Productieverantwoordelijke land- en tuinbouw

 
BK-0283-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productieverantwoordelijke land- en tuinbouw

Definitie

Plant, coördineert en controleert de verschillende fasen de dierlijke en/of de plantaardige productie, neemt deel aan de dagelijkse werkzaamheden en stuurt zo nodig één of meerdere productie-eenheden teneinde een vlot verloop van dit productieproces te garanderen, tijdig kwaliteitsvolle producten af te leveren en toe te zien op het welzijn van de medewerkers

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 1, 2017

Competenties

Opsomming competenties

Veiligheid, milieu ,kwaliteit en welzijn
 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega, klant, …)
  • Begrijpt de instructies en de uitvoering van de opdracht
  • Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevende(n)
  • Rapporteert en meldt problemen aan de ondernemer land- en tuinbouw
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
  • Past zich flexibel aan
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch (hef- en tiltechnieken, …)
  • Werkt kosten bewust
  • Werkt ecologisch
  • Werkt conform de opgestelde procedures
  • Past de wettelijke voorschriften toe
  • Past de veiligheids-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften toe
  • Meldt problemen i.v.m. veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn, zowel mondeling als schriftelijk, aan de ondernemer land- en tuinbouw
  • Neemt corrigerende maatregelen, indien nodig, problemen i.v.m. veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Vermijdt risico’s voor zichzelf en derden
  • Heeft extra aandacht voor de mogelijke aanwezigheid van minderjarigen op het bedrijf
  • Gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen op een correcte manier
  • Houdt rekening met voertuigbewegingen op het bedrijfsterrein
  • Treedt op bij ongevallen
  • Leert nieuwe technieken in functie van veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
Doelstellingen van het bedrijf
 • Competentie 3:
  Werkt mee aan de opmaak van een productieplan op en volgt het mee op
  • Werkt mee een plan uit om de vooropgestelde productiedoelstelling te bereiken
  • Bepaalt mee de te voorziene grondstoffen, de nodige hulpmiddelen en infrastructuur voor de uitvoering van de opdracht
  • Bepaalt mee de noodzaak en plant de inzet van externe arbeid
  • Plant en organiseert mee de werkzaamheden op basis van het productieplan
  • Bestelt, reserveert machines en grondstoffen en zorgt voor een tijdige levering op de juiste locatie in afstemming met het productieplan
  • Plant en organiseert het onderhoud van de infrastructuur en het machinepark in afstemming met het productieplan
  • Meldt problemen i.v.m. productieplanning aan de ondernemer land- en tuinbouw
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Stelt verbeteracties voor en implementeert deze na overleg
  • Analyseert en synthetiseert de geregistreerde gegevens
  • Zoekt naar mogelijkheden om werkprocessen te optimaliseren
  • Volgt nieuwe mogelijkheden en kansen voor aanbod van diensten en afzet op
  • Heeft oog voor nieuwe trends en ontwikkelingen
  • Vormt een conclusie in functie van het optimaliseren van het productieproces
  • Toetst de verbeteracties af met de verantwoordelijke en/of betrokkenen
  • Implementeert (na overleg) de verbeteracties
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Bouwt eigen deskundigheid op
  • Volgt relevante en verplichte nascholingen
  • Integreert de nieuwe kennis en ervaring in de dagelijkse werksituatie
  • Volgt de actualiteit op (wijzigende wetgeving, crisissituaties, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Implementeert duurzaam ondernemen binnen het bedrijf
  • Houdt rekening met sociale context (omgeving, (voedsel)veiligheid, voedselkwaliteit, …) bij het uitvoeren van de kernactiviteiten
  • Zorgt mee voor een bedrijfsvoering met respect voor de omgeving
  • Gaat duurzaam om met de basiselementen water, bodem en lucht
  • Gaat duurzaam om met de basisgrondstoffen (voeders, bemesting, energie,…)
  • Heeft aandacht voor de diverse aspecten van dierenwelzijn
  • Past volgens de vigerende wetgeving een duurzame gewasbescherming en duurzame bemesting toe
  • Zorgt voor de richtlijnen en accommodatie voor het sorteren en stockeren van afval en het maximaal recycleren van de afvalstromen
 • met inbegrip van kennis:
Administratie
 • Competentie 7:
  Beheert mee de administratie van het bedrijf
  • Gebruikt bedrijfsspecifieke software
  • Ontvangt, controleert en betaalt facturen
  • Stelt zelf facturen op
  • Bereidt de wettelijk bepaalde aangiften (verzamelaanvraag, mestbankaangifte, fiscale aangifte, …) voor
  • Brengt schade in kaart en maakt zo nodig een schadedossier (rampen, …) klaar
  • Vervult de nodige personeelsadministratie indien van toepassing
 • met inbegrip van kennis:
Aankoop
 • Competentie 8:
  Koopt grondstoffen en productiemiddelen aan in overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
  • Volgt de staat en de omvang van de voorraad op en rapporteert aan/informeert de ondernemer land- en tuinbouw
  • Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, … en rapporteert/informeert de ondernemer land- en tuinbouw
  • Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, … binnen afgesproken marges
  • Volgt bestellingen op en controleert de levering
  • Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten
  • Neemt, zo nodig corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. grondstoffen en productiemiddelen
  • Meldt problemen i.v.m. grondstoffen en productiemiddelen aan de ondernemer land- en tuinbouw indien de levering niet voldoet aan de gewenste eisen
 • met inbegrip van kennis:
Infrastructuur
 • Competentie 9:
  Zorgt mee voor de uitbouw en de inrichting van de bedrijfsinfrastructuur
  • Bepaalt mee de inrichting van de bedrijfsgebouwen of terreinen
  • Volgt de uitvoering van de uitbouw en de inrichting van de bedrijfsinfrastructuur op
  • Neemt, zo nodig corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. onderhoud van de infrastructuur en het machinepark
  • Meldt problemen i.v.m. onderhoud van de infrastructuur en het machinepark aan de ondernemer land- en tuinbouw indien er belangrijke kosten verbonden zijn aan de herstelling
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Zorgt voor de goede werking en instandhouding van de bedrijfsinfrastructuur
  • Stelt kleine gebreken in/aan bedrijfsgebouwen en op terreinen vast en doet het nodige om ze te herstellen
  • Regelt en onderhoudt de klimatisatie van de stallingen, serres, opslagplaatsen en -cellen
  • Zorgt desgevallend voor de belichting en een belichtingsschema
  • Zorgt voor de goede werking van de automatisatie binnen de gebouwen
  • Zorgt voor de nodige herstellingen van de bedrijfsinfrastructuur
  • Doet beroep op externen voor complexe herstellingen van de bedrijfsinfrastructuur in overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
 • met inbegrip van kennis:
Uitrusting
 • Competentie 11:
  Zorgt mee voor de goede werking en instandhouding van de bedrijfsuitrusting
  • Helpt bij de uitwerking van een onderhoudsplan op voor de bedrijfsuitrusting en houdt daarbij rekening met de richtlijnen van de fabrikanten
  • Controleert de uitvoering van het onderhoudsplan
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en doet het nodige om ze te herstellen
  • Doet beroep op externen voor complexe herstellingen van de bedrijfsuitrusting in overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
  • Volgt de wettelijk verplichte controles op
 • met inbegrip van kennis:
Werkplanning en organisatie
 • Competentie 12:
  Coördineert de uitvoering van de activiteiten op het bedrijf
  • Voert de planning uit en overlegt met de ondernemer land- en tuinbouw bij gewijzigde omstandigheden
  • Bepaalt benodigde inzet aan mankracht, materiaal en materieel
  • Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
  • Controleert de uitvoering van de activiteiten en het naleven van procedures
  • Corrigeert, zo nodig, de uitvoering van de activiteiten
  • Neemt contact op met externen voor het uitvoeren van deelactiviteiten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Coördineert desgevallend de activiteiten van het team
  • Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
  • Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures en stuurt zo nodig bij
  • Verdeelt de taken op basis van de planning en de vaardigheden van de medewerkers en geeft concrete richtlijnen
  • Draagt kennis en expertise op een begrijpelijke wijze over
  • Verleent hulp aan productiemedewerkers en externen bij technische problemen
  • Ziet desgevallend toe op de klantgerichtheid van de medewerkers
  • Draagt bij aan een positieve werksfeer en waakt over de goede samenwerking van de teamleden
  • Zorgt, desgevallend, voor de inrichting en de verdeling van de verblijfsinfrastructuur
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Waakt over de bedrijfseigen procedures inzake hygiëne, kwaliteit, veiligheid en milieu
  • Houdt rekening met mogelijke veiligheidsrisico’s voor zichzelf en derden
  • Neemt proactief maatregelen om de veiligheid en hygiëne op het bedrijf te garanderen
  • Informeert medewerkers en bezoekers over mogelijke gevaren o.a. voertuigbewegingen op het bedrijf
  • Stelt veiligheidsinstructiekaarten op waar nodig
  • Licht regels en afspraken van de organisatie toe
  • Waakt over een ergonomische verantwoorde werkomgeving en ziet toe op een ergonomische werkhouding bij werknemers
  • Waakt over het gebruik van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, veilig materiaal en voertuigen
  • Waakt over de wettelijke signalisatie van voertuigen en machines
  • Controleert de toepassing van de diverse genomen maatregelen inzake hygiëne en veiligheid op het bedrijf en treedt zo nodig op
  • Neemt gepaste maatregelen bij crisissen inzake hygiëne, kwaliteit, veiligheid en milieu
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Organiseert, indien van toepassing, de plantaardige productie
  • Past geïntegreerde gewasbescherming toe
  • Plant het uitvoeren van het teeltplan
  • Plant het bewerken en zaaien van een perceel op basis van het teeltplan
  • Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden (weersomstandigheden, beschikbaar materiaal en werkkracht, marktsituatie, …) na overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
  • Controleert de waterhuishouding op de verschillende bedrijfspercelen en corrigeert zo nodig d.m.v. irrigatie of drainage
  • Houdt toezicht op de ontwikkeling van de gewassen
  • Volgt de waarschuwingssystemen op
  • Neemt, zo nodig, corrigerende maatregelen en kiest daarbij de gepaste behandelings- of bestrijdingsmethode (meststoffen, (ecologische) sproeimiddelen, irrigatie, …) na overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
  • Bereidt de oogst logistiek voor en zorgt, indien nodig, voor voldoende arbeidskrachten
  • Zorgt, desgevallend, voor het vervoer, het stockeren, verpakken van de producten
  • Neemt, zo nodig, corrigerende maatregelen bij problemen met de klimatisatie van de opslag
  • Meldt problemen i.v.m. bij problemen met de klimatisatie van de opslag aan de ondernemer land- en tuinbouw indien het opgeslagen product dreigt beschadigd te worden
  • Oogst de oogstklare gewassen oogsten volgens de geschikte oogstmethode en volgt op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Organiseert, indien van toepassing, de dierlijke productie
  • Volgt de doelstellingen van de dierlijke productie op
  • Voert productieplanning op basis van de gestelde productiedoelstellingen uit
  • Analyseert genealogisch potentieel op basis van de productiedoelstellingen
  • Volgt desgevallend het fokprogramma op en evalueert mee de fokresultaten
  • Volgt de bestelling van spermadosissen op
  • Bepaalt mee voederrantsoenen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren
  • Organiseert het voederen en de verzorging van de dieren
  • Volgt mee de productiegegevens op (melk, vlees, eieren, …)
  • Volgt de gezondheidstoestand en het welzijn van de dieren van nabij op en neemt zo nodig maatregelen in samenspraak met de dierenarts en de ondernemer land- en tuinbouw
  • Bepaalt mee het tijdstip van de verkoop van de dieren op basis van productiedoelstellingen
  • Organiseert het leveren en ophalen van de dieren
  • Zorgt voor het tijdig verwijderen en ophalen van de dode dieren
  • Organiseert de mestafzet op het eigen bedrijf, op het bedrijf van derden of via mestverwerking en -export
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Organiseert en volgt de maatregelen op ter voorkoming van ziekte-insleep op het bedrijf
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de voornaamste handels- en betalingsdocumenten
 • Basiskennis van het BTW-mechanisme
 • Basiskennis van het principe van en de soorten lastenboeken
 • Basiskennis van klachtenbehandeling
 • Basiskennis elektriciteit
 • Basiskennis mechanica
 • Basiskennis hydraulica
 • Basiskennis van kantoor- en sectorspecifieke software
 • Basiskennis van communicatiemiddelen
 • Basiskennis van de veredelingsmethodes (planten of dieren)
 • Basiskennis van de relevante reglementeringen betreffende milieu, ruimtelijke ordening, hygiënenormen en veiligheidsvoorschriften en volksgezondheid
 • Basiskennis van sectorspecifieke regelgeving
 • Basiskennis van administratieve en ondersteunende diensten en organisaties en hun bevoegdheden
 • Basiskennis bedrijfseconomische boekhouding
 • Basiskennis van administratief beheer ( leveringen en voorraden,…)
 • Basiskennis budgetbeheer
 • Basiskennis communicatie
 • Basiskennis van marktevoluties en –berichten
 • Basiskennis van kostenanalyse en -beheer
 • Basiskennis van wettelijke voorwaarden en goede technieken inzake bedrijfsinrichting
 • Basiskennis van (sectorspecifieke) aankoop- en afzetkanalen
 • Kennis van kenmerken van ecosystemen
 • Kennis van vaktermen
 • Kennis van de sectorspecifieke administratie en wetgeving (dierenwelzijn, certificering plantgoed, …)
 • Kennis van het aansturen van een team
 • Kennis van het onderhoud van de uitrusting
 • Kennis van de genetische kenmerken (planten en dieren) en de aanwending ervan
 • Kennis van mogelijke productenaanbod binnen de eigen sector
 • Kennis van sectorspecifieke bronnen
 • Kennis van sectorspecifieke middelen en werktuigen
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van weersinvloeden op de activiteiten
 • Kennis van de anatomie en fysiologie van dieren en/of planten
 • Kennis van de inzet van materieel i.f.v. de opdracht
 • Kennis van kleine machines en handgereedschap (gebruik, onderhoud, gevaren, …)
 • Kennis van de werking en het gebruik van machines
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels
 • Kennis van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van voorzorgsmaatregelen en beschermingsmiddelen
 • Kennis van de richtlijnen voor het sorteren van afval
 • Kennis van specifieke kenmerken van parasieten bij dieren en/of planten
 • Kennis van ziektes bij dieren en/of planten
 • Kennis van administratie van veterinaire producten
 • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures en -middelen
 • Kennis van voorwaarden voor opslag van voeding
 • Kennis van werkorganisatie
 • Kennis van sectorspecifieke duurzame productiemethoden
 • Grondige kennis van vermeerderingsmethodes (kweken van planten en/off dieren)
 • Grondige kennis van de fysieke en fysiologische behoeften (planten en dieren)
 • Grondige kennis van de kwaliteitsvereisten voor de producten eigen aan de sector

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen gepast communiceren met alle actoren (leidinggevende, collega, klant, …)
 • Het kunnen begrijpen van de instructies en de uitvoering van de opdracht
 • Het kunnen uitwisselen van informatie met collega’s en leidinggevende(n)
 • Het kunnen efficiënt samenwerken met collega’s
 • Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van leidinggevende(n)
 • Het kunnen het zich flexibel kunnen aanpassen
 • Het kunnen ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, …)
 • Het kunnen kostenbewust werken
 • Het kunnen ecologisch werken
 • Het kunnen werken conform de opgestelde procedures
 • Het kunnen toepassen van de wettelijke voorschriften
 • Het kunnen toepassen van de veiligheids-, kwaliteits-, en milieuvoorschriften
 • Het kunnen hebben van extra aandacht voor de mogelijke aanwezigheid van minderjarigen op het bedrijf
 • Het kunnen op een correcte manier gebruiken van de persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het kunnen rekening houden met voertuigbewegingen op het bedrijfsterrein
 • Het kunnen leren en toepassen van nieuwe technieken in functie van veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Het kunnen mee uitwerken van een plan om de vooropgestelde productiedoelstelling te bereiken
 • Het kunnen mee bepalen van de te voorziene grondstoffen, de nodige hulpmiddelen en infrastructuur voor de uitvoering van de opdracht
 • Het kunnen mee bepalen van de noodzaak van de inzet van externe arbeid
 • Het kunnen plannen van de inzet van externe arbeid
 • Het kunnen mee plannen en mee organiseren van de werkzaamheden op basis van het productieplan
 • Het kunnen bestellen, reserveren van machines en grondstoffen en het kunnen zorgen voor een tijdige levering op de juiste locatie in afstemming met het productieplan
 • Het kunnen plannen en organiseren van het onderhoud van de infrastructuur en het machinepark in afstemming met het productieplan
 • Het kunnen analyseren en synthetiseren van de geregistreerde gegevens
 • Het kunnen zoeken naar mogelijkheden om werkprocessen te optimaliseren
 • Het kunnen opvolgen van nieuwe mogelijkheden en kansen voor aanbod van diensten en afzet
 • Het kunnen hebben van oog voor nieuwe trends en ontwikkelingen
 • Het kunnen vormen van conclusie in functie van het optimaliseren van het productieproces
 • Het kunnen aftoetsen van de verbeteracties met de verantwoordelijke en/of betrokkenen
 • Het kunnen implementeren (na overleg) de verbeteracties
 • Het kunnen volgen van relevante en verplichte nascholingen
 • Het kunnen integreren van de nieuwe kennis en ervaring in de dagelijkse werksituatie
 • Het kunnen opvolgen van de actualiteit (wijzigende wetgeving, crisissituaties, …)
 • Het kunnen rekening houden met sociale context (omgeving, (voedsel)veiligheid, voedselkwaliteit, …) bij het uitvoeren van de kernactiviteiten
 • Het kunnen mee zorgen voor een bedrijfsvoering met respect voor de omgeving
 • Het kunnen duurzaam omgaan om met de basiselementen water, bodem en lucht
 • Het kunnen duurzaam omgaan met de basisgrondstoffen (voeders, bemesting, energie,…)
 • Het kunnen aandacht hebben voor de diverse aspecten van dierenwelzijn
 • Het kunnen toepassen van een duurzame gewasbescherming en duurzame bemesting volgens de vigerende wetgeving
 • Het kunnen zorgen voor de richtlijnen en accommodatie voor het sorteren en stockeren van afval en het maximaal recycleren van de afvalstromen
 • Het kunnen gebruiken van bedrijfsspecifieke software
 • Het kunnen ontvangen, controleren en betalen van facturen
 • Het kunnen zelf opstellen van facturen
 • Het kunnen voorbereiden van de wettelijk bepaalde aangiften (verzamelaanvraag, mestbankaangifte, fiscale aangifte, …)
 • Het kunnen in kaart brengen van schade in kaart en het kunnen, zo nodig, klaarmaken van een schadedossier (rampen, …)
 • Het kunnen vervullen van de nodige personeelsadministratie
 • Het kunnen opvolgen van de staat en de omvang van de voorraad
 • Het kunnen rapporteren aan of informeren van de ondernemer land- en tuinbouw over de staat en de omvang van de voorraad
 • Het kunnen afstemmen van de te bestellen hoeveelheden op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
 • Het kunnen rapporteren/informeren over de te bestellen hoeveelheden op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, … aan de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het kunnen maken van afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, …binnen afgesproken marges
 • Het kunnen opvolgen van bestellingen en het kunnen controleren van de levering
 • Het kunnen evalueren van de kwaliteit van producten en geleverde diensten
 • Het kunnen mee bepalen van de inrichting van de bedrijfsgebouwen of terreinen
 • Het kunnen opvolgen van de uitvoering van de uitbouw en de inrichting van de bedrijfsinfrastructuur
 • Het kunnen vaststellen van kleine gebreken in/aan bedrijfsgebouwen en op terreinen
 • Het kunnen regelen en onderhouden van de klimatisatie van de stallingen, serres, opslagplaatsen en -cellen
 • Het kunnen zorgen voor de belichting en een belichtingsschema
 • Het kunnen zorgen voor de goede werking van de automatisatie binnen de gebouwen
 • Het kunnen helpen bij de uitwerking van een onderhoudsplan op voor de bedrijfsuitrusting en daarbij rekening houden met de richtlijnen van de fabrikanten
 • Het kunnen het controleren van de uitvoering van het onderhoudsplan
 • Het kunnen het opmerken van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud
 • Het kunnen opvolgen van de wettelijk verplichte controles
 • Het kunnen uitvoeren van de planning
 • Het kunnen overleggen met de ondernemer land- en tuinbouw over de planning bij gewijzigde omstandigheden
 • Het kunnen bepalen van de benodigde inzet aan mankracht, materiaal en materieel
 • Het kunnen verdelen van taken en verantwoordelijkheden
 • Het kunnen het controleren van de uitvoering van de activiteiten en het naleven van procedures
 • Het kunnen opnemen van contact met externen voor het uitvoeren van deelactiviteiten
 • Het kunnen informeren, begeleiden, sturen en motiveren van (nieuwe) medewerkers
 • Het kunnen controleren van de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
 • Het kunnen verdelen van de taken op basis van de planning en de vaardigheden van de medewerkers en het kunnen geven van concrete richtlijnen
 • Het kunnen overdragen van kennis en expertise op een begrijpelijke wijze
 • Het kunnen verlenen van hulp aan productiemedewerkers en externen bij technische problemen
 • Het kunnen toezien op de klantgerichtheid van de medewerkers
 • Het kunnen bijdragen aan een positieve werksfeer en het kunnen waken over de goede samenwerking van de teamleden
 • Het kunnen zorgen voor de inrichting en de verdeling van de verblijfsinfrastructuur
 • Het kunnen houdt rekening met mogelijke veiligheidsrisico’s voor zichzelf en derden
 • Het kunnen proactief nemen van maatregelen om de veiligheid en hygiëne op het bedrijf te garanderen
 • Het kunnen informeren van medewerkers en bezoekers over mogelijke gevaren o.a. voertuigbewegingen op het bedrijf
 • Het kunnen opstellen van veiligheidsinstructiekaarten waar nodig
 • Het kunnen toelichten van regels en afspraken van de organisatie
 • Het kunnen waken over een ergonomische verantwoorde werkomgeving
 • Het kunnen toezien op een ergonomische werkhouding bij werknemers
 • Het kunnen waken over het gebruik van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, veilig materiaal en voertuigen
 • Het kunnen waken over de wettelijke signalisatie van voertuigen en machines
 • Het kunnen controleren van de toepassing van de diverse genomen maatregelen inzake hygiëne en veiligheid op het bedrijf
 • Het kunnen toepassen van geïntegreerde gewasbescherming
 • Het kunnen plannen van het uitvoeren van het teeltplan
 • Het kunnen plannen van het bewerken en zaaien van een perceel op basis van het teeltplan
 • Het kunnen aanpassen van de planning bij wijzigende omstandigheden (weersomstandigheden, beschikbaar materiaal en werkkracht, marktsituatie, …) na overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het kunnen controleren van de waterhuishouding op de verschillende bedrijfspercelen
 • Het kunnen toezicht houden op de ontwikkeling van de gewassen
 • Het kunnen opvolgen van de waarschuwingssystemen
 • Het kunnen de oogst logistiek voorbereiden en ,indien nodig, kunnen zorgen voor voldoende arbeidskrachten
 • Het kunnen zorgen voor het vervoer, het stockeren, verpakken van de producten
 • Het kunnen oogsten van de oogstklare gewassen oogsten volgens de geschikte oogstmethode
 • Het kunnen opvolgen van het oogsten van de oogstklare gewassen
 • Het kunnen het opvolgen van de doelstellingen van de dierlijke productie
 • Het kunnen het uitvoeren van de productieplanning op basis van de gestelde productiedoelstellingen van de dierlijke productie
 • Het kunnen analyseren van het genealogisch potentieel op basis van de productiedoelstellingen van de dierlijke productie
 • Het kunnen opvolgen van het fokprogramma en het mee kunnen evalueren de fokresultaten
 • Het kunnen opvolgen van de bestelling van spermadosissen
 • Het kunnen mee bepalen van voederrantsoenen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren
 • Het kunnen organiseren van het voederen en de verzorging van de dieren
 • Het kunnen mee opvolgen van de productiegegevens (melk, vlees, eieren, …)
 • Het kunnen van nabij opvolgen van de gezondheidstoestand en het welzijn van de dieren
 • Het kunnen mee bepalen van het tijdstip van de verkoop van de dieren op basis van productiedoelstellingen
 • Het kunnen organiseren van het ophalen van de dieren
 • Het kunnen zorgen voor het tijdig verwijderen en ophalen van de dode dieren
 • Het kunnen organiseren van de mestafzet op het eigen bedrijf, op het bedrijf van derden of via mestverwerking en –export

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen rapporteren en melden van problemen aan de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het kunnen vermijden van risico’s voor zichzelf en derden
 • Het kunnen melden van problemen i.v.m. veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn, zowel mondeling als schriftelijk, , aan de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het kunnen nemen van corrigerende maatregelen, indien nodig, problemen i.v.m. veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Het kunnen optreden bij ongevallen
 • Het kunnen melden van problemen i.v.m. productieplanning aan de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het kunnen nemen, zo nodig, van corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. grondstoffen en productiemiddelen
 • Het kunnen melden van problemen i.v.m. grondstoffen en productiemiddelen aan de ondernemer land- en tuinbouw indien de levering niet voldoet aan de gewenste eisen
 • Het kunnen, zo nodig, nemen van corrigerende maatregelen bij problemen i.v.m. onderhoud van de infrastructuur en het machinepark
 • Het kunnen melden van problemen i.v.m. onderhoud van de infrastructuur en het machinepark aan de ondernemer land- en tuinbouw indien er belangrijke kosten verbonden zijn aan de herstelling
 • Het kunnen doen van het nodige om kleine gebreken in/aan bedrijfsgebouwen en op terreinen te herstellen
 • Het kunnen zorgen voor de nodige herstellingen van de bedrijfsinfrastructuur
 • Het kunnen beroep doen op externen voor complexe herstellingen van de bedrijfsinfrastructuur in overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het kunnen doen van het nodige om afwijkingen, storingen aan de bedrijfsinfrastructuur te herstellen of preventief onderhoud te laten uitvoeren
 • Het kunnen beroep doen op externen voor complexe herstellingen van de bedrijfsuitrusting in overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het kunnen corrigeren van de uitvoering van de activiteiten indien nodig
 • Het kunnen bijsturen van de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures indien nodig
 • Het kunnen optreden i.v.m. de toepassing van de diverse genomen maatregelen inzake hygiëne en veiligheid op het bedrijf indien nodig
 • Het kunnen nemen van gepaste maatregelen bij crisissen inzake hygiëne, kwaliteit, veiligheid en milieu
 • Het kunnen corrigeren van de waterhuishouding op de verschillende bedrijfspercelen d.m.v. irrigatie of drainage
 • Het kunnen, zo nodig, nemen van corrigerende maatregelen i.v.m. de ontwikkeling van de gewassen en het daarbij kunnen kiezen van de gepaste behandelings- of bestrijdingsmethode (meststoffen, (ecologische) sproeimiddelen, irrigatie, …) na overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het kunnen nemen van corrigerende maatregelen bij problemen met de klimatisatie van de opslag
 • Het kunnen melden van problemen i.v.m. met de klimatisatie van de opslag aan de ondernemer land- en tuinbouw indien het opgeslagen product dreigt beschadigd te worden
 • Het kunnen nemen van maatregelen in samenspraak met de dierenarts en de ondernemer land- en tuinbouw indien nodig voor de gezondheidstoestand en het welzijn van de dieren
 • Het kunnen organiseren en opvolgen van de maatregelen op ter voorkoming van ziekte-insleep op het bedrijf

Omgevingscontext

 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw werkt vaak in een situatie waarin de beroepsactiviteiten en het gezinsleven door elkaar en op dezelfde locatie verlopen. Dit heeft effect op de veiligheid, tijdsbesteding en betrokkenheid van en bij het gezin.
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw werkt samen met of in opdracht van de ondernemer land- en tuinbouw
 • Het bedrijfsteam, waarvan hij/zij - eventueel - deel uitmaakt, bestaat doorgaans uit leden van een gezin eventueel aangevuld met externe vaste medewerkers, seizoensmatig aangevuld met seizoenarbeiders
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw heeft bij zijn functioneren te maken met een complexe taakuitvoering. Het werk omvat veelzijdige opdrachten waarvoor vaak geen standaardoplossingen bestaan. De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw moet oplossingen op maat bedenken
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw bepaalt en stuurt de dagelijkse werkzaamheden van het team in samenspraak met de ondernemer land- en tuinbouw
 • Hij/zij neemt deel aan de uitvoering van de werkzaamheden, meestal vanuit het eigen vakmanschap. De beroepsbeoefenaar is in het bezit van één of meerdere beroepskwalificaties waardoor hij/zij beschikt over vaktechnische competenties
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw speelt in op kansen/tendensen die zich aanbieden in samenspraak met de ondernemer land- en tuinbouw
 • Hij/zij dient rekening te houden met complexe regelgeving inzake ruimtelijke ordening , milieu, dierenwelzijn, veiligheid, … en binnen dit kader de productie vormgeven in samenspraak met de ondernemer land- en tuinbouw
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw komt in contact met leveranciers en afnemers
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw moet ook rekening houden met het imago van het bedrijf
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw werkt met levend materiaal en zal daardoor ook in de weekends en op feestdagen moeten werken. Hij/zij zal dikwijls ook lange dagen werken. De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw zal flexibel moeten zijn naar werkuren en dagen
 • De beroepsuitoefening kent weers- en seizoensgebonden arbeid omdat sommige werkzaamheden op bepaalde momenten moeilijk kunnen uitgevoerd worden
 • Er heersen tijdens bepaalde periodes strikte deadlines wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt
 • De sterke (bio)technologische evolutie in de sector vraagt het continu investeren in eigen deskundigheid (opleidingen volgen, nieuwe technieken toepassen in het eigen werk,…)
 • Het dragen van een beroepsoutfit (werkoverall, laarzen, …) is vereist
 • De beroepsuitoefening kan verplaatsingen met zich meebrengen

Handelingscontext

 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw streeft naar een optimale kwantiteit en kwaliteit van de productie in functie van een optimale rentabiliteit
 • Door de versnippering van het agrarische gebied werkt hij/zij in nauwe relatie met zijn omgeving. Dit vergt permanente aandacht voor de omgeving bij het plannen en het uitvoeren van de werkzaamheden
 • Het beroep kan samenwerken in teamverband inhouden en stuurt productiemedewerkers aan
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw handelt vanuit de normen en waarden van het bedrijf en met respect voor milieu en het levend materiaal en waakt erover dat ook zijn medewerkers deze respecteren
 • De productieverantwoordelijke zorgt voor een correcte instructie van de apparaten en gereedschappen en volgt dit op
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw moet de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer en het arbeidsreglement respecteren en laten respecteren door de medewerkers
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw dient zorgvuldig om te gaan met de productiemiddelen (de dieren en/of gewassen, grondstoffen en producten, machines en voertuigen, bedrijfsuitrusting) op het bedrijf en dient ervoor te zorgen dat de productiemedewerkers dit ook ter harte nemen
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw moet zorgvuldig, efficiënt en productiegericht handelen
 • De productieverantwoordelijke land- en tuinbouw werkt conform de regelgeving voor voedselveiligheid en doet aan autocontrole
 • De productieverantwoordelijke kan een product afleveren dat bedoeld is voor menselijke consumptie: hij heeft in dat geval bijzondere aandacht voor de hoge kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden
 • De productieverantwoordelijke heeft bijzondere aandacht voor het gebruik van medicijnen en/of gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot het afgewerkte eindproduct en de effecten op langere termijn en de omgeving

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het opstarten, coördineren, plannen, controleren en bijsturen van de verschillende fasen in het productieproces en zo nodig het aansturen van één of meerdere productie-eenheden
 • de organisatie van de huisvesting van de dieren
 • het opvolgen van de voorraad en vaststellen van tekorten
 • het uitvoeren en opvolgen van de bestellingen binnen lopende overeenkomsten
Is gebonden aan
 • de afspraken met de ondernemer land- en tuinbouw
 • de ontwikkeling van de visie op en de uitbouw van het bedrijf
 • de productiedoelstellingen
 • de productieplanning
 • klimatologische omstandigheden
 • wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften
 • levens- en productiecyclus van het dier en/of de teeltcyclus
Doet beroep op
 • dienstverleners
 • leveranciers
 • eigen werknemers en/of externen
 • overheidsdiensten

Verantwoordelijkheid

 • het werken in teamverband
 • het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • het werken op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
 • het opvolgen van de voorraad van verbruiksgoederen
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van het preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen
 • het uitvoeren van dagelijkse controles en onderhoud aan de machines
 • het rekening houden met de weers- en bodemomstandigheden bij inzetten van de machines
 • het duurzaam en veilig gebruiken van de machines en installaties
 • het respecteren van de persoonlijke hygiëne
 • het opbouwen van de eigen deskundigheid
 • het opvolgen van de eigen administratie
 • het controleren van de werkzaamheden en het opruimen
 • het meewerken aan de opmaak en het mee opvolgen van een productieplan
 • het voorstellen en het implementeren na overleg van verbeteracties
 • het opbouwen van de eigen deskundigheid
 • het implementeren van duurzaam ondernemen binnen het bedrijf
 • het mee beheren van de administratie van het bedrijf
 • het aankopen van grondstoffen en productiemiddelen in overleg met de ondernemer land- en tuinbouw
 • het mee zorgen voor de uitbouw en de inrichting van de bedrijfsinfrastructuur
 • het mee zorgen voor de goede werking en instandhouding van de bedrijfsinfrastructuur
 • het coördineren van de uitvoering van de activiteiten op het bedrijf
 • het desgevallend coördineren van de activiteiten van het team
 • het waken over de bedrijfseigen procedures inzake hygiëne, veiligheid
 • het organiseren van de plantaardige productie, indien van toepassing
 • het organiseren van de dierlijke productie, indien van toepassing
 • het organiseren en het opvolgen van de maatregelen ter voorkoming van ziekte-insleep op het bedrijf

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

geen