Bouwglastechnieker

 
BK-0170-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Bouwglastechnieker

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel Schrijnwerk en glaswerk van Constructiv. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector.


De Competent-fiche OP-222 gebruikt de benaming ‘Glaswerker’. Deze Competent-fiche geeft andere benamingen aan zoals 'Glasplaatser', 'Glastechnieker-monteur', 'Glazenier', 'Glazenmaker' ...

Definitie

De bouwglastechnieker inspecteert en meet te plaatsen glasoppervlakten op, snijdt glas op maat, bewerkt glasplaten, brengt het glas ter plaatse, bereidt de plaatsing voor, plaatst het glas op de gewenste plek en werkt de plaatsing af teneinde glaspartijen te voorzien, te herstellen of te vervangen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2023

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Past veiligheids- en milieuvoorschriften toe
  • Beperkt stofemissie
  • Gebruikt (stof)zuigapparatuur
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene principes EPB*
  • Basiskennis van BIM-toepassingen (Building Information Modeling)
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten ...), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies ...
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van kwaliteitsnormen, -waarden en toleranties
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert de eigen werkplek rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de eigen werkplek (ergonomisch) in
  • Plaatst signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van signalisatievoorschriften
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte en gebruikt hoogtewerkers
  • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt steigers en hoogtewerkers volgens de instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
  • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
  • Kennis van voorwaarden om een steiger te betreden
 • Competentie 5:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Competentie 6:
  Gebruikt machines en gereedschappen
  • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
  • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
  • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
  • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
  • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
  • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
 • Competentie 7:
  Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken, volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval,…)
  • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (het zekeren van ladingen)
  • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen,…)
  • Transporteert op de werf of plaats van bestemming
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Organiseert tussentijdse opslag op de werf rekening houdend met de werfomstandigheden en mogelijke beschadigingen door de weersomstandigheden (thermische breuk, vocht, …)
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van verpakkings-, opslag- en stapeltechnieken,
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Competentie 8:
  Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerende,...)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen)
  • Plaats de isolatie op uniforme en correcte wijze
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van kwaliteitsnormen, -waarden en toleranties
 • Competentie 9:
  Gebruikt specifieke machines en gereedschappen voor bouwglastechnieken
  • Bedient de glaslift
  • Bedient het hijswerktuig voor glasplaatsing (glasrobot)
  • Bedient de glasmanipulator
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van de glasmanipulator, glaslift en glasrobot
 • Competentie 10:
  Controleert de dimensies op de bouwplaats
  • Meet op en berekent de glasoppervlakte
  • Verifieert op de werf de dimensies van het werkplan
  • Rapporteert aan de opdrachtgever en/of verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • kennis van het gebruik van BIM software om afmetingen te bepalen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van kwaliteitsnormen, -waarden en toleranties
 • Competentie 11:
  Snijdt glas
  • Legt het glas uit voor het snijden
  • Kiest het snijgereedschap i.f.v de glasdikte
  • Snijdt handmatig het (tot 2 lagen gelaagde) glas tot op de juiste maat
  • Snijdt machinaal het (tot 2 lagen gelaagde) glas tot op de juiste maat
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van specifieke risico’s bij glasbreuk
  • Kennis van glassnijders i.f.v. de dikte van het glas
  • Kennis van snijproducten (snij-olie)
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van kwaliteitsnormen, -waarden en toleranties
 • Competentie 12:
  Bewerkt glas
  • Slijpt en polijst glas en glasboorden machinaal
  • Boort gaten en voorziet uitsparingen in enkel glas
  • Zandstraalt glas
  • Brengt coatings machinaal in atelier aan (vb. zonnewering)
  • Brengt coatings ter plaatse aan (vb. waterafstotend)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van specifieke risico’s bij glasbreuk
  • Kennis van oppervlaktebewerking (slijpen, zandstralen ...) van glas
  • Kennis van randbewerking (polijsten, slijpen, zagen ...) van glas
  • Kennis van slijp- en polijstschijven +en polijstpasta’s (soorten, korrelgrootte en kwaliteit)
  • Kennis van afmetingen en posities van gaten en toegelaten toleranties
  • Kennis van instellen van parameters voor een CNC-gestuurde glasbewerkingsmachine
  • Kennis van soorten coatings en aanbrengmethodes (hard-zacht)
  • Grondige kennis van grondstoffen en hun eigenschappen (glassoorten, glasvervangende kunststoffen, pvc, aluminium, hout, staal,…)
 • Competentie 13:
  Plaatst en vervangt enkele en meerlagige glazen ramen en deuren
  • Verwijdert, indien nodig, de te vervangen glazen ramen en deuren
  • Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan
  • Brengt de profielen op lengte en plaatst ze
  • Plaatst enkel glas
  • Plaatst meerlagig glas
  • Plaatst brandwerend glas
  • Vervangt het glas van loodglas
  • Werkt de brandwerende aansluitingen af
  • Kit af of brengt kitten aan
  • Controleert of het schrijnwerk gedraineerd is en of er luchtcirculatie is rond het glas
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van specifieke risico’s bij glasbreuk
  • Kennis van uitzettingsvermogen van glas en het profiel
  • Kennis van raam- en deurconstructies (opbouw, ophanging, bevestiging ...)
  • Kennis van gebruik van steun-, afstands- en spatieblokjes bij het afregelen
  • Kennis van gevolgen voor de ventilatie bij het vervangen van enkel glas door meerlagig glas
  • Kennis van risico’s van condensatie bij beglazing voor glasramen
  • Kennis van omstandigheden die de kwaliteit van het glas kunnen beïnvloeden (vochtigheid, belasting ...)
  • Kennis van wind- en waterdichte aansluittechnieken
  • Kennis van plaatsingsvoorschriften voor het brandwerend glas
  • Grondige kennis van manuele en mechanische plaatsings- en vervangingstechnieken van glas
  • Grondige kennis van grondstoffen en hun eigenschappen (glassoorten, glasvervangende kunststoffen, pvc, aluminium, hout, staal,…)
  • Grondige kennis van bevestigings-, afstel- en afdichtingsmaterialen
 • Competentie 14:
  Plaatst en vervangt glazen wanden (vloerdelen, zolderingen, balustrades, etalages, afscherming van glas-in-lood-ramen, tafelbladen,…)
  • Verwijdert, indien nodig, de te vervangen glasplaten
  • Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan
  • Positioneert de glasplaten (horizontaal, verticaal en schuin)
  • Bevestigt de glasplaten met behulp van profielen en/of steunberen
  • Schroeft glas vast
  • Verlijmt glaspartijen
  • Verbindt hoeken in glas met de “overlap”-techniek
  • Werkt glazen wanden af
  • Kit af of brengt elastische voegen aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van specifieke risico’s bij glasbreuk
  • Kennis van het uitzettingsvermogen van glas en het profiel
  • Kennis van de opbouw en het gebruik van profielen, steunberen …
  • Kennis van bevestigingstechnieken van binnen- en buitenbeglazing (geschroefd, gelijmd, ...)
  • Kennis van lijmsoorten en ondergronden waarop het glas kan worden gelijmd
  • Kennis van omstandigheden die de kwaliteit van het glas kunnen beïnvloeden (vochtigheid, belasting ...)
  • Kennis van de overlaptechniek voor aansluitingen van hoeken
  • Grondige kennis van manuele en mechanische plaatsings- en vervangingstechnieken van glas
  • Grondige kennis van grondstoffen en hun eigenschappen (glassoorten, glasvervangende kunststoffen, pvc, aluminium, hout, staal,…)
  • Grondige kennis van bevestigings-, afstel- en afdichtingsmaterialen
 • Competentie 15:
  Plaatst en vervangt glazen meubilair (spiegels en wandbekleding, kasten, tafels, stadsmeubilair,…)
  • Verwijdert, indien nodig, het te vervangen glazen meubilair en/of onderdelen
  • Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan
  • Controleert de dragende constructie
  • Positioneert het glas
  • Bevestigt het glas
  • Werkt het glazen meubilair af
  • Voert montages uit van glazen meubilair
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van specifieke risico’s bij glasbreuk
  • Kennis van het uitzettingsvermogen van glas en het profiel
  • Kennis van raam- en deurconstructies (opbouw, ophanging, bevestiging ...)
  • Kennis van bevestigings- en montagetechnieken van glazen meubilair (geschroefd, gelijmd ...)
  • Kennis van lijmsoorten (vb. UV verlijming voor glas op glas)
  • Kennis van omstandigheden die de kwaliteit van het glas kunnen beïnvloeden (vochtigheid, belasting ...)
  • Grondige kennis van manuele en mechanische plaatsings- en vervangingstechnieken van glas
  • Grondige kennis van grondstoffen en hun eigenschappen (glassoorten, glasvervangende kunststoffen, pvc, aluminium, hout, staal,…)
  • Grondige kennis van bevestigings-, afstel- en afdichtingsmaterialen

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van algemene principes EPB*
 • Basiskennis van BIM-toepassingen (Building Information Modeling)
 • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten ...), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies ...
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van voorschriften voor het veilig werken op hoogte
 • Kennis van maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger
 • Kennis van voorwaarden om een steiger te betreden
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van gebruikte machines en gereedschappen
 • Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel
 • Kennis van elektriciteit i.f.v. de werkzaamheden
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van verpakkings-, opslag- en stapeltechnieken,
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van specifieke risico’s bij glasbreuk
 • Kennis van uitzettingsvermogen van glas en het profiel
 • Kennis van glassnijders i.f.v. de dikte van het glas
 • Kennis van snijproducten (snij-olie)
 • Kennis van oppervlaktebewerking (slijpen, zandstralen ...) van glas
 • Kennis van randbewerking (polijsten, slijpen, zagen ...) van glas
 • Kennis van slijp- en polijstschijven +en polijstpasta’s (soorten, korrelgrootte en kwaliteit)
 • Kennis van afmetingen en posities van gaten en toegelaten toleranties
 • Kennis van instellen van parameters voor een CNC-gestuurde glasbewerkingsmachine
 • Kennis van soorten coatings en aanbrengmethodes (hard-zacht)
 • Kennis van het uitzettingsvermogen van glas en het profiel
 • Kennis van raam- en deurconstructies (opbouw, ophanging, bevestiging ...)
 • Kennis van gebruik van steun-, afstands- en spatieblokjes bij het afregelen
 • Kennis van gevolgen voor de ventilatie bij het vervangen van enkel glas door meerlagig glas
 • Kennis van risico’s van condensatie bij beglazing voor glasramen
 • Kennis van de opbouw en het gebruik van profielen, steunberen …
 • Kennis van bevestigingstechnieken van binnen- en buitenbeglazing (geschroefd, gelijmd, ...)
 • Kennis van lijmsoorten en ondergronden waarop het glas kan worden gelijmd
 • Kennis van bevestigings- en montagetechnieken van glazen meubilair (geschroefd, gelijmd ...)
 • Kennis van lijmsoorten (vb. UV verlijming voor glas op glas)
 • Kennis van omstandigheden die de kwaliteit van het glas kunnen beïnvloeden (vochtigheid, belasting ...)
 • Kennis van wind- en waterdichte aansluittechnieken
 • Kennis van plaatsingsvoorschriften voor het brandwerend glas
 • Kennis van de overlaptechniek voor aansluitingen van hoeken
 • Kennis van de werking en veiligheidsaspecten van de glasmanipulator, glaslift en glasrobot
 • Kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
 • kennis van het gebruik van BIM software om afmetingen te bepalen
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Kennis van kwaliteitsnormen, -waarden en toleranties
 • Grondige kennis van manuele en mechanische plaatsings- en vervangingstechnieken van glas
 • Grondige kennis van grondstoffen en hun eigenschappen (glassoorten, glasvervangende kunststoffen, pvc, aluminium, hout, staal,…)
 • Grondige kennis van bevestigings-, afstel- en afdichtingsmaterialen
EPB = Energieprestatie en Binnenklimaat

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Past veiligheids- en milieuvoorschriften toe
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
 • Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
 • Houdt zich aan procedures en voorschriften
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen)
 • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • Meet op en berekent de glasoppervlakte
 • Rapporteert aan de opdrachtgever en/of verantwoordelijke
 • Kiest het snijgereedschap i.f.v de glasdikte
 • Controleert of het schrijnwerk gedraineerd is en of er luchtcirculatie is rond het glas
 • Controleert de dragende constructie

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • Verifieert op de werf de dimensies van het werkplan

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Beperkt stofemissie
 • Gebruikt (stof)zuigapparatuur
 • Organiseert de eigen werkplek rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de eigen werkplek (ergonomisch) in
 • Plaatst signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen
 • Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt steigers en hoogtewerkers volgens de instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
 • Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
 • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
 • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken, volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval,…)
 • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (het zekeren van ladingen)
 • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen,…)
 • Transporteert op de werf of plaats van bestemming
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Organiseert tussentijdse opslag op de werf rekening houdend met de werfomstandigheden en mogelijke beschadigingen door de weersomstandigheden (thermische breuk, vocht, …)
 • Plaats de isolatie op uniforme en correcte wijze
 • Bedient de glaslift
 • Bedient het hijswerktuig voor glasplaatsing (glasrobot)
 • Bedient de glasmanipulator
 • Legt het glas uit voor het snijden
 • Snijdt handmatig het (tot 2 lagen gelaagde) glas tot op de juiste maat
 • Snijdt machinaal het (tot 2 lagen gelaagde) glas tot op de juiste maat
 • Slijpt en polijst glas en glasboorden machinaal
 • Boort gaten en voorziet uitsparingen in enkel glas
 • Zandstraalt glas
 • Brengt coatings machinaal in atelier aan (vb. zonnewering)
 • Brengt coatings ter plaatse aan (vb. waterafstotend)
 • Verwijdert, indien nodig, de te vervangen glazen ramen en deuren
 • Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan
 • Brengt de profielen op lengte en plaatst ze
 • Plaatst enkel glas
 • Plaatst meerlagig glas
 • Plaatst brandwerend glas
 • Vervangt het glas van loodglas
 • Werkt de brandwerende aansluitingen af
 • Kit af of brengt kitten aan
 • Verwijdert, indien nodig, de te vervangen glasplaten
 • Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan
 • Positioneert de glasplaten (horizontaal, verticaal en schuin)
 • Bevestigt de glasplaten met behulp van profielen en/of steunberen
 • Schroeft glas vast
 • Verlijmt glaspartijen
 • Verbindt hoeken in glas met de “overlap”-techniek
 • Werkt glazen wanden af
 • Kit af of brengt elastische voegen aan
 • Verwijdert, indien nodig, het te vervangen glazen meubilair en/of onderdelen
 • Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan
 • Positioneert het glas
 • Bevestigt het glas
 • Werkt het glazen meubilair af
 • Voert montages uit van glazen meubilair

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats en op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, en klimatologische omstandigheden.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het klem raken van de machine, de terugslag van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,… .
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en stof voorkomen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Binnen dit beroep maakt men gebruik van fragiele grondstoffen. Dit kan gevaar inhouden voor de beschadiging van het materiaal en het oplopen van snijwonden. De handelingen vergen dus de nodige oplettendheid en aangepaste veiligheidsvoorzieningen.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de bouwplaats respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het opmeten en verifiëren van dimensies
 • het bepalen van benodigde materialen en zijn werkvolgorde
 • het voorbereiden, snijden en bewerken van glas, plaatsen, afwerken en controleren van de werkzaamheden
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- , gezondheids- , kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen
 • afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega’s en derden
Doet beroep op
 • leidinggevende voor de werkopdracht, planning, bijkomende instructies, technische vragen en melden van problemen/storingen.
 • (onderhouds)technieker en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan machines
 • derden bij het bouwen van stellingen of uitvoeren van werken met hijswerktuigen waarvoor hij zelf niet bevoegd is

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Werkt op hoogte en gebruikt hoogtewerkers
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Gebruikt machines en gereedschappen
 • Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
 • Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerende,...)
 • Gebruikt specifieke machines en gereedschappen voor bouwglastechnieken
 • Controleert de dimensies op de bouwplaats
 • Snijdt glas
 • Bewerkt glas
 • Plaatst en vervangt enkele en meerlagige glazen ramen en deuren
 • Plaatst en vervangt glazen wanden (vloerdelen, zolderingen, balustrades, etalages, afscherming van glas-in-lood-ramen, tafelbladen,…)
 • Plaatst en vervangt glazen meubilair (spiegels en wandbekleding, kasten, tafels, stadsmeubilair,…)

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.