Wielerverzorger

 
BK-0380-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Wielerverzorger

Definitie

De wielerverzorger is gespecialiseerd in de fysieke verzorging en logistieke begeleiding van de gezonde wielrenner in alle disciplines (weg, veld, piste, MTB, BMX) en dit zowel voor, tijdens en na wedstrijden als tijdens de periode van training teneinde het lichaam van de wielrenner in conditie te houden

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
  • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
  • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Past de kwaliteitsnormen van de werkgever/organisatie(club, team, ploeg, …)toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsrichtlijnen
  • Basiskennis van (sport)wetgeving
  • Basiskennis van wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk
  • Kennis van ergonomisch werkhouding
  • Kennis van economisch werken (inschatting van directe en indirecte kosten)
  • Kennis van intern/clubgeboden reglement
  • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
 • Competentie 2:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert efficiënt met andere actoren (teamleden, collega’s, officiële instanties, artsen, kinesitherapeuten, ouders, …)
  • Bouwt een netwerk met andere actoren op
  • Neemt vanuit het beroep van de wielerverzorger een actieve rol op binnen het multidisciplinair* zorgteam
  • Rapporteert, indien nodig, aan de coach/ploegleider/trainer/zaakvoerder
  • Werkt op efficiënte wijze samen met alle actoren
  • Respecteert de afspraken en-werkschema’s
  • Past zich flexibel aan, aan wijzigende omstandigheden
  • Legt nieuwe voorstellen (vervoer renners, voeding, gebruik materiaal, … ) voor aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van groepsdynamica (vergadertechnieken, teamdynamiek, communicatievaardigheden, …)
  • Basiskennis van communicatieve en sociale vaardigheden(omgaan met agressie en teleurstelling, …)
  • Basiskennis van omgang met stress
  • Basiskennis van organisatievaardigheden
  • Kennis van werkschema’s
* Multidisciplinaire samenwerking: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, maar elke beroepsgroep heeft zijn eigen taken die duidelijk afgegrensd zijn van de taken van een andere beroepsgroep.
 • Competentie 3:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes en het sportproject
  • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Past taalgebruik en boodschap aan de sporters aan
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen en aangepaste kledij conform de taakuitvoering
  • Handelt volgens de deontologische (gedrags-)code van de werkgever/organisatie (OSGW, …)
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
  • Creëert een veilige en aangename omgeving voor de wielrenners
  • Heeft oog voor randvoorwaarden (keuze van locatie, toegankelijkheid personen met een handicap, …)
  • Houdt toezicht op het naleven van het intern/clubgebonden reglement
  • Houdt toezicht op zorgvuldige omgang met clubmateriaal
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Legt nieuwe voorstellen voor aan de verantwoordelijke in ploeg en clubverband
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatieve en sociale vaardigheden(omgaan met agressie en teleurstelling, …)
  • Basiskennis van privacywetgeving
  • Kennis van producten en materialen voor de uitvoering van de technieken-
  • Kennis van hygiëne
  • Kennis van relatie beweging en gezondheid
  • Kennis van intern/clubgeboden reglement
  • Kennis van ethiek en deontologie (decreet medisch en ethisch verantwoord sporten)
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Volgt (verplichte) bijscholingen
  • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en (zelf)reflectie
  • Neemt (nieuwe) materialen, aangepaste methodes, … op die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
  • Volgt de evoluties in het vakgebied op
  • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
  • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van reflectiestrategieën
  • Basiskennis van sporttrainingstechnieken
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie-
  • Basiskennis van tapetechnieken en medical taping
  • Basiskennis van sportvoeding
  • Basiskennis van traumatologie
  • Basiskennis van ondersteunende verbanden
  • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel met betrekking tot de spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, ...) van onderrug en onderste ledematen
  • Kennis van producten en materialen voor de uitvoering van de technieken-
  • Kennis van tapetechnieken en kinesiotaping van onderrug en onderste ledematen
  • Kennis van stretchoefeningen
  • Kennis van massagetechnieken (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
  • Kennis van sportdranken
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van opleidingsverstrekkers, beroepsverenigingen binnen de sector
  • Kennis van relevante informatiebronnen
  • Grondige kennis van massagetechnieken van de onderrug en onderste ledematen (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
 • Competentie 5:
  Voert efficiënt en effectief een (preventieve) verzorgingsactie uit voor en na de wedstrijd en training
  • Bereidt het verzorgingsmaterieel voor om de wielrenners te verzorgen
  • Kiest de juiste materialen, hulpmiddelen, producten om de verzorging* uit te voeren
  • Neemt de verzorgingsfiche* door of vraagt relevante informatie met betrekking tot de interventie
  • Bepaalt de meeste geschikte verzorging in overeenstemming met het tijdschema van de renner
  • Past indien nodig voorbereidende verzorgingstechnieken (massage, taping, stretching, …) toe aangepast aan de omstandigheden en de wielrenner
  • Past de sportmassage of verzorging toe in overeenstemming met het tijdsschema van de renner
  • Begeleidt de wielrenner bij de opwarming binnen het verzorgingsdomein
  • Zorgt voor het nodige materiaal zodat de wielrenner zich na de wedstrijd en training kan verfrissen
  • Checkt of er medische controle is en wie van de wielrenners hier naar toe moet
  • Begeleidt in opdracht de renner naar de medische controle
  • Houdt rekening met de signalen en emoties van de sporter/cliënt
  • Rondt de verzorging af
  • Vraagt feedback aan de wielrenner over de interventie, noteert mogelijke wijzigingen op de fiche
  • Rapporteert blessures aan de arts
  • Ruimt al het materieel op na de wedstrijd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van registratietechnieken
  • Basiskennis van meten en evalueren van fysieke conditie
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie-
  • Basiskennis van tapetechnieken en medical taping
  • Basiskennis van voedingsleer
  • Basiskennis van sportvoeding
  • Basiskennis van traumatologie
  • Basiskennis van kantoorsoftware
  • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel met betrekking tot de spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, ...) van onderrug en onderste ledematen
  • Kennis van producten en materialen voor de uitvoering van de technieken-
  • Kennis van tapetechnieken en kinesiotaping van onderrug en onderste ledematen
  • Kennis van stretchoefeningen
  • Kennis van massagetechnieken (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
  • Kennis van sportdranken
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van motivatietheorieën
  • Kennis van risicofactoren in functie van sporten en bewegen
  • Kennis van een verzorgingsfiche
  • Grondige kennis van massagetechnieken van de onderrug en onderste ledematen (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
* Verzorging: Dit houdt in dat bij een gezonde wielrenner zonder kwetsuren, massage, bandage, taping, stretching, en/of eerste hulp bij ongevallen toegepast wordt door de wielerverzorger om de lichamelijke conditie te verbeteren en dit met het oog op de optimalisering van de sportbeoefening
Verzorgingsfiche: deze fiche bevat de verzorgingswijze en het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt en dit in samenspraak met de wielrenner en de coach
 • Competentie 6:
  Past EHBO en CPR toe
  • Reageert efficiënt wanneer een renner of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
  • Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
  • Schakelt (eventueel) hulp in
  • Informeert naar klachten/symptomen
  • Bekijkt de situatie en beslist wat hij moet doen
  • Voert de EHBO-hulpverlening deskundig uit
  • Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
  • Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel met betrekking tot de spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, ...) van onderrug en onderste ledematen
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van CPR
 • Competentie 7:
  Zet de reisroute uit in samenspraak met de andere stafleden
  • Bestudeert het roadbook en stelt conform hieraan de tijdschema’s van de renners op in samenspraak met de andere teamleden
  • Stippelt de reisroutes uit (start-aankomstplaats, bevoorradingsplaatsen, logies, ..) in samenspraak met de andere teamleden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van organisatievaardigheden
  • Basiskennis van ondersteunende verbanden
  • Kennis van oriëntatietechnieken (GPS, kaartlezen, …)
 • Competentie 8:
  Verzorgt het vervoer
  • Maakt de volgwagen schoon en vervoersklaar conform teamafspraak
  • Laadt het vervoersmiddel in en uit, rekening houdend met de activiteit
  • Vervoert medicatie uitsluitend conform het decreet medische en ethisch verantwoord sporten
  • Vervoert alle voedingsmiddelen conform de HACCP-wetgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van organisatievaardigheden
  • Basiskennis van ondersteunende verbanden
  • Basiskennis van HACCP-wetgeving
  • Basiskennis van reinigingstechnieken
  • Basiskennis van reinigingsmaterialen
  • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
 • Competentie 9:
  Voert voorbereidende taken uit conform de teamafspraken
  • Overlegt en stelt de taakverdeling met de collega verzorgers op
  • Verzamelt de persoonlijke gegevens van alle wielrenners en houdt deze up-to date
  • Maakt een materialenlijst op en zorgt dat het materiaal in goede staat aanwezig is
  • Maakt een voorraad- en inventarislijst op en doet de inkopen
  • Vraagt de logeeradressen op en bereidt de kamerverdeling voor
  • Regelt bij logies de praktische zaken (opvragen gereserveerde kamers regelen van de kamerverdeling, koffers in de kamer, renners begeleiden, …)
  • Verzamelt, wast en verdeelt de (sport)kledij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van groepsdynamica (vergadertechnieken, teamdynamiek, communicatievaardigheden, …)
  • Basiskennis van organisatievaardigheden
  • Basiskennis van registratietechnieken
  • Basiskennis van textiel en wasvoorschriften
  • Basiskennis van logistieke taken
  • Kennis van sportdranken
  • Kennis van economisch werken (inschatting van directe en indirecte kosten)
 • Competentie 10:
  Voorziet in de voedingsnoden van het volledige team
  • Bereidt de voeding voor conform de activiteit/teamafspraken
  • Maakt een voedings- en drankenlijst op aangepast aan het evenement (wedstrijd, training, …) en de individuele noden van de wielrenners en de medewerkers
  • Stelt voedings-(pakketten) samen
  • Maakt de voedingspakketten klaar per individuele wielrenner en medewerker
  • Maakt de drinkbussen klaar met aangepaste samenstellingen voor de activiteit
  • Controleert of de voedingspakketten en de maaltijden in orde zijn
  • Bezorgt de kok een voorbeeldmenu en maakt praktische afspraken
  • Houdt toezicht op het menu conform de activiteit(en)
  • Voert controle op de voeding van het team uit
  • Bewaart de teamvoeding conform de HACCP-normen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van HACCP-wetgeving
  • Basiskennis van rekentechnieken
  • Kennis van sportdranken
  • Kennis van menusamenstelling
  • Kennis van economisch werken (inschatting van directe en indirecte kosten)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van groepsdynamica (vergadertechnieken, teamdynamiek, communicatievaardigheden, …)
 • Basiskennis van communicatieve en sociale vaardigheden(omgaan met agressie en teleurstelling, …)
 • Basiskennis van omgang met stress
 • Basiskennis van observatietechnieken
 • Basiskennis van organisatievaardigheden
 • Basiskennis van reflectiestrategieën
 • Basiskennis van registratietechnieken
 • Basiskennis van kwaliteitsrichtlijnen
 • Basiskennis van meten en evalueren van fysieke conditie
 • Basiskennis van sporttrainingstechnieken
 • Basiskennis van anatomie en fysiologie-
 • Basiskennis van tapetechnieken en medical taping
 • Basiskennis van voedingsleer
 • Basiskennis van sportvoeding
 • Basiskennis van traumatologie
 • Basiskennis van ondersteunende verbanden
 • Basiskennis van (sport)wetgeving
 • Basiskennis van privacywetgeving
 • Basiskennis van wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk
 • Basiskennis van kantoorsoftware
 • Basiskennis van HACCP-wetgeving
 • Basiskennis van textiel en wasvoorschriften
 • Basiskennis van wastechnieken
 • Basiskennis van logistieke taken
 • Basiskennis van rekentechnieken
 • Basiskennis van reinigingstechnieken
 • Basiskennis van reinigingsmaterialen
 • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel met betrekking tot de spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, ...) van onderrug en onderste ledematen
 • Kennis van producten en materialen voor de uitvoering van de technieken-
 • Kennis van tapetechnieken en kinesiotaping van onderrug en onderste ledematen
 • Kennis van stretchoefeningen
 • Kennis van massagetechnieken (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
 • Kennis van hygiëne
 • Kennis van relatie beweging en gezondheid
 • Kennis van sportdranken
 • Kennis van menusamenstelling
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van CPR
 • Kennis van motivatietheorieën
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van risicofactoren in functie van sporten en bewegen
 • Kennis van ergonomisch werkhouding
 • Kennis van economisch werken (inschatting van directe en indirecte kosten)
 • Kennis van een verzorgingsfiche
 • Kennis van werkschema’s
 • Kennis van intern/clubgeboden reglement
 • Kennis van ethiek en deontologie (decreet medisch en ethisch verantwoord sporten)
 • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
 • Kennis van opleidingsverstrekkers, beroepsverenigingen binnen de sector
 • Kennis van relevante informatiebronnen
 • Kennis van oriëntatietechnieken (GPS, kaartlezen, …)
 • Grondige kennis van massagetechnieken van de onderrug en onderste ledematen (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)

Cognitieve vaardigheden

 • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
 • Volgt de wetgeving en zet deze om in praktijk
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Past de kwaliteitsnormen van de werkgever/organisatie(club, team, ploeg, …)toe
 • Communiceert efficiënt met andere actoren (teamleden, collega’s, officiële instanties, artsen, kinesitherapeuten, ouders, …)
 • Bouwt een netwerk met andere actoren op
 • Neemt vanuit het beroep van de wielerverzorger een actieve rol op binnen het multidisciplinair* zorgteam
 • Rapporteert, indien nodig, aan de coach/ploegleider/trainer/zaakvoerder
 • Werkt op efficiënte wijze samen met alle actoren
 • Respecteert de afspraken en-werkschema’s
 • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Past taalgebruik en boodschap aan de sporters aan
 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen en aangepaste kledij conform de taakuitvoering
 • Handelt volgens de deontologische (gedrags-)code van de werkgever/organisatie (OSGW, …)
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Creëert een veilige en aangename omgeving voor de wielrenners
 • Heeft oog voor randvoorwaarden (keuze van locatie, toegankelijkheid personen met een handicap, …)
 • Houdt toezicht op het naleven van het intern/clubgebonden reglement
 • Houdt toezicht op zorgvuldige omgang met clubmateriaal
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Legt nieuwe voorstellen voor aan de verantwoordelijke in ploeg en clubverband
 • Volgt (verplichte) bijscholingen
 • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en (zelf)reflectie
 • Neemt (nieuwe) materialen, aangepaste methodes, … op die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
 • Volgt de evoluties in het vakgebied op
 • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • Kiest de juiste materialen, hulpmiddelen, producten om de verzorging* uit te voeren
 • Neemt de verzorgingsfiche* door of vraagt relevante informatie met betrekking tot de interventie
 • Bepaalt de meeste geschikte verzorging in overeenstemming met het tijdschema van de renner
 • Past indien nodig voorbereidende verzorgingstechnieken (massage, taping, stretching, …) toe aangepast aan de omstandigheden en de wielrenner
 • Begeleidt de wielrenner bij de opwarming binnen het verzorgingsdomein
 • Checkt of er medische controle is en wie van de wielrenners hier naar toe moet
 • Houdt rekening met de signalen en emoties van de sporter/cliënt
 • Vraagt feedback aan de wielrenner over de interventie, noteert mogelijke wijzigingen op de fiche
 • Rapporteert blessures aan de arts
 • Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
 • Schakelt (eventueel) hulp in
 • Informeert naar klachten/symptomen
 • Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
 • Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)
 • Bestudeert het roadbook en stelt conform hieraan de tijdschema’s van de renners op in samenspraak met de andere teamleden
 • Stippelt de reisroutes uit (start-aankomstplaats, bevoorradingsplaatsen, logies, ..) in samenspraak met de andere teamleden
 • Overlegt en stelt de taakverdeling met de collega verzorgers op
 • Verzamelt de persoonlijke gegevens van alle wielrenners en houdt deze up-to date
 • Maakt een materialenlijst op en zorgt dat het materiaal in goede staat aanwezig is
 • Maakt een voedings- en drankenlijst op aangepast aan het evenement (wedstrijd, training, …) en de individuele noden van de wielrenners en de medewerkers
 • Stelt voedings-(pakketten) samen
 • Controleert of de voedingspakketten en de maaltijden in orde zijn
 • Houdt toezicht op het menu conform de activiteit(en)
 • Voert controle op de voeding van het team uit
 • Bewaart de teamvoeding conform de HACCP-normen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan, aan wijzigende omstandigheden
 • Legt nieuwe voorstellen (vervoer renners, voeding, gebruik materiaal, … ) voor aan de verantwoordelijke
 • Reageert efficiënt wanneer een renner of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
 • Bekijkt de situatie en beslist wat hij moet doen

Motorische vaardigheden

 • Bereidt het verzorgingsmaterieel voor om de wielrenners te verzorgen
 • Past de sportmassage of verzorging toe in overeenstemming met het tijdsschema van de renner
 • Zorgt voor het nodige materiaal zodat de wielrenner zich na de wedstrijd en training kan verfrissen
 • Begeleidt in opdracht de renner naar de medische controle
 • Rondt de verzorging af
 • Ruimt al het materieel op na de wedstrijd
 • Voert de EHBO-hulpverlening deskundig uit
 • Maakt de volgwagen schoon en vervoersklaar conform teamafspraak
 • Laadt het vervoersmiddel in en uit, rekening houdend met de activiteit
 • Vervoert medicatie uitsluitend conform het decreet medische en ethisch verantwoord sporten
 • Vervoert alle voedingsmiddelen conform de HACCP-wetgeving
 • Maakt een voorraad- en inventarislijst op en doet de inkopen
 • Vraagt de logeeradressen op en bereidt de kamerverdeling voor
 • Regelt bij logies de praktische zaken (opvragen gereserveerde kamers regelen van de kamerverdeling, koffers in de kamer, renners begeleiden, …)
 • Verzamelt, wast en verdeelt de (sport)kledij
 • Bereidt de voeding voor conform de activiteit/teamafspraken
 • Maakt de voedingspakketten klaar per individuele wielrenner en medewerker
 • Maakt de drinkbussen klaar met aangepaste samenstellingen voor de activiteit
 • Bezorgt de kok een voorbeeldmenu en maakt praktische afspraken

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend met veranderende werktijden, 24/24 en 7 dagen op 7
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan de wijzigende omstandigheden
 • De wielerverzorger moet afspraken en werkschema’s respecteren
 • Dit beroep houdt verplaatsingen in en het vergt de nodige mobiliteit
 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de beroepsbeoefenaar onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen
 • De wielerverzorger werkt volgens de wettelijke reglementering.
 • De uitoefening van het beroep vereist een kritische en onderzoekende houding
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterk kwaliteitsbewustzijn
 • De wielerverzorger komt in contact met verschillende interne en/of externe actoren.
 • De wielerverzorger heeft een uitgebreid en gevarieerd takenpakket zowel wat betreft de werkwijzen als de gebruikte methoden en technieken
 • De uitoefening van het beroep vereist zowel het nemen van initiatieven als beslissingen binnen de eigen werksituatie.
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterke verantwoordelijkheidszin
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is bij een aantal handelingen noodzakelijk
 • De uitoefening van het beroep vereist een respectvolle houding tegenover de sporters, de collega’ en de leidinggevende
 • De uitoefening van dit beroep kent een reglementering die verschillend is per discipline
 • De uitoefening van dit beroep vergt een organisatievermogen om ervoor te zorgen dat alle sporters op de afgesproken momenten kunnen behandeld worden
 • In dit beroep is het verboden om enige betrokkenheid bij behandelingen en methoden, die onder de UCI Anti doping Reglementen vallen, te vertonen
 • In dit beroep wordt er enkel zorg verleend in overeenstemming met de behoeften van de sporter/cliënt
 • In dit beroep wordt er op een zodanige wijze gewerkt dat er geen enkele gebeurtenis of situatie een negatief effect kan hebben op de fysieke integriteit en het fysiek en/of psychisch welzijn van de sporter/cliënt

Handelingscontext

 • De wielerverzorger moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • In dit beroep is het essentieel van goed te communiceren omdat het uiteindelijke resultaat van de sporter vaak tot stand komt door een goede samenwerking met collega’s
 • De wielerverzorger kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren
 • De wielerverzorger kan flexibel werken waarbij hij zich kan aanpassen aan gewijzigde werksituaties die het gevolg zijn van veranderingen qua trainingsprogramma’s , geplande wedstrijden, … .
 • De wielerverzorger moet gevarieerde handelingen kunnen uitvoeren
 • De wielerverzorger dient steeds nauwkeurig, consequent en gefocust te werken
 • De wielerverzorger moet zorgvuldig omgaan met het materiaal van de sporter.
 • De wielerverzorger moet de sporters respectvol behandelen
 • De wielerverzorger moet de voorschriften, regelgeving en kwaliteitseisen volgen
 • De wielerverzorger moet discreet handelen conform de clubethiek en de privacy van de sporter volgen waaronder de restricties bepaald door de gereglementeerde gezondheidsberoepen
 • De wielerverzorger moet planmatig kunnen denken en zijn werkzaamheden organiseren
 • De wielerverzorger weet snelheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid te combineren
 • De wielerverzorger toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,… aangaande de wielrenner en rekening houdend met de hiërarchie
 • De wielerverzorger moet zich bewust zijn dat gemaakte fouten een grote impact kunnen hebben
 • De wielerverzorger moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De wielerverzorger is kostenbewust en handelt hiernaar
 • De wielerverzorger moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken
 • De wielerverzorger moet het positief imago van zijn club uitstralen
 • De wielerverzorger moet op een serene en empathisch wijze omgaan met de sporters
 • De wielerverzorger moet materialen (verzorgingstassen, verzorgingstafel, …) kunnen dragen
 • De wielerverzorger moet tijdsschema’s kunnen naleven
 • De wielerverzorger moet ten alle tijden de gezondheid van de sporter beschermen ook wanneer er verschillende belangen in het spel zijn

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Het coördineren van zijn activiteiten
 • Het anticiperen op onverwachte omstandigheden
 • Het inrichten van de werkruimte
 • Het superviseren van het materieel
 • Het informeren naar de toestand van de wielrenner
 • Het bekijken van de fysieke toestand
 • Het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen (massage, taping, stretchen)
 • Het evalueren van eigen werk
 • Het inkopen, vervoeren, bereiden en bewaren van de voeding
 • Het ophalen, wassen en verdelen van de (sport)kledij
 • Het regelen, plannen en uitvoeren van de beroepsspecifieke administratieve taken
 • Het up-to-date houden van de eigen kennis
Is gebonden aan
 • De voorschriften en opdrachten van de teamleiding
 • Het beleid van het team, de sportorganisatie, …
 • Tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • De professionele gedragscode
 • De nationale en internationale (doping)wetgeving
Doet beroep op
 • De teamverantwoordelijken om zaken te bespreken voor de optimalisering van de sportwerking
 • Externen voor praktische zaken
 • De collega’s voor het ondersteunen van de activiteiten

Verantwoordelijkheid

 • Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsvereisten
 • Werkt samen met andere actoren
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes en het sportproject
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Voert efficiënt en effectief een (preventieve) verzorgingsactie uit voor en na de wedstrijd en training
 • Past EHBO en CPR toe
 • Zet de reisroute uit in samenspraak met de andere stafleden
 • Verzorgt het vervoer
 • Voert voorbereidende taken uit conform de teamafspraken
 • Voorziet in de voedingsnoden van het volledige team

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.