Paletten- en krattenmaker

 
BK-0099-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Paletten- en krattenmaker

Deze benaming wordt gebruikt in de rubriek “Andere benamingen” in de Competent-fiche H220101 ‘medewerker assemblage houtindustrie (m/v)’

Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, in- en omstellen van machines, bewerken, vergaren, herstellen en afwerken van de onderdelen teneinde paletten en kratten aan de hand van een werkopdracht, te vervaardigen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
 • Competentie 5:
  Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
  • Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
  • Neemt de planning door
  • Stelt correct en overzichtelijk hout- en meetstaat op voor de eigen werkzaamheden
  • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
  • Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van het productieproces van paletten en kratten
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten en werktekeningen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Competentie 6:
  Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … )
  • Houdt de voorraad op peil en vult aan
  • Signaleert tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, ...)
  • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de (interne) codering
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
  • Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten en werktekeningen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 7:
  Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, paren, …)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
  • Kantrecht en/of kort ruw hout af
  • Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
  • Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van werkdocumenten en werktekeningen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van afschrijfmethodes
  • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 8:
  Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
  • Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
  • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
  • (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
  • Bergt (snij)gereedschappen veilig op
  • Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Basiskennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van snijgereedschappen
  • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 9:
  Stelt (houtbewerkings)machines in en om
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
  • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 10:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de werkzaamheden stil indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 11:
  Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Controleert de beveiliging voor het opstarten
  • Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
  • Zaagt op maat
  • Boort gaten
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 12:
  Vergaart onderdelen van paletten en kratten
  • Leest (werk)tekeningen
  • Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
  • Past manuele en machinale opspantechnieken toe
  • Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
  • Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
  • Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het productieproces van paletten en kratten
  • Kennis van werkdocumenten en werktekeningen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor paletten en kratten
  • Kennis van opspansystemen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 13:
  Herstelt paletten en kratten
  • Controleert of de paletten en kratten geschikt zijn voor herstelling
  • Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
  • Vervaardigd te vernieuwen onderdelen
  • Monteert nieuwe onderdelen
  • Controleert kwaliteit en maatvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor paletten en kratten
  • Kennis van opspansystemen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Competentie 14:
  Verduurzaamt oppervlakken van paletten en kratten
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Houdt zich aan regelgeving betreffende behandelen van hout voor internationaal transport.
  • Bereidt verduurzamingsproducten voor
  • Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
  • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van producten voor houtverduurzaming
  • Basiskennis van regelgeving over het behandelen van hout voor internationaal transport
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van verduurzamingstechnieken en -middelen voor hout in functie van de eigen werkzaamheden
 • Competentie 15:
  Werkt de paletten en kratten af
  • Werkt onvolkomenheden aan de paletten en kratten bij
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Competentie 16:
  Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines
  • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Registreert basisonderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 17:
  Transporteert intern grondstoffen, constructieonderdelen en materialen
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,…).
  • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van producten voor houtverduurzaming
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van verspaningstechnologie en -technieken
 • Basiskennis van regelgeving over het behandelen van hout voor internationaal transport
 • Basiskennis van functionele rekenvaardigheden
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van het productieproces van paletten en kratten
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van informatiebronnen
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten en werktekeningen
 • Kennis van hout en plaatmaterialen
 • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van bewerkingsmethodes
 • Kennis van montagetechnieken
 • Kennis van afschrijfmethodes
 • Kennis van snijgereedschappen
 • Kennis van (NC) (houtbewerkings)machines
 • Kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor paletten en kratten
 • Kennis van opspansystemen
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van verduurzamingstechnieken en -middelen voor hout in functie van de eigen werkzaamheden

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen
 • Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
 • Neemt de planning door
 • Stelt correct en overzichtelijk hout- en meetstaat op voor de eigen werkzaamheden
 • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
 • Bepaalt een optimale werkvolgorde
 • Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • Signaleert tekorten
 • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
 • Houdt rekening met de (interne) codering
 • Houdt zich aan procedures en voorschriften
 • Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Controleert de beveiliging voor het opstarten
 • Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
 • Controleert of de paletten en kratten geschikt zijn voor herstelling
 • Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden
 • Houdt zich aan regelgeving betreffende behandelen van hout voor internationaal transport.
 • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Registreert basisonderhoud

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, ...)
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de werkzaamheden stil indien nodig
 • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Beperkt stofemissie
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Houdt de voorraad op peil en vult aan
 • Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
 • Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
 • Kantrecht en/of kort ruw hout af
 • Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
 • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
 • Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
 • Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
 • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
 • (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
 • Bergt (snij)gereedschappen veilig op
 • Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
 • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
 • Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines
 • Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
 • Zaagt op maat
 • Boort gaten
 • Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
 • Past manuele en machinale opspantechnieken toe
 • Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
 • Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
 • Vervaardigd te vernieuwen onderdelen
 • Monteert nieuwe onderdelen
 • Bereidt verduurzamingsproducten voor
 • Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
 • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
 • Werkt onvolkomenheden aan de paletten en kratten bij
 • Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
 • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
 • Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,…).
 • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
 • Past hef- en tiltechnieken toe

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats binnen ondernemingen.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend.
 • Het vertrekpunt is een duidelijk afgebakende werkopdracht.
 • De werkopdrachten worden vaak afgebakend in de tijd.
 • De houtsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam houtgebruik. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
 • Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie, ...
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek respecteren en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen met zorg gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met enkelvoudige conventionele (houtbewerkings)machines, gereedschappen en materialen.
 • Het gaat om gestandaardiseerd werk en repetitieve handelingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van opgelegde werkopdrachten en het voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het uitvoeren van zijn werkzaamheden, voorbereiden, het bewerken, en controleren van paletten en kratten
 • het gebruiken van gereedschappen en machines
Is gebonden aan
 • instructies
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften technische voorschriften en productfiches
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht (productie)gegevens (hout-, meet- en materiaalstaat), planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies
 • de (onderhouds)technieker en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor
 • Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … )
 • Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (aftekenen, paren, …)
 • Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines
 • Stelt (houtbewerkings)machines in en om
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines
 • Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
 • Vergaart onderdelen van paletten en kratten
 • Herstelt paletten en kratten
 • Verduurzaamt oppervlakken van paletten en kratten
 • Werkt de paletten en kratten af
 • Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines
 • Transporteert intern grondstoffen, constructieonderdelen en materialen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.