Operator in de houtzagerij

 
BK-0101-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Operator in de houtzagerij

Deze benaming wordt gebruikt in de Competent-fiche H220501 Operator houtzagerij

Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden, het ontvangen van het gekapte hout, het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de machine(straat), het verduurzamen en drogen van hout, het bewaken van het proces, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het afvoeren van bewerkt hout, steeds volgens productierichtlijnen, kwaliteitsprocedures, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften, teneinde stamhout in zijn eerste houtverwerking met machine(straat) te bewerken en op te waarderen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van duurzaam bosbeheer en certificering
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Grondige kennis van machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Competentie 5:
  Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Controleert de aangeleverde gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
  • Neemt de planning door
  • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
  • Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van zaagwijzes voor stamhout
  • Kennis van droogcyclussen van hout
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Competentie 6:
  Ontvangt het gekapte hout
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert ze (volume, lengte, barsten, …)
  • Meet de lading op
  • Houdt gegevens bij over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
  • Past de richtlijnen voor opslag toe (stapelen, klimatiseren, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van duurzaam bosbeheer en certificering
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Competentie 7:
  Transporteert grondstoffen intern
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,…)
  • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Competentie 8:
  Controleert (de voorraad) en selecteert grondstoffen (houtsoort, beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteit(safwijkingen), … )
  • Houdt de voorraad bij en vult aan
  • Signaleert tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Selecteert de grondstoffen (houtsoort, kwaliteit, afmetingen, … )
  • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
  • Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, …)
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Brengt merktekens aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
  • Kennis van kwaliteitsklassen voor hout
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Competentie 9:
  Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (vreemde elementen verwijderen ontschorsen, …)
  • Optimaliseert het gebruik van gekapt hout
  • Kort ruw hout of stamhout af
  • Ontschorst stamhout
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Brengt merktekens aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van zaagwijzes voor stamhout
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van de werking van de machine(straat)
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Grondige kennis van machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Competentie 10:
  Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de machine(straat) voor de eerste houtverwerking
  • Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
  • Stelt verspaningssets samen
  • Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
  • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
  • (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine(straat) en stelt ze af
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
  • Bergt (snij)gereedschappen veilig op
  • Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van snijgereedschappen
  • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Grondige kennis van machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Competentie 11:
  Stelt de machine(straat) voor de eerste houtverwerking in en om
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in
  • Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in/bij en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
  • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
  • Doet controles/controlerondes
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van randapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van de werking van de machine(straat)
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine(straat)
  • Kennis van besturingssystemen van de machine(straat)
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Grondige kennis van machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Competentie 12:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat) voor de eerste houtverwerking
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Doet veiligheidscontroles aan de machine(straat)
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat) op
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de werkzaamheden stil indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Grondige kennis van machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Competentie 13:
  Start, bedient en stopt de machine(straat) voor de eerste houtverwerking
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Start de machine(straat) op
  • Bedient de machine(straat)
  • Manipuleert het hout in functie van de zaagswijze en het optimaal uitsmetten
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine(straat)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van randapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van zaagwijzes voor stamhout
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van de werking van de machine(straat)
  • Kennis van besturingssystemen van de machine(straat)
  • Grondige kennis van machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Competentie 14:
  Voert verspanende bewerkingen uit voor de eerste houtverwerking
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen volgens zaagwijze en capaciteit van de machine(straat)
  • Verzaagt hout voor de eerste houtverwerking (schulpen, herzagen, op bool zagen, kantrechten, …)
  • Schaaft tot ontruwde vlakken
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van procedures om machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedure)
  • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van zaagwijzes voor stamhout
  • Kennis van handelsafmetingen van hout
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van de werking van de machine(straat)
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
 • Competentie 15:
  Bewaakt het proces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
  • Interpreteert controlegegevens (curves, temperaturen, waarden, afmetingen, … )
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
  • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
  • Basiskennis van hydraulica gelinkt aan de machine(straat)
  • Basiskennis van pneumatica gelinkt aan de machine(straat)
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van de werking van de machine(straat)
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine(straat)
  • Kennis van besturingssystemen van de machine(straat)
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Grondige kennis van machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Competentie 16:
  Droogt hout
  • Houdt zich aan de voorgeschreven droogprocedure
  • Stapelt en lat het hout correct op
  • Past het voorgeschreven droogschema toe
  • Volgt het droogproces op (houtvochtgehalte, relatieve luchtvochtigheid, visueel controle (droogfouten), …)
  • Houdt de drooggegevens bij
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van droogcyclussen van hout
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Competentie 17:
  Verduurzaamt hout (dompelen, impregneren, …)
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Bereidt verduurzamingsproducten voor
  • Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
  • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van verduurzaming van hout
 • Competentie 18:
  Verzorgt de afvoer en controleert de kwaliteit van het bewerkt hout
  • Voert (kwaliteits)controles uit (afmetingen, gebreken, …)
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Klasseert het hout volgens de kwaliteit en afmeting
  • Klasseert het structuurhout op sterkte
  • Lat massief hout op
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Bindt pakketten samen (hoepels omleggen, …)
  • Brengt merktekens aan (labels, …)
  • Past de richtlijnen voor opslag toe (stapelen, klimatiseren, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van handelsafmetingen van hout
  • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
  • Kennis van kwaliteitsklassen voor hout
  • Kennis van sterktesortering van hout
  • Kennis van procedures voor productcontrole
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Competentie 19:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
  • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratiesystemen
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedures
 • Competentie 20:
  Voert preventief en/of correctief basisonderhoud uit aan de machine(straat) voor de eerste houtverwerking
  • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Plaatst de machine(straat)in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
  • Registreert basisonderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica gelinkt aan de machine(straat)
  • Basiskennis van pneumatica gelinkt aan de machine(straat)
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief en correctief basisonderhoud
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van registratiesystemen
 • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
 • Basiskennis van hydraulica gelinkt aan de machine(straat)
 • Basiskennis van pneumatica gelinkt aan de machine(straat)
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten
 • Kennis van informatiebronnen
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van procedures om machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedure)
 • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Kennis van snijgereedschappen
 • Kennis van randapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van duurzaam bosbeheer en certificering
 • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
 • Kennis van zaagwijzes voor stamhout
 • Kennis van handelsafmetingen van hout
 • Kennis van droogcyclussen van hout
 • Kennis van bewerkingsmethodes
 • Kennis van de werking van de machine(straat)
 • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine(straat)
 • Kennis van besturingssystemen van de machine(straat)
 • Kennis van houtsoorten en zijn eigenschappen
 • Kennis van kwaliteitsklassen voor hout
 • Kennis van sterktesortering van hout
 • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief en correctief basisonderhoud
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van procedures voor productcontrole
 • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van verduurzaming van hout
 • Kennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Grondige kennis van machine(straat) voor de eerste houtverwerking

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
 • Controleert de aangeleverde gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
 • Neemt de planning door
 • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
 • Bepaalt een optimale werkvolgorde
 • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • Neemt leveringen in ontvangst en controleert ze (volume, lengte, barsten, …)
 • Houdt gegevens bij over de herkomst, hoeveelheid en de kwaliteit van het hout
 • Houdt zich aan procedures en voorschriften
 • Signaleert tekorten
 • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
 • Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, …)
 • Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
 • Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in
 • Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in/bij en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat) op
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Stopt de machine(straat)
 • Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
 • Houdt zich aan de voorgeschreven droogprocedure
 • Past het voorgeschreven droogschema toe
 • Volgt het droogproces op (houtvochtgehalte, relatieve luchtvochtigheid, visueel controle (droogfouten), …)
 • Houdt de drooggegevens bij
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • Houdt gegevens bij over het verloop van de productie
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Registreert basisonderhoud

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de werkzaamheden stil indien nodig
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
 • Interpreteert controlegegevens (curves, temperaturen, waarden, afmetingen, … )
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
 • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Beperkt stofemissie
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
 • Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Meet de lading op
 • Past de richtlijnen voor opslag toe (stapelen, klimatiseren, …)
 • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
 • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,…)
 • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Houdt de voorraad bij en vult aan
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
 • Selecteert de grondstoffen (houtsoort, kwaliteit, afmetingen, … )
 • Brengt merktekens aan
 • Optimaliseert het gebruik van gekapt hout
 • Kort ruw hout of stamhout af
 • Ontschorst stamhout
 • Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
 • Stelt verspaningssets samen
 • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
 • (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine(straat) en stelt ze af
 • Bergt (snij)gereedschappen veilig op
 • Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
 • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
 • Doet controles/controlerondes
 • Doet veiligheidscontroles aan de machine(straat)
 • Start de machine(straat) op
 • Bedient de machine(straat)
 • Manipuleert het hout in functie van de zaagswijze en het optimaal uitsmetten
 • Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen volgens zaagwijze en capaciteit van de machine(straat)
 • Verzaagt hout voor de eerste houtverwerking (schulpen, herzagen, op bool zagen, kantrechten, …)
 • Schaaft tot ontruwde vlakken
 • Stapelt en lat het hout correct op
 • Bereidt verduurzamingsproducten voor
 • Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
 • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
 • Voert (kwaliteits)controles uit (afmetingen, gebreken, …)
 • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Klasseert het hout volgens de kwaliteit en afmeting
 • Klasseert het structuurhout op sterkte
 • Lat massief hout op
 • Bindt pakketten samen (hoepels omleggen, …)
 • Plaatst de machine(straat)in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats, in een open of een halfopen atelier binnen ondernemingen waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat) eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De houtsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam houtgebruik. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek respecteren en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen met zorg gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids- en milieuvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met de machine(straat), gereedschappen en materialen.
 • Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op.
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces.
 • Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen.
 • Flexibel om zich aan te passen aan de wijzigingen van grondstoffen aan de machine(straat) en het openstaan voor nieuwe technieken en werkmethodes.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het zorgen voor toe- en afvoer van de grondstoffen
 • het opstarten, instellen, proefdraaien, bedienen, bijstellen, omstellen en stilleggen van de machine(straat)
 • het bewerken en opwaarderen van massief hout
 • de opvolging van het productieproces (kwaliteitsopvolging en -controle)
 • het uitvoeren van basisonderhoud aan machines
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches en kenmerken van grondstoffen, kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen technische interventies of nood aan (extern) onderhoud en bijkomende instructies
 • (onderhouds)technieker en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
 • Ontvangt het gekapte hout
 • Transporteert grondstoffen intern
 • Controleert (de voorraad) en selecteert grondstoffen (houtsoort, beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteit(safwijkingen), … )
 • Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (vreemde elementen verwijderen ontschorsen, …)
 • Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Stelt de machine(straat) voor de eerste houtverwerking in en om
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Start, bedient en stopt de machine(straat) voor de eerste houtverwerking
 • Voert verspanende bewerkingen uit voor de eerste houtverwerking
 • Bewaakt het proces en stuurt bij indien nodig
 • Droogt hout
 • Verduurzaamt hout (dompelen, impregneren, …)
 • Verzorgt de afvoer en controleert de kwaliteit van het bewerkt hout
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Voert preventief en/of correctief basisonderhoud uit aan de machine(straat) voor de eerste houtverwerking

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.