Grimeur

 
BK-0474-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Grimeur

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche ‘Grimeur-kapper’ (m/v) L150101.

Definitie

De grimeur realiseert creatieve totaalontwerpen bij artiesten voor voorstellingen, evenementen, opnames,… rekening houdend met de opdracht, de randvoorwaarden en de werkplanning teneinde fysieke overeenstemming van de artiesten met de beschreven karakters te bewerkstelligen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu
  • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
  • Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
  • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
  • Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieubewust werken
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en –producten
 • Competentie 2:
  Bouwt een professioneel netwerk uit
  • Houdt CV en portfolio up to date
  • Onderhoudt en breidt contacten actief uit
  • Profileert zich in het netwerk en stemt de wijze van zich presenteren en communiceren af op de gesprekspartner
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de (economische) markt
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 3:
  Werft opdrachten en bouwt de eigen loopbaan uit
  • Volgt ontwikkelingen in de markt en in het vakgebied op en schoolt zich zo nodig bij
  • Oriënteert zich op de arbeidsmarkt
  • Gebruikt het eigen netwerk om de expertise te vergroten en opdrachten te werven
  • Werkt planmatig en methodisch
  • Respecteert deadlines
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de (economische) markt
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Kennis van time management en planning
 • Competentie 4:
  Voert (financieel) administratieve werkzaamheden uit
  • Handelt (financieel) eenvoudige administratie tijdig en correct af
  • Vraagt zo nodig informatie of bijstand aan geschikte mensen uit de omgeving of sector
  • Gebruikt courante kantoorsoftware
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware, internet)
  • Kennis van prijsberekeningen i.f.v. huur, aankoop en verkoop
  • Kennis van rekenvaardigheden
  • Kennis van informatieverwervings- en verwerkingstechnieken
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 5:
  Werkt samen met andere actoren
  • Communiceert en werkt samen met alle actoren (opdrachtgever, betrokken disciplines, artiesten en indien van toepassing medewerkers of specialisten)
  • Stelt zich flexibel op
  • Neemt de eindverantwoordelijkheid op voor het eigen werk en het werk van medewerkers of specialisten indien van toepassing
  • Gaat discreet om met informatie over de productie en/of artiesten
  • Volgt de regels van de productie en de richtlijnen van de opdrachtgever op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vakterminologie en van genres van theater, musical, film en televisie
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Kennis van informatieverwervings- en verwerkingstechnieken
  • Kennis van deontologie
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 6:
  Werkt een creatief, passend en onderbouwd ontwerp uit voor de opdracht
  • Bestudeert het script of het concept om zich een beeld te vormen van de karakters, het tijdsbeeld,…
  • Volgt de richtlijnen van de opdrachtgever en het artistiek concept
  • Bespreekt met de opdrachtgever en de betrokken disciplines hoe de artiesten er uit moeten zien en de randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden
  • Raadpleegt informatiebronnen
  • Werkt een ontwerp uit dat is afgestemd op de opdracht en randvoorwaarden en documenteert het
  • Bespreekt het ontwerp met de opdrachtgever en de betrokken disciplines
  • Past het ontwerp aan indien nodig en stemt het af op de artiest (gezichtsvorm, allergieën,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de invloed van belichting op een ontwerp
  • Basiskennis van de invloed van cameratechnieken op een ontwerp
  • Basiskennis van vakterminologie en van genres van theater, musical, film en televisie
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Kennis van grafische software (i.f.v. een ontwerp)
  • Kennis van producten en materialen voor het realiseren van een ontwerp (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van apparatuur voor het realiseren van een ontwerp (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van hulpstukken voor het realiseren van een ontwerp
  • Kennis van kunst en stijlen in de geschiedenis (tijdsbeelden, trends,... m.b.t. make-up, kapsels, kledij)
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van informatieverwervings- en verwerkingstechnieken
  • Grondige kennis van ontwerptechnieken
* Betrokken disciplines: kostuumontwerper, decorontwerper, lichtontwerper,…

Randvoorwaarden: beschikbare tijd, budget, technische middelen en andere technische ontwerpen zoals belichting, cameralenzen,…

Ontwerpen voor theatergrime, speciale make-up-effecten, make-up voor foto, film en televisie, bodypainting, facepainting, kapsels, pruiken en andere haarwerken, baarden en snorren.
 • Competentie 7:
  Zoekt naar mogelijkheden om binnen de opdracht en randvoorwaarden een vernieuwend ontwerp te realiseren en een eigen stijl te ontwikkelen
  • Volgt evoluties/trends in het eigen vakgebied op
  • Implementeert nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden
  • Experimenteert bij het uitwerken van een ontwerp en met het gebruik van technieken, producten en apparatuur
  • Beoordeelt het eigen werk kritisch en stuurt het bij
  • Vernieuwt zijn/haar werkwijze op basis van feedback en eigen ervaringen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van grafische software (i.f.v. een ontwerp)
  • Kennis van producten en materialen voor het realiseren van een ontwerp (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van apparatuur voor het realiseren van een ontwerp (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van hulpstukken voor het realiseren van een ontwerp
  • Kennis van kunst en stijlen in de geschiedenis (tijdsbeelden, trends,... m.b.t. make-up, kapsels, kledij)
  • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
  • Grondige kennis van ontwerptechnieken
 • Competentie 8:
  Maakt een werkplanning op en bepaalt de behoefte aan bijkomend personeel
  • Schat de benodigde tijd in voor het uitvoeren van alle ontwerpen
  • Maakt van elke artiest een chronologisch overzicht van de veranderingen die de artiest voor en tijdens de productie moet ondergaan
  • Gaat na of er voldoende tijd en middelen zijn om alle wissels tijdens de productie te kunnen maken
  • Houdt bij de opmaak van de werkplanning rekening met andere werkzaamheden van andere betrokken disciplines die in dezelfde tijdspanne moeten gebeuren
  • Zoekt in overleg met betrokkenen naar oplossingen voor problemen en past indien nodig de werkplanning aan
  • Checkt regelmatig of er veranderingen in de productie zijn die gevolgen hebben voor het ontwerp, bespreekt deze en past indien nodig de werkplanning aan
  • Bepaalt of er extra medewerkers of specialisten ingehuurd moeten worden
  • Maakt indien nodig een werkverdeling op en bespreekt deze met de medewerkers of specialisten
  • Volgt de uitvoering van het ontwerp door medewerkers of specialisten op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Kennis van time management en planning
  • Kennis van prijsberekeningen i.f.v. huur, aankoop en verkoop
  • Kennis van rekenvaardigheden
  • Kennis van informatieverwervings- en verwerkingstechnieken
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 9:
  Maakt de werkplek in orde voor het uitvoeren van de werkzaamheden
  • Zet alles in de schminkkamer of op locatie klaar, rekening houdend met ergonomie
  • Reinigt en ontsmet de apparatuur
  • Voert noodzakelijk onderhoud en eventuele herstelwerkzaamheden uit
  • Zet de benodigde producten en apparatuur in de juiste volgorde voor gebruik klaar
  • Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieubewust werken
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en –producten
 • Competentie 10:
  Voert voorraadbeheer uit, maakt en ontvangt bestellingen
  • Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)
  • Bepaalt welke producten en/of apparatuur nodig zijn voor de uitvoering van het ontwerp
  • Berekent de hoeveelheid producten en/of apparatuur voor de bestelling
  • Vraagt offertes, vergelijkt deze en maakt een keuze
  • Bestelt de gewenste hoeveelheid producten en/of apparatuur
  • Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur
  • Controleert producten en slaat ze op volgens de opslagregels
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware, internet)
  • Basiskennis van de (economische) markt
  • Kennis van prijsberekeningen i.f.v. huur, aankoop en verkoop
  • Kennis van rekenvaardigheden
  • Kennis van informatieverwervings- en verwerkingstechnieken
  • Kennis van voorraadbeheer
 • Competentie 11:
  Begeleidt de artiesten en bereidt hen voor op de uitvoering van het ontwerp
  • Installeert de artiest comfortabel en indien mogelijk ergonomisch
  • Voorziet de artiest van beschermingsmateriaal
  • Stelt de huid- en/of haarkenmerken van de artiest vast
  • Analyseert de morfologie van de artiest
  • Vraagt aan de artiest of hij/zij allergisch is voor bepaalde producten
  • Ontschminkt, reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid
  • Informeert de artiest over de uitvoering van het ontwerp
  • Geeft de artiest tips hoe het ontwerp intact te laten en hoe wissels vlot kunnen uitgevoerd worden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
  • Basiskennis van anatomie en fysiologie van het gelaat en lichaam
  • Basiskennis van (de principes voor) haar- en huidanalyse
  • Kennis van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en –onzuiverheden)
  • Kennis van het haar (structuur, functie, groei(proces), soorten, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures voor de huid
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van ergonomie
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Competentie 12:
  Huurt of koopt kaalkoppen, haarstukjes, pruiken, snorren, baarden,… in echt of synthetisch haar aan en maakt ze gebruiksklaar
  • Meet de hoofdmaat en de haargrens van de artiest op
  • Past een gehuurde of aangekochte kaalkop, haarstukje, pruik, baard of snor aan de artiest en aan het ontwerp aan
  • Bereidt het haar van de artiest indien nodig voor en brengt de kaalkop, het haarstukje, de pruik, baard of snor aan
  • Observeert de artiest
  • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten, materialen of apparatuur ,…)
  • Gaat na of de artiest kan functioneren met het ontwerp en welke aanpassingen eventueel mogelijk zijn
  • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
  • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en/of andere betrokkenen
  • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van kapseltechnieken (tijdelijke omvormingstechnieken, opsteektechnieken, vlechttechnieken)
  • Kennis van technieken voor het wegwerken van het haar
  • Kennis van technieken voor het bewerken, plaatsen, verwijderen en onderhouden van kaalkoppen, pruiken, haarstukjes, baarden, snorren,… in echt of synthetisch haar
 • Competentie 13:
  Vervaardigt speciale make-upeffecten , huurt of koopt ze aan en maakt ze gebruiksklaar
  • Vervaardigt een mal en maakt een afdruk van het gelaat of de lichaamsdelen van de artiest waarop speciale make-up effecten moeten worden aangebracht
  • Kiest en stemt de technieken, producten, materialen en apparatuur af op het ontwerp en de huidkenmerken van de artiest
  • Vervaardigt de speciale make-up effecten
  • Brengt de speciale make-up effecten bij de artiest aan en werkt verder af
  • Observeert de artiest
  • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten, materialen of apparatuur ,…)
  • Gaat na of de artiest kan functioneren met het ontwerp en welke aanpassingen eventueel mogelijk zijn
  • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
  • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen
  • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de invloed van belichting op een ontwerp
  • Basiskennis van de invloed van cameratechnieken op een ontwerp
  • Kennis van E.H.B.O.
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Grondige kennis van grimetechnieken
  • Grondige kennis van make-uptechnieken voor evenementen, opnames, voorstellingen,…
  • Grondige kennis van technieken voor het vervaardigen, bewerken, plaatsen en verwijderen van speciale make-upeffecten
* Speciale make-upeffecten: monsterkop, veroudering, valse schedel, litteken, wonde,…
 • Competentie 14:
  Voert kapperstechnieken uit
  • Kiest en stemt de technieken, de producten, de materialen en de apparatuur af op het ontwerp en de haar- en huidkenmerken van de artiest
  • Realiseert het kapsel
  • Observeert de artiest
  • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten, materialen of apparatuur ,…)
  • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
  • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en/of andere betrokkenen
  • Werkt het kapsel indien nodig bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de invloed van belichting op een ontwerp
  • Basiskennis van de invloed van cameratechnieken op een ontwerp
  • Kennis van E.H.B.O.
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures voor de huid
  • Kennis van kapseltechnieken (tijdelijke omvormingstechnieken, opsteektechnieken, vlechttechnieken)
  • Kennis van technieken voor het wegwerken van het haar
  • Kennis van technieken voor het bewerken, plaatsen, verwijderen en onderhouden van kaalkoppen, pruiken, haarstukjes, baarden, snorren,… in echt of synthetisch haar
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
 • Competentie 15:
  Voert een grime uit
  • Kiest en stemt de technieken, de producten, de kleurkeuze, de materialen en de apparatuur af op het ontwerp, de huidkenmerken en de morfologie van de artiest en de technische kenmerken van de productie zoals belichting, sterkte van de cameralenzen,…
  • Realiseert de grime overeenkomstig het ontwerp
  • Brengt baarden, snorren, speciale make-up effecten of hulpstukken aan indien nodig
  • Observeert de artiest
  • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten en/of apparatuur ,…)
  • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
  • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en/of andere betrokkenen
  • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de invloed van belichting op een ontwerp
  • Basiskennis van de invloed van cameratechnieken op een ontwerp
  • Kennis van E.H.B.O.
  • Kennis van technieken voor het bewerken, plaatsen, verwijderen en onderhouden van kaalkoppen, pruiken, haarstukjes, baarden, snorren,… in echt of synthetisch haar
  • Grondige kennis van grimetechnieken
  • Grondige kennis van make-uptechnieken voor evenementen, opnames, voorstellingen,…
  • Grondige kennis van technieken voor het vervaardigen, bewerken, plaatsen en verwijderen van speciale make-upeffecten
* Hulpstukken: valse nagels, valse wenkbrauwen,…
 • Competentie 16:
  Brengt make-up aan
  • Kiest en stemt de technieken, de producten, de kleurkeuze, de materialen en de apparatuur af op het ontwerp, de huidkenmerken en de morfologie van de artiest en de technische kenmerken van de productie zoals belichting, sterkte van de cameralenzen,…
  • Realiseert de make-up overeenkomstig het ontwerp
  • Brengt speciale make-up effecten of hulpstukken aan indien nodig
  • Observeert de artiest
  • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten en/of apparatuur ,…)
  • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
  • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen
  • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de invloed van belichting op een ontwerp
  • Basiskennis van de invloed van cameratechnieken op een ontwerp
  • Kennis van E.H.B.O.
  • Grondige kennis van make-uptechnieken voor evenementen, opnames, voorstellingen,…
  • Grondige kennis van technieken voor het vervaardigen, bewerken, plaatsen en verwijderen van speciale make-upeffecten
 • Competentie 17:
  Voert een face- of bodypainting uit
  • Kiest en stemt de technieken, de producten, de kleurkeuze, de materialen en de apparatuur af op het ontwerp, de huidkenmerken en de morfologie van de artiest en de technische kenmerken van de productie zoals belichting, sterkte van de cameralenzen e.d.
  • Realiseert de face- of bodypainting overeenkomstig het ontwerp
  • Brengt speciale make-up effecten of hulpstukken aan indien nodig
  • Observeert de artiest
  • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten en/of apparatuur ,…)
  • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
  • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen
  • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de invloed van belichting op een ontwerp
  • Basiskennis van de invloed van cameratechnieken op een ontwerp
  • Kennis van E.H.B.O.
  • Grondige kennis van make-uptechnieken voor evenementen, opnames, voorstellingen,…
  • Grondige kennis van face- of bodypaintingtechnieken
  • Grondige kennis van technieken voor het vervaardigen, bewerken, plaatsen en verwijderen van speciale make-upeffecten
 • Competentie 18:
  Voert voorafgaand aan en/of tijdens de productie het totale ontwerp uit volgens de opgestelde werkplanning
  • Houdt zich aan het ontwerp en de opgestelde werkplanning
  • Past technieken toe om het ontwerp te realiseren
  • Brengt indien nodig een kaalkop, pruik, haarstukje, snor, baard, speciale make-upeffecten en/of hulpstukken aan bij de artiest
  • Vermijdt zichtbare plakranden en overgangen
  • Zorgt ervoor dat de pruik, het haarstukje, de snor, de baard, de speciale make-upeffecten en/of de hulpstukken de artiest niet nodeloos hinderen
  • Observeert de artiest
  • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten en/of apparatuur ,…)
  • Vormt het kapsel om of helpt de artiest bij het verwisselen van pruik, haarstukje, baard en/of snor tijdens de productie
  • Schminkt de artiest tussentijds bij
  • Verwijdert de pruik, het haarstukje, de baard, de snor, de speciale make-upeffecten en/of de hulpstukken zonder ze te schaden of de artiest te kwetsen
  • Verwijdert lijmresten
  • Ontschminkt de artiest
  • Wast pruiken, haarstukjes, baarden en/of snorren, herstelt indien nodig beschadigingen en brengt ze opnieuw in model
  • Spant pruiken na gebruik op de juiste wijze op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van grafische software (i.f.v. een ontwerp)
  • Kennis van E.H.B.O.
  • Kennis van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en –onzuiverheden)
  • Kennis van het haar (structuur, functie, groei(proces), soorten, ziektes en afwijkingen)
  • Kennis van producten en materialen voor het realiseren van een ontwerp (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van apparatuur voor het realiseren van een ontwerp (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
  • Kennis van hulpstukken voor het realiseren van een ontwerp
  • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures voor de huid
  • Kennis van kleurenleer
  • Kennis van beschermingsmateriaal
  • Kennis van time management en planning
  • Kennis van technieken voor het wegwerken van het haar
  • Kennis van technieken voor het bewerken, plaatsen, verwijderen en onderhouden van kaalkoppen, pruiken, haarstukjes, baarden, snorren,… in echt of synthetisch haar
  • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
  • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en –producten
  • Grondige kennis van make-uptechnieken voor evenementen, opnames, voorstellingen,…
  • Grondige kennis van technieken voor het vervaardigen, bewerken, plaatsen en verwijderen van speciale make-upeffecten

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de invloed van belichting op een ontwerp
 • Basiskennis van de invloed van cameratechnieken op een ontwerp
 • Basiskennis van vakterminologie en van genres van theater, musical, film en televisie
 • Basiskennis van gesproken Frans: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
 • Basiskennis van gesproken Engels: de beroepsbeoefenaar beheerst courante woorden en de elementaire vakterminologie, kan de andere actoren begrijpen en met eenvoudige zinnen informatie verschaffen
 • Basiskennis van ICT (kantoorsoftware, internet)
 • Basiskennis van milieubewust werken
 • Basiskennis van anatomie en fysiologie van het gelaat en lichaam
 • Basiskennis van (de principes voor) haar- en huidanalyse
 • Basiskennis van de (economische) markt
 • Kennis van grafische software (i.f.v. een ontwerp)
 • Kennis van E.H.B.O.
 • Kennis van de huid (structuur, functie, ontwikkeling, natuurlijke beschermers, klieren en afscheiding, chemische samenstelling, evenwicht en ph-factoren, textuur, huidtypes, huidreacties, meest voorkomende huidziektes, -afwijkingen en –onzuiverheden)
 • Kennis van het haar (structuur, functie, groei(proces), soorten, ziektes en afwijkingen)
 • Kennis van producten en materialen voor het realiseren van een ontwerp (o.a. soorten, samenstelling en werkzame stoffen, fysiologische en fysische eigenschappen, verpakkingen, bewaring, indicaties- en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Kennis van apparatuur voor het realiseren van een ontwerp (o.a. soorten, kenmerken, indicaties en contra-indicaties, werking en effecten)
 • Kennis van hulpstukken voor het realiseren van een ontwerp
 • Kennis van reinigings- en ontsmettingsregels, -producten en -procedures voor de huid
 • Kennis van kunst en stijlen in de geschiedenis (tijdsbeelden, trends,... m.b.t. make-up, kapsels, kledij)
 • Kennis van trends/evoluties in het vakgebied
 • Kennis van kleurenleer
 • Kennis van beschermingsmateriaal
 • Kennis van time management en planning
 • Kennis van prijsberekeningen i.f.v. huur, aankoop en verkoop
 • Kennis van rekenvaardigheden
 • Kennis van informatieverwervings- en verwerkingstechnieken
 • Kennis van kapseltechnieken (tijdelijke omvormingstechnieken, opsteektechnieken, vlechttechnieken)
 • Kennis van technieken voor het wegwerken van het haar
 • Kennis van technieken voor het bewerken, plaatsen, verwijderen en onderhouden van kaalkoppen, pruiken, haarstukjes, baarden, snorren,… in echt of synthetisch haar
 • Kennis van ergonomie
 • Kennis van hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen
 • Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, -apparatuur en –producten
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van deontologie
 • Kennis van (commerciële) communicatietechnieken
 • Grondige kennis van ontwerptechnieken
 • Grondige kennis van grimetechnieken
 • Grondige kennis van make-uptechnieken voor evenementen, opnames, voorstellingen,…
 • Grondige kennis van face- of bodypaintingtechnieken
 • Grondige kennis van technieken voor het vervaardigen, bewerken, plaatsen en verwijderen van speciale make-upeffecten

Cognitieve vaardigheden

 • Werkt conform de voorschriften m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
 • Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Houdt rekening met de gebruiksaanwijzingen van producten en apparatuur
 • Werkt ergonomisch, ecologisch en economisch
 • Houdt CV en portfolio up to date
 • Onderhoudt en breidt contacten actief uit
 • Profileert zich in het netwerk en stemt de wijze van zich presenteren en communiceren af op de gesprekspartner
 • Volgt ontwikkelingen in de markt en in het vakgebied op en schoolt zich zo nodig bij
 • Oriënteert zich op de arbeidsmarkt
 • Gebruikt het eigen netwerk om de expertise te vergroten en opdrachten te werven
 • Werkt planmatig en methodisch
 • Respecteert deadlines
 • Handelt (financieel) eenvoudige administratie tijdig en correct af
 • Vraagt zo nodig informatie of bijstand aan geschikte mensen uit de omgeving of sector
 • Gebruikt courante kantoorsoftware
 • Communiceert en werkt samen met alle actoren (opdrachtgever, betrokken disciplines, artiesten en indien van toepassing medewerkers of specialisten)
 • Neemt de eindverantwoordelijkheid op voor het eigen werk en het werk van medewerkers of specialisten indien van toepassing
 • Gaat discreet om met informatie over de productie en/of artiesten
 • Volgt de regels van de productie en de richtlijnen van de opdrachtgever op
 • Bestudeert het script of het concept om zich een beeld te vormen van de karakters, het tijdsbeeld,…
 • Volgt de richtlijnen van de opdrachtgever en het artistiek concept
 • Raadpleegt informatiebronnen
 • Bespreekt het ontwerp met de opdrachtgever en de betrokken disciplines
 • Volgt evoluties/trends in het eigen vakgebied op
 • Implementeert nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden
 • Beoordeelt het eigen werk kritisch en stuurt het bij
 • Schat de benodigde tijd in voor het uitvoeren van alle ontwerpen
 • Maakt van elke artiest een chronologisch overzicht van de veranderingen die de artiest voor en tijdens de productie moet ondergaan
 • Gaat na of er voldoende tijd en middelen zijn om alle wissels tijdens de productie te kunnen maken
 • Houdt bij de opmaak van de werkplanning rekening met andere werkzaamheden van andere betrokken disciplines die in dezelfde tijdspanne moeten gebeuren
 • Maakt indien nodig een werkverdeling op en bespreekt deze met de medewerkers of specialisten
 • Volgt de uitvoering van het ontwerp door medewerkers of specialisten op
 • Zet alles in de schminkkamer of op locatie klaar, rekening houdend met ergonomie
 • Zet de benodigde producten en apparatuur in de juiste volgorde voor gebruik klaar
 • Houdt voorraadfiches bij (handmatig en/of op de computer)
 • Bepaalt welke producten en/of apparatuur nodig zijn voor de uitvoering van het ontwerp
 • Berekent de hoeveelheid producten en/of apparatuur voor de bestelling
 • Vraagt offertes, vergelijkt deze en maakt een keuze
 • Bestelt de gewenste hoeveelheid producten en/of apparatuur
 • Neemt een levering in ontvangst en controleert de overeenkomst tussen de levering, leveringsbon en factuur
 • Controleert producten en slaat ze op volgens de opslagregels
 • Stelt de huid- en/of haarkenmerken van de artiest vast
 • Analyseert de morfologie van de artiest
 • Vraagt aan de artiest of hij/zij allergisch is voor bepaalde producten
 • Informeert de artiest over de uitvoering van het ontwerp
 • Geeft de artiest tips hoe het ontwerp intact te laten en hoe wissels vlot kunnen uitgevoerd worden
 • Observeert de artiest
 • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
 • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en/of andere betrokkenen
 • Kiest en stemt de technieken, producten, materialen en apparatuur af op het ontwerp en de huidkenmerken van de artiest
 • Observeert de artiest
 • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
 • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen
 • Kiest en stemt de technieken, de producten, de materialen en de apparatuur af op het ontwerp en de haar- en huidkenmerken van de artiest
 • Observeert de artiest
 • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
 • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en/of andere betrokkenen
 • Kiest en stemt de technieken, de producten, de kleurkeuze, de materialen en de apparatuur af op het ontwerp, de huidkenmerken en de morfologie van de artiest en de technische kenmerken van de productie zoals belichting, sterkte van de cameralenzen,…
 • Observeert de artiest
 • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
 • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en/of andere betrokkenen
 • Kiest en stemt de technieken, de producten, de kleurkeuze, de materialen en de apparatuur af op het ontwerp, de huidkenmerken en de morfologie van de artiest en de technische kenmerken van de productie zoals belichting, sterkte van de cameralenzen,…
 • Observeert de artiest
 • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
 • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen
 • Kiest en stemt de technieken, de producten, de kleurkeuze, de materialen en de apparatuur af op het ontwerp, de huidkenmerken en de morfologie van de artiest en de technische kenmerken van de productie zoals belichting, sterkte van de cameralenzen e.d.
 • Observeert de artiest
 • Beoordeelt of het gewenste resultaat en de gewenste effecten gerealiseerd worden
 • Controleert het resultaat samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen
 • Houdt zich aan het ontwerp en de opgestelde werkplanning
 • Observeert de artiest

Probleemoplossende vaardigheden

 • Reageert gepast op vastgestelde problemen of gevaar
 • Stelt zich flexibel op
 • Bespreekt met de opdrachtgever en de betrokken disciplines hoe de artiesten er uit moeten zien en de randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden
 • Werkt een ontwerp uit dat is afgestemd op de opdracht en randvoorwaarden en documenteert het
 • Past het ontwerp aan indien nodig en stemt het af op de artiest (gezichtsvorm, allergieën,…)
 • Experimenteert bij het uitwerken van een ontwerp en met het gebruik van technieken, producten en apparatuur
 • Vernieuwt zijn/haar werkwijze op basis van feedback en eigen ervaringen
 • Zoekt in overleg met betrokkenen naar oplossingen voor problemen en past indien nodig de werkplanning aan
 • Checkt regelmatig of er veranderingen in de productie zijn die gevolgen hebben voor het ontwerp, bespreekt deze en past indien nodig de werkplanning aan
 • Bepaalt of er extra medewerkers of specialisten ingehuurd moeten worden
 • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten, materialen of apparatuur ,…)
 • Gaat na of de artiest kan functioneren met het ontwerp en welke aanpassingen eventueel mogelijk zijn
 • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten, materialen of apparatuur ,…)
 • Gaat na of de artiest kan functioneren met het ontwerp en welke aanpassingen eventueel mogelijk zijn
 • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten, materialen of apparatuur ,…)
 • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten en/of apparatuur ,…)
 • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten en/of apparatuur ,…)
 • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten en/of apparatuur ,…)
 • Zoekt een oplossing bij allergieën of lichamelijke reacties (aanpassen technieken, producten en/of apparatuur ,…)

Motorische vaardigheden

 • Reinigt en ontsmet de apparatuur
 • Voert noodzakelijk onderhoud en eventuele herstelwerkzaamheden uit
 • Sorteert, stockeert en verwijdert afval en restproducten volgens de richtlijnen
 • Installeert de artiest comfortabel en indien mogelijk ergonomisch
 • Voorziet de artiest van beschermingsmateriaal
 • Ontschminkt, reinigt en/of desinfecteert waar nodig de huid
 • Meet de hoofdmaat en de haargrens van de artiest op
 • Past een gehuurde of aangekochte kaalkop, haarstukje, pruik, baard of snor aan de artiest en aan het ontwerp aan
 • Bereidt het haar van de artiest indien nodig voor en brengt de kaalkop, het haarstukje, de pruik, baard of snor aan
 • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • Vervaardigt een mal en maakt een afdruk van het gelaat of de lichaamsdelen van de artiest waarop speciale make-up effecten moeten worden aangebracht
 • Vervaardigt de speciale make-up effecten
 • Brengt de speciale make-up effecten bij de artiest aan en werkt verder af
 • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • Realiseert het kapsel
 • Werkt het kapsel indien nodig bij
 • Realiseert de grime overeenkomstig het ontwerp
 • Brengt baarden, snorren, speciale make-up effecten of hulpstukken aan indien nodig
 • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • Realiseert de make-up overeenkomstig het ontwerp
 • Brengt speciale make-up effecten of hulpstukken aan indien nodig
 • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • Realiseert de face- of bodypainting overeenkomstig het ontwerp
 • Brengt speciale make-up effecten of hulpstukken aan indien nodig
 • Past indien nodig het ontwerp aan en voert opnieuw een test uit
 • Past technieken toe om het ontwerp te realiseren
 • Brengt indien nodig een kaalkop, pruik, haarstukje, snor, baard, speciale make-upeffecten en/of hulpstukken aan bij de artiest
 • Vermijdt zichtbare plakranden en overgangen
 • Zorgt ervoor dat de pruik, het haarstukje, de snor, de baard, de speciale make-upeffecten en/of de hulpstukken de artiest niet nodeloos hinderen
 • Vormt het kapsel om of helpt de artiest bij het verwisselen van pruik, haarstukje, baard en/of snor tijdens de productie
 • Schminkt de artiest tussentijds bij
 • Verwijdert de pruik, het haarstukje, de baard, de snor, de speciale make-upeffecten en/of de hulpstukken zonder ze te schaden of de artiest te kwetsen
 • Verwijdert lijmresten
 • Ontschminkt de artiest
 • Wast pruiken, haarstukjes, baarden en/of snorren, herstelt indien nodig beschadigingen en brengt ze opnieuw in model
 • Spant pruiken na gebruik op de juiste wijze op

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend in diverse werkomgevingen: theaterproductiebedrijven, film- en videoproductiebedrijven (zowel in een studio-omgeving als on set), opera- en toneelgezelschappen, evenementenbureaus, fotografen, reclamebureaus,… De beroepsuitoefening varieert naargelang de organisatie en volgens bepaalde factoren. Grimeurs kunnen ook in de kindergrime aan de slag.
 • De grimeur werkt zowel in een atelier als op locatie (dit kan ook een verplaatsing naar het buitenland inhouden) en kan daarbij blootgesteld worden aan diverse klimatologische omstandigheden.
 • De grimeur werkt vaak als freelancer volgens afgebakende opdrachten die beperkt zijn in de tijd.
 • Het beroep wordt uitgevoerd met wisselende werktijden (zowel overdag als ’s avonds en zowel in de week als tijdens het weekend). De werkdagen zijn vaak lang en tussen de werkzaamheden moet de grimeur soms lang wachten.
 • De grimeur voert werkzaamheden overwegend alleen uit, maar indien nodig kunnen mede grimeurs of specialisten (bv. pruikenmaker, kapper,…) gevraagd worden waarmee dan samengewerkt wordt.
 • De grimeur komt in contact met verschillende actoren. Grimeurs maken vaak deel uit van een team van mensen met een specifieke en diverse expertise (opdrachtgever, art director, cinematograaf, lichtontwerper, kostuumontwerper, artiest,…). Deze teams kunnen internationaal samengesteld zijn. Afstemming tussen de werkzaamheden van de verschillende actoren is nodig.
 • De uitoefening van het beroep vraagt een artistieke ingesteldheid en de nodige leergierigheid, flexibiliteit, creativiteit en esthetische bekwaamheid: het bijblijven met de evoluties en trends, het integreren van en voldoen aan de eisen/wensen van de verschillende betrokken actoren, het omgaan met onvoorziene omstandigheden, het uitwerken van een vernieuwend ontwerp en het ontwikkelen van een eigen stijl,…
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen is verplicht.
 • Het werk van de grimeur verloopt volgens een strikte werkplanning en tijdschema waaraan hij/zij zich moet houden in functie van het welslagen van de productie. Dit vraagt de nodige resultaatgerichtheid en stressbestendigheid. Alertheid voor factoren die de voortgang kunnen beïnvloeden is bovendien noodzakelijk zodat indien nodig tijdig maatregelen genomen kunnen worden om de werkzaamheden binnen de beschikbare tijd te kunnen uitvoeren.
 • (De complexiteit van) het werk van de grimeur varieert volgens de opdracht. Bepaalde handelingen zijn standaard, terwijl andere relatief complex zijn. Technieken en procedures zijn meestal gekend, maar dienen flexibel aangewend te worden (onverwachte situaties, prioriteiten stellen,…). Wel zijn gebruikte producten, materialen, apparatuur en technieken voor grime aan evoluties en trends onderhevig.

Handelingscontext

 • De grimeur overlegt en werkt samen met andere actoren met een specifieke en diverse expertise (opdrachtgever, lichtontwerper, kostuumontwerper,…) en eventueel met medegrimeurs of specialisten. Hij wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier informatie uit en gebruikt gepaste omgangs- en communicatievormen.
 • Efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden.
 • In functie van de veiligheid van de artiest en het welslagen van het grimewerk en de productie moet de grimeur nauwgezet te werk gaan en aandachtig zijn voor verschillende elementen: de haar- en huidkenmerken en mogelijke lichamelijke reacties van de artiest, de hygiëne- en veiligheidsregels, de kenmerken van de techniek, de apparatuur, de materialen en de producten en de vereisten van de productie.
 • Het realiseren van bepaalde grimes of kapsels vergt uren voorbereiding. Dit vraagt geduld en volgehouden aandacht van de grimeur.
 • De producten en apparaten waarmee de grimeur werkt kunnen gevaarlijk en schadelijk zijn. Voorzichtig en gepast omgaan hiermee, rekening houdend met de geldende regels en voorschriften, is nodig.
 • Voortdurend aandacht hebben voor de preventie van of de bescherming tegen (beroeps)specifieke risico’s (bij zichzelf of de artiest) (langdurig rechtstaand of zittend werk, abnormale lichaamshouding tijdens de uitvoering van het ontwerp, voortdurend werken met cosmetische producten,…).
 • Zorgvuldig, economisch en ecologisch omgaan met producten en apparatuur.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitwerken van een creatief, passend en onderbouwd ontwerp voor de opdracht
 • het opmaken en indien nodig aanpassen van een werkplanning
 • het vervaardigen, huren of aankopen en gebruiksklaar maken van haarwerken en speciale make-upeffecten
 • het begeleiden en voorbereiden van de artiesten op de uitvoering van het ontwerp
 • het uitvoeren van het totale ontwerp
 • het in orde maken van de werkplek
 • het uitvoeren van voorraadbeheer
 • het uitbouwen van een professioneel netwerk
 • het werven van opdrachten
 • het uitvoeren van (financieel) administratieve werkzaamheden
Is gebonden aan
 • het script/concept en de richtlijnen van de opdrachtgever
 • de werkzaamheden van andere betrokken disciplines (lichtontwerper, kostuumontwerper,…) en de randvoorwaarden
 • de haar- en huidkenmerken, de morfologie en eventuele allergieën van de artiest
 • de regels m.b.t. veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu
 • de wet op de privacy betreffende het doorgeven van informatie over de artiesten
Doet beroep op
 • de opdrachtgever voor het beleid en de regels van de organisatie en voor de doelstellingen van de productie
 • de opdrachtgever en andere betrokken disciplines (lichtontwerper, kostuumontwerper,…) voor de bespreking van de opdracht, de evaluatie van het ontwerp of de uitvoering ervan
 • externen voor informatie en advies

Verantwoordelijkheid

 • Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, kwaliteit en milieu
 • Werkt samen met andere actoren
 • Werkt een creatief, passend en onderbouwd ontwerp uit voor de opdracht
 • Zoekt naar mogelijkheden om binnen de opdracht en randvoorwaarden een vernieuwend ontwerp te realiseren en een eigen stijl te ontwikkelen
 • Maakt een werkplanning op en bepaalt de behoefte aan bijkomend personeel
 • Maakt de werkplek in orde voor het uitvoeren van de werkzaamheden
 • Voert voorraadbeheer uit, maakt en ontvangt bestellingen
 • Begeleidt de artiesten en bereidt hen voor op de uitvoering van het ontwerp
 • Huurt of koopt kaalkoppen, haarstukjes, pruiken, snorren, baarden,… in echt of synthetisch haar aan en maakt ze gebruiksklaar
 • Vervaardigt speciale make-upeffecten , huurt of koopt ze aan en maakt ze gebruiksklaar
 • Voert kapperstechnieken uit
 • Voert een grime uit
 • Brengt make-up aan
 • Voert een face- of bodypainting uit
 • Voert voorafgaand aan en/of tijdens de productie het totale ontwerp uit volgens de opgestelde werkplanning
 • Werft opdrachten en bouwt de eigen loopbaan uit
 • Bouwt een professioneel netwerk uit
 • Voert (financieel) administratieve werkzaamheden uit

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.