Werkvoorbereider hout

 
BK-0187-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Werkvoorbereider hout

Het beroep maakt deel uit van de Competent-fiche van H220901 ‘Technicus meubels en hout (m/v)’.

Definitie

Het plannen en voorbereiden van de werkzaamheden, het analyseren van de werkopdracht, het opmeten, tekeningen maken en productiegegevens samenstellen, calculeren en inkopen, het voorbereiden van de productie en aansturen van de CNC-gestuurde machines teneinde een werkopdracht/project hoofdzakelijk uit hout optimaal voor te bereiden voor de productie.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
  • Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
  • Stemt zijn werkzaamheden af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
  • Doet voorstellen om het ‘welzijn op het werk’ te verbeteren
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Stelt preventieve maartregelen voor om problemen te voorkomen
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 3:
  Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
  • Controleert de aangeleverde gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
  • Neemt de planning door
  • Bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden
  • Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in
  • Stemt zijn werkzaamheden af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
  • Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van het gebruik van relevante software
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Competentie 4:
  Analyseert de werkopdracht
  • Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
  • Controleert de haalbaarheid
  • Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
  • Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
  • Gaat na of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE , brandveiligheid, …)
  • Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
  • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bouwfysica
  • Basiskennis van sterkteleer voor hout en plaatmateriaal (spanning, druk- en streksterkte, afschuiving, belasting van hout, …)
  • Kennis van algemene principes EPB
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van het analyseren van gegevens
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van het (geautomatiseerd) productieproces
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van producten en componenten voor constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van de opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van beslag, hang- en sluitwerk i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
  • Kennis van mechanische eigenschappen van hout en plaatmateriaal
 • Competentie 5:
  Meet op
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
  • Bereidt het opmeten voor
  • Bepaalt de benodigde meetgegevens
  • Controleert de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, nutsvoorzieningen, …)
  • Voert de opmeetwerkzaamheden uit
  • Maakt, indien nodig, mallen
  • Noteert de gegevens
  • Controleert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en lost eventuele problemen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van het gebruiken en maken van mallen
  • Kennis van archiveren i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van de opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van opmeettechnieken
 • Competentie 6:
  Maakt technische plannen/tekeningen (CAD)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
  • Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
  • Werkt plannen/tekeningen uit volgens lastenboek
  • Bepaalt de constructiemethode
  • Vertaalt (project)gegevens naar (productie)tekeningen
  • Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan
  • Controleert (tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering en lost eventuele problemen op
  • Archiveert plannen en tekeningen
  • Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van het analyseren van gegevens
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van tekennormen
  • Kennis van het gebruik van tekengereedschap
  • Kennis van archiveren i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van de opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van constructie- en verbindingstechnieken
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Grondige kennis van het gebruik van relevante tekenprogramma's
 • Competentie 7:
  Stelt (productie)gegevens samen
  • Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
  • Maakt (productie)gegevens (houtstaat, materiaalstaat, …)
  • Bepaalt de productiemethode
  • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
  • Bepaalt de productiemiddelen
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
  • Archiveert en beheert de informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van het analyseren van gegevens
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van het (geautomatiseerd) productieproces
  • Kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van archiveren i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van het gebruik van relevante software
  • Kennis van productietechnieken
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van producten en componenten voor constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van de opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van beslag, hang- en sluitwerk i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes
  • Kennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
 • Competentie 8:
  Calculeert voor en na
  • Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
  • Maakt een voorcalculatie (looptijden, materiaalkost, arbeidsuren, …)
  • Maakt een nacalculatie (daadwerkelijke materiaalkost, machine- en arbeidsuren,…)
  • Vergelijkt de voor- en nacalculatie en analyseert de verschillen
  • Rapporteert de resultaten
  • Archiveert en beheert de informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van het analyseren van gegevens
  • Kennis van het (geautomatiseerd) productieproces
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van archiveren i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van het gebruik van relevante software
  • Kennis van de opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van het berekenen van de voor- en nacalculatie
  • Kennis van begrippen met betrekking op het voor- en nacalculeren
 • Competentie 9:
  Koopt materiaal in
  • Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
  • Bepaalt de aan te kopen hoeveelheden
  • Controleert en houdt de voorraad op peil
  • Bereidt administratief bestellingen voor
  • Bepaalt de mogelijke leveranciers
  • Vraagt offertes op
  • Vergelijkt offertes van leveranciers
  • Maakt prijs en leveringsafspraken
  • Plaatst bestellingen
  • Bewaakt de inkoop- en leveringsprocessen en lost eventuele problemen op
  • Archiveert en beheert de informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van instructies en terminologie in functie van zijn eigen werkzaamheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van archiveren i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van het gebruik van relevante software
  • Kennis van producten en componenten voor constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van beslag, hang- en sluitwerk i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
  • Kennis van voorraadbeheer
  • Kennis van aankooptechnieken
  • Kennis van kostenbepaling
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Competentie 10:
  Bereidt de productie en/of plaatsing voor
  • Raadpleegt relevante informatie en (productie)gegevens en interpreteert ze
  • Plant de doorloop van het product (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
  • Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
  • Stelt werkinstructies op
  • Optimaliseert zaagschema’s
  • Laat, indien nodig, externe keuringen uitvoeren en volgt deze op
  • Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
  • Draagt de (productie)gegevens over aan de productie
  • Ondersteunt, indien nodig, de projectleider/productieverantwoordelijke
  • Analyseert problemen en zoekt mee naar oplossingen
  • Zorgt voor afstemming tussen werkzaamheden
  • Maakt (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing
  • Stuurt bij onvoorziene omstandigheden bij indien nodig (te late levering, defect aan de machine, …)
  • Ondersteunt en informeert, indien nodig, productiemedewerkers
  • Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
  • Archiveert en beheert de informatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van procedures en voorschriften
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van het analyseren van gegevens
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van het (geautomatiseerd) productieproces
  • Kennis van archiveren i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
  • Kennis van het gebruik van relevante software
  • Kennis van productietechnieken
  • Kennis van de opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van (productie)planningstechnieken
 • Competentie 11:
  Stuurt CNC-gestuurde machines aan
  • Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen,… af
  • Past bestaande CNC-programma’s aan
  • Genereert CNC-programma’s
  • Zet tekeningen om in CNC-programma’s (CAD-CAM)
  • Simuleert CNC-programma’s
  • Stuurt CNC-programma’s door naar de machine
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van CNC-programmeertaal
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van instructies en terminologie in functie van zijn eigen werkzaamheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
  • Kennis van het gebruiken en maken van mallen
  • Kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Kennis van randapparatuur
  • Kennis van snijgereedschappen
  • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van constructie- en verbindingstechnieken
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van het gebruik van relevante tekenprogramma's
  • Grondige kennis van het genereren van CNC-programma's
  • Grondige kennis van het gebruik van relevante machinespecifieke software

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van bouwfysica
 • Basiskennis van sterkteleer voor hout en plaatmateriaal (spanning, druk- en streksterkte, afschuiving, belasting van hout, …)
 • Basiskennis van CNC-programmeertaal
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van algemene principes EPB
 • Kennis van procedures en voorschriften
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van informatiebronnen
 • Kennis van het analyseren van gegevens
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis van tekennormen
 • Kennis van het gebruik van tekengereedschap
 • Kennis van instructies en terminologie in functie van zijn eigen werkzaamheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
 • Kennis van hout en plaatmaterialen
 • Kennis van het gebruiken en maken van mallen
 • Kennis van het (geautomatiseerd) productieproces
 • Kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
 • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Kennis van randapparatuur
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van snijgereedschappen
 • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
 • Kennis van archiveren i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
 • Kennis van het gebruik van relevante software
 • Kennis van productietechnieken
 • Kennis van bewerkingsmethodes
 • Kennis van producten en componenten voor constructies in hout en plaatmateriaal
 • Kennis van de opbouw van componenten en constructies in hout en plaatmateriaal
 • Kennis van beslag, hang- en sluitwerk i.f.v. zijn eigen werkzaamheden
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes
 • Kennis van montagetechnieken
 • Kennis van constructie- en verbindingstechnieken
 • Kennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van aankooptechnieken
 • Kennis van kostenbepaling
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Kennis van het berekenen van de voor- en nacalculatie
 • Kennis van begrippen met betrekking op het voor- en nacalculeren
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van mechanische eigenschappen van hout en plaatmateriaal
 • Grondige kennis van opmeettechnieken
 • Grondige kennis van het gebruik van relevante tekenprogramma's
 • Grondige kennis van (productie)planningstechnieken
 • Grondige kennis van het genereren van CNC-programma's
 • Grondige kennis van het gebruik van relevante machinespecifieke software

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
 • Stemt zijn werkzaamheden af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
 • Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
 • Doet voorstellen om het ‘welzijn op het werk’ te verbeteren
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
 • Controleert de aangeleverde gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
 • Neemt de planning door
 • Bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden
 • Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in
 • Overlegt met leidinggevende of andere betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
 • Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
 • Controleert de haalbaarheid
 • Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
 • Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
 • Gaat na of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden (CE , brandveiligheid, …)
 • Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
 • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Bereidt het opmeten voor
 • Bepaalt de benodigde meetgegevens
 • Controleert de situatie op locatie (vlakheid, haaksheid, sterkte, nutsvoorzieningen, …)
 • Noteert de gegevens
 • Werkt plannen/tekeningen uit volgens lastenboek
 • Bepaalt de constructiemethode
 • Vertaalt (project)gegevens naar (productie)tekeningen
 • Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan
 • Archiveert plannen en tekeningen
 • Maakt (productie)gegevens (houtstaat, materiaalstaat, …)
 • Bepaalt de productiemethode
 • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
 • Bepaalt de productiemiddelen
 • Bepaalt een optimale werkvolgorde
 • Archiveert en beheert de informatie
 • Maakt een voorcalculatie (looptijden, materiaalkost, arbeidsuren, …)
 • Maakt een nacalculatie (daadwerkelijke materiaalkost, machine- en arbeidsuren,…)
 • Vergelijkt de voor- en nacalculatie en analyseert de verschillen
 • Rapporteert de resultaten
 • Bepaalt de aan te kopen hoeveelheden
 • Controleert en houdt de voorraad op peil
 • Bereidt administratief bestellingen voor
 • Bepaalt de mogelijke leveranciers
 • Vraagt offertes op
 • Vergelijkt offertes van leveranciers
 • Maakt prijs en leveringsafspraken
 • Plaatst bestellingen
 • Raadpleegt relevante informatie en (productie)gegevens en interpreteert ze
 • Plant de doorloop van het product (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
 • Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
 • Stelt werkinstructies op
 • Optimaliseert zaagschema’s
 • Laat, indien nodig, externe keuringen uitvoeren en volgt deze op
 • Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
 • Draagt de (productie)gegevens over aan de productie
 • Ondersteunt, indien nodig, de projectleider/productieverantwoordelijke
 • Zorgt voor afstemming tussen werkzaamheden
 • Maakt (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing
 • Ondersteunt en informeert, indien nodig, productiemedewerkers
 • Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen,… af
 • Past bestaande CNC-programma’s aan
 • Genereert CNC-programma’s
 • Zet tekeningen om in CNC-programma’s (CAD-CAM)
 • Simuleert CNC-programma’s
 • Stuurt CNC-programma’s door naar de machine

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Stelt preventieve maartregelen voor om problemen te voorkomen
 • Controleert (tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering en lost eventuele problemen op
 • Bewaakt de inkoop- en leveringsprocessen en lost eventuele problemen op
 • Analyseert problemen en zoekt mee naar oplossingen
 • Stuurt bij onvoorziene omstandigheden bij indien nodig (te late levering, defect aan de machine, …)
 • Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Voert de opmeetwerkzaamheden uit
 • Maakt, indien nodig, mallen

Omgevingscontext

 • Een werkvoorbereider werkt meestal op het bureau of in de tekenkamer van de onderneming. Heel af en toe, bij zeer grote projecten, werkt een werkvoorbereider vanuit een werfkeet op de uitvoeringslocatie.
 • Dit beroep vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid voor de opmeetwerkzaamheden en overleg met o.a. de klant.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De hout- en bouwsector kennen veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor nauwkeurigheid, kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen met zorg gebruiken en onderhouden.
 • Procesmatig inzicht tonen om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
 • Methodisch kunnen werken.
 • Kostenbewust werken met oog voor de beschikbare budgetten.
 • Onder tijdsdruk kunnen werken en kalm reageren op onverwachte ontwikkelingen en problemen.
 • Er zich van bewust zijn dat elke handeling van belang is voor de energieprestatie van de ontwikkelde werkopdracht.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het opmeten
 • het maken van technische plannen/tekeningen
 • het samenstellen van productiegegevens
 • het voor- en nacalculeren
 • het inkopen van materiaal
 • het voorbereiden van de productie
 • het aansturen van ((C)NC-gestuurde) machines
Is gebonden aan
 • bedrijfsspecifieke voorschriften
 • methodes en materialen
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • technische voorschriften en productfiches
 • afspraken met derden
Doet beroep op
 • leidinggevende (projectleider, productieverantwoordelijke, ...) voor het ontvangen van leiding of het afleggen van verantwoording
 • externe expertise wanneer er onduidelijkheden zijn over technische specificaties

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
 • Analyseert de werkopdracht
 • Meet op
 • Maakt technische plannen/tekeningen (CAD)
 • Stelt (productie)gegevens samen
 • Calculeert voor en na
 • Koopt materiaal in
 • Bereidt de productie en/of plaatsing voor
 • Stuurt CNC-gestuurde machines aan

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.