Proces- en productontwikkelaar

 
BK-0336-1

Globaal

Titel

Proces- en productontwikkelaar

Deze benaming komt voor in de Competent fiche "H120601 Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie (m/v)"

Definitie

Het optimaliseren en innoveren van het product en/of productieproces door het aanpassen van grondstoffen, methodes en/of technieken in samenwerking met het team en andere afdelingen/organisaties teneinde een nieuw of verbeterd product of technologieën te ontwikkelen en de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Niveau (VKS en EQF)

7

Jaar van erkenning

versie 1, 2018

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Analyseert de vraag, de nood aan innovatie en/of optimalisatie van het product en/of proces
  • Neemt kennis van de interne of externe vraag (klant, eigen organisatie…)
  • Onderzoekt nieuwe tendensen
  • Raadpleegt onderzoekmateriaal
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Bestudeert de uitvoerbaarheid van het project en formuleert technische en technologische voorstellen
  • Maakt een analyse van de vraag
  • Bestudeert de nood aan verandering in infrastructuur, (productie)proces, dienstverlening, …
  • Betrekt (operationele) managers en gebruikers om de haalbaarheid van het project te bepalen
  • Overlegt met de opdrachtgever
  • Houdt rekening met wettelijke regels en procedures
  • Legt prioriteiten vast binnen de noden
  • Respecteert beperkingen (budgettair, technisch, …)
  • Verzamelt gegevens van vooronderzoeken en adviezen
  • Integreert de gegevens in het haalbaarheidsonderzoek
  • Analyseert per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Bepaalt in overleg met het team en/of management de methodes en middelen voor studies en ontwerp en hun uitvoering
  • Neemt deel aan en/of coördineert het uitwerken van het onderzoeksproces (welke stappen, wat moet onderzocht worden, …)
  • Selecteert in overleg een onderzoeksmethode rekening houdend met mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen
  • Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Zoekt oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
  • Bestudeert de kenmerken en eisen van het project/product
  • Inventariseert, structureert en analyseert de gegevens
  • Stelt specificaties op
  • Identificeert systematisch de taken en de soorten materialen
  • Vertaalt de gegevens in cijfers (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
  • Tekent processen uit op basis van de geanalyseerde gegevens
  • Gebruikt passende software
  • Volgt wetgeving op en zorgt dat deze geïmplementeerd en/of gerespecteerd wordt bij de uitvoering van het project
  • Integreert adviezen en berekeningen vanuit diverse invalshoeken
  • Overlegt met de opdrachtgever, het team en het management
  • Weegt alternatieven tegenover elkaar af (financieel, technische haalbaarheid, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Voert of laat testen uitvoeren, analyseert de resultaten en stelt het nieuwe of bestaande product en proces op punt
  • Stelt, indien nodig, testen en meetmethodes op
  • Voert of laat testen uitvoeren in functie van een optimale ontwikkeling
  • Voert of laat testen uitvoeren in functie van de noden en verwachtingen van de gebruiker
  • Merkt afwijkingen aan de producten op
  • Vergelijkt testresultaten met productspecificaties
  • Formuleert aanbevelingen voor technische en/of technologische aanpassingen
  • Optimaliseert het proces en/of het product
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Stelt technische dossiers voor de realisatie van het project op
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, ...)
  • Raadpleegt technische bronnen (lastenboek, detailtekeningen, catalogi, …)
  • Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)
  • Maakt of laat tekeningen of een prototype maken
  • Stelt technische fiches op of past ze aan
  • Stelt de nodige documenten in functie van de realisatie op
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Staat de verschillende diensten en klanten technisch bij
  • Informeert medewerkers en klanten
  • Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
  • Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten
  • Ondersteunt het eventuele verbeterproces
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Volgt wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie op
  • Communiceert met bevoegde instanties
  • Interpreteert nieuwe reglementering en normen en past ze toe
  • Legt nieuwe reglementering en normen uit aan betrokkenen
  • Beheert informatie
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Ontwerpt theoretische modellen (berekening, simulatie, modellering, ...)
  • Gebruikt software voor modellering en simulatie
  • Vertrekt vanuit bestaande systemen of nieuwe ontwikkelingen
  • Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Werkt technische en/of productieprocedures uit
  • Analyseert gegevens en informatie (meetresultaten, wetgeving, normen, …)
  • Zoekt alternatieven in functie van het verhogen van de rentabiliteit
  • Stelt specificaties op
  • Maakt een overzicht van alle taken en materialen
  • Optimaliseert de werkorganisatie en volgorde van taken
  • Optimaliseert de benodigde tijd voor een fabricageproces
  • Formuleert voorstellen voor de optimalisatie van de kwaliteitsprocedures
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 11:
  Becijfert projecten
  • Berekent hoeveelheden (voorziene, vaste of forfaitaire hoeveelheden, …)
  • Lijst per productiefase de taken en soorten materialen op
  • Inventariseert de soorten materialen en hun hoeveelheden (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
  • Berekent de kostprijs van het fabricageproces van het project
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 12:
  Stelt, indien nodig, dossiers voor homologatie, certificering en octrooi op en volgt deze op
  • Gebruikt standaarddocumenten
  • Controleert de volledigheid van de dossiers en vraagt ontbrekende gegevens of formulieren op
  • Controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan om de aanvraag te doen
  • Laat de stalen opsturen ter homologatie
  • Doet beroep op de gerechtigde externe diensten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 13:
  Selecteert leveranciers of dienstverleners, onderhandelt over contractvoorwaarden en controleert de geleverde diensten of producten in de ontwikkelfase
  • Bouwt een netwerk van klanten en leveranciers uit en onderhoudt deze
  • Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
  • Onderhandelt over prijs en levertijden in de ontwikkelfase
  • Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken in de ontwikkelfase
  • Stuurt bij indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 14:
  Volgt de uitvoering van technische prestaties bij klanten op
  • Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 15:
  Leidt een project
  • Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
  • Stelt een planning en taakverdeling op
  • Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten
  • Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 16:
  Coördineert de activiteiten van een team
  • Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
  • Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
  • Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
  • Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
  • Organiseert en leidt teamvergaderingen
  • Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
  • Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
  • Beheert het machinepark voor prototyping
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 17:
  Ontwikkelt permanent de eigen deskundigheid
  • Informeert zich over nieuwe toepassingsmogelijkheden van bestaande producten
  • Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling
  • Volgt nieuwe evoluties op
  • Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden
  • Informeert zich over evoluties in de afzetmarkt
  • Blijft op de hoogte van trends en ontwikkelingen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 18:
  Werkt eventueel samen met universiteiten en technische centra,… op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
  • Bouwt een netwerk van contacten op en onderhoudt deze
  • Participeert eventueel aan informatieve of technische werkgroepen
  • Werkt, indien nodig, samen met onderzoeks- en ontwikkelingscentra
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 19:
  Leidt een vergadering
  • Organiseert de vergadering
  • Stelt een agenda op
  • Selecteert en nodigt de deelnemers uit
  • Maakt een adequate tijdsplanning
  • Houdt het overleg doelgericht
  • Formuleert duidelijk de resultaten (besluiten)
  • Volgt het besluitenlijst op
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Kennis van methodes voor risicoanalyse
 • Kennis van biochemie
 • Kennis van elektriciteit
 • Kennis van laboratoriumtechnieken
 • Kennis van mechanica
 • Kennis van audittechnieken
 • Kennis van intellectueel eigendomsrecht
 • Kennis van commerciële technieken
 • Kennis van managementtechnieken
 • Kennis van budgetbeheer
 • Kennis van vergadertechnieken
 • Kennis van mathematisch modellen
 • Kennis van technieken voor het leiden van een team
 • Kennis van Frans: mondeling kunnen communiceren, vak-gerelateerde informatie kunnen begrijpen
 • Kennis van Engels: schriftelijk en mondeling kunnen communiceren,vak-gerelateerde (wetenschappelijke) informatie kunnen begrijpen
 • Kennis van Duits: mondeling kunnen communiceren, vak-gerelateerde informatie kunnen begrijpen
 • Grondige kennis van statistische analyse
 • Grondige kennis van methodes voor probleemoplossing
 • Grondige kennis van chemie
 • Grondige kennis van kwaliteitsnormen
 • Grondige kennis van projectmanagement
 • Grondige kennis van productietechnieken
 • Grondige kennis van grondstoffen
 • Grondige kennis van veiligheidswetgeving
 • Grondige kennis van milieuwetgeving

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen kennis nemen van de interne of externe vraag (klant, eigen organisatie…)
 • Het kunnen onderzoeken van nieuwe tendensen bij het analyseren van de vraag, nood aan innovatie of optimalisatie
 • Het kunnen raadplegen van onderzoekmateriaal bij het analyseren van de vraag, nood aan innovatie of optimalisatie
 • Het kunnen maken van een analyse van de vraag
 • Het kunnen bestuderen van de nood aan verandering in infrastructuur, (productie)proces, dienstverlening, …
 • Het kunnen betrekken van (operationele) managers en gebruikers om de haalbaarheid van het project te bepalen
 • Het kunnen overleggen met de opdrachtgever bij het formuleren van technische en technologische voorstellen
 • Het kunnen rekening houden met wettelijke regels en procedures bij het formuleren van technische en technologische voorstellen
 • Het kunnen vastleggen van prioriteiten binnen de noden
 • Het kunnen respecteren van beperkingen (budgettair, technisch, …) bij het formuleren van technische en technologische voorstellen
 • Het kunnen verzamelen van gegevens van vooronderzoeken en adviezen
 • Het kunnen integreren van de gegevens in het haalbaarheidsonderzoek
 • Het kunnen analyseren per projectstap van de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
 • Het kunnen deelnemen aan en/of coördineren van het uitwerken van het onderzoeksproces (welke stappen, wat moet onderzocht worden, …)
 • Het kunnen in overleg selecteren van een onderzoeksmethode rekening houdend met mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen
 • Het kunnen raadplegen van informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …) bij het bepalen van methodes en middelen voor studies en ontwerp en hun uitvoering
 • Het kunnen bestuderen van de kenmerken en eisen van het project/product
 • Het kunnen inventariseren, structureren en analyseren van de gegevens bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • Het kunnen opstellen van specificaties bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • Het kunnen het systematisch kunnen identificeren van de taken en de soorten materialen bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • Het kunnen vertalen van de gegevens in cijfers (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
 • Het kunnen uittekenen van processen op basis van de geanalyseerde gegevens bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • Het kunnen gebruiken van passende software bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • Het kunnen opvolgen van wetgeving en zorgen dat deze geïmplementeerd en/of gerespecteerd wordt bij de uitvoering van het project
 • Het kunnen integreren van adviezen en berekeningen vanuit diverse invalshoeken
 • Het kunnen overleggen met de opdrachtgever, het team en het management bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • Het kunnen afwegen van alternatieven tegenover elkaar (financieel, technische haalbaarheid, …) bij het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • Het kunnen, indien nodig, opstellen van testen en meetmethodes bij het op punt stellen van een nieuw of bestaand product of proces
 • Het kunnen voeren of laten uitvoeren van testen in functie van een optimale ontwikkeling
 • Het kunnen voeren of laten uitvoeren van testen in functie van de noden en verwachtingen van de gebruiker
 • Het kunnen opmerken van afwijkingen aan de producten bij het op punt stellen van een nieuw of bestaand product of proces
 • Het kunnen vergelijken van testresultaten met productspecificaties
 • Het kunnen formuleren van aanbevelingen voor technische en/of technologische aanpassingen bij het op punt stellen van een nieuw of bestaand product of proces
 • Het kunnen optimaliseren van het proces en/of het product
 • Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, ...) bij het opstellen van technische dossiers voor de realisatie van het project
 • Het kunnen raadplegen van technische bronnen (lastenboek, detailtekeningen, catalogi, …) bij het opstellen van technische dossiers voor de realisatie van het project
 • Het kunnen gebruiken van referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …) bij het opstellen van technische dossiers voor de realisatie van het project
 • Het kunnen maken of laten maken tekeningen of een prototype
 • Het kunnen opmaken van technische fiches bij het opstellen van technische dossiers voor de realisatie van het project
 • Het kunnen opstellen van de nodige documenten in functie van de realisatie
 • Het kunnen informeren van medewerkers en klanten bij het verlenen van technische bijstand
 • Het kunnen voorzien van technische documenten over het product aan medewerkers en klanten
 • Het kunnen, bij problemen, geven van feedback aan medewerkers en klanten
 • Het kunnen ondersteunen van het eventuele verbeterproces
 • Het kunnen communiceren met bevoegde instanties bij het opvolgen van wetenschappelijke, technologische, technische, ... informatie
 • Het kunnen interpreteren van nieuwe reglementering en normen en ze toepassen
 • Het kunnen uitleggen van nieuwe reglementering en normen uit aan betrokkenen
 • Het kunnen beheren van informatie bij het opvolgen van wetenschappelijke, technologische, technische, ... informatie
 • Het kunnen gebruiken van software voor modellering en simulatie bij het ontwerpen van theoretische modellen
 • Het kunnen vertrekken vanuit bestaande systemen of nieuwe ontwikkelingen bij het ontwerpen van theoretische modellen
 • Het kunnen gebruiken van referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …) bij het ontwerpen van theoretische modellen
 • Het kunnen analyseren van gegevens en informatie (meetresultaten, wetgeving, normen, …) bij het uitwerken van technische en/of productieprocedures
 • Het kunnen zoeken van alternatieven in functie van het verhogen van de rentabiliteit bij het uitwerken van technische en/of productieprocedures
 • Het kunnen opstellen van specificaties bij het uitwerken van technische en/of productieprocedures
 • Het kunnen maken van een overzicht van alle taken en materialen bij het uitwerken van technische en/of productieprocedures
 • Het kunnen optimaliseren van de werkorganisatie en volgorde van takebij het uitwerken van technische en/of productieprocedures
 • Het kunnen optimaliseren de benodigde tijd voor een fabricageproces
 • Het kunnen formuleren van voorstellen voor de optimalisatie van de kwaliteitsprocedures bij het uitwerken van technische en/of productieprocedures
 • Het kunnen berekenen van hoeveelheden (voorziene, vaste of forfaitaire hoeveelheden, …) bij het becijferen van projecten
 • Het kunnen, per productiefase, oplijsten van de taken en soorten materialen bij het becijferen van projecten
 • Het kunnen inventariseren van de soorten materialen en hun hoeveelheden (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
 • Het kunnen berekenen van de kostprijs van het fabricageproces van het project
 • Het kunnen gebruiken van standaarddocumenten bij het opstellen van dossiers voor homologatie, certificering en octrooi
 • Het kunnen controleren van de volledigheid van de dossiers en de ontbrekende gegevens of formulieren opvragen bij het opstellen van dossiers voor homologatie, certificering en octrooi
 • Het kunnen controleren of aan alle wettelijke vereisten is voldaan om de aanvraag te doen bij het opstellen van dossiers voor homologatie, certificering en octrooi
 • Het kunnen laten opsturen van de stalen ter homologatie
 • Het kunnen beroep doen op de gerechtigde externe diensten bij het opstellen van dossiers voor homologatie, certificering en octrooi
 • Het kunnen uitbouwen en onderhouden van een netwerk van klanten en leveranciers
 • Het kunnen analyseren van offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
 • Het kunnen onderhandelen over prijs en levertijden in de ontwikkelfase
 • Het kunnen contoleren of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken in de ontwikkelfase
 • Het kunnen, indien nodig, bijsturen van de uitvoering tijdens de ontwikkelfase
 • Het kunnen controleren of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
 • Het kunnen, per projectstap, bepalen de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
 • Het kunnen opstellen van een planning en taakverdeling bij het leiden van een project
 • Het kunnen vastleggen van procedures voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten bij het leiden van een project
 • Het kunnen controleren of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
 • Het kunnen opstellen een planning voor de activiteiten van het team en aanpassen aan wijzigende omstandigheden bij het leiden van een project
 • Het kunnen verdelen taken en verantwoordelijkheden bij het leiden van een project
 • Het kunnen informeren, begeleiden, sturen en motiveren van (nieuwe) medewerkers bij het leiden van een project
 • Het kunnen controleren van de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures bij het leiden van een project
 • Het kunnen organiseren en leiden teamvergaderingen
 • Het kunnen opvolgen van competenties van medewerkers en opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen bespreken
 • Het kunnen voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Het kunnen beheren van het machinepark voor prototyping
 • Het kunnen zich informeren over nieuwe toepassingsmogelijkheden van bestaande producten
 • Het kunnen identificeren van de behoefte aan verdere ontwikkeling
 • Het kunnen opvolgen van nieuwe evoluties
 • Het kunnen verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden
 • Het kunnen zich informeren over evoluties in de afzetmarkt
 • Het kunnen op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen
 • Het kunnen opbouwen van een netwerk van contacten en deze onderhouden
 • Het kunnen, eventueel, participeren aan informatieve of technische werkgroepen
 • Het kunnen, indien nodig, samenwerken met onderzoeks- en ontwikkelingscentra
 • Het kunnen organiseren van de vergadering
 • Het kunnen opstellen van een agenda
 • Het kunnen selecteren en uitnodigen van de deelnemers
 • Het kunnen maken van een adequate tijdsplanning
 • Het kunnen doelgericht houden van het overleg
 • Het kunnen duidelijk formuleren van de resultaten (besluiten)
 • Het kunnen opvolgen van de besluitenlijst

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen maken van een analyse van de vraag
 • Het kunnen bestuderen van de nood aan verandering in infrastructuur, (productie)proces, dienstverlening, … bij het formuleren van technische en technologische voorstellen
 • Het kunnen vastleggen van prioriteiten binnen de noden bij het formuleren van technische en technologische voorstellen
 • Het kunnen, per projectstap, analyseren van de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …) bij het formuleren van technische en technologische voorstellen
 • Het kunnen, in overleg, selecteren van een onderzoeksmethode rekening houdend met mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen
 • Het kunnen afwegen van alternatieven tegenover elkaar (financieel, technische haalbaarheid, …) bij het oplossen van technische en technologische problemen
 • Het kunnen opmerken van afwijkingen aan de producten bij het op punt stellen van nieuw of bestaand product en proces
 • Het kunnen vergelijken van testresultaten met productspecificaties bij het op punt stellen van nieuw of bestaand product en proces
 • Het kunnen formuleren van aanbevelingen voor technische en/of technologische aanpassingen
 • Het kunnen optimaliseren van het proces en/of het product bij het op punt stellen van nieuw of bestaand product en proces
 • Het kunnen technisch ondersteunen van het eventuele verbeterproces
 • Het kunnen zoeken van alternatieven in functie van het verhogen van de rentabiliteit
 • Het kunnen formuleren van voorstellen voor de optimalisatie van de kwaliteitsprocedures
 • Het kunnen controleren of aan alle wettelijke vereisten is voldaan om de aanvraag te doen bij het opstellen van dossiers voor homologatie, certificering en octrooi

Motorische vaardigheden

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • De beroepsbeoefenaar brengt een deel van de werktijd door in een labo en op kantoor
 • De uitvoering van dit beroep vraagt afstemming met de betrokken afdelingen in functie van een optimaal product en proces.
 • Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
 • Dit beroep wordt eerder in een abstracte, conceptuele, wisselende context uitgeoefend.
 • Tijdens de optimalisatie van het product en/of proces komt de product- en procesontwikkelaar geregeld in nieuwe (internationale) contexten
 • De werkcontext is matig gestructureerd met een zekere tijdsdruk
 • Binnen dit beroep is het werken in team en een doeltreffende communicatie essentieel.
 • Voor een goede uitvoering van het beroep is multidisciplinair werken en overleg noodzakelijk
 • In sommige gevallen is bedrijfsoverstijgende samenwerking wenselijk
 • Werken met de nodige flexibiliteit (ook wat de werktijden betreft) en polyvalentie is vereist
 • De uitoefening van het beroep vraagt leergierigheid en creativiteit
 • De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging
 • In bepaalde situaties is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist

Handelingscontext

 • Communiceert efficiënt en effectief met het team, andere afdelingen/organisaties, klanten, leveranciers,…
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het ontwikkelingsproces en -product
 • Ziet toe op het respecteren van de tijdsschema’s voor de realisatie van de projecten
 • Voert regelmatig overleg met collega’s en partners
 • Binnen dit beroep is stressbestendigheid noodzakelijk
 • Bouwt netwerken uit en onderhoudt deze
 • Werkt doelgericht met de focus op innovatie
 • Houdt steeds rekening met de verwachtingen van de klant, nieuwe opportuniteiten, trends en ontwikkelingen van de afzetmarkten, met de product-technische mogelijkheden
 • Werk in teamverband, multidisciplinair en afdelings- en soms bedrijfsoverstijgend
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften
 • Gaat veilig, economisch en ecologisch om met producten en materieel
 • De uitoefening van het beroep vergt doorgedreven technisch inzicht, kennis en vaardigheden.
 • Is zich bewust van de impact van zijn handelingen op het succes van het bedrijf

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het ontwikkelen en innoveren van producten en processen
 • het bestuderen van de uitvoerbaarheid van het project
 • het uitwerken van de technische en technologische voorstellen
 • het zelf nemen van initiatieven om het concept te concretiseren
 • het zoeken naar de meest optimale uitvoeringsmodaliteit
 • het zoeken naar oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • het voeren of laten uitvoeren van testen, het analyseren van de resultaten en het op punt stellen van het product en proces
 • het opvolgen van wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie
 • het ontwerpen van theoretische modellen
 • het uitwerken van technische en/of productieprocedures
 • het becijferen van projecten
 • het opstellen van dossiers voor homologatie, certificering en octrooi
 • het technisch ondersteunen van de projecten
 • het ontwikkelen en coördineren van samenwerkingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met scholen, universiteiten, technische centra, ...
 • het opvolgen van de uitvoering van technische prestaties bij klanten
 • het leiden van een project
 • het opstellen en aanpassen van technische dossiers voor de beschrijving van het project
 • het bepalen en coördineren van programma's voor onderzoek en ontwikkeling
 • het coördineren van de activiteiten van een team
 • het permanent ontwikkelen de eigen deskundigheid
 • het uitvoeren een kosten-baten analyse
 • het leiden van een vergadering
 • het bepalen van de methodes en middelen voor studies en ontwerp en hun uitvoering
Is gebonden aan
 • de specifieke instructies van de opdrachtgever
 • eigenschappen en prijzen van de grondstoffen
 • veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering
 • de verwachtingen van de klant, nieuwe opportuniteiten, trends en ontwikkelingen van de afzetmarkten, met de product-technische mogelijkheden
 • beschikbare financiële middelen voor ontwikkelingen
 • vooropgesteld criteria door de bedrijfsleiding rond onderzoek en ontwikkeling
Doet beroep op
 • zijn team voor ondersteuning bij het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling
 • andere organisaties bij het uitvoeren van specifieke onderzoek- en ontwikkelingstaken die buiten de mogelijkheden van zijn bedrijf liggen
 • andere diensten/afdelingen bij het selecteren van leveranciers of dienstverleners selecteren, onderhandelen over contractvoorwaarden en controleren van de geleverde diensten of producten in de ontwikkelfase
 • bedrijfsleiding voor het bekomen van financiële middelen voor onderzoek en ontwikkeling
 • andere afdelingen voor inwinnen van informatie

Verantwoordelijkheid

 • Het analyseren van de vraag, de nood aan innovatie en/of optimalisatie van het product en/of proces
 • Het bestuderen van de uitvoerbaarheid van het project en formuleren van technische en technologische voorstellen
 • Het, in overleg, met het team en/of management bepalen van de methodes en middelen voor studies en ontwerp en hun uitvoering
 • Het zoeken van oplossingen en alternatieven voor technische en technologische problemen
 • Het voeren of laten uitvoeren van testen, het analyseren van de resultaten en het op punt stellen van nieuwe of bestaande product en proces
 • Het opstellen van technische dossiers voor de realisatie van het project
 • Het technisch bijstaan van verschillende diensten en klanten
 • Het opvolgen van wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie
 • Het ontwerpen van theoretische modellen (berekening, simulatie, modellering, ...)
 • Het uitwerken van technische en/of productieprocedures
 • Het becijferen van projecten
 • Het, indien nodig, opstellen en opvolgen van dossiers voor homologatie, certificering en octrooi
 • Het selecteren van leveranciers of dienstverleners, het onderhandelen over contractvoorwaarden en controleren van de geleverde diensten of producten in de ontwikkelfase
 • Het opvolgen van de uitvoering van technische prestaties bij klanten
 • Het leiden van een project
 • Het coördineren van de activiteiten van een team
 • Het permanent ontwikkelen van de eigen deskundigheid (co 01808)
 • Het eventueel samenwerken met universiteiten en technische centra,… op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
 • Het leiden van een vergadering

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.