Verpakkingsoperator

 
BK-0219-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Verpakkingsoperator

De benaming wordt niet gebruikt in de Competent-fiche H330101 : operator verpakkingsinstallaties (m/v).

Definitie

“Verpakt producten met behulp van een geautomatiseerde machine volgens de regels van de productievereisten, de veiligheid en de hygiëne, stuurt bij indien nodig, teneinde een kwaliteitsvol (eind)product af te leveren”.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voorziet de verpakkingsmachine, -lijn van materiaal of producten en controleert de bevoorrading
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Neemt de planning door
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Organiseert de werkplek
  • Leest de order (op papier of elektronisch) en begrijpt/interpreteert de instructies
  • Onderscheidt de belangrijkste hulp- en grondstoffen en materialen
  • Stemt de hoeveelheid materiaal en de producten af op de opdracht
  • Controleert verpakkingsmaterialen
  • Controleert de te verpakken producten
  • Voorkomt stilstand van de productie
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
  • Gebruikt interne transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de (interne) codering
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostplanning
  • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema’s, productfiches, ….)
  • Basiskennis van verpakkingsmaterialen (zoals welk gewicht er in de verpakking kan, formaat van de verpakking, …)
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van het te verpakken product (behandelingsvoorwaarden)
  • Kennis van het verpakkingsproces
  • Kennis van het gebruiken van interne transportmiddelen waarvoor hij bevoegd is
  • Kennis van het gebruik van relevante controle-instrumenten
  • Kennis van kwaliteitskenmerken
  • Kennis van (interne) codering
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
  • Kennis van relevante parameters
  • Kennis van procedures en voorschriften (i.f.v. stilstand van de activiteiten)
  • Kennis van hulp- en grondstoffen
 • Competentie 2:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de verpakkingsmachine, -lijn
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches (handleidingen, schema’s, ….)
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Doet veiligheidscontroles /controlerondes
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Draait proef
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema’s, productfiches, ….)
  • Kennis van onderhoudsplan- en richtlijnen
  • Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van de werking van een verpakkingsmachine, -lijn
 • Competentie 3:
  Stelt de verpakkingsmachine, -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma en voert uit
  • Houdt zich aan order en technische fiche
  • Stelt de machine(onderdelen) manueel of (computer)gestuurd in
  • Kiest een programma uit een keuzemenu
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in of bij en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
  • Raadpleegt (technische) voorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema’s, productfiches, ….)
  • Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
  • Kennis van verpakkingsapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van relevante parameters
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Grondige kennis van de werking van een verpakkingsmachine, -lijn
 • Competentie 4:
  Start , bedient en stopt de verpakkingsmachine, -lijn
  • Houdt zich aan order en (technische) voorschriften
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Start de verpakkingsmachine, -lijn op
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
  • Draait proef
  • Bedient de verpakkingsmachine, -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Stelt parameters manueel of (computer)gestuurd af
  • Realiseert een zo efficiënt mogelijk verloop van het verpakkingsproces
  • Regelt de afvoer van de verpakte goederen
  • Doet controles
  • Stopt de verpakkingsmachine, -lijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema’s, productfiches, ….)
  • Kennis van onderhoudsplan- en richtlijnen
  • Kennis van het gebruiken van interne transportmiddelen waarvoor hij bevoegd is
  • Kennis van het gebruik van relevante controle-instrumenten
  • Kennis van kwaliteitskenmerken
  • Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
  • Kennis van procedures voor het afstellen of bijstellen van de verpakkingsmachine, -lijn
  • Kennis van verpakkingsvoorschriften
  • Kennis van relevante parameters
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Kennis van het proefdraaien aan een verpakkingsmachine, -lijn
  • Grondige kennis van de werking van een verpakkingsmachine, -lijn
 • Competentie 5:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) verpakkingsproces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Verzamelt, controleert en interpreteert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
  • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
  • Regelt parameters/coördinaten bij indien nodig
  • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
  • Regelt parameters en/of machineonderdelen (bij) indien nodig
  • Legt de verpakkingsmachine/-lijn stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Raadpleegt (technische)voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema’s, productfiches, ….)
  • Kennis van onderhoudsplan- en richtlijnen
  • Kennis van het verpakkingsproces
  • Kennis van het gebruik van relevante controle-instrumenten
  • Kennis van kwaliteitskenmerken
  • Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
  • Kennis van procedures voor het afstellen of bijstellen van de verpakkingsmachine, -lijn
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van relevante parameters
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Kennis van machinespecifieke software
  • Kennis van de oorzaken van afwijkingen in het verpakkingsproces
  • Grondige kennis van de werking van een verpakkingsmachine, -lijn
 • Competentie 6:
  Controleert de productverpakking
  • Merkt afwijkingen aan de verpakking op
  • Volgt de informatie van beeldschermen op
  • Interpreteert de controlegegevens
  • Voert controles uit op basis van voorschriften
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt het verpakkingsproces stil indien nodig
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, ….)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van verpakkingsmaterialen
  • Kennis van het te verpakken product (behandelingsvoorwaarden)
  • Kennis van kwaliteitskenmerken
  • Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van verpakkingstechnieken
  • Kennis van verpakkingsvoorschriften
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van relevante parameters
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Kennis van machinespecifieke software
  • Kennis van de oorzaken van afwijkingen in het verpakkingsproces
 • Competentie 7:
  Voorziet de verpakte producten of partijen van een etiket
  • Bedient de etiketteermachine(s)
  • Controleert de etiketgegevens
  • Controleert de voorraad etiketten en meldt tekorten
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Basiskennis van regels m.b.t. afvalsortering (i.f.v. beschadigde goederen en verpakkingsmaterialen, …)
  • Kennis van (interne) codering
  • Kennis van het bedienen van een etiketteermachine in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van etikettering en productspecificatie
 • Competentie 8:
  Registreert en rapporteert het verloop van het verpakkingsproces
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de verpakking
  • Houdt gegeven bij over het gebruik van materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en/of leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Kennis van machinespecifieke software
 • Competentie 9:
  Voert preventief of correctief basisonderhoud uit aan de verpakkingsmachine, -lijn
  • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Plaatst de verpakkingsmachine, -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Assisteert de onderhoudstechnici
  • Registreert basisonderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema’s, productfiches, ….)
  • Kennis van onderhoudsplan- en richtlijnen
  • Kennis van het gebruik van relevante controle-instrumenten
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van de toegelaten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, materialen en procedures
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van machinespecifieke software
  • Kennis van onderhoudswerkzaamheden aan een verpakkingsmachine, -lijn, waarvoor bevoegd
  • Grondige kennis van de werking van een verpakkingsmachine, -lijn
 • Competentie 10:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van werkpostplanning
  • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Competentie 11:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
  • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
* PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van werkpostplanning
 • Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema’s, productfiches, ….)
 • Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Basiskennis van verpakkingsmaterialen (zoals welk gewicht er in de verpakking kan, formaat van de verpakking, …)
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van regels m.b.t. afvalsortering (i.f.v. beschadigde goederen en verpakkingsmaterialen, …)
 • Kennis van onderhoudsplan- en richtlijnen
 • Kennis van verpakkingsmaterialen
 • Kennis van het te verpakken product (behandelingsvoorwaarden)
 • Kennis van het verpakkingsproces
 • Kennis van het gebruiken van interne transportmiddelen waarvoor hij bevoegd is
 • Kennis van het gebruik van relevante controle-instrumenten
 • Kennis van kwaliteitskenmerken
 • Kennis van (interne) codering
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van verpakkingstechnieken
 • Kennis van procedures voor het afstellen of bijstellen van de verpakkingsmachine, -lijn
 • Kennis van verpakkingsvoorschriften
 • Kennis van verpakkingsapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van het bedienen van een etiketteermachine in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van relevante parameters
 • Kennis van opstartprocedures
 • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Kennis van de toegelaten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, materialen en procedures
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van procedures en voorschriften (i.f.v. stilstand van de activiteiten)
 • Kennis van procedures en voorschriften
 • Kennis van hulp- en grondstoffen
 • Kennis van het proefdraaien aan een verpakkingsmachine, -lijn
 • Kennis van machinespecifieke software
 • Kennis van de oorzaken van afwijkingen in het verpakkingsproces
 • Kennis van etikettering en productspecificatie
 • Kennis van onderhoudswerkzaamheden aan een verpakkingsmachine, -lijn, waarvoor bevoegd
 • Grondige kennis van de werking van een verpakkingsmachine, -lijn

Cognitieve vaardigheden

 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Neemt de planning door
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Organiseert de werkplek
 • Leest de order (op papier of elektronisch) en begrijpt/interpreteert de instructies
 • Onderscheidt de belangrijkste hulp- en grondstoffen en materialen
 • Stemt de hoeveelheid materiaal en de producten af op de opdracht
 • Controleert verpakkingsmaterialen
 • Controleert de te verpakken producten
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Houdt rekening met de (interne) codering
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches (handleidingen, schema’s, ….)
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Doet veiligheidscontroles /controlerondes
 • Draait proef
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Houdt zich aan order en technische fiche
 • Stelt de machine(onderdelen) manueel of (computer)gestuurd in
 • Kiest een programma uit een keuzemenu
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in of bij en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften
 • Houdt zich aan order en (technische) voorschriften
 • Start de verpakkingsmachine, -lijn op
 • Draait proef
 • Bedient de verpakkingsmachine, -lijn
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Stelt parameters manueel of (computer)gestuurd af
 • Realiseert een zo efficiënt mogelijk verloop van het verpakkingsproces
 • Doet controles
 • Stopt de verpakkingsmachine, -lijn
 • Doet controles/controlerondes
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Verzamelt, controleert en interpreteert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
 • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
 • Regelt parameters/coördinaten bij indien nodig
 • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
 • Regelt parameters en/of machineonderdelen (bij) indien nodig
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Volgt de informatie van beeldschermen op
 • Interpreteert de controlegegevens
 • Voert controles uit op basis van voorschriften
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, ….)
 • Bedient de etiketteermachine(s)
 • Controleert de etiketgegevens
 • Controleert de voorraad etiketten en meldt tekorten
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de verpakking
 • Houdt gegeven bij over het gebruik van materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en/of leidinggevenden
 • Plaatst de verpakkingsmachine, -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
 • Assisteert de onderhoudstechnici
 • Registreert basisonderhoud
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Raadpleegt (technische)voorschriften en productiefiches

Probleemoplossende vaardigheden

 • Voorkomt stilstand van de productie
 • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
 • Legt de verpakkingsmachine/-lijn stil indien nodig
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • Merkt afwijkingen aan de verpakking op
 • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
 • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
 • Legt het verpakkingsproces stil indien nodig
 • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke

Motorische vaardigheden

 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Gebruikt interne transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
 • Regelt de afvoer van de verpakte goederen
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

Omgevingscontext

 • De verpakkingsoperator verricht werkzaamheden in een verpakkingsafdeling van kleine, middelgrote of grote ondernemingen.
 • Het beroep kan worden uitgeoefend in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts.
 • De verpakkingsoperator werkt in een hiërarchisch team en onder leiding
 • De activiteit varieert naar gelang de grootte en de automatiseringsgraad van het productieproces
 • De verpakkingsoperator verricht gecompliceerde en/of standaard verpakkingswerkzaamheden aan één of meerdere lijnen in de verpakkingsafdeling: de werkzaamheden hebben betrekking op het verpakken en opslaan van producten, het controleren van het verpakkingsproces, het verwerken van de gegevens en het reinigen en desinfecteren van apparatuur, gereedschap en werkomgeving.
 • De verpakkingsoperator moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met procedures en voorschriften die te maken hebben met procesbeheersing, hygiëne, kwaliteitszorg, veiligheid, milieu, gezondheid en eventueel voedselveiligheid.
 • Het werk vindt plaats aan een verpakkingsmachine, -lijn, eventueel met beeldschermen, touchscreens en/of controlepanelen. De verpakkingsoperator kan op meerdere machines ingezet worden tijdens het verpakkingsproces (afhankelijk van het bedrijf)
 • Afhankelijk van het type bedrijf en het product kunnen de activiteiten worden uitgeoefend in een omgeving met hoge of lage temperatuur, in een vochtige omgeving, in een omgeving met veel lawaai.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen

Handelingscontext

 • De verpakkingsoperator handelt kwaliteitsbewust, alert en proactief. Hij is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen
 • Hij moet de planning respecteren en realiseert deze binnen het voorziene tijdsbestek
 • De verpakkingsoperator volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • Hij werkt efficiënt en kostenbewust en heeft oog voor de logistiek van de verpakkingslijn
 • Het bewaken van de kwaliteit van de verpakking en etikettering vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de verpakkingsoperator
 • De verpakkingsoperator detecteert en lost eenvoudige storingen en afwijkingen zelf op
 • Tijdens de verpakking en opslag van producten zijn er voortdurend omgevingsfactoren die de kwaliteit van het product positief of negatief kunnen beïnvloeden. De verpakkingsoperator moet hiervoor alert zijn.
 • De verpakkingsoperator moet rekening houden met het feit dat stilstand van zijn machine(s) door afwijkingen en storingen gevolgen heeft voor het productieproces
 • De verpakkingsoperator heeft oog voor veilig handelen en milieu
 • De verpakkingsoperator kan zich flexibel opstellen en zijn eigen planning bijstellen en afstemmen op de noden/problemen van de productie
 • De verpakkingsoperator communiceert efficiënt met het team o.a. voor de overdracht naar de volgende shift

Autonomie

Is zelfstandig in
 • Is zelfstandig in het opstarten, instellen, proefdraaien, bedienen, bijstellen, omstellen en stilleggen van de verpakkingsapparatuur, kwaliteitsopvolging en –controle van basisonderhoud
Is gebonden aan
 • Is gebonden aan tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften, procedures, verpakkingsorder, technische fiche, (hygiëne) regelgeving, kenmerken van de producten, kwaliteitsnormen, voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • Doet beroep op de leidinggevende voor de planning, order, meldingen van kwaliteitsafwijkingen, storingen, technische interventies, of nood aan (extern) onderhoud, optimalisatie; doet beroep op de (onderhouds-)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

Verantwoordelijkheid

 • Een correct volgens de richtlijnen lopend verpakkingsproces
 • Een kwaliteitsvol verpakt eindproduct
 • Gecontroleerde producten en verpakkingsmateriaal
 • Bevoorrading van de werkpost(en)
 • Een efficiënte instelling van de verpakkingsmachine of -lijn en correcte keuze van het programma
 • Correcte en veilige hantering van machines en gereedschappen volgens voorschriften
 • Gecontroleerde werking van de verpakkingsmachine of -lijn en opgevolgde storingen
 • Een nauwkeurig en tijdig afgehandeld verpakkingsorder
 • Herkenning van productafwijking
 • Gecontroleerde productverpakking
 • Goede registratie en communicatie m.b.t. het verpakkingsproces
 • Correct geëtiketteerde verpakkingen
 • Onderhouden en gecontroleerde machines en apparatuur
 • Preventief uitgevoerde onderhoudswerken
 • Een veilige, hygiënische en opgeruimde werkplek
 • Een goede samenwerking tussen medewerkers en teams

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.