Amateur literair schrijver

 
BK-0551-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Amateur literair schrijver

Definitie

Een amateur literair schrijver bedenkt en schrijft teksten teneinde een literair product te realiseren.

Afbakening

Genre: proza, poëzie, dramateksten (toneelteksten, scenario, cabaretteksten,…), literaire non-fictie

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2021

Competenties

Opsomming competenties

Transversaal algemeen
 • Competentie 1:
  Werkt samen
  • Communiceert gepast met alle betrokken actoren.
  • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering.
  • Respecteert de inbreng van anderen.
  • Stelt zich flexibel op.
  • Enthousiasmeert anderen.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Competentie 2:
  Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
  • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen.
  • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken in functie van zijn bijdrage.
  • Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden.
  • Reflecteert over de eigen praktijk.
  • Ontwikkelt een eigen artistieke taal vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid.
  • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling.
  • Ontwikkelt de eigen deskundigheid.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van cultuurgeschiedenis.
  • Basiskennis van grote maatschappelijke en artistieke tendensen.
  • Basiskennis van de artistieke terminologie.
  • Kennis van de relevante informatiebronnen eigen aan de sector (tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
  • Kennis van de verschillende schrijfcontexten (literaire evenementen en podia, evenementen binnen theater- en filmsector, wedstrijden …).
 • Competentie 3:
  Ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
  • Integreert opgedane inzichten in het creatieve proces.
  • Verzamelt basismateriaal.
  • Analyseert basismateriaal.
  • Werkt aan een persoonlijke visie.
  • Gaat scheppend, associatief en (re)productief om met intuïties.
  • Interageert met andere artistieke disciplines.
  • Transformeert waarnemingen en indrukken in artistieke ideeën.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis literatuurgeschiedenis (proza en poëzie)
  • Basiskennis van filmgeschiedenis.
  • Basiskennis van de theatergeschiedenis
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan de sector en het genre.
  • Kennis van vakterminologie.
  • Kennis van basistechnieken research
 • Competentie 4:
  Zet artistieke concepten en ideeën om in een literaire tekst
  • Raadpleegt verschillende bronnen, sorteert en selecteert materiaal
  • Onderzoekt en verdiept zich in de thematiek van het schrijfproject
  • Vormt zich een globaal beeld van het productieproces en het eindresultaat
  • Zet de verbeelding gericht in ter ontwikkeling van het project
  • Kiest schrijftechnieken en -methodes eigen aan het genre
  • Hanteert schrijftechnieken en -methodes eigen aan het genre
  • Stemt de schrijfstijl af op de inhoud
  • Schrijft en/of bewerkt individueel of in collectief verband een literaire tekst
  • Bewaakt mee de artistieke visie
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis literatuurgeschiedenis (proza en poëzie)
  • Basiskennis van cultuurgeschiedenis.
  • Basiskennis van de theatergeschiedenis
  • Basiskennis tekst- en voorstellingsanalyse
  • Basiskennis van auteursrechtwetgeving.
  • Kennis van de algemene schrijftechnieken en de schrijftechnieken verbonden aan de diverse genres
  • Kennis van de creatieprocessen eigen aan de sector en het genre.
  • Kennis van de relevante informatiebronnen eigen aan de sector (tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
 • Competentie 5:
  Reflecteert over en verbetert de eigen prestatie en/of de groepsprestatie en communiceert hierover
  • Toetst af of de artistieke uitdrukkingsvorm het gewenste effect heeft bereikt.
  • Reflecteert over de eigen prestatie en/of de groepsprestatie.
  • Stuurt bij op aangeven van andere betrokkenen.
  • Communiceert over de eigen prestatie en/of de groepsprestatie met de creatief verantwoordelijken, de betrokken medewerkers en het publiek.
  • Maakt afspraken met collega’s en betrokken medewerkers.
  • Accepteert feedback.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis tekst- en voorstellingsanalyse
  • Basiskennis van communicatietechnieken
  • Kennis van de algemene schrijftechnieken en de schrijftechnieken verbonden aan de diverse genres
  • Kennis van de verschillende schrijfcontexten (literaire evenementen en podia, evenementen binnen theater- en filmsector, wedstrijden …).
 • Competentie 6:
  Zet zich in voor de verspreiding van de literaire tekst
  • Contact leggen met personen en organisaties die literaire teksten verspreiden
  • Kiest podia, fora en dragers voor verspreiding
  • Levert inhoudelijk materiaal aan voor de communicatie over en promotie van de literaire tekst
  • Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan.
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van auteursrecht
  • Basiskennis van communicatietechnieken

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis literatuurgeschiedenis (proza en poëzie)
 • Basiskennis van cultuurgeschiedenis.
 • Basiskennis van filmgeschiedenis.
 • Basiskennis van de theatergeschiedenis
 • Basiskennis van grote maatschappelijke en artistieke tendensen.
 • Basiskennis tekst- en voorstellingsanalyse
 • Basiskennis van auteursrecht
 • Basiskennis van communicatietechnieken
 • Basiskennis van de artistieke terminologie.
 • Basiskennis van auteursrechtwetgeving.
 • Kennis van de algemene schrijftechnieken en de schrijftechnieken verbonden aan de diverse genres
 • Kennis van de creatieprocessen eigen aan de sector en het genre.
 • Kennis van vakterminologie.
 • Kennis van de relevante informatiebronnen eigen aan de sector (tijdschriften, websites, steunpunten, conferenties, opleidingen …).
 • Kennis van de verschillende schrijfcontexten (literaire evenementen en podia, evenementen binnen theater- en filmsector, wedstrijden …).
 • Kennis van basistechnieken research

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert gepast met alle betrokken actoren.
 • Overlegt over de voorbereiding en uitvoering.
 • Respecteert de inbreng van anderen.
 • Stelt zich flexibel op.
 • Enthousiasmeert anderen.
 • Heeft oog voor maatschappelijke en artistieke tendensen.
 • Heeft oog voor artistieke en culturele praktijken in functie van zijn bijdrage.
 • Heeft oog voor technieken en technologische trends in relatie tot de eigen werkzaamheden.
 • Reflecteert over de eigen praktijk.
 • Ontwikkelt een eigen artistieke taal vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Heeft oog voor de eigen artistieke ontwikkeling.
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid.
 • Integreert opgedane inzichten in het creatieve proces.
 • Verzamelt basismateriaal.
 • Analyseert basismateriaal.
 • Werkt aan een persoonlijke visie.
 • Gaat scheppend, associatief en (re)productief om met intuïties.
 • Interageert met andere artistieke disciplines.
 • Transformeert waarnemingen en indrukken in artistieke ideeën.
 • Raadpleegt verschillende bronnen, sorteert en selecteert materiaal
 • Onderzoekt en verdiept zich in de thematiek van het schrijfproject
 • Vormt zich een globaal beeld van het productieproces en het eindresultaat
 • Kiest schrijftechnieken en -methodes eigen aan het genre
 • Hanteert schrijftechnieken en -methodes eigen aan het genre
 • Stemt de schrijfstijl af op de inhoud
 • Bewaakt mee de artistieke visie
 • Toetst af of de artistieke uitdrukkingsvorm het gewenste effect heeft bereikt.
 • Reflecteert over de eigen prestatie en/of de groepsprestatie.
 • Stuurt bij op aangeven van andere betrokkenen.
 • Communiceert over de eigen prestatie en/of de groepsprestatie met de creatief verantwoordelijken, de betrokken medewerkers en het publiek.
 • Maakt afspraken met collega’s en betrokken medewerkers.
 • Accepteert feedback.
 • Contact leggen met personen en organisaties die literaire teksten verspreiden
 • Kiest podia, fora en dragers voor verspreiding
 • Levert inhoudelijk materiaal aan voor de communicatie over en promotie van de literaire tekst
 • Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan.

Probleemoplossende vaardigheden

 • Zet de verbeelding gericht in ter ontwikkeling van het project
 • Schrijft en/of bewerkt individueel of in collectief verband een literaire tekst

Omgevingscontext

 • De kunstbeoefenaar is actief uit liefhebberij.
 • De kunstbeoefenaar is actief binnen de amateurkunstensector. De omgeving is artistiek/creatief.
 • De kunstbeoefenaar is actief in diverse omgevingen en omstandigheden (thuissfeer, verenigingsleven, private (commerciële) sfeer, publieke ruimte, in een culturele organisatie, via een educatieve aanbieder, onderwijsinstelling ...) zowel binnen als buiten.
 • De kunstbeoefenaar werkt soms met een publiek.
 • In hun vrije tijd beoefenen amateurkunstenaars hun activiteit.
 • De kunstbeoefenaar werkt meestal individueel en soms in groepsverband.

Handelingscontext

 • Kunstbeoefenaars hebben oog voor esthetiek.
 • Er is resultaatgerichtheid wat concentratie en nauwkeurigheid vergt.
 • Kunstbeoefenaars zijn actief betrokken bij de omgeving en gaan er flexibel mee om.
 • De handelingscontext is afwisselend, vergt enig reflectief handelen.
 • De kunstbeoefenaar heeft oog voor de lezer en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • De kunstbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.
 • Functioneren in een groep vraagt flexibiliteit.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • de keuze van genre en vormgeving
 • de keuze van schrijftechnieken en schrijfproces
 • de creatie van het literair product
 • de reflectie op en de bijsturing van de eigen tekst en de communicatie hierover
 • de keuze van de verspreiding van de tekst
Is gebonden aan
 • het intellectueel eigendomsrecht
Doet beroep op
 • informatiebronnen.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt samen
 • Ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
 • Ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
 • Zet artistieke concepten en ideeën om in een literaire tekst
 • Reflecteert over en verbetert de eigen prestatie en/of de groepsprestatie en communiceert hierover
 • Zet zich in voor de verspreiding van de literaire tekst

Attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.