Aspirant-stuurman zeevisserij

 
BK-0580-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Aspirant-stuurman zeevisserij

Definitie

De aspirant-stuurman zeevisserij bepaalt de verplaatsingsmanoeuvres van een vissersvaartuig en coördineert de visvangst onder supervisie van de leidinggevende, volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften teneinde de visproductie te commercialiseren in opdracht van de schipper

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2022

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert efficiënt met alle bemanningsleden
  • Wisselt informatie uit met alle bemanningsleden
  • Werkt efficiënt samen met de andere bemanningsleden
  • Past zich flexibel aan (verandering van bemanningsleden, …)
  • Rapporteert aan de leidinggevende
  • Volgt aanwijzingen van de leidinggevende op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Basiskennis van Maritiem Engels
  • Basiskennis van leidinggevende vaardigheden op een vissersvaartuig
  • Kennis van teamwork
 • Competentie 2:
  Handelt volgens de afspraken aan boord
  • Respecteert de omgangsvormen
  • Handelt volgens de aan boord gemaakte afspraken
  • Past kledij aan conform de taakuitvoering
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van de afspraken aan boord
 • Competentie 3:
  Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en welzijn
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt economisch
  • Werkt ecologisch
  • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat de bemanningsleden de collectieve beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig
  • Meldt problemen aan de leidinggevende
  • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
  • Volgt de technische en reglementaire evoluties in het vakgebied op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomie in de scheepvaart
  • Basiskennis van planning en organisatie van de werkzaamheden
  • Basiskennis van kostenbewust omgaan met materialen en infrastructuur
  • Kennis van de afspraken aan boord
  • Kennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
  • Kennis van preventiemaatregelen en arbeidsveiligheid op zee
  • Kennis van de reglementering van de organisatie
  • Kennis van de toepassing van maritieme wetgeving
  • Kennis van de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van gebruik van (werk)procedures
  • Kennis van veiligheidsregels op zee
  • Kennis van vakterminologie
  • Grondige kennis aangaande het Internationaal Reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee
 • Competentie 4:
  Neemt onder supervisie maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen
  • Past de internationale, nationale en bedrijfseigen milieuvoorschriften toe (MARPOL, …)
  • Sorteert afval en voert het af volgens de procedures
  • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de procedures
  • Recupereert materialen conform de opdracht
  • Neemt onder supervisie maatregelen om het maritiem leefmilieu te beschermen
  • Assisteert bij de controle van de behandeling van de afvalstoffen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
  • Kennis van de toepassing van maritieme wetgeving
  • Kennis van gebruik van (werk)procedures
  • Kennis van voorkoming van milieuverontreiniging op zee
  • Kennis van het mariene milieu
 • Competentie 5:
  Onderhoudt het vissersvaartuig en de uitrusting
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (schoonmaken, detergenten, …)
  • Houdt zich aan het onderhoudsprogramma
  • Controleert het dek en het materieel
  • Maakt materialen zeewaardig vast
  • Verbetert de situaties aan boord die een gevaar kunnen zijn
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van gebruik van (werk)procedures
  • Kennis van typologie van vissersvaartuigen
  • Kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
 • Competentie 6:
  Controleert onder supervisie de veiligheidsuitrusting aan boord en oefent de veiligheidsprocedures op het vissersvaartuig
  • Doet controlerondes aan boord
  • Controleert de veiligheidsuitrusting aan boord
  • Controleert onder supervisie de werking van de installaties en het reddingsmaterieel (oa. AED-toestel)
  • Meldt afwijkingen van de veiligheidsuitrusting aan de leidinggevende en neemt actie na overleg
  • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
  • Neemt deel aan de reddingsoefeningen (schipbreuk, brand, ongeval, …)
  • Oefent het gebruik van het reddingsmateriaal en brandbestrijdingsmiddelen
  • Oefent EHBO (verzorgen brandwonden, CPR, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Maritiem Engels
  • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van het veiligheidsplan en de veiligheidsuitrusting aan boord
  • Kennis van de stabiliteitsprincipes van het vaartuig
  • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
  • Kennis van typologie van vissersvaartuigen
 • Competentie 7:
  Assisteert bij het nemen van gepast maatregelen bij incidenten en/of accident (storingen, inbreuk, ongeval, ...)
  • Draagt beschermings- en reddingsmaterieel (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, …)
  • Gebruikt nood- en reddingsuitrusting
  • Assisteert bij het afsluiten in het geval van brand de stroomtoevoer, brandstoftoevoer en ventilatie af en bestrijdt de brand indien mogelijk
  • Volgt de wetgeving en procedures bij noodsituaties op
  • Leest het veiligheidsplan en assisteert bij de uitvoering indien nodig (man over boord, gewonden, brandplan, …)
  • Verlaat het vissersvaartuig indien nodig op een veilige manier volgens het evacuatieplan
  • Rapporteert onder supervisie een incident en/of een accident aan de schipper
  • Hanteert de collectieve beschermingsmiddelen
  • Verwittigt in geval van nood de andere opvarenden
  • Gebruikt radiocommunicatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Basiskennis van Maritiem Engels
  • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
  • Kennis van EHBO
  • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
  • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
  • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
 • Competentie 8:
  Assisteert bij het veilig af- en aanmeren van het vissersvaartuig
  • Gebruikt de nodige technieken en hulpmiddelen onder supervisie om het vissersvaartuig veilig af- en aan te meren
  • Geeft onder toezicht instructies aan de bemanning bij het uitvoeren van de manoeuvres
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van manoeuvreren met een vissersvaartuig
  • Kennis van navigatietechnieken (radarnavigatie, …) en positiebepaling
  • Kennis van kompasgebruik
  • Kennis van het wachtlopen
  • Kennis van apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken …)
  • Kennis van de werkingsstaat van de instrumenten
  • Grondige kennis van zeekaarten
  • Grondige kennis van nautische publicaties
 • Competentie 9:
  Houdt toezicht onder supervisie en geeft instructies onder supervisie bij het uitzetten en ophalen van de vistuigen
  • Geeft onder supervisie instructies van op de brug aan de roerganger en de matroos
  • Ziet eronder supervisie op toe dat de instructies worden uitgevoerd aan dek door de roerganger en de matroos
  • Volgt de instructies van de leidinggevende op
  • Zet onder supervisie de instructies om in handelingen aan dek
  • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van visgronden
  • Kennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
  • Kennis van de stabiliteitsprincipes van het vaartuig
  • Kennis van visserijtechnieken
 • Competentie 10:
  Houdt onder supervisie toezicht op het ophalen, het sorteren en verwerken van de vangst
  • Houdt onder supervisie toezicht op het binnenhalen van de netten
  • Houdt onder supervisie toezicht op het controleren van de vis
  • Houdt onder supervisie toezicht op het strippen (gutten) van de vis
  • Houdt onder supervisie toezicht op de verwerking en verpakking van de vis en/of verpakt de vis
  • Houdt onder supervisie toezicht op het bergen van de vis in de viskisten en/of bergt ze op
  • Houdt onder supervisie toezicht op het zeewaardig stapelen van de viskisten in het visruim en/of stapelt ze zeewaardig
  • Bedient de weegschaal
  • Gaat de temperatuur van de koelruimte na
  • Houdt zich aan de richtlijnen voor voedselveiligheid
  • Houdt indien nodig loten apart (traceerbaarheid)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
  • Kennis van de stabiliteitsprincipes van het vaartuig
  • Kennis van visserijtechnieken
  • Kennis van technieken voor visverwerking aan boord
  • Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
  • Kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
  • Kennis van de te gebruiken producten ((vis)kisten, schoonmaakproducten,…)
 • Competentie 11:
  Onderzoekt de staat van de netten, sleepnetten, boeien, touwen en geeft onder supervisie de nodige instructies voor herstellingen aan de matroos of roerganger
  • Herkent netsoorten (maaswijdte, tekening, …)
  • Leest een nettenplan
  • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (breien, boeten, touwwerk, en kabels splitsen, …)
  • Geeft onder supervisie opdracht voor preventief onderhoud
  • Merkt afwijkingen op en bespreekt deze met de leidinggevende
  • Bespreekt de afwijkingen met de bemanningsleden
  • Geeft onder supervisie opdracht tot vernieuwing van de vislijnen, borgen, kabels van de gieken, …
  • Ziet toe op de voorraad in het nettenruim voor vertrek
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van knoop- en touwwerktechnieken
  • Kennis van onderhoudsprocedures
  • Kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
 • Competentie 12:
  Controleert onder supervisie de route van het vissersvaartuig op basis van de richting, de snelheid
  • Loopt wacht op de brug en draagt hierbij de verantwoordelijkheid als hoofd van wacht(1)
  • Kijkt, luistert en maakt gebruik van alle beschikbare middelen om de veiligheid van vaartuig, bemanning en lading te vrijwaren
  • Bestuurt onder supervisie een vissersvaartuig zowel vissend als niet-vissend
  • Bedient de instrumenten op de brug
  • Houdt zich aan de stuurinstructies van de leidinggevende
  • Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, …)
  • Volgt onder supervisie de informatie van de beeldschermen op
  • Past onder supervisie de navigatieparameters van het vaartuig aan op basis van koersverschillen en potentiële risico’s in samenspraak met de schipper
  • Meldt problemen aan de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van meteorologie
  • Basiskennis van oceanografie
  • Kennis van manoeuvreren met een vissersvaartuig
  • Kennis van navigatietechnieken (radarnavigatie, …) en positiebepaling
  • Kennis van kompasgebruik
  • Kennis van het wachtlopen
  • Kennis van apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken …)
  • Kennis van de werkingsstaat van de instrumenten
  • Grondige kennis aangaande het Internationaal Reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee
  • Grondige kennis van zeekaarten
  • Grondige kennis van nautische publicaties
* (1) Hoofd van wacht: persoon die kijkt, luistert en gebruik maakt van alle beschikbare middelen om de veiligheid te garanderen van het vaartuig, bemanning, passagiers en de lading en dit onder bewind van de schipper
 • Competentie 13:
  Houdt onder supervisie toezicht op en leidt de matroos en roerganger op in vaktechnieken
  • Geeft onder supervisie uitleg over de uitvoering van de opdrachten
  • Geeft zelf het goede voorbeeld
  • Volgt onder supervisie de vaardigheden op
  • Stuurt onder supervisie bij indien nodig
  • Assisteert bij het toezicht op het respecteren van veiligheids- en milieuvoorschriften
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van sociale vaardigheden
  • Basiskennis van leidinggevende vaardigheden op een vissersvaartuig
  • Basiskennis van opleidingstechnieken
  • Kennis van voorkoming van milieuverontreiniging op zee
  • Kennis van veiligheidsregels op zee
  • Kennis van het mariene milieu
 • Competentie 14:
  Coördineert onder supervisie het onderhoud van het vissersvaartuig en de uitrusting in opdracht van de schipper
  • Zorgt voor het nodige materieel voor de onderhoudsopdracht
  • Bepaalt onder supervisie het onderhoudsprogramma
  • Coördineert en controleert onder supervisie of materialen zeewaardig vastgemaakt zijn
  • Houdt toezicht op het sorteren van het afval volgens de richtlijnen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de machines van het vissersvaartuig
  • Kennis van onderhoudsprocedures
  • Kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
 • Competentie 15:
  Coördineert onder supervisie de activiteiten van een bemanning (visvangst, kwartieren, …)
  • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
  • Assisteert bij het verlenen van hulp en advies bij technische problemen (op het dek, de brug en in de machinekamer)
  • Stemt onder supervisie de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten
  • Ziet onder supervisie toe op de uitvoering van de opdrachten
  • Grijpt onder toezicht in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de machines van het vissersvaartuig
  • Basiskennis van bedrijfsspecifieke software
  • Kennis van apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken …)
  • Kennis van de werkingsstaat van de instrumenten
  • Kennis van onderhoudsprocedures
  • Kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
 • Competentie 16:
  Houdt onder supervisie toezicht op de route van het vissersvaartuig, bepaalt de afstanden en past de navigatieparameters aan
  • Leest zeekaarten
  • Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, dieptemeter, veiligheidssystemen, automatische piloot, radiozendapparatuur, …)
  • Houdt onder supervisie toezicht op de route van het vaartuig
  • Bepaalt onder toezicht de afstanden en past de navigatieparameters aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van meteorologie
  • Basiskennis van oceanografie
  • Kennis van manoeuvreren met een vissersvaartuig
  • Kennis van navigatietechnieken (radarnavigatie, …) en positiebepaling
  • Kennis van kompasgebruik
  • Kennis van apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken …)
  • Kennis van de werkingsstaat van de instrumenten
  • Grondige kennis aangaande het Internationaal Reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee
  • Grondige kennis van zeekaarten
  • Grondige kennis van nautische publicaties
 • Competentie 17:
  Assisteert bij het uitvoeren van de manoeuvres met het vissersvaartuig uit tijdens het vissen en het navigeren volgens de visserij
  • Volgt onder supervisie de positie van het vissersvaartuig en de bewegingen van andere schepen op en past indien nodig de navigatieroute aan
  • Gebruikt nautische hulpmiddelen (videoplotter, …)
  • Hanteert vislier, sleephaak, werplijn, loper, …
  • Houdt rekening met externe factoren (weersverwachtingen, andere schepen, …)
  • Assisteert bij het uitzetten van de netten
  • Communiceert met de matrozen aan dek
  • Haalt de netten binnen
  • Houdt onder supervisie toezicht over het verwerken van de vis
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van meteorologie
  • Basiskennis van oceanografie
  • Basiskennis van visgronden
  • Basiskennis van visvangsteconomie
  • Kennis van de stabiliteitsprincipes van het vaartuig
  • Kennis van manoeuvreren met een vissersvaartuig
  • Kennis van navigatietechnieken (radarnavigatie, …) en positiebepaling
  • Kennis van kompasgebruik
  • Kennis van apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken …)
  • Kennis van de werkingsstaat van de instrumenten
  • Grondige kennis aangaande het Internationaal Reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee
  • Grondige kennis van zeekaarten
  • Grondige kennis van nautische publicaties
 • Competentie 18:
  Volgt onder supervisie het onderhoud van het vissersvaartuig en de scheepsuitrusting op (koelkamer, netten,…)
  • Voert onder supervisie de planning uit voor het onderhoud aan de koelinstallaties, hulpwerktuigen en motoren en houdt toezicht op de uitvoering
  • Voert onder supervisie noodreparaties uit
  • Gebruikt onder supervisie controlehulpmiddelen voor het onderhoud (sensor, detector, …)
  • Doet controlerondes
  • Gebruikt onder supervisie software voor de registratie van de werkzaamheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de machines van het vissersvaartuig
  • Basiskennis van bedrijfsspecifieke software
  • Kennis van gebruik van (werk)procedures
  • Kennis van apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken …)
  • Kennis van de werkingsstaat van de instrumenten
  • Kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
 • Competentie 19:
  Houdt onder supervisie toezicht op de ontscheping van de vis door de bemanning
  • Registreert onder supervisie het aantal viskisten dat per soort wordt gelost en zorgt voor de noodzakelijke documenten
  • Zorgt onder supervisie dat het lossen van de vangst vlot verloopt
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de te gebruiken materialen
  • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
  • Kennis van de te gebruiken producten ((vis)kisten, schoonmaakproducten,…)
 • Competentie 20:
  Assisteert bij het opvolgen van de voorraden, het vaststellen van tekorten en het doorgeven van bestellingen
  • Gebruikt software, indien aanwezig, voor voorraadbeheer
  • Houdt onder supervisie de gegevens bij over het verbruik van het materiaal
  • Assisteert bij het inventariseren van de voorraad wisselstukken, producten en materieel
  • Geeft bestellingen door aan de leidinggevende
  • Ontvangt de bestelling en controleert onder supervisie of ze voldoet aan de gestelde vereisten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van administratief beheer
  • Basiskennis van bedrijfsspecifieke software
  • Kennis van voorraadbeheer

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van sociale vaardigheden
 • Basiskennis van ergonomie in de scheepvaart
 • Basiskennis van planning en organisatie van de werkzaamheden
 • Basiskennis van kostenbewust omgaan met materialen en infrastructuur
 • Basiskennis van meteorologie
 • Basiskennis van administratief beheer
 • Basiskennis van Maritiem Engels
 • Basiskennis van de machines van het vissersvaartuig
 • Basiskennis van oceanografie
 • Basiskennis van visgronden
 • Basiskennis van visvangsteconomie
 • Basiskennis van leidinggevende vaardigheden op een vissersvaartuig
 • Basiskennis van opleidingstechnieken
 • Basiskennis van bedrijfsspecifieke software
 • Kennis van teamwork
 • Kennis van de afspraken aan boord
 • Kennis van de wettelijke bepalingen in functie van de zeevisserij
 • Kennis van preventiemaatregelen en arbeidsveiligheid op zee
 • Kennis van de reglementering van de organisatie
 • Kennis van de toepassing van maritieme wetgeving
 • Kennis van de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van gebruik van (werk)procedures
 • Kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot
 • Kennis van EHBO
 • Kennis van voorkoming van milieuverontreiniging op zee
 • Kennis van brandpreventie en brandbestrijding
 • Kennis van veiligheidsregels op zee
 • Kennis van veiligheids- en noodprocedures van het vissersvaartuig
 • Kennis van het veiligheidsplan en de veiligheidsuitrusting aan boord
 • Kennis van het mariene milieu
 • Kennis van de stabiliteitsprincipes van het vaartuig
 • Kennis van manoeuvreren met een vissersvaartuig
 • Kennis van visserijtechnieken
 • Kennis van technieken voor visverwerking aan boord
 • Kennis van knoop- en touwwerktechnieken
 • Kennis van navigatietechnieken (radarnavigatie, …) en positiebepaling
 • Kennis van kompasgebruik
 • Kennis van het wachtlopen
 • Kennis van apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken …)
 • Kennis van de werkingsstaat van de instrumenten
 • Kennis van gebruik van communicatiemiddelen
 • Kennis van typologie van vissersvaartuigen
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
 • Kennis van onderhoudsprocedures
 • Kennis van de te gebruiken materialen
 • Kennis van de te gebruiken gereedschappen
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van de te gebruiken producten ((vis)kisten, schoonmaakproducten,…)
 • Grondige kennis aangaande het Internationaal Reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee
 • Grondige kennis van zeekaarten
 • Grondige kennis van nautische publicaties

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert efficiënt met alle bemanningsleden
 • Wisselt informatie uit met alle bemanningsleden
 • Werkt efficiënt samen met de andere bemanningsleden
 • Past zich flexibel aan (verandering van bemanningsleden, …)
 • Rapporteert aan de leidinggevende
 • Volgt aanwijzingen van de leidinggevende op
 • Respecteert de omgangsvormen
 • Handelt volgens de aan boord gemaakte afspraken
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt economisch
 • Werkt ecologisch
 • Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Ziet er op toe dat de bemanningsleden de collectieve beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig
 • Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe
 • Volgt de technische en reglementaire evoluties in het vakgebied op
 • Past de internationale, nationale en bedrijfseigen milieuvoorschriften toe (MARPOL, …)
 • Neemt onder supervisie maatregelen om het maritiem leefmilieu te beschermen
 • Assisteert bij de controle van de behandeling van de afvalstoffen
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (schoonmaken, detergenten, …)
 • Houdt zich aan het onderhoudsprogramma
 • Controleert het dek en het materieel
 • Doet controlerondes aan boord
 • Controleert de veiligheidsuitrusting aan boord
 • Controleert onder supervisie de werking van de installaties en het reddingsmaterieel (oa. AED-toestel)
 • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
 • Volgt de wetgeving en procedures bij noodsituaties op
 • Geeft onder toezicht instructies aan de bemanning bij het uitvoeren van de manoeuvres
 • Geeft onder supervisie instructies van op de brug aan de roerganger en de matroos
 • Ziet eronder supervisie op toe dat de instructies worden uitgevoerd aan dek door de roerganger en de matroos
 • Volgt de instructies van de leidinggevende op
 • Zet onder supervisie de instructies om in handelingen aan dek
 • Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid
 • Houdt onder supervisie toezicht op het binnenhalen van de netten
 • Houdt onder supervisie toezicht op het controleren van de vis
 • Houdt onder supervisie toezicht op het strippen (gutten) van de vis
 • Houdt onder supervisie toezicht op de verwerking en verpakking van de vis en/of verpakt de vis
 • Houdt onder supervisie toezicht op het bergen van de vis in de viskisten en/of bergt ze op
 • Houdt onder supervisie toezicht op het zeewaardig stapelen van de viskisten in het visruim en/of stapelt ze zeewaardig
 • Houdt zich aan de richtlijnen voor voedselveiligheid
 • Herkent netsoorten (maaswijdte, tekening, …)
 • Leest een nettenplan
 • Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (breien, boeten, touwwerk, en kabels splitsen, …)
 • Geeft onder supervisie opdracht voor preventief onderhoud
 • Bespreekt de afwijkingen met de bemanningsleden
 • Geeft onder supervisie opdracht tot vernieuwing van de vislijnen, borgen, kabels van de gieken, …
 • Ziet toe op de voorraad in het nettenruim voor vertrek
 • Loopt wacht op de brug en draagt hierbij de verantwoordelijkheid als hoofd van wacht(1)
 • Kijkt, luistert en maakt gebruik van alle beschikbare middelen om de veiligheid van vaartuig, bemanning en lading te vrijwaren
 • Houdt zich aan de stuurinstructies van de leidinggevende
 • Volgt onder supervisie de informatie van de beeldschermen op
 • Geeft onder supervisie uitleg over de uitvoering van de opdrachten
 • Geeft zelf het goede voorbeeld
 • Volgt onder supervisie de vaardigheden op
 • Stuurt onder supervisie bij indien nodig
 • Assisteert bij het toezicht op het respecteren van veiligheids- en milieuvoorschriften
 • Zorgt voor het nodige materieel voor de onderhoudsopdracht
 • Bepaalt onder supervisie het onderhoudsprogramma
 • Coördineert en controleert onder supervisie of materialen zeewaardig vastgemaakt zijn
 • Houdt toezicht op het sorteren van het afval volgens de richtlijnen
 • Stemt onder supervisie de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten
 • Ziet onder supervisie toe op de uitvoering van de opdrachten
 • Leest zeekaarten
 • Houdt onder supervisie toezicht op de route van het vaartuig
 • Bepaalt onder toezicht de afstanden en past de navigatieparameters aan
 • Volgt onder supervisie de positie van het vissersvaartuig en de bewegingen van andere schepen op en past indien nodig de navigatieroute aan
 • Houdt rekening met externe factoren (weersverwachtingen, andere schepen, …)
 • Communiceert met de matrozen aan dek
 • Houdt onder supervisie toezicht over het verwerken van de vis
 • Voert onder supervisie de planning uit voor het onderhoud aan de koelinstallaties, hulpwerktuigen en motoren en houdt toezicht op de uitvoering
 • Gebruikt onder supervisie controlehulpmiddelen voor het onderhoud (sensor, detector, …)
 • Doet controlerondes
 • Zorgt onder supervisie dat het lossen van de vangst vlot verloopt
 • Gebruikt software, indien aanwezig, voor voorraadbeheer
 • Houdt onder supervisie de gegevens bij over het verbruik van het materiaal
 • Assisteert bij het inventariseren van de voorraad wisselstukken, producten en materieel
 • Ontvangt de bestelling en controleert onder supervisie of ze voldoet aan de gestelde vereisten
 • Neemt deel aan de reddingsoefeningen (schipbreuk, brand, ongeval, …)
 • Rapporteert onder supervisie een incident en/of een accident aan de schipper

Probleemoplossende vaardigheden

 • Meldt problemen aan de leidinggevende
 • Verbetert de situaties aan boord die een gevaar kunnen zijn
 • Gebruikt nood- en reddingsuitrusting
 • Verwittigt in geval van nood de andere opvarenden
 • Meldt problemen aan de leidinggevende
 • Meldt afwijkingen van de veiligheidsuitrusting aan de leidinggevende en neemt actie na overleg
 • Assisteert bij het afsluiten in het geval van brand de stroomtoevoer, brandstoftoevoer en ventilatie af en bestrijdt de brand indien mogelijk
 • Leest het veiligheidsplan en assisteert bij de uitvoering indien nodig (man over boord, gewonden, brandplan, …)
 • Merkt afwijkingen op en bespreekt deze met de leidinggevende
 • Past onder supervisie de navigatieparameters van het vaartuig aan op basis van koersverschillen en potentiële risico’s in samenspraak met de schipper
 • Assisteert bij het verlenen van hulp en advies bij technische problemen (op het dek, de brug en in de machinekamer)
 • Grijpt onder toezicht in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
 • Voert onder supervisie noodreparaties uit

Motorische vaardigheden

 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Sorteert afval en voert het af volgens de procedures
 • Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens de procedures
 • Recupereert materialen conform de opdracht
 • Maakt materialen zeewaardig vast
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Oefent het gebruik van het reddingsmateriaal en brandbestrijdingsmiddelen
 • Oefent EHBO (verzorgen brandwonden, CPR, …)
 • Draagt beschermings- en reddingsmaterieel (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, …)
 • Verlaat het vissersvaartuig indien nodig op een veilige manier volgens het evacuatieplan
 • Hanteert de collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt de nodige technieken en hulpmiddelen onder supervisie om het vissersvaartuig veilig af- en aan te meren
 • Bedient de weegschaal
 • Houdt indien nodig loten apart (traceerbaarheid)
 • Bestuurt onder supervisie een vissersvaartuig zowel vissend als niet-vissend
 • Bedient de instrumenten op de brug
 • Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, …)
 • Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
 • Gebruikt nautische hulpmiddelen (videoplotter, …)
 • Hanteert vislier, sleephaak, werplijn, loper, …
 • Assisteert bij het uitzetten van de netten
 • Haalt de netten binnen
 • Past kledij aan conform de taakuitvoering
 • Registreert onder supervisie het aantal viskisten dat per soort wordt gelost en zorgt voor de noodzakelijke documenten
 • Geeft bestellingen door aan de leidinggevende
 • Gebruikt radiocommunicatie
 • Gebruikt onder supervisie software voor de registratie van de werkzaamheden
 • Gaat de temperatuur van de koelruimte na
 • Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, dieptemeter, veiligheidssystemen, automatische piloot, radiozendapparatuur, …)

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend op zee en aan de wal. De activiteiten kunnen in aan dek en in een koelzone plaatsvinden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend met aangepaste/veranderende werktijdentijden , in shift (volcontinu, tijdens de nachts, , het weekend en tijdens feestdagen
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden en soort visvangst
 • Verlof wordt toegestaan in samenspraak met de rederij, zodat een schip nooit onbemand is of met een tekort aan gekwalificeerd personeel vaart
 • De tijd van huis weg kan in bepaalde omstandigheden oplopen tot ongeveer 1 maand, indien langer dan 1 maand zorgt de reder voor aflossing van het bemanningslid
 • Een vaartuig mag maar een beperkte periode ononderbroken varen. De termijn zoals bepaald in de wetgeving moet hierbij steeds gerespecteerd worden.
 • De zeevisserij kent veel nationale en internationale reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu
 • De activiteiten kunnen in een koelzone plaatsvinden
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • Het respecteren van tijdschema’s is noodzakelijk voor bepaalde opdrachten
 • De situatie aan boord kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren
 • De organisatie van de werkzaamheden wordt deels bepaald door vigerende wet- en regelgeving, anderzijds door meer context specifieke elementen zoals infrastructuur, de steeds wisselende praktijksituaties

Handelingscontext

 • De aspirant-stuurman visserij gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere bemanningsleden
 • De aspirant-stuurman visserij stelt afhankelijk van de toestand van het vaartuig, vooral gevarieerde en soms routineuze handelingen
 • De aspirant-stuurman visserij kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren
 • De aspirant-stuurman visserij controleert onder supervisie de bemanning en het materieel
 • De aspirant-stuurman visserij moet zorgvuldig gebruik maken van materieel
 • De aspirant-stuurman visserij moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren
 • De aspirant-stuurman visserij moet aandacht hebben voor de voedselveiligheid en hygiëne
 • De aspirant-stuurman visserij kan gericht reageren bij gevaarlijke situaties
 • De aspirant-stuurman visserij draagt persoonlijke beschermingskledij
 • De aspirant-stuurman visserij moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen
 • De aspirant-stuurman visserij loopt wacht als hoofd van wacht
 • De aspirant-stuurman visserij moet initiatief nemen
 • De aspirant-stuurman visserij moet de werkzaamheden kunnen organiseren
 • De aspirant-stuurman visserij moet het werk van de bemanningsleden onder supervisie opdragen en controleren

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van beroepsspecifieke handelingen conform de wettelijke* bepalingen
 • het voorbereiden, uitvoeren en controleren van eigen werkzaamheden
 • het reinigen van het materieel
 • het onderhoud en van het vaartuig en de uitrusting
 • het verwerken van de visvangst
 • het sorteren van afval
 • controleren van de werking van de installaties en het reddingsmaterieel
 • het toepassen van het evacuatieplan
 • het wacht lopen als hoofd op de brug
 • het vaartuig besturen en aan- en afmeren
 • het opleiden van de bemanningsleden
 • het opvolgen van de voorraden
Is gebonden aan
 • De door de regelgeving beschreven beroeps specifieke competenties
 • het ontvangen van werkopdracht en tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden,
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om opdrachten te geven en controles uit te voeren bij de visvangst
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om te controleren op de uitvoering van het verwerken van de visvangst
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om het materieel te herstellen en/of zeewaardig te maken
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om uitleg geven over de uitvoering van de opdracht aan de matroos en roerganger
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om het vaartuig te besturen en aan- en af te meren
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om de bemanningsleden op te leiden
 • de bevoegdheid van de leidinggevende om de voorraden op te volgen
 • instructies van de leidinggevende
 • de nationale en internationale wetgeving
 • de orde en tuchtregeling van het vaartuig
Doet beroep op
 • de bemanning voor het ondersteunen van de activiteiten
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies;

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Handelt volgens de afspraken aan boord
 • Werkt met oog voor veiligheid, kwaliteit en welzijn
 • Neemt onder supervisie maatregelen om het marien leefmilieu te beschermen
 • Onderhoudt het vissersvaartuig en de uitrusting
 • Controleert onder supervisie de veiligheidsuitrusting aan boord en oefent de veiligheidsprocedures op het vissersvaartuig
 • Assisteert bij het nemen van gepast maatregelen bij incidenten en/of accident (storingen, inbreuk, ongeval, ...)
 • Assisteert bij het veilig af- en aanmeren van het vissersvaartuig
 • Houdt toezicht onder supervisie en geeft instructies onder supervisie bij het uitzetten en ophalen van de vistuigen
 • Houdt onder supervisie toezicht op het ophalen, het sorteren en verwerken van de vangst
 • Onderzoekt de staat van de netten, sleepnetten, boeien, touwen en geeft onder supervisie de nodige instructies voor herstellingen aan de matroos of roerganger
 • Controleert onder supervisie de route van het vissersvaartuig op basis van de richting, de snelheid
 • Houdt onder supervisie toezicht op en leidt de matroos en roerganger op in vaktechnieken
 • Coördineert onder supervisie het onderhoud van het vissersvaartuig en de uitrusting in opdracht van de schipper
 • Coördineert onder supervisie de activiteiten van een bemanning (visvangst, kwartieren, …)
 • Houdt onder supervisie toezicht op de route van het vissersvaartuig, bepaalt de afstanden en past de navigatieparameters aan
 • Assisteert bij het uitvoeren van de manoeuvres met het vissersvaartuig uit tijdens het vissen en het navigeren volgens de visserij
 • Volgt onder supervisie het onderhoud van het vissersvaartuig en de scheepsuitrusting op (koelkamer, netten,…)
 • Houdt onder supervisie toezicht op de ontscheping van de vis door de bemanning
 • Assisteert bij het opvolgen van de voorraden, het vaststellen van tekorten en het doorgeven van bestellingen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Aspirant-stuurman zeevisserij’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Na de theoretische opleiding stuurman zeevisserij mag er enkel gewerkt worden onder supervisie van een gecertificeerde stuurman of schipper. Het vaarbevoegdheidsbewijs zal enkel worden uitgereikt door FOD Mobiliteit als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden zoals bepaald in Koninklijk besluit van 13/11/2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.