Bewakingsagent

 
BK-0511-1
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Bewakingsagent

Definitie

De bewakingsagent staat in voor de bewaking van goederen en voor het toezicht op en controle van personen teneinde de veiligheid te verzekeren.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 1, 2020

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voorkomt onveilige situaties
  • Observeert, analyseert en interpreteert feiten en gedrag
  • Herkent afwijkingen
  • Spreekt mensen aan op hun gedrag
  • Merkt risicovolle situaties op en schat deze in en handelt preventief
  • Voert controles uit
  • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
  • Ontvangt en interpreteert meldingen en geeft er het nodige gevolg aan
  • Gebruikt technologie bij bewakingstaken
  • Begrijpt noodplannen en veiligheidsregels en past ze toe
  • Doorzoekt roerende en onroerende goederen
  • Gaat op passende wijze om met personen onder invloed van drank of verdovende middelen
  • Volgt procedures en richtlijnen op
  • Weigert de toegang
  • Voert indentiteitscontroles uit
  • Voert bewakingsrondes uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de toepassing van andere talen (Frans en Engels)
  • Kennis van elementaire brandbestrijdingstechnieken en -procedures
  • Kennis van bemiddelingstechnieken
  • Kennis van groepsgedrag
  • Kennis van publieksgedrag; -stromen en -evacuatie
  • Kennis van technieken van alarmering, plaatsontruiming en (massa-)evacuatie
  • Kennis van het instellen van een perimeter
  • Kennis van het gebruik van tools en de werking van technologieën voor veiligheid en bewaking
  • Kennis van maatschappelijke en culturele gedragingen en gewoontes
  • Kennis van het gebruik van communicatie-apparatuur
  • Grondige kennis van bewakingstechnieken en -methodes en -procedures
  • Grondige kennis van conflictbeheersing
  • Grondige kennis van ontwijkingstechnieken
  • Grondige kennis van observatietechnieken
  • Grondige kennis van EHBO
 • Competentie 2:
  Observeert feiten objectief
  • Is zich bewust van het eigen referentiekader
  • Beoordeelt moeilijkheden op basis van feiten
  • Gaat om met culturele diversiteit
  • Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
  • Maakt onderscheid tussen vaststaande feiten en andere informatie
  • Legt verbanden tussen observaties
  • Herkent zowel afwijkend gedrag als afwijkende situaties
  • Neemt waar op basis van visuele, auditieve en olfactorische prikkels
  • Herkent factoren van publieksdichtheid en groepsgedrag
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van groepsgedrag
  • Kennis van publieksgedrag; -stromen en -evacuatie
  • Kennis van maatschappelijke en culturele gedragingen en gewoontes
  • Grondige kennis van bewakingstechnieken en -methodes en -procedures
  • Grondige kennis van observatietechnieken
 • Competentie 3:
  Treedt op bij incidenten en crisissituaties
  • Herkent incidenten en schat de ernst en de aard van de situatie in
  • Past de veiligheidsprocedures toe, ook bij brand, bomalarm en/of rampen
  • Past het vattingsrecht correct toe
  • Contacteert de bevoegde diensten (politie, brandweer, ziekenwagen, ...) en legt de situatie uit
  • Organiseert een evacuatie
  • Bakent een veiligheidszone en verzamelplaats bij evacuatie af
  • Bestrijdt een beginnende brand conform de veiligheidsprocedures
  • Past afweertechnieken toe
  • Gebruikt de-escalatietechnieken
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de toepassing van andere talen (Frans en Engels)
  • Basiskennis van informaticatools
  • Basiskennis van de belangrijkste grondrechten en van de daaruit voortvloeiende regelgeving waarmee de bewakingssector te maken heeft
  • Kennis van hygiëne-, veiligheidsreglementering
  • Kennis van elementaire brandbestrijdingstechnieken en -procedures
  • Kennis van groepsgedrag
  • Kennis van publieksgedrag; -stromen en -evacuatie
  • Kennis van technieken van alarmering, plaatsontruiming en (massa-)evacuatie
  • Kennis van het instellen van een perimeter
  • Kennis van het gebruik van tools en de werking van technologieën voor veiligheid en bewaking
  • Kennis van maatschappelijke en culturele gedragingen en gewoontes
  • Kennis van het gebruik van communicatie-apparatuur
  • Grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewakingsagent, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen
  • Grondige kennis van bewakingstechnieken en -methodes en -procedures
  • Grondige kennis van rapportering
  • Grondige kennis van conflictbeheersing
  • Grondige kennis van ontwijkingstechnieken
  • Grondige kennis van communicatietechnieken en gespreksvaardigheden
  • Grondige kennis van EHBO
 • Competentie 4:
  Biedt hulp en bijstand aan personen
  • Geeft informatie en treedt op als aanspreekpunt
  • Helpt mensen in nood
  • Maakt de doorgang vrij voor hulpdiensten
  • Past EHBO-technieken en Tactical First Aid toe
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de toepassing van andere talen (Frans en Engels)
  • Kennis van hygiëne-, veiligheidsreglementering
  • Kennis van elementaire brandbestrijdingstechnieken en -procedures
  • Kennis van bemiddelingstechnieken
  • Kennis van het gebruik van tools en de werking van technologieën voor veiligheid en bewaking
  • Kennis van maatschappelijke en culturele gedragingen en gewoontes
  • Grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewakingsagent, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen
  • Grondige kennis van conflictbeheersing
  • Grondige kennis van ontwijkingstechnieken
  • Grondige kennis van communicatietechnieken en gespreksvaardigheden
  • Grondige kennis van EHBO
 • Competentie 5:
  Begeleidt publiekkstromen
  • Verzorgt een vlotte doorgang
  • Houdt rekening met de capaciteit
  • Stuurt publiekstromen in functie van publieksdichtheid en groepsgedrag
  • Bewaakt en vrijwaart doorgangen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de toepassing van andere talen (Frans en Engels)
  • Kennis van publieksgedrag; -stromen en -evacuatie
  • Kennis van technieken van alarmering, plaatsontruiming en (massa-)evacuatie
  • Kennis van het instellen van een perimeter
  • Kennis van maatschappelijke en culturele gedragingen en gewoontes
  • Grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewakingsagent, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen
  • Grondige kennis van conflictbeheersing
  • Grondige kennis van communicatietechnieken en gespreksvaardigheden
 • Competentie 6:
  Informeert zich en rapporteert
  • Gebruikt registratiesystemen
  • Neemt kennis van werkplaatsgebonden situaties en procedures
  • Houdt gegevens bij over de interventies (tijdstip, reden, …)
  • Stelt gestructureerde rapporten en verslagen op
  • Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en opdrachtgevers
  • Gebruikt rapportage- en informaticatools
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis rapporteringstools
  • Grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewakingsagent, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen
  • Grondige kennis van rapportering
 • Competentie 7:
  Werkt zowel in teamverband als autonoom
  • Houdt zich aan de deadlines en afspraken
  • Voert zijn taken zelfstandig en veilig uit
  • Past de eigen manier van werken aan in het belang van het team
  • Respecteert het werk van anderen
  • Geeft constructieve feedback en doet suggesties
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de organisatie van private veiligheid en de publieke veiligheidssector, die voor de bewakingsagent van belang zijn voor de uitoefening van zijn functie
  • Kennis van het gebruik van communicatie-apparatuur
  • Grondige kennis van communicatietechnieken en gespreksvaardigheden
 • Competentie 8:
  Werkt deontologisch correct, met oog voor privacy en discretie
  • Gaat gepast om met gevoelige informatie
  • Respecteert de privacy
  • Handelt met respect voor de opdrachtgever
  • Handelt met respect voor de grondrechten en de rechten van de medeburgers en de democratische waarden
  • Treedt integer, loyaal en discreet op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van de sociale partners en de specifieke collectieve regelingen van toepassing op de bewakingssector
  • Basiskennis van de belangrijkste grondrechten en van de daaruit voortvloeiende regelgeving waarmee de bewakingssector te maken heeft
  • Basiskennis van de organisatie van private veiligheid en de publieke veiligheidssector, die voor de bewakingsagent van belang zijn voor de uitoefening van zijn functie
  • Kennis van hygiëne-, veiligheidsreglementering
  • Grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewakingsagent, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen
 • Competentie 9:
  Communiceert met collega's en derden
  • Brengt een boodschap helder, duidelijk en objectief over
  • Gebruikt en herkent verbale en niet-verbale communicatie
  • Stemt zijn communicatie af op de gesprekspartner en op de situatie
  • Gebruikt communicatieapparatuur
  • Communiceert duidelijk, doelgericht, correct en onbevooroordeeld
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het gebruik van communicatie-apparatuur
  • Grondige kennis van communicatietechnieken en gespreksvaardigheden

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van de toepassing van andere talen (Frans en Engels)
 • Basiskennis van de sociale partners en de specifieke collectieve regelingen van toepassing op de bewakingssector
 • Basiskennis van informaticatools
 • Basiskennis van de belangrijkste grondrechten en van de daaruit voortvloeiende regelgeving waarmee de bewakingssector te maken heeft
 • Basiskennis van de organisatie van private veiligheid en de publieke veiligheidssector, die voor de bewakingsagent van belang zijn voor de uitoefening van zijn functie
 • Kennis van hygiëne-, veiligheidsreglementering
 • Kennis van elementaire brandbestrijdingstechnieken en -procedures
 • Kennis van bemiddelingstechnieken
 • Kennis van groepsgedrag
 • Kennis rapporteringstools
 • Kennis van publieksgedrag; -stromen en -evacuatie
 • Kennis van technieken van alarmering, plaatsontruiming en (massa-)evacuatie
 • Kennis van het instellen van een perimeter
 • Kennis van het gebruik van tools en de werking van technologieën voor veiligheid en bewaking
 • Kennis van maatschappelijke en culturele gedragingen en gewoontes
 • Kennis van het gebruik van communicatie-apparatuur
 • Grondige kennis van de wetgeving die rechtstreeks van toepassing is op de bewakingsagent, in het bijzonder op zijn bevoegdheden en verplichtingen
 • Grondige kennis van bewakingstechnieken en -methodes en -procedures
 • Grondige kennis van rapportering
 • Grondige kennis van conflictbeheersing
 • Grondige kennis van ontwijkingstechnieken
 • Grondige kennis van observatietechnieken
 • Grondige kennis van communicatietechnieken en gespreksvaardigheden
 • Grondige kennis van EHBO

Cognitieve vaardigheden

 • Observeert, analyseert en interpreteert feiten en gedrag
 • Herkent afwijkingen
 • Spreekt mensen aan op hun gedrag
 • Voert controles uit
 • Gebruikt technologie bij bewakingstaken
 • Begrijpt noodplannen en veiligheidsregels en past ze toe
 • Volgt procedures en richtlijnen op
 • Voert indentiteitscontroles uit
 • Is zich bewust van het eigen referentiekader
 • Gaat om met culturele diversiteit
 • Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
 • Maakt onderscheid tussen vaststaande feiten en andere informatie
 • Legt verbanden tussen observaties
 • Neemt waar op basis van visuele, auditieve en olfactorische prikkels
 • Herkent factoren van publieksdichtheid en groepsgedrag
 • Past het vattingsrecht correct toe
 • Contacteert de bevoegde diensten (politie, brandweer, ziekenwagen, ...) en legt de situatie uit
 • Houdt rekening met de capaciteit
 • Stuurt publiekstromen in functie van publieksdichtheid en groepsgedrag
 • Gebruikt registratiesystemen
 • Neemt kennis van werkplaatsgebonden situaties en procedures
 • Houdt gegevens bij over de interventies (tijdstip, reden, …)
 • Stelt gestructureerde rapporten en verslagen op
 • Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en opdrachtgevers
 • Gebruikt rapportage- en informaticatools
 • Houdt zich aan de deadlines en afspraken
 • Past de eigen manier van werken aan in het belang van het team
 • Respecteert het werk van anderen
 • Geeft constructieve feedback en doet suggesties
 • Gaat gepast om met gevoelige informatie
 • Respecteert de privacy
 • Handelt met respect voor de opdrachtgever
 • Brengt een boodschap helder, duidelijk en objectief over
 • Gebruikt en herkent verbale en niet-verbale communicatie
 • Stemt zijn communicatie af op de gesprekspartner en op de situatie
 • Gebruikt communicatieapparatuur
 • Communiceert duidelijk, doelgericht, correct en onbevooroordeeld
 • Voert zijn taken zelfstandig en veilig uit
 • Handelt met respect voor de grondrechten en de rechten van de medeburgers en de democratische waarden
 • Treedt integer, loyaal en discreet op
 • Geeft informatie en treedt op als aanspreekpunt
 • Herkent zowel afwijkend gedrag als afwijkende situaties

Probleemoplossende vaardigheden

 • Merkt risicovolle situaties op en schat deze in en handelt preventief
 • Ontvangt en interpreteert meldingen en geeft er het nodige gevolg aan
 • Helpt mensen in nood
 • Herkent incidenten en schat de ernst en de aard van de situatie in
 • Beoordeelt moeilijkheden op basis van feiten
 • Past de veiligheidsprocedures toe, ook bij brand, bomalarm en/of rampen

Motorische vaardigheden

 • Doorzoekt roerende en onroerende goederen
 • Gaat op passende wijze om met personen onder invloed van drank of verdovende middelen
 • Weigert de toegang
 • Voert bewakingsrondes uit
 • Organiseert een evacuatie
 • Bakent een veiligheidszone en verzamelplaats bij evacuatie af
 • Bestrijdt een beginnende brand conform de veiligheidsprocedures
 • Past afweertechnieken toe
 • Gebruikt de-escalatietechnieken
 • Maakt de doorgang vrij voor hulpdiensten
 • Past EHBO-technieken en Tactical First Aid toe
 • Verzorgt een vlotte doorgang
 • Bewaakt en vrijwaart doorgangen
 • Voert toegangs- en uitgangscontroles uit

Omgevingscontext

 • De bewakingsagent werkt ofwel voor een interne bewakingsdienst ofwel voor private bewakingsondernemingen die hun diensten aanbieden aan bedrijven, organisatoren van evenementen, instellingen, ...
 • De bewakingsagent komt veel in contact met publiek en is het aanspreekpunt voor politie- en hulpdiensten.
 • Het werk varieert naargelang de sector (luchthaven, evenementen, transport, ...), de organisatiemanier, het publiek (klanten, bezoekers, ...) en de gebruikte technieken, methodes en procedures (videobewaking, ...).
 • De bewakingsagent kan zowel in team werken als alleen.
 • De bewakingsagent werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten.
 • De bewakingsagent draagt een uniform en persoonlijke beschermingsmiddelen indien de situatie dat vereist
 • De bewakingsagent voert de toegekende opdracht uit volgens de instructies van de leidinggevende.

Handelingscontext

 • De bewakingsagent is aandachtig en alert.
 • De bewakingsagent is flexibel en past zich aan aan wisselende omgevingen en werkomstandigheden
 • De bewakingsagent handelt punctueel, volgt regelgeving, procedures en richtlijnen
 • De bewakingsagent handelt onbevooroordeeld, integer en respectvol
 • De bewakingsagent is evenwichtig en beheerst zijn emoties, stress, …
 • De bewakingsagent reageert gepast op een verbale, psychologische en indien nodig fysieke manier
 • De bewakingsagent is sociaal, hulpvaardig, loyaal en discreet.
 • De bewakingsagent bezit een incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag.
 • De bewakingsagent moet zich kunnen inleven in de opvattingen, gedachten en emoties van anderen.
 • Richtlijnen en regelgeving zijn zeer belangrijk en bepalen het handelen van de bewakingsagent.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • De bewaking van goederen en het toezicht op personen
 • Het optreden bij incidenten en crisissituaties
 • Verlenen van hulp en bijstand aan personen
 • Begeleiden van publieksstromen
Is gebonden aan
 • De bewakingsagent is gebonden aan richtlijnen en regelgeving eigen aan de plaats van uitvoering.
Doet beroep op
 • Collega's voor informatie-uitwisseling en desgevallend bij het uitvoeren van een bewakingsopdracht

Verantwoordelijkheid

 • Voorkomt onveilige situaties
 • Observeert feiten objectief
 • Treedt op bij incidenten en crisissituaties
 • Biedt hulp en bijstand aan personen
 • Begeleidt publiekkstromen
 • Informeert zich en rapporteert
 • Werkt zowel in teamverband als autonoom
 • Werkt deontologisch correct, met oog voor privacy en discretie
 • Communiceert met collega's en derden

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Bewakingsagent’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent zoals bepaald in KB van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling
 • wettelijke voorwaarden waaraan de bewakingsagent moet voldoen zoals bepaald in wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid