Personal trainer

 
BK-0109-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Personal trainer

Definitie

De Personal Trainer begeleidt klanten, met inbegrip van bijzondere doelgroepen, voornamelijk in een één-tot-één relatie, teneinde deze correct en veilig bewegen en de individuele doelstellingen bereiken.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Bereidt de eigen werkzaamheden voor
  • Werkt een eigen programma uit in functie van de visie van de fitnessclub/van het project
  • Bereidt een intern overleg voor
  • Neemt deel aan het werkoverleg
  • Plant de eigen werkzaamheden
  • Zet nieuwe activiteiten op
  • Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….)
  • Stemt alle sporttechnische onderdelen van het trainingsprogramma op elkaar af
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen
  • Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vergadertechnieken
  • Kennis van de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten
  • Kennis van verschillende doelgroepen
  • Kennis van sportaccommodaties, -materialen en middelen
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en hygiëne
  • Past de kwaliteitsnormen van het bedrijf of de eigen kwaliteitsnormen toe
  • Controleert het naleven van de veiligheidsregels, -aanwijzingen en hygiëne
  • Controleert of organiseert de beveiliging van de locatie
  • Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
  • Zorgt dat de beoefenaar in een aangename omgeving kan bewegen
  • Zorgt ervoor dat de beoefenaar zijn oefeningen veilig en hygiënisch kan uitoefenen
  • Zorgt voor aangepast geluidsniveau (muziek, …)
  • Zorgt voor aangepaste temperatuur en voldoende ventilatie
  • Functioneert kwalitatief en efficiënt , ook op piekmomenten
  • Houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement
  • Meldt bijzonderheden aan de verantwoordelijke en/of opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van ongevalspreventie
  • Kennis van kwaliteitsnormen
  • Kennis van veilig bewegen
  • Kennis van veiligheidsregels en toegankelijkheidsvoorschriften van publieke toegankelijke ruimten
  • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
  • Kennis van de vigerende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid en ergonomisch werken
  • Kennis van veilig gebruik van materiaal
 • Competentie 3:
  Past EHBO en BLS toe
  • Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
  • Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
  • Informeert naar klachten/symptomen
  • Onderzoekt de betrokkene en beslist wat hij moet doen
  • Voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit
  • Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
  • Schakelt eventueel hulp in
  • Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van EHBO en BLS-technieken
 • Competentie 4:
  Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na
  • Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
  • Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie
  • Adviseert bij de aanschaf van materiaal en de inrichting van accommodaties
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsregels en toegankelijkheidsvoorschriften van publieke toegankelijke ruimten
  • Kennis van toestellen en materialen voor cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training
  • Kennis van sportaccommodaties, -materialen en middelen
 • Competentie 5:
  Informeert het publiek over het personal trainingsaanbod en de organisatie van de sessies
  • Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen
  • Promoot bewegingsactiviteiten binnen het eigen aanbod en/of het aanbod van de fitnessclub
  • Motiveert tot deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten
  • Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid, gezonde voeding en de relatie met regelmatig bewegen
  • Geeft informatie over de praktische organisatie van de personal training sessies
  • Onderhoudt contact met de doelgroepen
  • Onderhoudt contact met (sport)medische begeleiders paramedische begeleiders
  • Onderhoudt contact met de beoefenaar
  • Licht de rol van de personal trainer en de verantwoordelijkheden van de beoefenaar en eventueel van andere professionals die betrokken zijn bij het programma toe
  • Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten en antidoping
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van voedingsleer
  • Kennis van de relatie tussen beweging en gezondheid
  • kennis van voedings- en gewichtscontrole
  • Kennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid
  • Kennis van medisch en ethisch verantwoord sporten
  • Kennis van antidopingscharter
  • Kennis van ethische code
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van verschillende doelgroepen
  • Kennis van motivatiemethodieken
 • Competentie 6:
  Denkt communicatieacties over de activiteiten van de onderneming of dienstverlening uit en promoot ze
  • Gebruikt courante software en applicaties
  • Selecteert de meest efficiënte communicatieacties en voert ze uit
  • Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio of televisie
  • Voert acties of reclamecampagnes
  • Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan
  • Plant vervoer voor personen en materialen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van omgang met diverse doelgroepen
  • Basiskennis van informatie- en mediakanalen
  • Basiskennis van commerciële technieken
  • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL (European Computer Driving Licence, waarbij de basiskennis van het PC-gebruik aanwezig is en dit omvat volgende 7 onderdelen: computer essentials, tekstverwerking, spreadsheet, databases gebruiken, presentaties maken, online essentials, digitale veiligheid)
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van presentatietechnieken
  • Kennis van promotietechnieken
 • Competentie 7:
  Bepaalt het beginniveau en de doelstellingen van de beoefenaar
  • Neemt een par-q (physical activity readiness questionnaire) af
  • Organiseert een intakegesprek
  • Stelt een test protocol samen op maat van de beoefenaar en informeert over de mogelijke effecten en risico’s
  • Neemt testen, vragenlijsten, … af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, bloeddruk)
  • Interpreteert en evalueert de resultaten van de afgenomen testen, vragenlijsten, …
  • Bepaalt de mogelijke risicofactoren
  • Licht de resultaten van de afgenomen testen toe aan de beoefenaar
  • Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
  • Identificeert incentives en obstakels om meer te bewegen
  • Verwijst de beoefenaar, indien wenselijk, door naar een medisch of paramedisch begeleider
  • Luistert actief naar alle betrokkenen
  • Communiceert en/of rapporteert aan dokters, paramedici, verantwoordelijken
  • Communiceert met de opdrachtgever en de klant over de resultaten van het trainingsprogramma
  • Behandelt klantinformatie vertrouwelijk
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van functionele anatomie
  • Kennis van biomechanica
  • Kennis van de psychologie in relatie tot de doelgroep
  • Kennis van de risicofactoren in functie van sport en bewegen
  • Grondige kennis van meten en evalueren van fysieke conditie
  • Grondige kennis van het afnemen en interpreteren van vragenlijsten
  • Grondige kennis van het afnemen en interpreteren van testen
  • Grondige kennis van het opmaken van een basisprofiel van de beoefenaar
  • Grondige kennis van inspanningsfysiologie
 • Competentie 8:
  Stemt de sessie af op het niveau van de doelgroep en/of de beoefenaar
  • Stelt een algemeen (jaar)programma en/of (dagelijkse) trainingen op, op maat van de organisatie
  • Stelt een specifiek (jaar)programma en/of (dagelijkse) trainingen op, op maat van de beoefenaar(s)
  • Houdt rekening met de diversiteit, verwachtingen, beleving, …. van de beoefenaar(s)
  • Stelt een oefenplan met oefenschema’s op
  • Bouwt oefeningen geleidelijk op
  • Plant voldoende hersteltijd in tussen de sessies
  • Stemt eventueel het materiaal af op het niveau van de beoefenaar(s)
  • Houdt zich aan de gemaakte afspraken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van rekenvaardigheid en verhoudingen
  • Kennis van planmatig werken
  • Kennis van begeleidingsmethodieken
  • Kennis van ongevallenpreventie
  • Grondige kennis van het opmaken van een trainingsprogramma voor de beoefenaar
 • Competentie 9:
  Demonstreert en optimaliseert bewegingsactiviteiten binnen de fitness
  • Demonstreert en optimaliseert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van cardiotraining
  • Demonstreert en optimaliseert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van krachttraining
  • Demonstreert en optimaliseert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van coördinatie, evenwicht en lenigheid
  • Demonstreert en optimaliseert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van core stability
  • Volgt de nieuwe evoluties op en neemt deel aan bijscholingen en past ze toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veilig bewegen
  • Kennis van toestellen en materialen voor cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training
  • Kennis van de nieuwe evoluties
  • Grondige kennis van trainingstechnieken : cardiotraining, coördinatie, evenwicht, lenigheid, kracht, core stability
 • Competentie 10:
  Stelt de oefeningen aan de beoefenaar(s) voor, leert ze aan en staat ze technisch bij
  • Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
  • Formuleert concrete doelen en bespreekt die met de beoefenaar(s)
  • Beschrijft de te verwachte fysieke gevolgen en geeft toelichting over de functionaliteit van de oefeningen
  • Leert de technieken van een bewegingsactiviteit en specifieke trainingen aan (cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training ) in verschillende omgevingen
  • Demonstreert en leert technieken, houdingen en motorische gedragingen aan
  • Zet materiaal en middelen in
  • Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
  • Verbetert fouten in de techniek
  • Geeft extra instructies indien nodig
  • Vraagt om feedback over de oefeningen
  • Volgt de fysieke evoluties op (eventueel via tussentijdse evaluaties/testen)
  • Stelt het trainingsprogramma bij op basis van de noden en vorderingen
  • Evalueert het trainingsprogramma en stelt bij waar nodig
  • Verdeelt de aandacht in een groep over de verschillende deelnemers
  • Grijpt in bij ongewenst/ongepast gedrag en bij een onveilige/ongewenste situatie
  • Meldt eventueel bijzonderheden aan de verantwoordelijke of opdrachtgever
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van classificatie van beperkingen
  • Basiskennis van motorisch leren
  • Kennis van functionele anatomie
  • Kennis van planmatig werken
  • Kennis van begeleidingsmethodieken
  • Kennis van blessurepreventie
  • Kennis van verschillende doelgroepen
  • Kennis van observatiemethodieken
  • Kennis van conflicthantering
  • Kennis van feedbackvaardigheden (geven en vragen)
  • Kennis van didactische methodieken
  • Kennis van groepsanimatie
  • Kennis van de vigerende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid en ergonomisch werken
  • Grondige kennis van trainingstechnieken : cardiotraining, coördinatie, evenwicht, lenigheid, kracht, core stability
  • Grondige kennis van trainingsleer
  • Grondige kennis van het opmaken van een basisprofiel van de beoefenaar
 • Competentie 11:
  Motiveert de beoefenaar bij zijn oefeningen
  • Geeft op enthousiaste, duidelijke en deskundige manier aanwijzingen en informatie aan de beoefenaar(s)
  • Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
  • Stimuleert de beoefenaars tot volhouden van de oefening
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van motivatiemethodieken
 • Competentie 12:
  Stuurt medewerkers aan
  • Stelt de werkplanning en/ of de oefenschema’s voor zijn eigen team op en stuurt bij indien nodig
  • Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
  • Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
  • Lost conflicten tussen medewerkers op
  • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
  • Motiveert medewerkers (indien van toepassing)
  • Vervult een voorbeeldfunctie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van vergadertechnieken
  • Kennis van planmatig werken
  • Kennis van motivatiemethodieken
  • Kennis van observatiemethodieken
  • Kennis van conflicthantering
  • Kennis van competentiemanagement in functie van aansturen van medewerkers

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van omgang met diverse doelgroepen
 • Basiskennis van classificatie van beperkingen
 • Basiskennis van vergadertechnieken
 • Basiskennis van informatie- en mediakanalen
 • Basiskennis van commerciële technieken
 • Basiskennis van voedingsleer
 • Basiskennis van informatietechnologie conform het ECDL (European Computer Driving Licence, waarbij de basiskennis van het PC-gebruik aanwezig is en dit omvat volgende 7 onderdelen: computer essentials, tekstverwerking, spreadsheet, databases gebruiken, presentaties maken, online essentials, digitale veiligheid)
 • Basiskennis van motorisch leren
 • Kennis van de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten
 • Kennis van functionele anatomie
 • Kennis van biomechanica
 • Kennis van rekenvaardigheid en verhoudingen
 • Kennis van planmatig werken
 • Kennis van begeleidingsmethodieken
 • Kennis van ongevalspreventie
 • Kennis van blessurepreventie
 • Kennis van de relatie tussen beweging en gezondheid
 • kennis van voedings- en gewichtscontrole
 • Kennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid
 • Kennis van medisch en ethisch verantwoord sporten
 • Kennis van antidopingscharter
 • Kennis van ethische code
 • Kennis van sociale vaardigheden
 • Kennis van verschillende doelgroepen
 • Kennis van de psychologie in relatie tot de doelgroep
 • Kennis van kwaliteitsnormen
 • Kennis van motivatiemethodieken
 • Kennis van observatiemethodieken
 • Kennis van conflicthantering
 • Kennis van feedbackvaardigheden (geven en vragen)
 • Kennis van didactische methodieken
 • Kennis van groepsanimatie
 • Kennis van veilig bewegen
 • Kennis van ongevallenpreventie
 • Kennis van de risicofactoren in functie van sport en bewegen
 • Kennis van veiligheidsregels en toegankelijkheidsvoorschriften van publieke toegankelijke ruimten
 • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
 • Kennis van de vigerende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid en ergonomisch werken
 • Kennis van veilig gebruik van materiaal
 • Kennis van toestellen en materialen voor cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training
 • Kennis van sportaccommodaties, -materialen en middelen
 • Kennis van presentatietechnieken
 • Kennis van promotietechnieken
 • Kennis van de nieuwe evoluties
 • Kennis van EHBO en BLS-technieken
 • Kennis van competentiemanagement in functie van aansturen van medewerkers
 • Grondige kennis van trainingstechnieken : cardiotraining, coördinatie, evenwicht, lenigheid, kracht, core stability
 • Grondige kennis van trainingsleer
 • Grondige kennis van meten en evalueren van fysieke conditie
 • Grondige kennis van het afnemen en interpreteren van vragenlijsten
 • Grondige kennis van het afnemen en interpreteren van testen
 • Grondige kennis van het opmaken van een basisprofiel van de beoefenaar
 • Grondige kennis van inspanningsfysiologie
 • Grondige kennis van het opmaken van een trainingsprogramma voor de beoefenaar

Cognitieve vaardigheden

 • Werkt een eigen programma uit in functie van de visie van de fitnessclub/van het project
 • Bereidt een intern overleg voor
 • Neemt deel aan het werkoverleg
 • Plant de eigen werkzaamheden
 • Zet nieuwe activiteiten op
 • Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….)
 • Stemt alle sporttechnische onderdelen van het trainingsprogramma op elkaar af
 • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen
 • Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke
 • Past de kwaliteitsnormen van het bedrijf of de eigen kwaliteitsnormen toe
 • Controleert het naleven van de veiligheidsregels, -aanwijzingen en hygiëne
 • Controleert of organiseert de beveiliging van de locatie
 • Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
 • Zorgt dat de beoefenaar in een aangename omgeving kan bewegen
 • Zorgt ervoor dat de beoefenaar zijn oefeningen veilig en hygiënisch kan uitoefenen
 • Zorgt voor aangepast geluidsniveau (muziek, …)
 • Zorgt voor aangepaste temperatuur en voldoende ventilatie
 • Functioneert kwalitatief en efficiënt , ook op piekmomenten
 • Houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement
 • Meldt bijzonderheden aan de verantwoordelijke en/of opdrachtgever
 • Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
 • Informeert naar klachten/symptomen
 • Onderzoekt de betrokkene en beslist wat hij moet doen
 • Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
 • Schakelt eventueel hulp in
 • Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)
 • Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
 • Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie
 • Adviseert bij de aanschaf van materiaal en de inrichting van accommodaties
 • Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen
 • Promoot bewegingsactiviteiten binnen het eigen aanbod en/of het aanbod van de fitnessclub
 • Motiveert tot deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten
 • Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid, gezonde voeding en de relatie met regelmatig bewegen
 • Geeft informatie over de praktische organisatie van de personal training sessies
 • Onderhoudt contact met de doelgroepen
 • Onderhoudt contact met (sport)medische begeleiders paramedische begeleiders
 • Onderhoudt contact met de beoefenaar
 • Licht de rol van de personal trainer en de verantwoordelijkheden van de beoefenaar en eventueel van andere professionals die betrokken zijn bij het programma toe
 • Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten en antidoping
 • Gebruikt courante software en applicaties
 • Selecteert de meest efficiënte communicatieacties en voert ze uit
 • Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio of televisie
 • Voert acties of reclamecampagnes
 • Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan
 • Plant vervoer voor personen en materialen
 • Organiseert een intakegesprek
 • Stelt een test protocol samen op maat van de beoefenaar en informeert over de mogelijke effecten en risico’s
 • Interpreteert en evalueert de resultaten van de afgenomen testen, vragenlijsten, …
 • Bepaalt de mogelijke risicofactoren
 • Licht de resultaten van de afgenomen testen toe aan de beoefenaar
 • Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
 • Identificeert incentives en obstakels om meer te bewegen
 • Verwijst de beoefenaar, indien wenselijk, door naar een medisch of paramedisch begeleider
 • Luistert actief naar alle betrokkenen
 • Communiceert en/of rapporteert aan dokters, paramedici, verantwoordelijken
 • Communiceert met de opdrachtgever en de klant over de resultaten van het trainingsprogramma
 • Stelt een algemeen (jaar)programma en/of (dagelijkse) trainingen op, op maat van de organisatie
 • Stelt een specifiek (jaar)programma en/of (dagelijkse) trainingen op, op maat van de beoefenaar(s)
 • Houdt rekening met de diversiteit, verwachtingen, beleving, …. van de beoefenaar(s)
 • Stelt een oefenplan met oefenschema’s op
 • Bouwt oefeningen geleidelijk op
 • Plant voldoende hersteltijd in tussen de sessies
 • Stemt eventueel het materiaal af op het niveau van de beoefenaar(s)
 • Houdt zich aan de gemaakte afspraken
 • Volgt de nieuwe evoluties op en neemt deel aan bijscholingen en past ze toe
 • Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
 • Formuleert concrete doelen en bespreekt die met de beoefenaar(s)
 • Beschrijft de te verwachte fysieke gevolgen en geeft toelichting over de functionaliteit van de oefeningen
 • Zet materiaal en middelen in
 • Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
 • Verbetert fouten in de techniek
 • Geeft extra instructies indien nodig
 • Vraagt om feedback over de oefeningen
 • Volgt de fysieke evoluties op (eventueel via tussentijdse evaluaties/testen)
 • Stelt het trainingsprogramma bij op basis van de noden en vorderingen
 • Evalueert het trainingsprogramma en stelt bij waar nodig
 • Verdeelt de aandacht in een groep over de verschillende deelnemers
 • Meldt eventueel bijzonderheden aan de verantwoordelijke of opdrachtgever
 • Geeft op enthousiaste, duidelijke en deskundige manier aanwijzingen en informatie aan de beoefenaar(s)
 • Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
 • Stimuleert de beoefenaars tot volhouden van de oefening
 • Stelt de werkplanning en/ of de oefenschema’s voor zijn eigen team op en stuurt bij indien nodig
 • Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
 • Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers
 • Motiveert medewerkers (indien van toepassing)
 • Vervult een voorbeeldfunctie
 • Behandelt klantinformatie vertrouwelijk
 • Leert de technieken van een bewegingsactiviteit en specifieke trainingen aan (cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, en core stability training ) in verschillende omgevingen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
 • Grijpt in bij ongewenst/ongepast gedrag en bij een onveilige/ongewenste situatie
 • Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
 • Lost conflicten tussen medewerkers op

Motorische vaardigheden

 • Neemt een par-q (physical activity readiness questionnaire) af
 • Neemt testen, vragenlijsten, … af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, bloeddruk)
 • Demonstreert en optimaliseert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van cardiotraining
 • Demonstreert en optimaliseert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van krachttraining
 • Demonstreert en optimaliseert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van coördinatie, evenwicht en lenigheid
 • Demonstreert en optimaliseert materialen en bewegingsactiviteiten in functie van core stability
 • Demonstreert en leert technieken, houdingen en motorische gedragingen aan
 • Voert BLS (basic life support) met en zonder AED (automatische externe defibrillator) uit

Omgevingscontext

 • Het beroep wordt uitgeoefend aan huis, op een bedrijf, in een fitnesscenter, recreatieve ruimte, ….
 • Het beroep wordt uitgeoefend met flexibele werkuren: het kan overdag of ’s avonds, tijdens de weekdagen, in het weekend of op feestdagen. Dit varieert naar gelang de opdracht en de afspraken met de klant
 • De personal trainer komt in contact met potentiële klanten (een breed spectrum van typen klanten met verschillende leeftijden en wijzigende motieven/doelstellingen), met bedrijfsleiders, uitbaters van fitness- en sportaccommodaties, artsen, medewerkers uit de medische en paramedische sector, voedingsdeskundigen, ….
 • De werkzaamheden variëren naar gelang het bedrijf, het feit of de personal trainer zelfstandig werkt of in het bedrijf zelf volgens de geldende bedrijfsvisie, de opdracht en de klant(en)
 • De werkzaamheden variëren naar gelang het bedrijf, het feit of de personal trainer zelfstandig werkt of in het bedrijf zelf volgens de geldende bedrijfsvisie, de opdracht en de klant(en)
 • De personal trainer werkt ook met verschillende doelgroepen die elk een eigen benadering vereisen: competitiesporters, kinderen, personen met een beperking (verstandelijk, zintuiglijk, lichamelijk, psychisch), senioren, topsporters, volwassenen, personen met overgewicht, zwangere vrouwen, personen met stress, …
 • De personal trainer kan ook in contact komen met de media m.b.t advies, consultatie en publiciteit
 • De activiteiten kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden
 • De activiteiten kunnen plaats vinden bij wisselende weersomstandigheden: regen, sneeuw, ijzel. De personal trainer kan hier flexibel mee omgaan en desgewenst alternatieven bedenken
 • De beroepsuitoefening vraagt een voorzichtige omgang met toestellen en materialen
 • De personal trainer oefent zijn beroep uit op verschillende locaties in functie van begeleiden en prospectie. De uitoefening van de beroepsactiviteiten houdt verplaatsingen in
 • Het kan ook voorvallen dat de personal trainer zijn programma en/of het programma van het fitnesscenter moet voorstellen aan het publiek op beurzen
 • De werkzaamheden kunnen eventueel uitgeoefend worden in een drukke of lawaaierige omgeving
 • De beroepsuitoefening vereist omgang met verschillende verwachtingen van de beoefenaar(s) en/of betrokkenen
 • De beroepsactiviteiten houden veel bewegen en rechtstaan in

Handelingscontext

 • De personal trainer komt in contact met verschillende doelgroepen: competitiesporters, kinderen, personen met een beperking (verstandelijk, zintuigelijk, lichamelijk, psychisch), senioren, topsporters, volwassenen, ...
 • De PT past de oefenprogramma of trainingen op basis van de adviezen van medische en paramedische beroepsbeoefenaars
 • De personal trainer draagt aangepaste kledij
 • De werkcontext bepaalt het handelen van de personal trainer : hij werkt zelfstandig of onder begeleiding, binnen of buiten, in het fitnesscenter of op een andere locatie … Afhankelijk van het programma heeft hij aangepaste accommodatie en materialen nodig
 • De personal trainer kan de leiding over de medewerkers hebben : hij moet dan de programma’s en werkschema’s van de medewerkers opstellen en de uitvoering ervan aandachtig opvolgen
 • De PT past zijn werkwijze aan de omgevingsfactoren aan
 • De personal trainer moet omgaan met wisselende klantentypes ( verschillen qua leeftijd, sociale en culturele achtergrond, waarden, normen, beleving, doelen, …) , wisselende opdrachten en een verscheidenheid aan materialen en toestellen
 • De personal trainer moet goed observeren en communiceren om via gesprek en observatie de wensen en behoeften van de klant te achterhalen
 • De personal trainer kan klantgericht handelen en goed samenwerken met betrokkenen en met alle typen klanten
 • De personal trainer werkt resultaatgericht, efficiënt en methodisch
 • De personal trainer moet permanent aandacht besteden aan werken met veilig en hygiënisch materiaal in een veilige omgeving
 • De personal trainer moet tijdschema’s en afspraken respecteren en naleven
 • De personal trainer moet vertrouwelijk omgaan met informatie en gegevens van klanten
 • De personal trainer moet kunnen in team werken en samenwerken met diverse actoren
 • De beroepsuitoefening vraagt creativiteit en afwisseling in de planning, rekening houdend met de mogelijkheden van de beoefenaar
 • De personal trainer moet kunnen inspelen op trends in de markt en deze nauw opvolgen en toepassen

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het plannen, organiseren en uitvoeren van zijn werkzaamheden in opdracht van de klant (individuele klant, bedrijf, sportclub, fitnesscenter, …)
 • het plannen, organiseren en uitvoeren van zijn eigen werkzaamheden
 • het plannen, organiseren van de werkzaamheden van zijn medewerkers
Is gebonden aan
 • de opdracht, de wensen en de doelen van de opdrachtgever (individuele klant, bedrijf, sportclub, fitnesscenter, …),
 • de aanbevelingen van de (sport)arts en ander medisch en/of paramedisch personeel, ,
 • de wettelijke en bedrijfseigen reglementering (ethische code, antidopingscharter,
Doet beroep op
 • De medewerkers en externen voor het ondersteunen van de activiteiten
 • De opdrachtgever voor de taak, opdracht, gegevens, …
 • De verantwoordelijke voor het melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • Doet beroep op de medische en paramedische beroepsbeoefenaars voor de afbakening van zijn werkterrein

Verantwoordelijkheid

 • Bereidt de eigen werkzaamheden voor
 • Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en hygiëne
 • Past EHBO en BLS toe
 • Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na
 • Informeert het publiek over het personal trainingsaanbod en de organisatie van de sessies
 • Denkt communicatieacties over de activiteiten van de onderneming of dienstverlening uit en promoot ze
 • Bepaalt het beginniveau en de doelstellingen van de beoefenaar(s)
 • Stemt de sessie af op het niveau van de doelgroep en/of de beoefenaar(s)
 • Demonstreert en optimaliseert bewegingsactiviteiten binnen de fitness
 • Stelt de oefeningen aan de beoefenaar(s) voor, leert ze aan en staat ze technisch bij
 • Motiveert de beoefenaar bij zijn oefeningen
 • Stuurt medewerkers aan

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.