Bekister - betonneerder

 
BK-0080-3
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Bekister - betonneerder

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van Constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door beide sectoren.

De Competent-fiche OP-342 gebruikt dezelfde benaming, maar geeft ook andere benamingen aan zoals Bekister, Bekister-betontimmerman. In de Competent-fiche wordt ook de ijzervlechter bij dit beroep gerekend. De sectoren hebben voor de ijzervlechter een apart beroepscompetentieprofiel.

Definitie

De bekister-betonneerder voert bekistingen uit én stort, verdicht en beschermt beton en monteert prefabelementen teneinde betonnen structuren met of zonder wapening te construeren volgens plan.

Afbakening

Indien er enkel gewerkt wordt in een productiehal en niet op een bouwwerf is de deelkwalificatie "bekister-betonneerder in de betonindustrie" van toepassing.

Niveau (VKS en EQF)

3

Deelkwalificaties

Deze beroepskwalificatie 'Bekister - betonneerder' omvat de deelkwalificatie 'Bekister-betonneerder in de betonindustrie (BK-0080-3-DBK-01)' die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Jaar van erkenning

versie 3, 2024

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Beperkt stofemissie
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
  • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief en stuurt desnoods bij
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene principes EPB
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van de voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten, ...), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van signalisatievoorschriften
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
  • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Competentie 5:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
 • Competentie 6:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. werkzaamheden
  • Kennis van werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Competentie 7:
  Houdt werkadministratie bij
  • Houdt planning en werkdocumenten bij
  • Houdt de meetstaten bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Competentie 8:
  Plant de werkzaamheden
  • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
  • Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
  • Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
  • Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen
  • Onderhoudt contacten met (interne) klanten en collega’s
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
  • Kennis van functionele berekeningen
 • Competentie 9:
  Beheert het materiaal en het materieel
  • Houdt voorraden bij en vult aan
  • Neemt (interne) leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
  • Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor bescherming ervan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Competentie 10:
  Slaat lasten aan
  • Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
  • Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
  • Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
  • Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
  • Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
  • Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
 • Competentie 11:
  Gebruikt en plaatst stutten en trek- en drukschoren
  • Bepaalt het aantal stutten en trek- en drukschoren en hun spreiding
  • Brengt stutten en trek- en drukschoren aan
  • Verwijdert stutten en schoren
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van beschoeiingstechnieken
  • Kennis van stut- en schoortechnieken
 • Competentie 12:
  Bekist
  • Leest en begrijpt bekistingsplannen
  • Maakt, indien van toepassing, bekistingsonderdelen op maat
  • Lijnt de bekistingswerken uit
  • Bepaalt welke krachten zich zullen voordoen
  • Timmert, stut, monteert en voegt traditionele bekistingen samen
  • Voegt gemoduleerde bekistingspanelen samen
  • Voegt specifieke bekistingssystemen (verloren bekistingssystemen, isolerende bekistingen, ...) samen
  • Voert een voorbehandeling uit op de bekistingen
  • Ontkist met inachtname van de ontkistingstermijnen
  • Recupereert herbruikbaar materiaal
  • Reinigt de bekisting
  • Onderhoudt de bekistingen en slaat deze gesorteerd op
  • Houdt rekening met de correcte positie van aanwezige isolatie, lucht- of dampscherm
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van het belang van de dichtheid, stijfheid, verankering en onvervormbaarheid van een bekisting
  • Kennis van specifieke bekistingssystemen zoals glijbekisting, klimbekisting, tunnelbekisting, rondbekisting, trapbekisting, …
  • Kennis over ontkistingsproducten, ontkistingstermijnen en onderhoud van het bekistingsmateriaal
  • Grondige kennis van bekistingsplannen
  • Grondige kennis van traditionele bekistingen, de verschillende soorten systeembekistingen (wandbekisting, vloerplaatbekisting, kolombekisting, balkbekisting), de verloren bekistingssystemen en isolerende bekistingen
  • Grondige kennis van bekistings- en ontkistingstechnieken
 • Competentie 13:
  Betonneert
  • Controleert de bekisting en de wapening
  • Bereidt de komst van het beton (via betonmixer, kubel en/of betonpomp) voor
  • Controleert of de kwaliteit van het aangeleverd beton overeenstemt met de leveringsbon
  • Geeft, indien van toepassing, instructies aan bedieners van betonpomp, kubel of betonmixer
  • Stort en spreidt het beton
  • Vermijdt dat de wapening gaat verschuiven tijdens het betonstorten
  • Verdicht het beton laag per laag
  • Verzorgt de afwerking van het betonoppervlak
  • Controleert de binding van het vers gestorte beton
  • Beschermt en beschut het beton
  • Giet gewapende of ongewapende elementen (kolommen, vloeren, wanden,...)
  • Houdt rekening met de correcte positie van aanwezige isolatie, lucht- of dampscherm
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van wapeningsplannen
  • Kennis van wachtwapenings- en waterdichtingssystemen, doorvoerkokers, rails- en verankeringssystemen
  • Kennis van de leveringsbon van het beton met de betonsamenstelling
  • Kennis van de bestanddelen van beton (cementsoorten en -klassen, granulaten, hulp- en toeslagstoffen en zuiver water)
  • Kennis van het belang van korrelverdeling en water/cement factor
  • Kennis van de consistentie- en omgevingsklassen in functie van het gebruiksdomein van beton
  • Kennis van het uithardingsproces
  • Kennis van de minimum betondekking en omgevingsklassen
  • Kennis technieken voor verdichting, bescherming, nabehandeling en kwaliteitscontrole van beton
  • Kennis van toegelaten storthoogtes bij het gebruik van de kubel (voorkomen van segregatie)
  • Kennis van het effect van de stortsnelheid op de druk op de bekisting
  • Kennis van het gebruik van de trilnaald (invloed van frequentie en granulometrie )
  • Kennis van de invloed van de weersomstandigheden op de bekisting en op het vers beton
  • Kennis van de producten om duurzaamheid van het beton te waarborgen
  • Grondige kennis van betonneringstechnieken
 • Competentie 14:
  Voert isolatiewerken, lucht- en dampdichtingswerken uit
  • Plaatst isolatiematerialen op uniforme en continue wijze in de bekisting
  • Houdt rekening met lucht- en dampdichte lagen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van soorten en eigenschappen van isolatiematerialen
  • Kennis van bevestigingen van isolatiematerialen
  • Kennis van soorten en eigenschappen van lucht- en dampschermen
  • Kennis van bevestigingen en aansluiting van lucht- en dampschermen
 • Competentie 15:
  Plaatst geprefabriceerde elementen
  • Integreert elementen in het metselwerk
  • Stut geprefabriceerde elementen
  • Bevestigt geprefabriceerde elementen door betonneren
  • Stut en plaatst betonvloeren en betonplaten volgens een legplan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van stut- en schoortechnieken
  • Kennis van verschillende soorten prefabelementen
  • Kennis van opslag, transport en plaatsing van prefabelementen
  • Kennis van stabiliteit en bescherming van prefabelementen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van Building Information Modeling (BIM)
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van algemene principes EPB
 • Basiskennis van beschoeiingstechnieken
 • Kennis van stut- en schoortechnieken
 • Kennis van het belang van de dichtheid, stijfheid, verankering en onvervormbaarheid van een bekisting
 • Kennis van specifieke bekistingssystemen zoals glijbekisting, klimbekisting, tunnelbekisting, rondbekisting, trapbekisting, …
 • Kennis van wapeningsplannen
 • Kennis van wachtwapenings- en waterdichtingssystemen, doorvoerkokers, rails- en verankeringssystemen
 • Kennis van de leveringsbon van het beton met de betonsamenstelling
 • Kennis van de bestanddelen van beton (cementsoorten en -klassen, granulaten, hulp- en toeslagstoffen en zuiver water)
 • Kennis van het belang van korrelverdeling en water/cement factor
 • Kennis van de consistentie- en omgevingsklassen in functie van het gebruiksdomein van beton
 • Kennis van het uithardingsproces
 • Kennis van de minimum betondekking en omgevingsklassen
 • Kennis technieken voor verdichting, bescherming, nabehandeling en kwaliteitscontrole van beton
 • Kennis van toegelaten storthoogtes bij het gebruik van de kubel (voorkomen van segregatie)
 • Kennis van het effect van de stortsnelheid op de druk op de bekisting
 • Kennis van het gebruik van de trilnaald (invloed van frequentie en granulometrie )
 • Kennis van de invloed van de weersomstandigheden op de bekisting en op het vers beton
 • Kennis van de producten om duurzaamheid van het beton te waarborgen
 • Kennis over ontkistingsproducten, ontkistingstermijnen en onderhoud van het bekistingsmateriaal
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
 • Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van materialen, gereedschappen en machines
 • Kennis van functionele berekeningen
 • Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
 • Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel
 • Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van de voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. werkzaamheden
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten, ...), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, ...
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
 • Kennis van werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van stut- en schoortechnieken
 • Kennis van verschillende soorten prefabelementen
 • Kennis van opslag, transport en plaatsing van prefabelementen
 • Kennis van stabiliteit en bescherming van prefabelementen
 • Kennis van soorten en eigenschappen van isolatiematerialen
 • Kennis van bevestigingen van isolatiematerialen
 • Kennis van soorten en eigenschappen van lucht- en dampschermen
 • Kennis van bevestigingen en aansluiting van lucht- en dampschermen
 • Grondige kennis van bekistingsplannen
 • Grondige kennis van traditionele bekistingen, de verschillende soorten systeembekistingen (wandbekisting, vloerplaatbekisting, kolombekisting, balkbekisting), de verloren bekistingssystemen en isolerende bekistingen
 • Grondige kennis van bekistings- en ontkistingstechnieken
 • Grondige kennis van betonneringstechnieken

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Houdt planning en werkdocumenten bij
 • Houdt de meetstaten bij
 • Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
 • Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
 • Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
 • Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen
 • Onderhoudt contacten met (interne) klanten en collega’s
 • Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
 • Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines
 • Bepaalt het aantal stutten en trek- en drukschoren en hun spreiding
 • Leest en begrijpt bekistingsplannen
 • Bepaalt welke krachten zich zullen voordoen
 • Geeft, indien van toepassing, instructies aan bedieners van betonpomp, kubel of betonmixer
 • Houdt rekening met de correcte positie van aanwezige isolatie, lucht- of dampscherm
 • Houdt rekening met de correcte positie van aanwezige isolatie, lucht- of dampscherm
 • Houdt rekening met lucht- en dampdichte lagen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief en stuurt desnoods bij

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Beperkt stofemissie
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Houdt voorraden bij en vult aan
 • Neemt (interne) leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
 • Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats en zorgt voor bescherming ervan
 • Selecteert de gepaste en gekeurde hijshulpmiddelen
 • Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
 • Brengt stutten en trek- en drukschoren aan
 • Verwijdert stutten en schoren
 • Lijnt de bekistingswerken uit
 • Timmert, stut, monteert en voegt traditionele bekistingen samen
 • Voegt gemoduleerde bekistingspanelen samen
 • Voegt specifieke bekistingssystemen (verloren bekistingssystemen, isolerende bekistingen, ...) samen
 • Voert een voorbehandeling uit op de bekistingen
 • Ontkist met inachtname van de ontkistingstermijnen
 • Recupereert herbruikbaar materiaal
 • Reinigt de bekisting
 • Onderhoudt de bekistingen en slaat deze gesorteerd op
 • Controleert de bekisting en de wapening
 • Bereidt de komst van het beton (via betonmixer, kubel en/of betonpomp) voor
 • Controleert of de kwaliteit van het aangeleverd beton overeenstemt met de leveringsbon
 • Stort en spreidt het beton
 • Vermijdt dat de wapening gaat verschuiven tijdens het betonstorten
 • Verdicht het beton laag per laag
 • Verzorgt de afwerking van het betonoppervlak
 • Controleert de binding van het vers gestorte beton
 • Beschermt en beschut het beton
 • Giet gewapende of ongewapende elementen (kolommen, vloeren, wanden,...)
 • Plaatst isolatiematerialen op uniforme en continue wijze in de bekisting
 • Integreert elementen in het metselwerk
 • Stut geprefabriceerde elementen
 • Bevestigt geprefabriceerde elementen door betonneren
 • Stut en plaatst betonvloeren en betonplaten volgens een legplan
 • Maakt, indien van toepassing, bekistingsonderdelen op maat

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in een productiehal (betonindustrie) of op locatie in de buitenlucht, op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) en vergt de nodige mobiliteit.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, collega’s, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.
 • De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Op de bouwplaats maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor lawaaihinder en stof, het oplopen van snijwonden, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie, …

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van alle betrokken actoren door met zorg, precisie, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met alle betrokken actoren.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.
 • Gedurende het volledige bouwproces duidelijk informatie en instructies uitwisselen.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het veilig en ordelijk organiseren van zijn eigen werkplek
 • het veilig lossen en stockeren van het materiaal en materieel
 • het veilig aanslaan en verplaatsen van lasten
 • het veilig en ergonomisch hanteren en tillen van lasten
 • het reinigen en onderhouden van het materieel
 • het gebruiken en plaatsen van stutten en schoren
 • het uitvoeren van traditionele bekistingen
 • het uitvoeren van systeembekistingen
 • het voorbehandelen van de bekisting
 • het voorbereiden van betonneringswerken
 • het storten en verdichten van beton
 • het nabehandelen van vers beton
 • het ontkisten en recupereren van de herbruikbare bekistingsmaterialen
 • het bijhouden van de werkadministratie
 • het verwijderen van afval en het veilig en milieubewust werken
 • het controleren van de kwaliteit, esthetiek en de kwantiteit van zijn werk
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- , gezondheids- , kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen
 • afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega’s en derden
 • instructies van de leidinggevende
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies.
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.
 • (onderhouds)technieker en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark.

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Houdt werkadministratie bij
 • Plant de werkzaamheden
 • Beheert het materiaal en het materieel
 • Slaat lasten aan
 • Gebruikt en plaatst stutten en trek- en drukschoren
 • Bekist
 • Betonneert
 • Voert isolatiewerken, lucht- en dampdichtingswerken uit
 • Plaatst geprefabriceerde elementen

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.