Sportverzorger

 
BK-0379-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Sportverzorger

Definitie

De sportverzorger zorgt voor de juiste begeleiding en verzorging van de gezonde sporter/klant teneinde zijn/haar lichamelijke conditie te bevorderen en/of de sportbeoefening te optimaliseren

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsnormen van de werkgever/organisatie
  • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
  • Volgt de wetgeving en zet deze om in de praktijk
  • Houdt zich strikt aan het eigen werkdomein rekening houdend met de handelingen voorbehouden voor de gereglementeerde beroepen
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Past de kwaliteitsnormen van de werkgever/organisatie(club, team, ploeg, …) toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsrichtlijnen
  • Basiskennis van (sport)wetgeving
  • Basiskennis van wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk
  • Kennis van ergonomisch werkhouding
  • Kennis van economisch werken (inschatting van directe en indirecte kosten)
  • Kennis van de zorgketen
  • Kennis van intern/clubgeboden reglement
 • Competentie 2:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert efficiënt met andere actoren (teamleden, collega’s, officiële instanties, artsen, kinesitherapeuten, ouders, …)
  • Bouwt een netwerk met andere actoren op
  • Neemt een actieve rol op binnen het multidisciplinair* zorgteam
  • Rapporteert, indien nodig, aan de coach/ploegleider/trainer/zaakvoerder
  • Werkt op een efficiënte wijze samen met alle andere actoren
  • Respecteert de afspraken en werkschema’s
  • Past zich flexibel aan wijzigende omstandigheden aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van groepsdynamica (vergadertechnieken, teamdynamiek, communicatievaardigheden, …)
  • Basiskennis van omgang met stress
  • Kennis van de zorgketen
  • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden(omgaan met agressie en teleurstelling, slechtnieuwsgesprekken, conflicthantering, …)
  • Kennis van werkschema’s
* Multidisciplinaire samenwerking: er zijn in een team een veelheid aan disciplines aanwezig, maar elke beroepsgroep heeft zijn eigen taken die duidelijk afgegrensd zijn van de taken van een andere beroepsgroep
 • Competentie 3:
  Handelt volgens de professionele gedragscodes en het sportproject
  • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
  • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
  • Past taalgebruik en boodschap aan de sporters/klanten aan
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen en aangepaste kledij conform de taakuitvoering
  • Handelt volgens de deontologische (gedrags)code van de werkgever/organisatie (OSGW* of organisaties)
  • Gaat vertrouwelijk om met informatie
  • Creëert een veilige en aangename omgeving voor de sporter/klant
  • Heeft oog voor randvoorwaarden (keuze van locatie, toegankelijkheid personen met een handicap, …)
  • Houdt toezicht op het naleven van het intern/clubgebonden reglement
  • Houdt toezicht op zorgvuldige omgang met clubmateriaal
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Legt nieuwe voorstellen voor aan de verantwoordelijke in de organisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van privacywetgeving
  • Kennis van hygiëne
  • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden(omgaan met agressie en teleurstelling, slechtnieuwsgesprekken, conflicthantering, …)
  • Kennis van ethiek en deontologie (decreet medisch en ethisch verantwoord sporten)
* *Ongewenst seksueel gedrag op het werk vertrekkende vanuit de Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, B.S. 22 juni 2002
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Volgt bijscholingen
  • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en ( zelf)reflectie
  • Neemt (nieuwe) materialen, aangepaste methodes, … op die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
  • Volgt de evoluties in het vakgebied op
  • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
  • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van reflectiestrategieën
  • Basiskennis van meten en evalueren van fysieke conditie
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van voedingsleer
  • Basiskennis van sportvoeding
  • Basiskennis van sportdranken
  • Kennis van verzorgingstechnieken (bandagetechnieken, stretchoefeningen)
  • Kennis van producten en materialen voor de uitvoering van de technieken
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van opleidingsverstrekkers, beroepsverenigingen binnen de sector
  • Kennis van relevante informatiebronnen
  • Grondige kennis van massagetechnieken (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
  • Grondige kennis van tapetechnieken en kinesiotaping
 • Competentie 5:
  Voert efficiënt en effectief een (preventieve) verzorgingsactie bij een (acute) situatie uit tijdens een evenement (wedstrijden, events, trainingen, …)
  • Vraagt naar de relevante noden van de sporter en kiest voor de meest geschikte verzorging*
  • Geeft de sporter de nodige aanwijzingen om de juiste houding aan te nemen om de verzorging uit te voeren
  • Kiest de juiste materialen, hulpmiddelen, producten om de verzorging uit te voeren
  • Voert de verzorging uit
  • Houdt rekening met de signalen en emoties van de sporter
  • Rond de verzorging af
  • Vraagt feedback aan de sporter over de verzorging
  • Ruimt al het materiaal op na een evenement
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van voedingsleer
  • Basiskennis van sportvoeding
  • Basiskennis van sportdranken
  • Basiskennis traumatologie
  • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel (spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, …)
  • Kennis van producten en materialen voor de uitvoering van de technieken
  • Kennis van EHBO
  • Grondige kennis van massagetechnieken (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
* * Verzorging: Dit houdt in dat bij een gezonde sporter/klant zonder kwetsuren, massage, bandage, taping en/of eerste hulp bij ongevallen toegepast wordt door de sportverzorger om de lichamelijke conditie te verbetering en dit met het oog op de optimalisering van de sportbeoefening en/of de lichamelijke conditie
 • Competentie 6:
  Past EHBO en CPR toe
  • Reageert efficiënt wanneer een sporter/klant of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
  • Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
  • Schakelt eventueel hulp in
  • Informeert naar klachten/symptomen
  • Bekijkt de situatie en beslist wat hij moet doen
  • Voert de EHBO-hulpverlening deskundig uit
  • Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
  • Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel (spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, …)
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van CPR
 • Competentie 7:
  Stelt bij de sporter/klant de beginsituatie vast om een systematische verzorging/opvolging te bepalen
  • Bevraagt de noden van de sporter/klant om een verzorging te kunnen aanvangen
  • Inventariseert de relevante informatie die de sporter/klant hem bezorgt
  • Bekijkt de bewegingsmogelijkheden van de sporter/klant
  • Beslist op basis van de bewegingsmogelijkheden van de sporter/klant of een verzorgingsplan* kan opgesteld worden of een doorverwijzing noodzakelijk is
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van meten en evalueren van fysieke conditie
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van voedingsleer
  • Basiskennis van sportvoeding
  • Basiskennis van sportdranken
  • Kennis van interviewtechnieken
  • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel (spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, …)
* Een verzorgingsplan beschrijft het doel dat de sportverzorger samen met de sporter/klant vooropstelt om de optimalisatie van de sportbeoefening te bekomen. Hierbij wordt het tijdspad en de verzorgingswijze bepaalt. Op afgesproken tijden wordt dit verzorgingsplan geëvalueerd en bijgestuurd.
 • Competentie 8:
  Stelt een cliëntendossier met verzorgingsplan op en bespreekt dit met de sporter/klant
  • Maakt de juiste selectie van relevante en te registreren gegevens
  • Registreert de gegevens in het cliëntendossier
  • Stelt een verzorgingsplan op
  • Beheert het dossier van de sporter/klant
  • Bewaart het dossier volgens de privacywetgeving
  • Bespreekt het verzorgingsplan met de sporter/klant
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van registratietechnieken
  • Basiskennis van sporttrainingstechnieken
  • Basiskennis van privacywetgeving
  • Basiskennis van kantoorsoftware
  • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel (spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, …)
  • Kennis van hygiëne
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van risicofactoren in functie van sporten en bewegen
  • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden(omgaan met agressie en teleurstelling, slechtnieuwsgesprekken, conflicthantering, …)
  • Kennis van ethiek en deontologie (decreet medisch en ethisch verantwoord sporten)
  • Kennis van een verzorgingsplan
  • Kennis van methodologie van een cliëntendossier
 • Competentie 9:
  Voert het verzorgingsplan uit
  • Voert de verzorgingstechnieken conform het verzorgingsplan uit
  • Kiest de juiste materialen, hulpmiddelen, producten om de verzorging uit te voeren
  • Gaat empathisch om met de signalen en emoties van de sporter/klant
  • Rondt de verzorging af
  • Evalueert het verzorgingsplan tussentijds en op het einde van de verzorging
  • Vraagt feedback over de vorige sessie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van observatietechnieken
  • Basiskennis van meten en evalueren van fysieke conditie
  • Basiskennis van sporttrainingstechnieken
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie
  • Basiskennis van sportvoeding
  • Basiskennis van sportdranken
  • Kennis van verzorgingstechnieken (bandagetechnieken, stretchoefeningen)
  • Kennis van producten en materialen voor de uitvoering van de technieken
  • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
  • Kennis van een verzorgingsplan
  • Kennis van motivatietheorieën
  • Grondige kennis van massagetechnieken (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
  • Grondige kennis van tapetechnieken en kinesiotaping

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van groepsdynamica (vergadertechnieken, teamdynamiek, communicatievaardigheden, …)
 • Basiskennis van omgang met stress
 • Basiskennis van observatietechnieken
 • Basiskennis van organisatievaardigheden
 • Basiskennis van reflectiestrategieën
 • Basiskennis van registratietechnieken
 • Basiskennis van kwaliteitsrichtlijnen
 • Basiskennis van meten en evalueren van fysieke conditie
 • Basiskennis van sporttrainingstechnieken
 • Basiskennis van anatomie en fysiologie
 • Basiskennis van voedingsleer
 • Basiskennis van sportvoeding
 • Basiskennis van sportdranken
 • Basiskennis traumatologie
 • Basiskennis van (sport)wetgeving
 • Basiskennis van privacywetgeving
 • Basiskennis van wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk
 • Basiskennis van kantoorsoftware
 • Kennis van interviewtechnieken
 • Kennis van verzorgingstechnieken (bandagetechnieken, stretchoefeningen)
 • Kennis van functionele anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel (spieren, botstructuren, gewrichten (kapsel, gewrichtsbanden, …)
 • Kennis van producten en materialen voor de uitvoering van de technieken
 • Kennis van relatie beweging en gezondheid
 • Kennis van hygiëne
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van CPR
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van risicofactoren in functie van sporten en bewegen
 • Kennis van ergonomisch werkhouding
 • Kennis van economisch werken (inschatting van directe en indirecte kosten)
 • Kennis van de zorgketen
 • Kennis van communicatieve en sociale vaardigheden(omgaan met agressie en teleurstelling, slechtnieuwsgesprekken, conflicthantering, …)
 • Kennis van werkschema’s
 • Kennis van intern/clubgeboden reglement
 • Kennis van ethiek en deontologie (decreet medisch en ethisch verantwoord sporten)
 • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
 • Kennis van een verzorgingsplan
 • Kennis van methodologie van een cliëntendossier
 • Kennis van motivatietheorieën
 • Kennis van opleidingsverstrekkers, beroepsverenigingen binnen de sector
 • Kennis van relevante informatiebronnen
 • Grondige kennis van massagetechnieken (palpatie, intermitterend drukken, effleurages, petrissages, schuddingen, tappotage, extra huidtechnieken, …)
 • Grondige kennis van tapetechnieken en kinesiotaping

Cognitieve vaardigheden

 • Respecteert procedures en regels op vlak van hygiëne, (bio)veiligheid, kwaliteit, …
 • Volgt de wetgeving en zet deze om in de praktijk
 • Houdt zich strikt aan het eigen werkdomein rekening houdend met de handelingen voorbehouden voor de gereglementeerde beroepen
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Past de kwaliteitsnormen van de werkgever/organisatie(club, team, ploeg, …) toe
 • Communiceert efficiënt met andere actoren (teamleden, collega’s, officiële instanties, artsen, kinesitherapeuten, ouders, …)
 • Bouwt een netwerk met andere actoren op
 • Neemt een actieve rol op binnen het multidisciplinair* zorgteam
 • Rapporteert, indien nodig, aan de coach/ploegleider/trainer/zaakvoerder
 • Werkt op een efficiënte wijze samen met alle andere actoren
 • Respecteert de afspraken en werkschema’s
 • Communiceert empathisch met alle betrokken actoren
 • Respecteert de zakelijke omgangsvormen
 • Past taalgebruik en boodschap aan de sporters/klanten aan
 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne en zorgt voor een verzorgd voorkomen en aangepaste kledij conform de taakuitvoering
 • Handelt volgens de deontologische (gedrags)code van de werkgever/organisatie (OSGW* of organisaties)
 • Gaat vertrouwelijk om met informatie
 • Creëert een veilige en aangename omgeving voor de sporter/klant
 • Heeft oog voor randvoorwaarden (keuze van locatie, toegankelijkheid personen met een handicap, …)
 • Houdt toezicht op het naleven van het intern/clubgebonden reglement
 • Houdt toezicht op zorgvuldige omgang met clubmateriaal
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Legt nieuwe voorstellen voor aan de verantwoordelijke in de organisatie
 • Volgt bijscholingen
 • Evalueert het eigen beroepsmatig handelen door middel van toetsing en ( zelf)reflectie
 • Neemt (nieuwe) materialen, aangepaste methodes, … op die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren
 • Volgt de evoluties in het vakgebied op
 • Gebruikt de taal die men in het kader van het beroep hanteert op voldoende deskundige wijze zowel mondeling als schriftelijk
 • Neemt deel aan intercollegiaal overleg en kennisnetwerken
 • Vraagt naar de relevante noden van de sporter en kiest voor de meest geschikte verzorging*
 • Geeft de sporter de nodige aanwijzingen om de juiste houding aan te nemen om de verzorging uit te voeren
 • Kiest de juiste materialen, hulpmiddelen, producten om de verzorging uit te voeren
 • Voert de verzorging uit
 • Houdt rekening met de signalen en emoties van de sporter
 • Rond de verzorging af
 • Vraagt feedback aan de sporter over de verzorging
 • Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
 • Schakelt eventueel hulp in
 • Informeert naar klachten/symptomen
 • Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
 • Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)
 • Bevraagt de noden van de sporter/klant om een verzorging te kunnen aanvangen
 • Inventariseert de relevante informatie die de sporter/klant hem bezorgt
 • Bekijkt de bewegingsmogelijkheden van de sporter/klant
 • Beslist op basis van de bewegingsmogelijkheden van de sporter/klant of een verzorgingsplan* kan opgesteld worden of een doorverwijzing noodzakelijk is
 • Maakt de juiste selectie van relevante en te registreren gegevens
 • Stelt een verzorgingsplan op
 • Beheert het dossier van de sporter/klant
 • Bewaart het dossier volgens de privacywetgeving
 • Bespreekt het verzorgingsplan met de sporter/klant
 • Kiest de juiste materialen, hulpmiddelen, producten om de verzorging uit te voeren
 • Gaat empathisch om met de signalen en emoties van de sporter/klant
 • Evalueert het verzorgingsplan tussentijds en op het einde van de verzorging
 • Vraagt feedback over de vorige sessie

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan wijzigende omstandigheden aan
 • Reageert efficiënt wanneer een sporter/klant of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
 • Bekijkt de situatie en beslist wat hij moet doen

Motorische vaardigheden

 • Ruimt al het materiaal op na een evenement
 • Voert de EHBO-hulpverlening deskundig uit
 • Registreert de gegevens in het cliëntendossier
 • Voert de verzorgingstechnieken conform het verzorgingsplan uit
 • Rondt de verzorging af

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend met veranderende werktijden, 24/24 en 7 dagen op 7
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband of individueel, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan de wijzigende omstandigheden
 • Dit beroep houdt vele en/of verre verplaatsingen in
 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de beroepsbeoefenaar onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen
 • De sportverzorger werkt volgens de wettelijke reglementering.
 • De uitoefening van het beroep vereist een kritische en onderzoekende houding
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterk kwaliteitsbewustzijn
 • De sportverzorger komt in contact met verschillende interne en/of externe actoren.
 • De sportverzorger heeft een uitgebreid en gevarieerd takenpakket zowel wat betreft de werkwijzen als de gebruikte methoden en technieken
 • De uitoefening van het beroep vereist zowel het nemen van initiatieven als beslissingen binnen de eigen werksituatie.
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterke verantwoordelijkheidszin
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is bij een aantal handelingen noodzakelijk
 • De uitoefening van het beroep vereist een respectvolle houding tegenover de sporters, de collega’ en de leidinggevende
 • De uitoefening van dit beroep kent een reglementering die verschillend is per sporttak
 • De uitoefening van dit beroep vergt een organisatievermogen om ervoor te zorgen dat alle sporters op de afgesproken momenten kunnen behandeld worden
 • In dit beroep is het verboden om enige betrokkenheid bij behandelingen en methoden, die onder de UCI Anti doping Reglementen vallen, te vertonen
 • In dit beroep wordt er enkel zorg verleend in overeenstemming met de behoeften van de sporter/cliënt
 • In dit beroep wordt er op een zodanige wijze gewerkt dat er geen enkele gebeurtenis, situatie of handeling een negatief effect kan hebben op de fysieke integriteit en het fysiek en/of psychisch welzijn van de sporter/cliënt

Handelingscontext

 • De sportverzorger moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • In dit beroep is het essentieel van goed te communiceren omdat het uiteindelijke resultaat van de sporter vaak tot stand komt door een goede samenwerking met collega’s
 • De sportverzorger kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren
 • De sportverzorger kan flexibel werken waarbij hij zich kan aanpassen aan gewijzigde werksituaties die het gevolg zijn van veranderingen qua trainingsprogramma’s , geplande wedstrijden, … .
 • De sportverzorger moet gevarieerde handelingen kunnen uitvoeren
 • De sportverzorger dient steeds nauwkeurig, consequent en gefocust te werken
 • De sportverzorger moet zorgvuldig omgaan met het materiaal van de sporter.
 • De sportverzorger moet de sporters respectvol behandelen
 • De sportverzorger moet de voorschriften, regelgeving en kwaliteitseisen volgen
 • De sportverzorger moet discreet handelen conform de clubethiek en de privacy van de sporter
 • De sportverzorger moet planmatig kunnen denken en zijn werkzaamheden organiseren
 • De sportverzorger weet snelheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid te combineren
 • De sportverzorger toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De sportverzorger moet zich bewust zijn dat gemaakte fouten een grote impact kunnen hebben
 • De sportverzorger moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De sportverzorger is kostenbewust en handelt hiernaar
 • De sportverzorger moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken
 • De sportverzorger moet het positief imago van zijn club uitstralen
 • De sportverzorger moet op een serene en empathisch wijze omgaan met de sporters
 • De sportverzorger moet materialen (verzorgingstassen, verzorgingstafel, …) kunnen dragen
 • De sportverzorger moet tijdsschema’s kunnen naleven
 • De sportverzorger moet ten alle tijden de gezondheid van de sporter beschermen ook wanneer er verschillende belangen in het spel zijn

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het coördineren van de eigen activiteiten
 • het anticiperen op onverwachte omstandigheden
 • het inrichten van de praktijkruimte
 • het superviseren van het materieel
 • Het bevragen van de noden van de sporter/klant
 • Het bekijken van de fysieke toestand
 • Het opstellen van een het verzorgingsplan
 • het infomeren en adviseren van de sporter aangaande de verzorging
 • Het uitvoeren en evalueren van de verzorging conform het verzorgingsplan
 • Het uitvoeren van beroepsspecifieke verzorgingen
 • Het evalueren van eigen werk
 • Het verstrekken van informatie aangaande sportverzorgende thema’s
 • Het regelen, plannen en uitvoeren van de beroepsspecifieke administratieve taken
 • Het geven van adviezen
 • Het up-to-date houden van de eigen kennis
Is gebonden aan
 • De opdrachten van de teamleiding
 • Het beleid van en de afspraken binnen het team, de sportorganisatie, …
 • Tijdsplanning
 • Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • De professionele gedragscode
 • De nationale en internationale (doping)wetgeving
Doet beroep op
 • De teamverantwoordelijke en teamleden om zaken te bespreken voor de optimalisering van de werking binnen het team
 • Externen voor praktische zaken
 • De collega’s voor het ondersteunen van de activiteiten

Verantwoordelijkheid

 • Werkt volgens de wettelijke reglementeringen en geldende kwaliteitsnormen van de werkgever/organisatie
 • Werkt samen met andere actoren
 • Handelt volgens de professionele gedragscodes en het sportproject
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Voert efficiënt en effectief een (preventieve) verzorgingsactie bij een (acute) situatie uit tijdens een evenement (wedstrijden, events, trainingen, …)
 • Past EHBO en CPR toe
 • Stelt bij de sporter/klant de beginsituatie vast om een systematische verzorging/opvolging te bepalen
 • Stelt een cliëntendossier met verzorgingsplan op en bespreekt dit met de sporter/klant
 • Voert het verzorgingsplan uit

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.