Initiator

 
BK-0067-2

Globaal

Titel

Initiator

Deze benaming wijkt af van de gebruikte benamingen in de Competentfiche G120401 (Begeleider sportactiviteiten (m/v)).

Naar de benaming ‘Initiator’ wordt in volgende decreten en uitvoeringsbesluiten verwezen:
• Decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (Art. 14. § 1. 3°; Art. 29. § 1. 2°; Art. 61.)
o Algemeen uitvoeringsbesluit inzake erkenning en subsidiëring (Art. 14. 1°; Art. 17. § 1. en § 2.; Art. 21. § 1. 1° en 3°; Art. 29. § 4. en 5.)
o Uitvoeringsbesluit subsidiëring facultatieve opdracht jeugdsport
o Uitvoeringsbesluit subsidiëring facultatieve opdracht sportkampen (Art. 5. 6°, a) 1)
o Uitvoeringsbesluit subsidiëring facultatieve opdracht prioriteitenbeleid (Art. 1. 8°)
o Uitvoeringsbesluit subsidiëring facultatieve opdracht topsport (Art. 8.; Art. 10. 3° b)
• Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen–beleid
o Uitvoeringsbesluit inzake algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie (Art. 47. § 1. 1° en 4°; Art. 47. § 2)
o Uitvoeringbesluit inzake bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie (Art. 5. § 3. 1° a); Art. 5. § 3. 2° a); Art. 15.)
• Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
o Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van lokaal sportbeleid

Definitie

Staat in voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 2, 2013

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team
  • Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op recreatief en regionaal niveau
  • Begeleidt sporters tot op recreatief en regionaal niveau op het vlak van fitheid en gezondheid
  • Geeft informatie over de praktische organisatie van een sportsessie
  • Introduceert sporters in een sportorganisatie
  • Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters
  • Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, assistenten, bestuur)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 2:
  Volgt het sportproject tot op recreatief en regionaal niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor
  • Zoekt verbeterpunten
  • Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures
  • Volgt sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties op (technisch, tactisch, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 3:
  Bepaalt het beginniveau van de sporter en bepaalt de sportieve doelstellingen
  • Organiseert een gesprek
  • Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
  • Identificeert incentives en obstakels om te sporten
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 4:
  Werkt het sportproject tot op recreatief en regionaal niveau uit volgens de visie van de organisatie
  • Neemt deel aan het werkoverleg
  • Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, enz.)
  • Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 5:
  Stemt de sessie af op het recreatief en regionaal niveau van de doelgroep en maakt het materiaal of de uitrusting klaar
  • Gebruikt een lessenplan, eindtermen, kennisbronnen, enz.
  • Maakt zelfstandig een trainingsvoorbereiding op voor sporters tot op recreatief en regionaal niveau, met technische en tactische aspecten op basis van leerdoelen
  • Houdt rekening met diversiteit, verwachtingen, beleving, enz. van de sporters
  • Bouwt oefeningen geleidelijk op
  • Stemt het materiaal af op het niveau van de sporter(s)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 6:
  Stelt oefeningen aan de sporters voor en staat ze technisch en tactisch bij tot op recreatief en regionaal niveau
  • Past taalgebruik en sportniveau aan de sporter(s) aan
  • Formuleert concrete leerdoelen en bespreekt die met de sporter(s)
  • Legt de regels van een sporttak uit
  • Leert de basistechnieken van een sporttak aan
  • Kan technische en tactische handelingen aanleren tot op het recreatief en regionaal niveau
  • Demonstreert en leert basistechnieken, houdingen en motorische gedragingen aan
  • Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
  • Heeft aandacht voor blessurepreventie (belasting-belastbaarheid)
  • Verbetert fouten in de basistechniek
  • Geeft extra instructies indien nodig
  • Vraagt om feedback over de oefeningen
  • Volgt de sportieve evoluties op
  • Stelt de training bij op basis van de noden en vorderingen
  • Verdeelt de aandacht over de verschillende sporters
  • Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
  • Controleert het naleven van de veiligheidsregels en aanwijzingen
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 7:
  Kijkt sportmateriaal en -uitrusting na
  • Ziet er op toe dat sporters het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
  • Adviseert bij de aanschaf van materiaal
  • Kijkt sportmateriaal na en kan het onderhouden
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 8:
  Begeleidt en coacht sporters of teams tijdens een competitie tot op recreatief en regionaal niveau en bepaalt persoonlijke of collectieve verbeteringen
  • Maakt een basisanalyse van de wedstrijd
  • Stelt een tactiek, wedstrijdplan en/of teamopstelling op
  • Lijst op wat en wie mee moet naar een wedstrijd
  • Handelt wedstrijdformaliteiten en andere administratie af
  • Informeert de sporter(s)
  • Heeft aandacht voor en stimuleert het groepsgevoel
  • Heeft aandacht voor zowel het lichamelijke als het mentale welzijn
  • Motiveert de topsporters, moedigt ze aan en biedt hen structuur
  • Spreekt sporters aan op hun sportgedrag
  • Grijpt in wanneer de veiligheid van de sporters in het gedrang komt
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 9:
  Denkt communicatieacties uit over de activiteiten voor een sporter of een team tot op recreatief en regionaal niveau
  • Gebruikt moderne media om te communiceren met alle betrokken actoren
  • Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
  • Past taalgebruik en boodschap aan de sporter(s)
 • met inbegrip van kennis:
 • Competentie 10:
  Scout individuele sporters en/of teams tot op recreatief en regionaal niveau in functie van niveaubepaling
  • Beoordeelt prestaties, motivatie en aanleg van sporters
  • Beoordeelt of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport
  • Overlegt met en/of rapporteert aan de betrokkenen (trainer, ouders, sporter, enz.)
 • met inbegrip van kennis:

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van communicatietechnieken en -vaardigheden en omgang met diverse doelgroepen
 • Basiskennis van de sociale vaardigheden
 • Basiskennis van (fouten)analyse door directe observatie van sporters
 • Basiskennis van technische en tactische aspecten
 • Basiskennis van EHBO en het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid
 • Basiskennis van materiaal
 • Basiskennis van het opmaken van een basisprofiel van de sporter
 • Basiskennis van ontwikkelingslijnen en gerelateerde oefenstof
 • Basiskennis van gedragsverandering
 • Basiskennis van opvoedkunde
 • Kennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van een gezonde sportbeoefening
 • Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
 • Kennis van didactiek en methodiek
 • Kennis van ethisch verantwoord sporten
 • Kennis van de sporttechnische visie van de sportfederatie
 • Kennis van korte termijndoelstellingen (reeks trainingen) voor de individuele sporter en het team
 • Kennis van wedstrijdkalenders, -reglementen en -procedures
 • Kennis van informatiekanalen

Cognitieve vaardigheden

 • Het kunnen opvolgen en toepassen van nieuwe trends, concepten en procedures
 • Het kunnen opstellen van een trainingsvoorbereiding op technisch en tactisch vlak, in functie van een ontwikkelingslijn
 • Het kunnen formuleren van concrete leerdoelen (technisch en tactisch)
 • Het kunnen bevorderen en bewaken van het groepsgevoel van sporters
 • Het kunnen presenteren van informatie op een manier die belangstelling wekt
 • Het kunnen beoordelen van het leerresultaat, de motivatie en de aanleg van sporter(s)
 • Het kunnen overleggen met en/of rapporteren aan de betrokkenen (trainer, ouders, …)
 • Het kunnen verbaal en non-verbaal communiceren, zowel met de individuele sporter, het team als de overige betrokken actoren (trainers, bestuur, ouders, …)
 • Het kunnen opvolgen van sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties (technisch, tactisch, ontwikkelingslijnen, materiaal, …)
 • Het kunnen individuele en collectieve feedback geven en vragen
 • Het kunnen motiveren, aanmoedigen en structuur bieden aan een sporter
 • Het kunnen observeren, analyseren, detecteren, evalueren en remediëren
 • Het kunnen gepast pedagogisch en ethisch verantwoord omgaan met sporters
 • Het kunnen aanleren van technische en tactische handelingen tot op het recreatieve en regionale niveau
 • Het kunnen opstellen en evalueren op korte termijn van leer- en trainingsdoelen (technisch en tactisch)
 • Het kunnen les of training geven, begeleiden en coachen conform de visie van de sportfederatie

Probleemoplossende vaardigheden

 • Het kunnen identificeren van obstakels om te sporten (o.a. demotivatie)
 • Het kunnen aanzetten tot sporten
 • Het kunnen aanpassen van het aanbod, rekening houdend met randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met handicap, …) en het kunnen rekening houden met heterogeniteit, diversiteit, verwachtingen, beleving , … van de sporter(s)
 • Het geleidelijk kunnen opbouwen van oefeningen en het kunnen bijstellen van de oefenstof op basis van noden en vorderingen
 • Het kunnen afstemmen van het materiaal op het niveau van de sporter(s)
 • Het kunnen aanpassen van oefenstof met betrekking tot technische en tactische aspecten en de verbetering hiervan
 • Het kunnen inschatten, herkennen en desgevallend vermijden van gevaarlijke situaties, risico’s en oefeningen
 • Het kunnen opstellen van een tactiek, wedstrijdplan en/of teamopstelling in functie van de kwaliteiten van de eigen sporter(s)
 • Het kunnen bijstellen van een training, op maat van de sporter(s) en/of het team in functie van gewijzigde omstandigheden
 • Het kunnen aanpassen van het taalgebruik in functie van de boodschap én de doelgroep
 • Het kunnen inschatten, herkennen en desgevallend vermijden van verkeerd gedrag van sporters

Motorische vaardigheden

 • Het kunnen nakijken en onderhouden van specifiek technisch sportmateriaal
 • Het kunnen demonstreren en aanleren van technieken, houdingen en motorische gedragingen aan gedifferentieerde groepen sporters
 • Het kunnen assisteren bij het uitvoeren van bewegingen en verbeteren van fouten al doende
 • Het kunnen toepassen van EHBO-technieken: wondverzorging, transporttechnieken, reanimatie en mond- op mondbeademing
 • Het kunnen onder controle houden van lichaamstaal

Omgevingscontext

 • Werkt met verschillende individuele en/of groepen sporters, die sport beoefenen op recreatief en regionaal niveau en met andere trainers, bestuursleden, juryleden, tegenstanders, ouders en familieleden
 • De Initiator moet zich regelmatig aanpassen aan wisselende omgevings- en persoonsgebonden factoren tijdens het training geven en het coachen (weer, accommodatie, gemoedstoestand sporter, …) voor het bereiken van zijn doelstellingen
 • De Initiator voert deze taken doorgaans uit naast dagdagelijkse professionele activiteiten, d.w.z. tijdens de avonden in de week, de woensdagnamiddagen en de weekends en/of vakantie- en feestdagen
 • Werkt meestal in een drukke omgeving
 • Het houdt verplaatsingen in (voornamelijk voor de regionale wedstrijdmomenten)
 • De Initiator dient rekening te houden met een complex geheel van verschillende en variërende parameters (technische en tactische eigenschappen/kwaliteiten van eigen sporter(s)) tijdens zowel training geven als coachen
 • Doorgaans geeft de vastliggende wedstrijdkalender een bepaalde structuur en stabiliteit aan het sportseizoen. Deze kan echter doorbroken worden onder invloed van onvoorziene omstandigheden (weersomstandigheden, blessures, andere prioriteiten, …)
 • Doorgaans worden sportseizoenen onderbroken door een (relatieve) rustperiode waarin sterk afgebouwde tot geen activiteiten voorkomen

Handelingscontext

 • Het kunnen aan boord leggen van verhoogde concentratie tijdens wedstrijdsituaties (focus behouden op de leerdoelen en de evaluatie ervan)
 • Het aan boord leggen van een goede concentratie tijdens de trainingssessies (actief zoeken naar verbeterpunten, …)
 • Het vermijden van gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen en controle houden op naleven van veiligheidsmaatregelen
 • Het ingrijpen wanneer de veiligheid van sporters in het gedrang komt
 • Het omgaan met sporters in een één op veel relatie: de volledige groep stimuleren en ondertussen elk individu uit de groep afzonderlijk opvolgen
 • Het zelf opnemen van een voorbeeldrol (o.a. handelen op een ethisch verantwoorde manier)
 • Het vertrouwelijk omgaan en rekening houden met de medische en privégegevens van de sporter
 • Het snel inspelen op wisselende omgevings- en persoonskenmerken
 • De visie van de sportclub of sportfederatie, de training en de mogelijkheden van de sporter(s) bepalen het handelingskader

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van onderstaande taken binnen het hem/haar aangereikte werkkader waarin zowel technische als tactische aspecten worden geïntegreerd voor beginnende en recreatieve sporters tot op recreatief en regionaal niveau. De taken van de Initiator zijn o.a. het communiceren, opvolgen van evoluties, geven van feedback, individualiseren, pedagogisch en didactisch handelen, plannen, samenwerken in team en tactisch en strategisch handelen, tijdens het les of training geven, het begeleiden en het coachen en het verzamelen van informatie.
Is gebonden aan
 • het werkkader met technische en tactische aspecten, geschapen door een hoger gekwalificeerde trainer en/of de Jeugdsportcoördinator, de accommodatie, de mogelijkheden van de sporter(s), de wedstrijdkalender, het wedstrijdreglement, de sporttakspecifieke regels en gebruiken, de visie van de sportclub en de erkende Vlaamse sportfederatie, de goedkeuring van de ouders voor minderjarige sporters, de vooropgestelde doelen,…
Doet beroep op
 • en wordt aangestuurd door de Instructeur B, Trainer B, Trainer A en/of de Jeugdsportcoördinator enerzijds voor inhoudelijke aspecten en beslissingen binnen het geschetste werkkader en anderzijds in functie van organisatorische afspraken binnen de eigen organisatie.

Verantwoordelijkheid

 • Een optimaal leerklimaat: veiligheid, geven van feedback, individualiseren, hoge actieve leertijd, maken van de juiste keuzes, gebruiken van de adequate sportmaterialen, succesbeleving, uitdaging, enz.
 • Een klimaat waarin de sporter gemotiveerd wordt en gemotiveerd blijft om aan sport te doen
 • Een weloverwogen en gecontroleerd veiligheidsbeleid
 • Een open communicatie met alle betrokken actoren
 • Het permanent bijscholen van zichzelf
 • Realistische en uitdagende leerdoelen voor de sporter(s)
 • Behaalde vooropgestelde individuele en collectieve leerdoelen
 • Verantwoorde didactische en pedagogische handelingen
 • De fysieke en psychische integriteit van de sporter
 • Het groeiproces van de sporter(s), met bijzondere aandacht voor minderjarigen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.