Productieoperator textielproductielijn

 
BK-0017-3

Globaal

Titel

Productieoperator textielproductielijn

Deze benaming komt niet voor in de verschillende Competent-fiches die verwijzen naar de beroepen die een textielproductielijn omvat. De terminologie dekt echter meerdere beroepen met gemeenschappelijke competenties die voorkomen in de verschillende textielproductielijnen.

Definitie

Het opvolgen en analyseren van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de productie aan de machine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne , milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn,…) teneinde grondstoffen aan de machine-(straat), -lijn te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Neemt de planning door
  • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het textielproductieproces
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedures
 • Competentie 2:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen,…)
  • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van voorraadbeheer
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van procedures voor productcontrole
 • Competentie 3:
  Stelt de machine-(straat), -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine-(straat), -lijn
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 4:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine-(straat), -lijn
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Doet veiligheidscontroles/controlerondes
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn op
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen
 • Competentie 5:
  Start, bedient en stopt de machine- (straat), -lijn
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
  • Start de machine-(straat), -lijn op
  • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
  • Draait proef
  • Bedient de machine-(straat), -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
  • Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
  • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine-(straat), -lijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen
 • Competentie 6:
  Bewaakt het (geautomatiseerde) productieproces en stuurt bij indien nodig
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
  • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
  • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
  • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis chemie
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van storingsanalyse
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van opstartprocedures
  • Kennis van stopprocedures
  • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen
 • Competentie 7:
  Voert preventief of correctief basisonderhoud uit aan de machine-(straat), -lijn
  • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Plaatst de machine-(straat), -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
  • Registreert basisonderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van (elektro)mechanica
  • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van de technieken van het reinigen van de machine
  • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Competentie 8:
  Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het textielproductieproces
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Competentie 9:
  Voert kwaliteitscontroles uit
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit op basis van de voorschriften
  • Vergelijkt resultaten van controles met richtwaarden
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Interpreteert controlegegevens
  • Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil indien nodig
  • Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis chemie
  • Basiskennis van het textielproductieproces
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van storingsanalyse
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
  • Kennis van de grondstoffen
 • Competentie 10:
  Stelt de machine-(straat), -lijn om
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
  • Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
  • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
  • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
  • Volgt informatie op beeldschermen op
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van statistiek
  • Basiskennis van storingsanalyse
  • Basiskennis PLC (programmable logic controller - programmeerbare logische eenheid)
  • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
  • Kennis van de grondstoffen
  • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
  • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen
 • Competentie 11:
  Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
  • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
  • Kennis van milieuvoorschriften
 • Competentie 12:
  Werk in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van het textielproductieproces
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van productieplanning
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Competentie 13:
  Pakt afgewerkte producten in
  • Controleert de verpakking van de afgewerkte producten
  • Controleert de identificatie van de producten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van verpakkingsmateriaal
  • Kennis van etikettering en productidentificatie

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

Generiek
 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van meet- en regeltechnieken
 • Basiskennis van statistiek
 • Basiskennis van storingsanalyse
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis PLC (programmable logic controller - programmeerbare logische eenheid)
 • Basiskennis van voorraadbeheer
 • Basiskennis van productieplanning
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van interne productieprocedures
 • Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
 • Kennis van procedures voor het afstellen van de machine-(straat), -lijn
 • Kennis van de grondstoffen
 • Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief basisonderhoud
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van procedures voor productcontrole
 • Kennis van regels voor conversie van meeteenheden
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van opstartprocedures
 • Kennis van stopprocedures
 • Kennis van procedures om machine-(straat), -lijn te bedienen
Specifiek
 • Basiskennis chemie
 • Basiskennis van het textielproductieproces
 • Basiskennis van (elektro)mechanica
 • Kennis van de technieken van het reinigen van de machine
 • Kennis van verpakkingsmateriaal

Cognitieve vaardigheden

 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Neemt de planning door
 • Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Doet veiligheidscontroles/controlerondes
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Start de machine-(straat), -lijn op
 • Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
 • Draait proef
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd af
 • Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
 • Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
 • Doet controles/controlerondes
 • Stopt de machine-(straat), -lijn
 • Doet controles/controlerondes
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Verzamelt, controleert en analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
 • Plaatst de machine-(straat), -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
 • Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Registreert basisonderhoud
 • Houdt gegevens bij over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende
 • Volgt informatie van beeldschermen op
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
 • Voert productcontroles uit op basis van de voorschriften
 • Vergelijkt resultaten van controles met richtwaarden
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Interpreteert controlegegevens
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
 • Stelt parameters manueel of computergestuurd in
 • Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
 • Volgt informatie op beeldschermen op
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Controleert de verpakking van de afgewerkte producten
 • Controleert de identificatie van de producten

Probleemoplossende vaardigheden

 • Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
 • Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
 • Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
 • Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
 • Legt de productie stil indien nodig
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn op
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
 • Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
 • Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Bedient de machine-(straat), -lijn

Omgevingscontext

Generiek
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend
Specifiek
 • Het werk wordt rechtstaand uitgevoerd
 • Op bepaalde plaatsen aan de productielijn heerst een hoge omgevingstemperatuur
 • Op sommige plaatsen aan de productielijn wordt in de nabijheid van snel draaiende machineonderdelen gewerkt.

Handelingscontext

Generiek
 • Communiceert efficiënt met het team voor de overdracht naar de volgende shift
 • Houdt rekening met veiligheids- en milieuvoorschriften bij omgang met grondstoffen en producten
 • Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures
 • Houdt rekening met de veiligheidssignalisatie op de werkplek
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product
 • Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces
 • Voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen
 • Is zich constant bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

Autonomie

Generiek
Is zelfstandig in
 • het zorgen voor de toevoer van de grondstoffen; het opstarten, instellen, proefdraaien, bedienen, bijstellen, omstellen en stilleggen van de machine(straat), -lijn; de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle en basisonderhoud
Is gebonden aan
 • tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures; productieorder/technische fiche; hygiënische voorschriften; kenmerken van de grondstoffen; richtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de planning; productieorder; meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud, productieoptimalisatie en bijkomende instructies
 • de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

Verantwoordelijkheid

 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen,…)
 • Stelt de machine-(straat), -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine-(straat), -lijn
 • Start, bedient en stopt de machine- (straat), -lijn
 • Bewaakt het (geautomatiseerde) productieproces en stuurt bij indien nodig
 • Voert preventief of correctief basisonderhoud uit aan de machine-(straat), -lijn
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces
 • Voert kwaliteitscontroles uit
 • Stelt de machine-(straat), -lijn om
 • Werk in teamverband
 • Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
 • Pakt afgewerkte producten in

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.