Art-handler

 
BK-0430-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Art-handler

Definitie

De art-handler manipuleert, verpakt, verplaatst en installeert de erfgoed- en kunstobjecten teneinde deze zo veilig mogelijk van één locatie naar een andere (tentoonstellingsruimte, erfgoeddepot) te brengen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Blijft op de hoogte van relevante nieuwe inzichten en methodes
  • Onderhoudt een netwerk met collega-erfgoedwerkers binnen en buiten de organisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van relevante (nieuwe) inzichten en methodes voor transport en ondersteuning van objecten
 • Competentie 2:
  Gaat op een deontologische manier om met erfgoed
  • Past de specifieke deontologische codes toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van deontologische codes (ICOM, ECCO, IFLA, ICA,...)
* ICOM (International Council of Museums), ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations), IFLA (International Federation of Library Associations), ICA (International Council on Archives)
 • Competentie 3:
  Schat risico’s in voor het object aan de hand van de objectconditie en de materiaaltechnische/constructieaspecten van het object in overleg met de verantwoordelijke
  • Schat de kwetsbaarheid van materiaal(soort) in
  • Brengt de constructieopbouw in kaart
  • Detecteert zwakheden en zwaartepunten in de constructie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de meest voorkomende schadefactoren en risico’s die erfgoed kunnen bedreigen
  • Kennis van de materiaal-technische en constructieaspecten van objecten
* De tien risicofactoren: water, verkeerde temperatuur, brand, verkeerde relatieve luchtvochtigheid, diefstal en vandalisme, verontreiniging, licht, ongedierte en schimmel, verlies van informatie, fysieke krachten
 • Competentie 4:
  Reikt oplossingen aan om het object veilig en met zo weinig mogelijk risico te verplaatsen
  • Stelt maatregelen voor om gedetecteerde risico’s op te heffen zoals ondersteuning, veilige manipulatie en verplaatsing na overleg met de verantwoordelijke
  • Stelt de benodigde mankracht voor
  • Stelt de meest geschikte route van verplaatsing voor
  • Stelt het benodigde verplaatsingsmateriaal voor in functie van de objectnoden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van conservatiegeschikte verpakkingsmaterialen
  • Kennis van de meest voorkomende schadefactoren en risico’s die erfgoed kunnen bedreigen
  • Kennis van diverse/aangepaste transportmaterialen voor verplaatsing van erfgoedobjecten
  • Kennis van de bediening van technische apparatuur en installaties
  • Kennis van de materiaal-technische en constructieaspecten van objecten
  • Kennis van art-handlingstechnieken om kunst- en erfgoedobjecten te verplaatsen
  • Kennis van relevante (nieuwe) inzichten en methodes voor transport en ondersteuning van objecten
 • Competentie 5:
  Kiest voor een geschikte persoonlijke uitrusting in functie van een veilige, propere en schadevrije verplaatsing van objecten
  • Selecteert conservatiegeschikte handschoenen (bijv. nitril, katoen,…)
  • Selecteert de geschikte kledij (bijv. antistatisch, geen knopen, geen kettingen of juwelen, toegangsbadges,...)
  • Neemt alle mogelijke maatregelen om schade te vermijden
  • Schakelt bij schade aan het object onmiddellijk de verantwoordelijke expert in
  • Waakt erover dat laadruimten van transportvoertuigen proper/zuiver zijn
  • Ziet erop toe dat de ruimte tijdens verpakking veilig is (geen schilderwerken, geen stof, geen open ramen en deuren,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de meest voorkomende schadefactoren en risico’s die erfgoed kunnen bedreigen
 • Competentie 6:
  Zorgt voor de geschikte uitrusting in functie van de persoonlijke en collectieve veiligheid en een professionele werkruimte
  • Kiest geschikte beschermingsmiddelen (bijv. harnas voor werken op hoogte,...)
  • Schat risico's in voor anderen en de omgeving (bijv. als het object omgeven is door brandbare vloeistof, als het object zelf toxische materialen/substanties bevat,...)
  • Neemt de nodige maatregelen om de persoonlijke en collectieve veiligheid te garanderen
  • Respecteert de wettelijke richtlijnen rond veiligheid
  • Zorgt voor voldoende werkmateriaal (tafels, gereedschap, rollend materieel,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften
  • Kennis van hef-en tiltechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van wettelijke richtlijnen van veiligheid
 • Competentie 7:
  Voert de interne verplaatsing van objecten en veilige en deskundige handling uit in overleg met de verantwoordelijke
  • Kiest geschikte hulpmiddelen bij verplaatsing
  • Hanteert geschikte hulpmiddelen bij verplaatsing
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Analyseert de route
  • Past de voorgestelde route indien nodig aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de bediening van technische apparatuur en installaties
  • Kennis van art-handlingstechnieken om kunst- en erfgoedobjecten te verplaatsen
  • Kennis van relevante (nieuwe) inzichten en methodes voor transport en ondersteuning van objecten
  • Kennis van hef-en tiltechnieken
 • Competentie 8:
  Zorgt voor deskundige opstelling in functie van het object en de context in overleg met de verantwoordelijke
  • Schat de mogelijkheden van de ruimte in (draagkracht van muur, plafond en vloer)
  • Kiest de bevestigingsmethode
  • Kiest de ondersteuning (bijv. sokkel, verankering, …)
  • Houdt rekening met de aard en conditie van het object
  • Maakt eenvoudige ondersteuningsvormen op maat
  • Voert het opstellingsplan nauwkeurig uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de meest voorkomende schadefactoren en risico’s die erfgoed kunnen bedreigen
  • Kennis van de constructie van ‘museaal’ geschikte ondersteuningsvormen
  • Kennis van de materiaal-technische en constructieaspecten van objecten
  • Kennis van relevante (nieuwe) inzichten en methodes voor transport en ondersteuning van objecten
 • Competentie 9:
  Verpakt de objecten en pakt ze uit volgens de aanwijzingen van de verantwoordelijke
  • Stelt geschikt verpakkings- en buffermateriaal voor in functie van de objectveiligheid
  • Hanteert het juiste buffermateriaal om schokken en trillingen op te vangen
  • Stelt maatregelen voor ter optimalisering van de verpakkingswijze/materialen
  • Brengt de juiste labels (bijv. face up/face down, fragile, full/empty,…) en identificatiegegevens aan op verpakkingen
  • Waakt erover dat de gebruikte verpakkingsmaterialen en kisten veilig en proper zijn (vrij van stof, schimmel, ongedierte)
  • Waakt erover dat verpakkingsmateriaal niet verouderd of verzuurd is
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van conservatiegeschikte verpakkingsmaterialen
  • Kennis van de meest voorkomende schadefactoren en risico’s die erfgoed kunnen bedreigen
  • Kennis van de materiaal-technische en constructieaspecten van objecten
  • Kennis van relevante (nieuwe) inzichten en methodes voor transport en ondersteuning van objecten
  • Kennis van correct labelen van verpakking
 • Competentie 10:
  Voert het laden en lossen uit
  • Kiest geschikte hulpmiddelen bij verplaatsing
  • Hanteert geschikte hulpmiddelen bij verplaatsing
  • Plaatst en bevestigt de (verpakte) objecten op optimale wijze in het transportvoertuig (sangels en steunen)
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Controleert gesloten verpakkingen na verplaatsing op beschadigingen aan de objecten
  • Past de eerste zorgen toe bij eventuele kwetsuren bij het laden en lossen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de bediening van technische apparatuur en installaties
  • Kennis van hef-en tiltechnieken
  • Kennis van EHBO
 • Competentie 11:
  Voert het externe transport van de objecten uit
  • Analyseert de route
  • Past de voorgestelde route indien nodig aan
  • Laat het voertuig nooit onbeheerd achter
  • Ziet toe op objectveilige verplaatsing en bevestiging door anderen (bijv. toezicht op de luchthaven op de objecten i.f.v. schokken bij het plaatsen en luchtweerstand tijdens de vlucht)
  • Zorgt ervoor dat de (vervoers)documenten ondertekend worden (bijv. CMR, pakbon,…)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van deontologische codes (ICOM, ECCO, IFLA, ICA,...)
  • Kennis van de meest voorkomende schadefactoren en risico’s die erfgoed kunnen bedreigen
  • Kennis van art-handlingstechnieken om kunst- en erfgoedobjecten te verplaatsen
  • Kennis van vervoersdocumenten en douanevoorschriften
* CMR (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg)

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Kennis van deontologische codes (ICOM, ECCO, IFLA, ICA,...)
 • Kennis van conservatiegeschikte verpakkingsmaterialen
 • Kennis van de meest voorkomende schadefactoren en risico’s die erfgoed kunnen bedreigen
 • Kennis van diverse/aangepaste transportmaterialen voor verplaatsing van erfgoedobjecten
 • Kennis van de bediening van technische apparatuur en installaties
 • Kennis van de constructie van ‘museaal’ geschikte ondersteuningsvormen
 • Kennis van de materiaal-technische en constructieaspecten van objecten
 • Kennis van art-handlingstechnieken om kunst- en erfgoedobjecten te verplaatsen
 • Kennis van relevante (nieuwe) inzichten en methodes voor transport en ondersteuning van objecten
 • Kennis van correct labelen van verpakking
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van hef-en tiltechnieken
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van wettelijke richtlijnen van veiligheid
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van vervoersdocumenten en douanevoorschriften

Cognitieve vaardigheden

 • Blijft op de hoogte van relevante nieuwe inzichten en methodes
 • Onderhoudt een netwerk met collega-erfgoedwerkers binnen en buiten de organisatie
 • Past de specifieke deontologische codes toe
 • Schat de kwetsbaarheid van materiaal(soort) in
 • Brengt de constructieopbouw in kaart
 • Detecteert zwakheden en zwaartepunten in de constructie
 • Kiest geschikte beschermingsmiddelen (bijv. harnas voor werken op hoogte,...)
 • Kiest geschikte hulpmiddelen bij verplaatsing
 • Analyseert de route
 • Kiest de ondersteuning (bijv. sokkel, verankering, …)
 • Houdt rekening met de aard en conditie van het object
 • Waakt erover dat de gebruikte verpakkingsmaterialen en kisten veilig en proper zijn (vrij van stof, schimmel, ongedierte)
 • Waakt erover dat verpakkingsmateriaal niet verouderd of verzuurd is
 • Controleert gesloten verpakkingen na verplaatsing op beschadigingen aan de objecten
 • Analyseert de route
 • Laat het voertuig nooit onbeheerd achter
 • Ziet toe op objectveilige verplaatsing en bevestiging door anderen (bijv. toezicht op de luchthaven op de objecten i.f.v. schokken bij het plaatsen en luchtweerstand tijdens de vlucht)
 • Zorgt ervoor dat de (vervoers)documenten ondertekend worden (bijv. CMR, pakbon,…)
 • Selecteert conservatiegeschikte handschoenen (bijv. nitril, katoen,…)
 • Selecteert de geschikte kledij (bijv. antistatisch, geen knopen, geen kettingen of juwelen, toegangsbadges,...)
 • Waakt erover dat laadruimten van transportvoertuigen proper/zuiver zijn
 • Ziet erop toe dat de ruimte tijdens verpakking veilig is (geen schilderwerken, geen stof, geen open ramen en deuren,…)
 • Respecteert de wettelijke richtlijnen rond veiligheid
 • Zorgt voor voldoende werkmateriaal (tafels, gereedschap, rollend materieel,…)
 • Schat de mogelijkheden van de ruimte in (draagkracht van muur, plafond en vloer)
 • Kiest de bevestigingsmethode
 • Kiest geschikte hulpmiddelen bij verplaatsing
 • Stelt de benodigde mankracht voor
 • Stelt de meest geschikte route van verplaatsing voor
 • Stelt het benodigde verplaatsingsmateriaal voor in functie van de objectnoden
 • Stelt maatregelen voor ter optimalisering van de verpakkingswijze/materialen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Stelt maatregelen voor om gedetecteerde risico’s op te heffen zoals ondersteuning, veilige manipulatie en verplaatsing na overleg met de verantwoordelijke
 • Neemt alle mogelijke maatregelen om schade te vermijden
 • Schakelt bij schade aan het object onmiddellijk de verantwoordelijke expert in
 • Neemt de nodige maatregelen om de persoonlijke en collectieve veiligheid te garanderen
 • Past de voorgestelde route indien nodig aan
 • Past de voorgestelde route indien nodig aan
 • Stelt geschikt verpakkings- en buffermateriaal voor in functie van de objectveiligheid
 • Schat risico's in voor anderen en de omgeving (bijv. als het object omgeven is door brandbare vloeistof, als het object zelf toxische materialen/substanties bevat,...)

Motorische vaardigheden

 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Maakt eenvoudige ondersteuningsvormen op maat
 • Voert het opstellingsplan nauwkeurig uit
 • Hanteert het juiste buffermateriaal om schokken en trillingen op te vangen
 • Brengt de juiste labels (bijv. face up/face down, fragile, full/empty,…) en identificatiegegevens aan op verpakkingen
 • Plaatst en bevestigt de (verpakte) objecten op optimale wijze in het transportvoertuig (sangels en steunen)
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Hanteert geschikte hulpmiddelen bij verplaatsing
 • Past de eerste zorgen toe bij eventuele kwetsuren bij het laden en lossen
 • Hanteert geschikte hulpmiddelen bij verplaatsing

Omgevingscontext

 • Het werk vindt in wisselende/verschillende omgevingen plaats (bijv. een depot, een museum, een tentoonstellingsruimte, een archief, een erfgoedbibliotheek, een kunstenaarsatelier, een restauratieatelier, een monument, een archeologische site, een landschappelijke site, een particuliere ruimte, een transitruimte op de luchthaven…)
 • De beroepsbeoefenaar voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse materialen

Handelingscontext

 • Het werk impliceert de hantering van lasten
 • Het beroep vereist het methodisch en zeer nauwkeurig handelen
 • Het beroep vereist onregelmatige werkuren (avond- en weekendwerk), lange werkdagen, internationale verplaatsingen
 • De beroepsbeoefenaar moet onder hoge tijdsdruk kunnen werken
 • De beroepsbeoefenaar moet beschikken over een uitstekend ruimtelijk en technisch inzicht
 • Het beroep vereist geduld, diplomatie en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Het beroep vereist kwaliteitsvol omgaan met kunst- en erfgoedobjecten
 • De beroepsbeoefenaar gaat om met objecten die onderhevig zijn aan omgevingsfactoren/degradatie
 • De beroepsbeoefenaar gaat om met mogelijk toxische producten
 • Het beroep vereist constante aandacht omwille van omgang met behoud van vergankelijke materialen
 • De beroepsbeoefenaar moet kunnen omgaan met een groot aantal personen die betrokken zijn bij transport en tentoonstellingsopbouw/afbouw
 • De beroepsbeoefenaar gaat om met een breed gamma aan apparatuur en materieel
 • Het beroep vereist soms repetitieve handelingen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van zijn toegewezen taken
Is gebonden aan
 • de deontologische code
 • de richtlijnen van de verantwoordelijke expert
Doet beroep op
 • de verantwoordelijke expert of beheerder voor taken of keuzes

Verantwoordelijkheid

 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Gaat op een deontologische manier om met erfgoed
 • Schat risico’s in voor het object aan de hand van de objectconditie en de materiaaltechnische/constructieaspecten van het object in overleg met de verantwoordelijke
 • Reikt oplossingen aan om het object veilig en met zo weinig mogelijk risico te verplaatsen
 • Kiest voor een geschikte persoonlijke uitrusting in functie van een veilige, propere en schadevrije verplaatsing van objecten
 • Zorgt voor de geschikte uitrusting in functie van de persoonlijke en collectieve veiligheid en een professionele werkruimte
 • Voert de interne verplaatsing van objecten en veilige en deskundige handling uit in overleg met de verantwoordelijke
 • Zorgt voor deskundige opstelling in functie van het object en de context in overleg met de verantwoordelijke
 • Verpakt de objecten en pakt ze uit volgens de aanwijzingen van de verantwoordelijke
 • Voert het laden en lossen uit
 • Voert het externe transport van de objecten uit

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.