Aspirant-motorist 750kW/onbeperkt

 
BK-0579-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Aspirant-motorist 750kW/onbeperkt

Definitie

De aspirant motorist 750 kW/onbeperkt voert taken uit voor het onderhoud en herstel van alle hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties onder de supervisie van de motorist 750kw/onbeperkt/schipper teneinde het vissersvaartuig operationeel te houden conform de bedrijfsprocedures, veiligheidsvoorschriften overeenkomstig de (inter)nationale regelgeving

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2022

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, personen aan de wal, bemanningsleden, …)
  • Wisselt informatie uit met collega’s en andere actoren
  • Rapporteert aan en overlegt met de leidinggevende voor de technische installatie
  • Werkt efficiënt samen
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
  • Past zich flexibel aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Basiskennis Engels in functie van de technische installaties
  • Kennis van teamwork
 • Competentie 2:
  Handelt volgens de professionele gedragscode
  • Respecteert de omgangsvormen
  • Handelt volgens de professionele, reglementaire(gedrags)code
  • Past kledij aan conform de taakuitvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van de afspraken aan boord
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor kwaliteit, veiligheid en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch
  • Past de (inter)nationale wetgevingen toe
  • Past de bedrijfseigen( veiligheids)voorschriften toe
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat de bemanningsleden de collectieve en de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
  • Volgt ( verplichte ) opleidingen
  • Meldt problemen aan de leidinggevende
  • Houdt het schip en de uitrusting hygiënisch
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van preventiemaatregelen en arbeidsveiligheid op zee
  • Basiskennis van ergonomie in de scheepvaart
  • Basiskennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
  • Basiskennis van planning en organisatie van de werkzaamheden
  • Basiskennis van kostenbewust omgaan met materialen en infrastructuur
  • Kennis van de afspraken aan boord
  • Kennis van de reglementering van de organisatie
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van gebruik van standaard (werk)procedures
  • Kennis van de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 4:
  Neemt onder supervisie maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen
  • Past de internationale, nationale en bedrijfseigen milieuvoorschriften toe (MARPOL, …)
  • Sorteert afval en voert het af volgens de procedures
  • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de procedures
  • Recupereert materialen conform de opdracht
  • Neemt onder supervisie maatregelen om het maritiem leefmilieu te beschermen
  • Assisteert bij de behandeling van de afvalstoffen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gebruik van standaard (werk)procedures
  • Kennis van voorkoming van milieuverontreiniging op zee
 • Competentie 5:
  Handhaaft onder supervisie een veilige machinekamerwacht op een vissersvaartuig
  • Voert routinecontroles uit
  • Registreert onder supervisie technische gegevens voor het onderhoudsprogramma en het machinekamerlogboek
  • Houdt onder supervisie de gegevens bij over storingen aan de machines of installaties
  • Test onder supervisie alarm- en veiligheidssystemen
  • Controleert onder supervisie of de installaties volgens de veiligheidsprocedures werken
  • Neemt voorzorgsmaatregelen of grijpt in bij brand of een accident
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Kennis van principes voor het houden van een veilige wacht
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
  • Kennis van de werking van pompsystemen
 • Competentie 6:
  Assisteert bij het behoud van de zeewaardigheid van het vissersvaartuig
  • Assisteert bij de actie om de stabiliteit van het vissersvaartuig te bewaren in overleg met de bemanning/schipper
  • Hanteert de scheepsuitrusting conform de voorschriften
  • Assisteert bij het uitvoeren van noodherstellingen uit bij verlies van waterdichtheid of drijfvermogen van het vissersvaartuig ( lekkage )
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de algemene principes bij partieel verlies van drijfvermogen
  • Kennis van de hoofdzaken aangaande waterdichtheid van het vaartuig
  • Kennis van de verschillende types van vissersvaartuigen en hun constructie
  • Kennis van scheepstabiliteit
 • Competentie 7:
  Bedient en handhaaft onder supervisie de werking en de veiligheid van de hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Voert onder supervisie de procedures uit voor de opstart en de werking van de motor, turbines, … (oliepeilen controleren, de motor doorblazen en voorsmeren, de brandstoftoevoer openen, …)
  • Start onder supervisie de scheepsmotor(en) en laat ze warmdraaien
  • Geeft de bediening van de motor(en) na controle door aan de brug
  • Start onder supervisie de pompen (lenspompen, brandstofpompen, ballastpomp,…) en bedient ze met behulp van pompventielen
  • Start onder supervisie compressoren, generators, ventilatiesystemen, …
  • Merkt storingen, defecten en de nood aan onderhoud op aan de hand van waarnemingen en meetresultaten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
  • Kennis van gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • Competentie 8:
  Organiseert, plant en bereidt onder supervisie het onderhoud en de werkzaamheden in de machinekamer voor
  • Controleert onder supervisie de gegevens in het onderhoudsprogramma
  • Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieboeken, foutmeldingen, …) om de werkzaamheden voor te bereiden
  • Overlegt mee met de leidinggevende bij averijen
  • Houdt zich aan het onderhoudsprogramma en –richtlijnen
  • Bepaalt onder supervisie mee de werkmethode
  • Legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
  • Kennis van gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • Competentie 9:
  Onderhoudt onder supervisie de voortstuwings- en hulpinstallaties en hun controlesystemen
  • Voert onder supervisie onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, filters en oliebaden vervangen, onderhoudschemicaliën toevoegen, ontluchten, …)
  • Voert onder supervisie metingen uit en controleert werkingsparameters (peil, druk, temperatuur, …)
  • Houdt onder supervisie het overzicht op de werking van de machinekamer
  • Herstelt onmiddellijk defecten onder supervisie
  • Monteert en demonteert onder supervisie installaties en vervangt defecte of beschadigde onderdelen
  • Regelt onderdelen en stelt de parameters van de machine, installatie of uitrusting onder supervisie
  • Stelt onder supervisie de installaties opnieuw in werking na herstelling
  • Maakt de machinekamer en aanverwante ruimtes schoon
  • Voert oppervlaktebehandelingen uit in de machinekamer en aan de installaties (schuren, ontroesten, schilderen, lakken, …)
  • Gebruikt onderhoudsproducten (oliën, chemicaliën, reinigingsproducten, lakken, verven, …)
  • Gebruikt alle soorten gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van hydraulica
  • Basiskennis van pneumatica
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
 • Competentie 10:
  Sluit onder supervisie elektrische- en elektronische apparatuur en installaties en hun controlesysteem aan en onderhoudt deze
  • Plaatst indien nodig de machine of installatie in veiligheid en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
  • Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
  • Sluit onder supervisie elektrische componenten aan
  • Houdt onder supervisie toezicht op de werking van de aangesloten installaties
  • Verzorgt onder supervisie de elektriciteitsproductie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
  • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
  • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van meet- en regeltechniek
  • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
  • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
  • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
  • Kennis van gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures voor elektrische uitrusting
 • Competentie 11:
  Assisteert bij de bediening van brandstof, smering, ballast en andere pompsystemen en bijbehorende regelsystemen
  • Voert onder begeleiding peilingen uit in brandstoftanks met behulp van peilschalen
  • monitort onder supervisie het brandstofverbruik en de brandstofreserve
  • Opent en sluit de brandstoftanks met behulp van afsluitkleppen
  • Helpt bij de leveringsactiviteiten
  • Trimt de brandstof onder supervisie
  • Controleert de werking van pompen en bijhorende regelsystemen onder supervisie
  • Houdt onder supervisie het oliejournaal bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking van pompsystemen
  • Kennis van procedures voor aan- en afsluiten van brandstof en koppelstukken en slangen
  • Kennis van bunkersystemen
 • Competentie 12:
  Controleert de veiligheidsuitrusting in de machinekamer en oefent de veiligheidsprocedures op het vissersvaartuig
  • Doet controlerondes in de machinekamer
  • Controleert de veiligheidsuitrusting in de machinekamer
  • Meldt afwijkingen van de veiligheidsuitrusting aan de leidinggevende en neemt onder supervisie actie na overleg
  • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
  • Neemt deel aan de reddingsoefeningen (schipbreuk, brand, ongeval, …)
  • Oefent het gebruik van het reddingsmateriaal en brandbestrijdingsmiddelen
  • Oefent EHBO (verzorgen brandwonden, CPR, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van scheepvaartterminologie in Engels
  • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
  • Kennis van professionele communicatietechnieken (rapporteringsystemen, …)
  • kennis van het veiligheidsplan en de veiligheidsuitrusting aan boord
 • Competentie 13:
  Assisteert bij het nemen van gepaste maatregelen bij incidenten en/of accident (storingen, inbreuk, ongeval, ...)
  • Draagt beschermings- en reddingsmaterieel (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, …)
  • Sluit in geval van brand onder supervisie de stroomtoevoer, brandstoftoevoer en ventilatie af en bestrijdt de brand indien mogelijk
  • Bedient in noodgevallen onder supervisie de motor en het roer vanuit de machinekamer op commando van de schipper
  • Verlaat het vissersvaartuig indien nodig op een veilige manier volgens het evacuatieplan
  • Rapporteert een incident en/of een accident aan de leidinggevende
  • Hanteert de collectieve beschermingsmiddelen
  • Verwittigt in geval van nood de andere opvarenden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van scheepvaartterminologie in Engels
  • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
  • Kennis van professionele communicatietechnieken (rapporteringsystemen, …)
 • Competentie 14:
  Assisteert bij het beheer van de voorraad voor de lange zeereis
  • Houdt gegevens bij over het verbruik van producten, wisselstukken en materieel
  • Inventariseert de voorraden aan boord
  • Meldt de tekorten aan de leidinggevende
  • Geeft tijdig bestellingen door aan de leidinggevende
  • Ontvangt bestellingen en controleert deze onder supervisie
  • Past de richtlijnen voor opslag op een bewegend vissersvaartuig toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van voorraadbeheer
 • Competentie 15:
  Assisteert bij het opleiden van de bemanning
  • Assisteert bij de begeleiding en kennisoverdracht aan de bemanning …
  • Geeft feedback en stuurt bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Basiskennis van opleidingstechnieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van sociale vaardigheden
 • Basiskennis Engels in functie van de technische installaties
 • Basiskennis van preventiemaatregelen en arbeidsveiligheid op zee
 • Basiskennis van ergonomie in de scheepvaart
 • Basiskennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
 • Basiskennis van planning en organisatie van de werkzaamheden
 • Basiskennis van kostenbewust omgaan met materialen en infrastructuur
 • Basiskennis van hydraulica
 • Basiskennis van pneumatica
 • Basiskennis van opleidingstechnieken
 • Kennis van principes voor het houden van een veilige wacht
 • Kennis van de kenmerken, constructie, werking van scheepsinstallaties (dieselmotoren, aslijn van de schroef, pompen, compressoren, generatoren, warmtewisselaars (HVAC), ventilatiesystemen, stuurinstallatie, automatische controlesystemen, …)
 • Kennis van de kenmerken van smeeroliën, brandstof, koelingsvloeistoffen, …)
 • Kennis van de kenmerken, constructie en werking van (dek)installaties
 • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
 • Kennis van meet- en regeltechniek
 • Kennis van veiligheidsregels van hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
 • Kennis van de kenmerken en werking van elektrische apparatuur (circuits, wisselstroomgenerator, ...)
 • Kennis van de kenmerken en werking van elektronische apparatuur (generatoren, motoren, …)
 • Kennis van de kenmerken en werking van controlesystemen
 • Kennis van de werking van pompsystemen
 • Kennis van gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • Kennis van de algemene principes bij partieel verlies van drijfvermogen
 • Kennis van de hoofdzaken aangaande waterdichtheid van het vaartuig
 • Kennis van de verschillende types van vissersvaartuigen en hun constructie
 • Kennis van scheepstabiliteit
 • Kennis van teamwork
 • Kennis van de afspraken aan boord
 • Kennis van de reglementering van de organisatie
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van gebruik van standaard (werk)procedures
 • Kennis van de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van procedures voor aan- en afsluiten van brandstof en koppelstukken en slangen
 • Kennis van bunkersystemen
 • Kennis van veiligheids- en noodprocedures voor elektrische uitrusting
 • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van voorkoming van milieuverontreiniging op zee
 • Kennis van scheepvaartterminologie in Engels
 • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
 • Kennis van professionele communicatietechnieken (rapporteringsystemen, …)
 • Kennis van voorraadbeheer
 • kennis van het veiligheidsplan en de veiligheidsuitrusting aan boord

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, personen aan de wal, bemanningsleden, …)
 • Wisselt informatie uit met collega’s en andere actoren
 • Rapporteert aan en overlegt met de leidinggevende voor de technische installatie
 • Werkt efficiënt samen
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende op
 • Past zich flexibel aan
 • Respecteert de omgangsvormen
 • Handelt volgens de professionele, reglementaire(gedrags)code
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Werkt ecologisch
 • Past de (inter)nationale wetgevingen toe
 • Past de bedrijfseigen( veiligheids)voorschriften toe
 • Ziet er op toe dat de bemanningsleden de collectieve en de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Volgt ( verplichte ) opleidingen
 • Past de internationale, nationale en bedrijfseigen milieuvoorschriften toe (MARPOL, …)
 • Voert routinecontroles uit
 • Registreert onder supervisie technische gegevens voor het onderhoudsprogramma en het machinekamerlogboek
 • Houdt onder supervisie de gegevens bij over storingen aan de machines of installaties
 • Test onder supervisie alarm- en veiligheidssystemen
 • Controleert onder supervisie of de installaties volgens de veiligheidsprocedures werken
 • Neemt voorzorgsmaatregelen of grijpt in bij brand of een accident
 • Assisteert bij de actie om de stabiliteit van het vissersvaartuig te bewaren in overleg met de bemanning/schipper
 • Hanteert de scheepsuitrusting conform de voorschriften
 • Voert onder supervisie de procedures uit voor de opstart en de werking van de motor, turbines, … (oliepeilen controleren, de motor doorblazen en voorsmeren, de brandstoftoevoer openen, …)
 • Geeft de bediening van de motor(en) na controle door aan de brug
 • Plaatst indien nodig de machine of installatie in veiligheid en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
 • Houdt onder supervisie toezicht op de werking van de aangesloten installaties
 • monitort onder supervisie het brandstofverbruik en de brandstofreserve
 • Houdt onder supervisie het oliejournaal bij
 • Doet controlerondes in de machinekamer
 • Controleert de veiligheidsuitrusting in de machinekamer
 • Meldt afwijkingen van de veiligheidsuitrusting aan de leidinggevende en neemt onder supervisie actie na overleg
 • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
 • Neemt deel aan de reddingsoefeningen (schipbreuk, brand, ongeval, …)
 • Oefent het gebruik van het reddingsmateriaal en brandbestrijdingsmiddelen
 • Oefent EHBO (verzorgen brandwonden, CPR, …)
 • Rapporteert een incident en/of een accident aan de leidinggevende
 • Hanteert de collectieve beschermingsmiddelen
 • Neemt onder supervisie maatregelen om het maritiem leefmilieu te beschermen
 • Assisteert bij de behandeling van de afvalstoffen
 • Merkt storingen, defecten en de nood aan onderhoud op aan de hand van waarnemingen en meetresultaten
 • Controleert onder supervisie de gegevens in het onderhoudsprogramma
 • Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieboeken, foutmeldingen, …) om de werkzaamheden voor te bereiden
 • Overlegt mee met de leidinggevende bij averijen
 • Houdt zich aan het onderhoudsprogramma en –richtlijnen
 • Bepaalt onder supervisie mee de werkmethode
 • Voert onder supervisie metingen uit en controleert werkingsparameters (peil, druk, temperatuur, …)
 • Houdt onder supervisie het overzicht op de werking van de machinekamer
 • Herstelt onmiddellijk defecten onder supervisie
 • Regelt onderdelen en stelt de parameters van de machine, installatie of uitrusting onder supervisie
 • Stelt onder supervisie de installaties opnieuw in werking na herstelling
 • Houdt gegevens bij over het verbruik van producten, wisselstukken en materieel
 • Inventariseert de voorraden aan boord
 • Meldt de tekorten aan de leidinggevende
 • Geeft tijdig bestellingen door aan de leidinggevende
 • Ontvangt bestellingen en controleert deze onder supervisie
 • Past de richtlijnen voor opslag op een bewegend vissersvaartuig toe
 • Assisteert bij de begeleiding en kennisoverdracht aan de bemanning …
 • Geeft feedback en stuurt bij
 • Controleert de werking van pompen en bijhorende regelsystemen onder supervisie

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt problemen aan de leidinggevende
 • Assisteert bij het uitvoeren van noodherstellingen uit bij verlies van waterdichtheid of drijfvermogen van het vissersvaartuig ( lekkage )
 • Sluit in geval van brand onder supervisie de stroomtoevoer, brandstoftoevoer en ventilatie af en bestrijdt de brand indien mogelijk
 • Bedient in noodgevallen onder supervisie de motor en het roer vanuit de machinekamer op commando van de schipper
 • Verlaat het vissersvaartuig indien nodig op een veilige manier volgens het evacuatieplan
 • Verwittigt in geval van nood de andere opvarenden

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Houdt het schip en de uitrusting hygiënisch
 • Sorteert afval en voert het af volgens de procedures
 • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de procedures
 • Recupereert materialen conform de opdracht
 • Start onder supervisie de scheepsmotor(en) en laat ze warmdraaien
 • Start onder supervisie de pompen (lenspompen, brandstofpompen, ballastpomp,…) en bedient ze met behulp van pompventielen
 • Start onder supervisie compressoren, generators, ventilatiesystemen, …
 • Sluit onder supervisie elektrische componenten aan
 • Verzorgt onder supervisie de elektriciteitsproductie
 • Voert onder begeleiding peilingen uit in brandstoftanks met behulp van peilschalen
 • Opent en sluit de brandstoftanks met behulp van afsluitkleppen
 • Trimt de brandstof onder supervisie
 • Draagt beschermings- en reddingsmaterieel (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, …)
 • Past kledij aan conform de taakuitvoering
 • Legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar
 • Voert onder supervisie onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, filters en oliebaden vervangen, onderhoudschemicaliën toevoegen, ontluchten, …)
 • Monteert en demonteert onder supervisie installaties en vervangt defecte of beschadigde onderdelen
 • Maakt de machinekamer en aanverwante ruimtes schoon
 • Voert oppervlaktebehandelingen uit in de machinekamer en aan de installaties (schuren, ontroesten, schilderen, lakken, …)
 • Gebruikt onderhoudsproducten (oliën, chemicaliën, reinigingsproducten, lakken, verven, …)
 • Gebruikt alle soorten gereedschap (handgereedschap, mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gereedschap)
 • Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
 • Helpt bij de leveringsactiviteiten

Omgevingscontext

 • De scheepvaart kent veel nationale en internationale reglementeringen, normen, aanbevelingen waaraan voldaan moet worden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in het maritiem milieu. De activiteiten vinden plaats op het vissersvaartuig of in de directe nabijheid van het vissersvaartuig
 • De tijd aan boord wordt contractueel overeengekomen
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden en soort visvangst
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • De situatie aan boord kan het werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren
 • Dit beroep houdt in dat men zich 24 op 24 u aan boord bevindt waarbij men moet kunnen leven en werken op een beperkte oppervlakte en dit gedurende een langere periode wat invloed heeft op de privacy van alle teamleden (verschillende nationaliteiten, culturen, karakters, …)onontbeerlijk is
 • De motorist 750 kW/onbeperkt werkt in een omgeving waarin uitvoerende taken moeten gecombineerd worden. Hij gaat hierbij zowel routinematige als meer specifieke handelingen uitvoeren. Hij moet bij bepaalde omstandigheden snel, alert en oplossingsgericht te werk gaan
 • Dit beroep wordt uitgeoefend op zee en aan de wal. De activiteiten kunnen aan dek en in een koelzone plaatsvinden.
 • Dit beroep wordt uitgeoefend met aangepaste/veranderende werktijden, in shift (volcontinu, tijdens de nacht, het weekend en tijdens feestdagen).
 • Verlof wordt toegestaan in samenspraak met de rederij, zodat een vissersvaartuig nooit onbemand is of met een tekort aan gekwalificeerd personeel vaart.
 • Het vaartuig vaart maar een beperkte periode ononderbroken.
 • Het respecteren van tijdschema’s is noodzakelijk voor bepaalde opdrachten.
 • De organisatie van de werkzaamheden wordt deels bepaald door vigerende wet- en regelgeving, deels door meer context specifieke elementen zoals infrastructuur, de steeds wisselende praktijksituaties
 • De tijd van huis weg kan in bepaalde omstandigheden oplopen tot ongeveer 1 maand, indien langer dan 1 maand zorgt de reder voor aflossing van het bemanningslid.
 • Het respecteren van deadlines is noodzakelijk voor bepaalde opdrachten
 • Door de snelle technologische evoluties moet de motorist levenslang leren
 • Op een vissersvaartuig geldt een hiërarchische structuur die door alle teamleden gerespecteerd dient te worden

Handelingscontext

 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren en werkzaamheden
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt dient planmatig te denken, prioriteiten te stellen en zijn werkzaamheden te organiseren
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt toont zin voor initiatief binnen bepaalde situaties, problemen, opdrachten,…
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt dient oplossingsgericht te handelen binnen zijn werkzaamheden
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt dient assertief en proactief op te treden
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt moet zorgvuldig gebruik maken van materieel en materiaal
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen en het opzoeken van relevante bronnen
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt moet een veilige wacht kunnen garanderen
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt moet onder supervisie de voortstuwings- en hulpinstallaties kunnen bedienen en in normale werking en noodwerking
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt kan gericht reageren in alle situaties (brand in machinekamer , …)
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt werkt nauw samen met alle bemanningsleden
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt assisteert om de voorraad in de machinekamer op peil te houden
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt moet stressbestendig zijn
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt moet correct en nauwgezet kunnen werken om schade te voorkomen en/of te beperken
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt dient zich bewust te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben die een grote impact kunnen hebben op de medewerkers en/of het vissersvaartuig en omgeving
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt assisteert bij het dagelijks onderhoud van de motor en de hulpwerktuigen aan boord
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt assisteert bij de elektrische stroomvoorziening aan boord
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere bemanningsleden.
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren.
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt respecteert steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt draagt persoonlijke beschermingskledij.
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt loopt wacht
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt houdt samen met de andere bemanningsleden het vissersvaartuig schoon
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt sorteert en bewaart afval volgens de geldende regels.
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt start en legt de motor, pompen af onder supervisie
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt spoort onder supervisie defecten op
 • De aspirant-motorist 750 kW/onbeperkt vult onder supervisie het machinedagboek in

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen conform de wettelijke* bepalingen
 • het organiseren en coördineren van de persoonlijk opgelegde technische taken aan boord van het vissersvaartuig
 • het voorbereiden, uitvoeren en controleren van eigen werkzaamheden
 • het toepassen van het evacuatieplan
 • het lopen van de wacht
 • het rapporteren van problemen aan boord
 • het verlenen van eerste hulp
Is gebonden aan
 • de door de regelgeving beschreven beroeps specifieke competenties
 • de tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • het ontvangen van werkopdracht en tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de bedrijfseigen procedures
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om het controleren van de werking en het onderhoud van de voortstuwings- en hulpinstallaties, hydraulische en elektrische circuits in de machinekamerv onder supervisie uit te voeren
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om van defecte onderdelen te lokaliseren en het vervangen en/of herstellen van de onderdelen van de voortstuwings- en hulpinstallaties in de machinekamer uit te voeren onder supervisie
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om de administratie bij te houden en het up-to-date te houden van documenten
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om herstellingen van het vissersvaartuig uit te voeren om het in bedrijf te houden
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om de machinekamer te onderhouden
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om te assisteren bij het nemen van dagelijkse beslissingen
 • de nationale wetgeving
 • de orde en tuchtregeling van het vaartuig
 • de instructies van de schipper/reder
 • het invullen van het machinekamerlogboek
Doet beroep op
 • de bemanning voor het ondersteunen van de activiteiten indien hij deze niet alleen kan afwerken
 • de leidinggevende voor de bestelling van hulpstukken en het verkrijgen van bijkomende instructies
 • de leidinggevende bij het nemen van beslissingen

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Handelt volgens de professionele gedragscode
 • Werkt met oog voor kwaliteit, veiligheid en welzijn
 • Neemt onder supervisie maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen
 • Handhaaft onder supervisie een veilige machinekamerwacht op een vissersvaartuig
 • Assisteert bij het behoud van de zeewaardigheid van het vissersvaartuig
 • Bedient en handhaaft onder supervisie de werking en de veiligheid van de hoofd-, hulp- en scheepsspecifieke installaties
 • Organiseert, plant en bereidt onder supervisie het onderhoud en de werkzaamheden in de machinekamer voor
 • Onderhoudt onder supervisie de voortstuwings- en hulpinstallaties en hun controlesystemen
 • Sluit onder supervisie elektrische- en elektronische apparatuur en installaties en hun controlesysteem aan en onderhoudt deze
 • Assisteert bij de bediening van brandstof, smering, ballast en andere pompsystemen en bijbehorende regelsystemen
 • Controleert de veiligheidsuitrusting in de machinekamer en oefent de veiligheidsprocedures op het vissersvaartuig
 • Assisteert bij het nemen van gepaste maatregelen bij incidenten en/of accident (storingen, inbreuk, ongeval, ...)
 • Assisteert bij het beheer van de voorraad voor de lange zeereis
 • Assisteert bij het opleiden van de bemanning

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Aspirant-motorist 750kW/onbeperkt’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Attest zeevisserij zoals bepaald in Koninklijk besluit van 13/11/2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.