee aan de optimalisering
 • Identificeert de oorzaak van (technische) problemen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt eventuele problemen aan de verantwoordelijke
 • Meldt eventuele problemen aan de verantwoordelijke
 • Reageert adequaat bij onverwachte storingen van materieel of situaties (staalbreuk, kwaliteit van het staal, …) tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden
 • Overlegt over afwijkingen en/of problemen, die buiten zijn/haar bevoegdheidsgebied vallen met de verantwoordelijke/leidinggevende en stelt eventueel oplossingen voor
 • Doet voorstellen voor optimalisatie van staalnames, metingen, analyses en/of kwaliteitsprocedure(s)
 • Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden , rekening houdend met de afgesproken prioriteiten
 • Rapporteert problemen en knelpunten in kader van de geldende kwaliteitszorgsystemen
 • Neemt maatregelen voor het tijdig en optimaal verzamelen, vervoeren en bewaren van stalen volgens voorschriften
 • Noteert eventuele afwijkingen en/of bijzonderheden van de stalen neemt maatregelen conform procedure
 • Neemt actie bij afwijkende resultaten van de kwaliteitscontrole
 • Onderneemt actie bij (technische) problemen conform de bedrijfsrichtlijnen
 • Neemt maatregelen bij non-conformiteiten i.v.m. verbruiksgoederen en (laboratorium)materieel

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt sterilisatieapparatuur
 • Reinigt en steriliseert laboratorium, uitrustingen volgens de interne procedure(s)
 • Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten
 • Neemt bloed af door veneuze en capillaire punctie of langs aanwezige arteriële katheter
 • Draagt en/of gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Sorteert en verwijdert afval volgens de regelgeving
 • Voert basisonderhoud uit
 • Reinigt laboratoriummaterieel op regelmatige basis en volgens noodzaak
 • Gebruikt de daartoe voorziene recipiënten en/of het materieel voor de staalafname
 • Neemt intern en extern stalen (tijdstip, hoeveelheid,…)
 • Verzamelt, verpakt en verzendt de stalen bedoeld voor externe laboratoria
 • Geeft, indien nodig, stalen door aan de volgende werkpost
 • Past EHBO toe
 • Wendt blustechnieken aan
 • Bereidt de recipiënten voor gebruik bij staalname voor
 • Voert zo nodig de voorbewerking uit op basis van de gevraagde metingen en analyses

Omgevingscontext

 • Het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog wordt uitgeoefend in een laboratoriumomgeving. De werkomgeving is verschillend per sector en per bedrijf. De activiteit varieert volgens de grootte en automatiseringsgraad van het laboratorium.
 • De laboratoriumsector is sterk gereglementeerd inzake(bio) veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu,… . De medisch laboratoriumtechnoloog werkt volgens procedures
 • De uitoefening van het beroep vereist een kritische en onderzoekende houding
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband en/of individueel.
 • Het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog kan veranderende werktijden inhouden, 24u/24u en 7 dagen op 7 ,waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is.
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterk kwaliteitsbewustzijn.
 • De werkopdrachten worden meestal strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt.
 • De medisch laboratoriumtechnoloog komt in contact met verschillende interne en/of externe actoren
 • Sommige activiteiten kunnen risico’s inhouden voor de gezondheid van de medisch laboratoriumtechnoloog. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften is cruciaal en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is bij een aantal handelingen noodzakelijk
 • Zij hebben een uitgebreid, gevarieerd en complex takenpakket zowel wat betreft de werkwijzen als de gebruikte methoden en technieken
 • De uitoefening van het beroep vereist zowel het nemen van initiatieven als beslissingen binnen de eigen werksituatie
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterke verantwoordelijkheidszin
 • De voortdurende automatsering en technologische evolutie binnen de sectoren brengt een verschuiving teweeg in het takenpakket van de laboratoriumtechnoloog industriële productie. De maakt uit dat de meer uitvoerende gestandaardiseerde taken worden geautomatiseerd. De focus ligt meer en meer op gespecialiseerde of niet-standaard onderzoeken. De medisch laboratoriumtechnoloog moet in staat zijn deze evolutie op de voet te volgen.

Handelingscontext

 • De medisch laboratoriumtechnoloog moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren.
 • De medisch laboratoriumtechnoloog moet afhankelijk van de opdracht en de bedrijfscontext, routinematige en/ of gevarieerde handelingen kunnen uitvoeren.
 • De medisch laboratoriumtechnoloog dient steeds nauwkeurig, consequent en gefocust te werken conform de kwaliteitsnormen..
 • De laboratoriumtechnoloog moet zorgvuldig omgaan met het materieel en stalen.
 • Hij is zich constant bewust van de impact van zijn handelingen.
 • De medisch laboratoriumtechnoloog moet steeds de voorschriften, regelgeving en kwaliteitseisen respecteren
 • De medisch laboratoriumtechnoloog moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.
 • De medisch laboratoriumtechnoloog moet planmatig kunnen denken en zijn werkzaamheden organiseren
 • De medisch laboratoriumtechnoloog moet discreet handelen conform de bedrijfsethiek.
 • De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen de eigen werksituatie.
 • De medisch laboratoriumtechnoloog toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De medisch laboratoriumtechnoloog weet snelheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid te combineren.
 • De medisch laboratoriumtechnoloog moet analytisch gericht kunnen denken

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het gebruiksklaar maken van de apparatuur en het voorbereiden van het staal in functie van de meting en/of analyse
 • Het opmaken van zijn werkplan
 • Het selecteren van de passende procedure selecteren conform de opdracht
 • Het nemen van stalen
 • Het in ontvangst nemen van de stalen
 • Het uitvoeren van de metingen en/of analyses
 • Het registreren, verwerken, interpreteren, verifiëren en (intern) rapporteren van onderzoeksgegevens en meet- en analyseresultaten
 • Het volgen van relevante, wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Het uitvoeren van administratie en het beheren van documenten
 • Het instaan voor het voorraadbeheer
Is gebonden aan
 • Relevante wetgeving
 • De kwaliteitsrichtlijnen en bedrijfseigen procedure(s
 • Opdrachten
 • Aanwijzingen van leidinggevende(n)
 • De professionele en wettelijke (gedrags)code
 • Normen en controlegegevens, referentiewaarden en/of richtwaarden
Doet beroep op
 • De verantwoordelijke/leidinggevende voor het melden van afwijkingen en/of problemen
 • Leidinggevende bij het opstellen van persoonlijke verbeterplannen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Handelt volgens de wettelijke bepalingen en kwaliteitszorgsystemen
 • Bouwt de eigen deskundigheid op
 • Volgt relevante, wetenschappelijke ontwikkelingen op in verband met laboratoriumwerkzaamheden
 • Bepaalt bij elke opdracht de werkwijze(n) conform het kwaliteitszorgsysteem
 • Werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium
 • Controleert en garandeert de voorraad van verbruiksgoederen en (laboratorium)materieel
 • Neemt interne en externe stalen en voert de administratie ervan uit
 • Behandelt de genomen en ontvangen stalen conform de opdracht
 • Selecteert de reagentia en (laboratorium)materieel en maakt ze gebruiksklaar
 • Voert de metingen en/of analyses uit, registreert de resultaten en verifieert ze
 • Verwerkt, interpreteert en rapporteert onderzoeksgegevens en meet- en analyseresultaten
 • Steriliseert (eventueel)uitrustingen en instrumenten en verwijdert speciaal afval
 • Voert de bloedafname volgens de voorgeschreven procedure(s) uit met aandacht voor de patiënt
 • Beheert de stock onstabiele bloedproducten van een instelling en bevoorraadt de zorgeenheden
 • Neemt stalen van secreties en excreties af en collecteert deze zonder het stellen van invasieve handelingen
 • Stelt medische laboratoriumonderzoeken op punt en voert deze uit op in vitro stalen van menselijke oorsprong( wetgeving
 • Voert functionele testen uit
 • Voert het technische deel van in vivo verstrekkingen (prepareren van radio-actieve stoffen, ..) uit

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.