Productiemedewerker hout

 
BK-0007-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Productiemedewerker hout

In de Competent-fiche H220201 wordt de terminologie “operator houtbewerking” gebruikt. De sector zelf verkiest de benaming “productiemedewerker hout” gezien dit nauwer aansluit bij de activiteiten van de beroepsbeoefenaar.

Definitie

Het uitvoeren van routinematige (productie)handelingen, opvolgen van de productie en bedienen van de machine, het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitscontroles, steeds onder leiding van een verantwoordelijke en aan de hand van instructies teneinde de continuïteit van de productie van (half)afgewerkte producten uit hout of afgeleide producten van hout te ondersteunen.

Niveau (VKS en EQF)

2

Jaar van erkenning

versie 2, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
  • Werkt efficiënt samen met collega’s
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Competentie 2:
  Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van milieuvoorschriften
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Competentie 3:
  Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
  • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
  • Raadpleegt de productieplanning
  • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
 • Competentie 4:
  Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen, …)
  • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
  • Gebruikt toestellen voor goederentransport
  • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Past hef- en tiltechnieken toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van materialen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van toestellen voor goederentransport
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 5:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
  • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
  • Legt de productie stil in noodgevallen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedure)
 • Competentie 6:
  Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Merkt afwijkingen, storingen op
  • Start de machine(straat), -lijn op
  • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
  • Bedient de machine(straat), -lijn
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Interpreteert gegevens en reageert passend
  • Voert de geproduceerde goederen af
  • Doet controles/controlerondes
  • Stopt de machine(straat), -lijn
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedures)
  • Kennis van het productieproces
 • Competentie 7:
  Voert productie- en repetitieve verwerkingshandelingen aan de machine(straat), -lijn uit op hout en houtderivaten volgens instructie
  • Voert verspanende bewerkingen uit in hout en houtderivaten
  • Brengt merktekens aan op de werkstukken
  • Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan
  • Monteert houten elementen tot (half) afgewerkt product
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
  • Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
  • Pakt producten in
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van sectorspecifieke mechanische fysische bewerkingen tijdens een productieproces
  • Kennis van hout en houtderivaten
  • Kennis van verspaningstechnieken en -gereedschappen
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van afwerkingsproducten en afwerkingstechnieken
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van verpakkingstechnieken
 • Competentie 8:
  Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
  • Doet controles/controlerondes
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
  • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
  • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
  • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedure)
 • Competentie 9:
  Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
  • Houdt gegevens bij over het productieverloop
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
  • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ICT
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Competentie 10:
  Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies
  • Volgt informatie van beeldschermen op
  • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
  • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
  • Merkt afwijkingen aan producten op
  • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
  • Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
  • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
  • Stopt de productie indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
  • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
  • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
  • Kennis van het productieproces
  • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
  • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van ICT
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
 • Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen
 • Basiskennis van materialen
 • Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
 • Basiskennis van toestellen voor goederentransport
 • Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
 • Kennis van het productieproces
 • Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
 • Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
 • Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
 • Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
 • Kennis van milieuvoorschriften
 • Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
 • Kennis van nood- en evacuatieprocedures
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen (incl. opstart- en stopprocedure)
 • Kennis van sectorspecifieke mechanische fysische bewerkingen tijdens een productieproces
 • Kennis van hout en houtderivaten
 • Kennis van verspaningstechnieken en -gereedschappen
 • Kennis van bewerkingsmethodes
 • Kennis van afwerkingsproducten en afwerkingstechnieken
 • Kennis van montagetechnieken
 • Kennis van verpakkingstechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
 • Werkt efficiënt samen met collega’s
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
 • Raadpleegt de productieplanning
 • Houdt zich aan productieorder en technische fiche
 • Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Legt de productie stil in noodgevallen
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
 • Doet controles/controlerondes
 • Houdt gegevens bij over het productieverloop
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
 • Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden
 • Merkt afwijkingen aan producten op
 • Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
 • Stopt de productie indien nodig
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Start de machine(straat), -lijn op
 • Bedient de machine(straat), -lijn
 • Interpreteert gegevens en reageert passend
 • Gebruikt instrumenten voor de productcontrole

Probleemoplossende vaardigheden

 • Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
 • Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
 • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
 • Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt toestellen voor goederentransport
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
 • Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
 • Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
 • Voert de geproduceerde goederen af
 • Stopt de machine(straat), -lijn
 • Voert verspanende bewerkingen uit in hout en houtderivaten
 • Brengt merktekens aan op de werkstukken
 • Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan
 • Monteert houten elementen tot (half) afgewerkt product
 • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
 • Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
 • Pakt producten in

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven.
 • Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts.
 • De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming.
 • Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte.
 • Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen. Er kan lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
 • In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften.
 • Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend onder leiding van een verantwoordelijke.

Handelingscontext

 • Werkt steeds onder toezicht/leiding van een verantwoordelijke.
 • Werkt aan de hand van instructies.
 • Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe.
 • Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften in omgang met grondstoffen en producten.
 • Gaat economische en ecologische om met grondstoffen en producten.
 • Houdt zich aan voorschriften en procedures.
 • Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek.
 • Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product.
 • Verzorgt het intern transport van producten.
 • Houdt zich aan tijdsschema’s voor de realisatie van het productieproces.
 • Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen.
 • Dit beroep vraagt de flexibiliteit om zich aan te passen aan de wijzigingen van grondstoffen en series aan de machine(straat), -lijn en het openstaan voor nieuwe technieken en werkmethodes.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het zorgen voor toevoer van de grondstoffen, het opstarten en bedienen van de machine(straat), -lijn, het stoppen van de productie, het opvolgen van de eigen productie, de kwaliteitsopvolging en -controle
Is gebonden aan
 • instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/ procedures, productieorder/technische fiche, hygiëne regelgeving, eigenschappen van grondstoffen, richtwaarden en toleranties, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust
 • Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen, …)
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn
 • Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies
 • Voert productie- en repetitieve verwerkingshandelingen aan de machine(straat), -lijn uit op hout en houtderivaten volgens instructie
 • Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie
 • Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie
 • Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.