Buitenschrijnwerker

 
BK-0039-4
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Buitenschrijnwerker

Deze benaming wordt gebruikt in het beroepscompetentieprofiel van Constructiv. Dit beroepscompetentieprofiel werd gezamenlijk opgesteld met Woodwize. Deze benaming wordt algemeen gebruikt door de sector.

Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en het verwerken van de grondstoffen, het in- en omstellen van (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines, het bewerken, vergaren en afmonteren van onderdelen voor buitenschrijnwerk, het bevestigen en aansluiten van de elementen aan elkaar of aan de ruwbouw en het afwerken van het buitenschrijnwerk teneinde buitenschrijnwerk in hout, kunststof en aluminium/metaal zoals ramen, deuren, poorten, samengesteld buitenschrijnwerk, gevelbekleding, luiken, … aan de hand van een werkopdracht, te vervaardigen en te plaatsen.

Niveau (VKS en EQF)

3

Deelkwalificaties

Deze beroepskwalificatie 'Buitenschrijnwerker' omvat de deelkwalificatie 'Plaatser buitenschrijnwerk (BK-0039-4-DBK-01)' die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Jaar van erkenning

versie 4, 2021

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene principes EPB
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 5:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Competentie 6:
  Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
  • Neemt de planning door
  • Meet op (hoogte, breedte, diepte, …)
  • Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet- en materiaalstaat op
  • Stelt een zaagplan op
  • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
  • Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kunststof in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in hout
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in kunststof
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
 • Competentie 7:
  Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … )
  • Houdt de voorraad bij en vult aan
  • Signaleert tekorten
  • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, …)
  • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
  • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
  • Houdt rekening met de interne codering
  • Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
  • Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kunststof in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Competentie 8:
  Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, …)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Kantrecht en/of kort ruw hout af
  • Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken van het hout, …)
  • Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, …)
  • Tekent uit te zagen onderdelen uit
  • Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
  • Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kunststof in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van afschrijfmethodes
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Competentie 9:
  Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines
  • Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
  • Stelt verspaningssets samen bij houten schrijnwerk
  • Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
  • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
  • (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
  • Bergt (snij)gereedschappen veilig op
  • Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kunststof in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van snijgereedschappen
  • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Competentie 10:
  Stelt (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines in en om
  • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
  • Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in
  • Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
  • Roept een CNC-programma op
  • Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
  • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
  • Maakt een proefstuk
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van CNC-sturing
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van randapparatuur
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Competentie 11:
  Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (hout-, kunststof en/of metaalbewerkings)machines
  • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
  • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
  • Doet veiligheidscontroles aan de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines
  • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machine op
  • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
  • Legt de werkzaamheden stil indien nodig
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Competentie 12:
  Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Bepaalt de te gebruiken machines
  • Controleert de beveiliging voor het opstarten
  • Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
  • Schaaft tot ontruwde vlakken
  • Zaagt op maat
  • Boort gaten
  • Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
  • Brengt (gebogen) profileringen aan
  • Maakt verbindingen
  • Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
  • Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
  • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Controleert de kwaliteit en maatvoering
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van CNC-sturing
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van randapparatuur
  • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van opspansystemen (manueel en machinaal)
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in hout
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in hout
 • Competentie 13:
  Voert verspanende bewerkingen in kunststof uit
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Bepaalt de te gebruiken machines
  • Controleert de beveiliging voor het opstarten
  • Start, stopt en bedient de machines om kunststof te bewerken
  • Brengt labels met unieke barcode aan op de werkstukken
  • Versnijdt kunststofprofielen recht of in verstek
  • Verzaagt kunststofprofielen
  • Freest en/of doorboort kunststofprofielen
  • Voorziet uitsparingen voor beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen
  • Maakt verbindingen
  • Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
  • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Controleert de kwaliteit en maatvoering
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kunststof in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van CNC-sturing
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van randapparatuur
  • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van opspansystemen (manueel en machinaal)
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in kunststof
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in kunststof
 • Competentie 14:
  Voert verspanende bewerkingen in aluminium of een ander metaal uit
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Bepaalt de te gebruiken machines
  • Controleert de beveiliging voor het opstarten
  • Start, stopt en bedient de machines om aluminium/metaal te bewerken
  • Brengt labels met unieke barcode aan op de werkstukken
  • Verzaagt aluminium/metalen profielen
  • Freest en/of doorboort aluminium of andere metalen profielen, zo nodig ontbramen na het zagen en de naden bewerken
  • Voorziet uitsparingen voor beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen
  • Maakt verbindingen
  • Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
  • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken en dit volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Controleert de kwaliteit en maatvoering
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van CNC-sturing
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van randapparatuur
  • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van opspansystemen (manueel en machinaal)
  • Kennis van oppervlaktebehandelingen met het oog op zichtbare gebreken
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
 • Competentie 15:
  Vergaart onderdelen van buitenschrijnwerk in hout
  • Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
  • Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
  • Verlijmt verbindingsgedeelten
  • Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
  • Past manuele en machinale opspantechnieken toe
  • Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
  • Verwijdert lijmresten
  • Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
  • Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van opspansystemen (manueel en machinaal)
  • Kennis van lijmsoorten
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in hout
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in hout
 • Competentie 16:
  Vergaart onderdelen van buitenschrijnwerk in kunststof
  • Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
  • Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
  • Past manuele en machinale opspantechnieken toe
  • Reinigt de te lassen kunststofprofielen
  • Last/lijmt verbindingen voor buitenschrijnwerk in kunststof
  • Werkt lasnaden af
  • Plaatst dichtingen in afgewerkte kaders
  • Zaagt opvul- en oplegelementen, lijsten, makelaars, glaslatten, … op maat
  • Brengt oplegelementen, lijsten, makelaars, glaslatten, … aan
  • Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
  • Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van opspansystemen (manueel en machinaal)
  • Kennis van lijmsoorten
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in kunststof
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in kunststof
 • Competentie 17:
  Vergaart onderdelen van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
  • Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
  • Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
  • Past manuele en machinale opspantechnieken toe
  • Past (mechanische) verbindingstechnieken toe bij aluminium of ander metalen buitenschrijnwerk
  • Plaatst dichtingen in afgewerkte kaders
  • Zaagt opvul- en oplegelementen, lijsten, makelaars, glaslatten, … op maat
  • Brengt oplegelementen, lijsten, makelaars, glaslatten, … aan
  • Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
  • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken en merkt voor de volgende productiefase
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van bewerkingsmethodes
  • Kennis van opspansystemen (manueel en machinaal)
  • Kennis van lijmsoorten
  • Kennis van montagetechnieken
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in aluminium met behulp van persen en nokken of voor buitenschrijnwerk in een ander metaal met behulp van lassen en slijpen
 • Competentie 18:
  Behandelt oppervlakken van buitenschrijnwerk in hout (schuren, beschermen, afwerken, …)
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
  • Bereidt diverse ondergronden voor (schuren, ontstoffen, ontvetten, …)
  • Brengt manueel en/of machinaal grond-, tussen- en afwerklagen aan
  • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
  • Voert kleine herstellingen en retouches uit
  • Brengt interne codering aan (etiketten, labels, …)
  • Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van beschermings-, onderhouds- en afwerkingsproducten voor buitenschrijnwerk in hout
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van afwerkingstechnieken voor buitenschrijnwerk in hout
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in hout
 • Competentie 19:
  Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk aan buitenschrijnwerk
  • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Voorziet uitsparingen voor beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen bij houten buitenschrijnwerk
  • Stelt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen samen
  • Kort (schuif)beslag af tot gewenste lengte
  • Bevestigt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen
  • Regelt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van montagetechnieken
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in hout
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in kunststof
  • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
  • Grondige kennis van beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen voor buitenschrijnwerk
 • Competentie 20:
  Werkt buitenschrijnwerkelementen af
  • Plaatst dichtingen
  • Integreert andere materialen aan het buitenschrijnwerk (glas, smeedwerk, …)
  • Regelt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Grondige kennis van beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen voor buitenschrijnwerk
 • Competentie 21:
  Voert preventief basisonderhoud uit van de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines
  • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
  • Plaatst de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
  • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
  • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
  • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
  • Registreert basisonderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van informatiebronnen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Competentie 22:
  Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Verpakt en beschermt de kaders en het glas voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
  • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, …)
  • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
  • Transporteert op de werf of plaats van bestemming
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Organiseert tussentijdse opslag op de werf rekening houdend met de werfomstandigheden en mogelijke beschadigingen door de weersomstandigheden (thermische breuk, vocht, ...)
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van verpakkings- en opslag- en stapeltechnieken, zowel van de kaders als van het glas
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 23:
  Stelt de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid, …) in functie van de eigen werkzaamheden
  • Neemt de planning door
  • Beoordeelt de werf/ruwbouw (vloeren, muren, …) in functie van de eigen werkzaamheden
  • Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
  • Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
  • Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Verwijdert losse en vaste elementen
  • Brengt signalisatie aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Competentie 24:
  Plaatst buitenschrijnwerk in hout, kunststof, aluminium of een ander metaal
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (i.f.v. nutsvoorzieningen, openingen, …)
  • Bevestigt buitenschrijnwerk aan de ruwbouw en aan elkaar
  • Maakt sluitstukken tussen buitenschrijnwerk en de ruwbouw
  • Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
  • Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
  • Controleert de kwaliteit en maatvoering
  • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van kunststof in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van bouwknopen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van hout en plaatmaterialen
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van bevestigingsmiddelen voor buitenschrijnwerk
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in hout
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in kunststof
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
  • Grondige kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor buitenschrijnwerk in hout, kunststof, aluminium of een ander metaal
 • Competentie 25:
  Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 26:
  Plaatst lucht- en/of dampscherm
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
  • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
  • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
  • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van lucht- en dampscherm
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Competentie 27:
  Werkt de plaatsing van het buitenschrijnwerk af
  • Stopt nagelgaten op bij houten buitenschrijnwerk
  • Caleert het glas
  • Plaatst, indien nodig, dichtingen
  • Integreert andere materialen aan het buitenschrijnwerk (glas, smeedwerk, …)
  • Regelt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen
  • Kit, indien nodig, af
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit in functie van buitenschrijnwerk
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Grondige kennis van beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen voor buitenschrijnwerk

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van elektriciteit in functie van buitenschrijnwerk
 • Basiskennis van kunststof in functie van buitenschrijnwerk
 • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
 • Basiskennis van algemene principes EPB
 • Basiskennis van beschermings-, onderhouds- en afwerkingsproducten voor buitenschrijnwerk in hout
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Basiskennis van CNC-sturing
 • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
 • Basiskennis van lucht- en dampscherm
 • Basiskennis van bouwknopen
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van informatiebronnen
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Kennis van hout en plaatmaterialen
 • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van randapparatuur
 • Kennis van afschrijfmethodes
 • Kennis van snijgereedschappen
 • Kennis van verspaningstechnologie en -technieken
 • Kennis van bewerkingsmethodes
 • Kennis van opspansystemen (manueel en machinaal)
 • Kennis van lijmsoorten
 • Kennis van montagetechnieken
 • Kennis van oppervlaktebehandelingen met het oog op zichtbare gebreken
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van verpakkings- en opslag- en stapeltechnieken, zowel van de kaders als van het glas
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van bevestigingsmiddelen voor buitenschrijnwerk
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
 • Kennis van afwerkingstechnieken voor buitenschrijnwerk in hout
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (houtbewerkings)machines
 • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (kunststofbewerkings)machines
 • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in hout
 • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in kunststof
 • Grondige kennis van het productieproces van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
 • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in hout
 • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in kunststof
 • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
 • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in aluminium met behulp van persen en nokken of voor buitenschrijnwerk in een ander metaal met behulp van lassen en slijpen
 • Grondige kennis van beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen voor buitenschrijnwerk
 • Grondige kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor buitenschrijnwerk in hout, kunststof, aluminium of een ander metaal

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
 • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
 • Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, …)
 • Neemt de planning door
 • Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet- en materiaalstaat op
 • Stelt een zaagplan op
 • Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
 • Bepaalt een optimale werkvolgorde
 • Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij
 • Signaleert tekorten
 • Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
 • Houdt rekening met de interne codering
 • Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken van het hout, …)
 • Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
 • Houdt zich aan procedures en voorschriften
 • Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, …)
 • Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
 • Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in
 • Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in
 • Roept een CNC-programma op
 • Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
 • Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
 • Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
 • Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
 • Bepaalt de te gebruiken machines
 • Controleert de beveiliging voor het opstarten
 • Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
 • Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen
 • Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
 • Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
 • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
 • Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
 • Registreert basisonderhoud
 • Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid, …) in functie van de eigen werkzaamheden
 • Beoordeelt de werf/ruwbouw (vloeren, muren, …) in functie van de eigen werkzaamheden
 • Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
 • Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
 • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, …)
 • Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
 • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machine op
 • Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
 • Legt de werkzaamheden stil indien nodig
 • Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Beperkt stofemissie
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
 • Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Meet op (hoogte, breedte, diepte, …)
 • Houdt de voorraad bij en vult aan
 • Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
 • Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen
 • Kantrecht en/of kort ruw hout af
 • Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, …)
 • Tekent uit te zagen onderdelen uit
 • Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan
 • Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
 • Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
 • Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
 • Stelt verspaningssets samen bij houten schrijnwerk
 • Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
 • (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
 • Bergt (snij)gereedschappen veilig op
 • Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
 • (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in
 • Maakt een proefstuk
 • Doet veiligheidscontroles aan de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines
 • Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
 • Schaaft tot ontruwde vlakken
 • Zaagt op maat
 • Boort gaten
 • Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, …)
 • Brengt (gebogen) profileringen aan
 • Maakt verbindingen
 • Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op
 • Maakt, indien nodig, gebruik van mallen
 • Start, stopt en bedient de machines om kunststof te bewerken
 • Brengt labels met unieke barcode aan op de werkstukken
 • Versnijdt kunststofprofielen recht of in verstek
 • Verzaagt kunststofprofielen
 • Freest en/of doorboort kunststofprofielen
 • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Start, stopt en bedient de machines om aluminium/metaal te bewerken
 • Verzaagt aluminium/metalen profielen
 • Freest en/of doorboort aluminium of andere metalen profielen, zo nodig ontbramen na het zagen en de naden bewerken
 • Verlijmt verbindingsgedeelten
 • Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
 • Past manuele en machinale opspantechnieken toe
 • Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
 • Verwijdert lijmresten
 • Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
 • Reinigt de te lassen kunststofprofielen
 • Last/lijmt verbindingen voor buitenschrijnwerk in kunststof
 • Werkt lasnaden af
 • Zaagt opvul- en oplegelementen, lijsten, makelaars, glaslatten, … op maat
 • Brengt oplegelementen, lijsten, makelaars, glaslatten, … aan
 • Past (mechanische) verbindingstechnieken toe bij aluminium of ander metalen buitenschrijnwerk
 • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken en merkt voor de volgende productiefase
 • Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
 • Bereidt diverse ondergronden voor (schuren, ontstoffen, ontvetten, …)
 • Brengt manueel en/of machinaal grond-, tussen- en afwerklagen aan
 • Voert kleine herstellingen en retouches uit
 • Brengt interne codering aan (etiketten, labels, …)
 • Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op
 • Voorziet uitsparingen voor beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen bij houten buitenschrijnwerk
 • Stelt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen samen
 • Kort (schuif)beslag af tot gewenste lengte
 • Bevestigt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen
 • Regelt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen af
 • Plaatst dichtingen
 • Integreert andere materialen aan het buitenschrijnwerk (glas, smeedwerk, …)
 • Plaatst de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
 • Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
 • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
 • Verpakt en beschermt de kaders en het glas voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
 • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, …)
 • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
 • Transporteert op de werf of plaats van bestemming
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Organiseert tussentijdse opslag op de werf rekening houdend met de werfomstandigheden en mogelijke beschadigingen door de weersomstandigheden (thermische breuk, vocht, ...)
 • Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
 • Verwijdert losse en vaste elementen
 • Brengt signalisatie aan
 • Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (i.f.v. nutsvoorzieningen, openingen, …)
 • Bevestigt buitenschrijnwerk aan de ruwbouw en aan elkaar
 • Maakt sluitstukken tussen buitenschrijnwerk en de ruwbouw
 • Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
 • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
 • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
 • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
 • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
 • Stopt nagelgaten op bij houten buitenschrijnwerk
 • Plaatst, indien nodig, dichtingen
 • Integreert andere materialen aan het buitenschrijnwerk (glas, smeedwerk, …)
 • Kit, indien nodig, af
 • Voorziet uitsparingen voor beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen
 • Plaatst dichtingen in afgewerkte kaders
 • Caleert het glas

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats en op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) binnen ondernemingen en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De metaal-, hout- en bouwsector kennen veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie, …
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen met zorg gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines, gereedschappen en materialen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het opmeten
 • het opstellen van de hout-, meet- en materiaalstaat
 • het opmaken van het zaagplan
 • het bepalen van zijn werkvolgorde
 • het uitvoeren van zijn werkzaamheden, het voorbereiden, bewerken, vergaren, (af)monteren, afwerken, plaatsen en controleren
 • het gebruiken van gereedschappen en machines
 • datgene wat binnen zijn opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen indien nodig
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen
Doet beroep op
 • leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies
 • (onderhouds)technieker en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor
 • Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, … )
 • Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, …)
 • Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines
 • Stelt (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines in en om
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (hout-, kunststof en/of metaalbewerkings)machines
 • Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines
 • Voert verspanende bewerkingen in kunststof uit
 • Voert verspanende bewerkingen in aluminium of een ander metaal uit
 • Vergaart onderdelen van buitenschrijnwerk in hout
 • Vergaart onderdelen van buitenschrijnwerk in kunststof
 • Vergaart onderdelen van buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
 • Behandelt oppervlakken van buitenschrijnwerk in hout (schuren, beschermen, afwerken, …)
 • Monteert en regelt beslag, hang- en sluitwerk aan buitenschrijnwerk
 • Werkt buitenschrijnwerkelementen af
 • Voert preventief basisonderhoud uit van de (hout-, kunststof- en/of metaalbewerkings)machines
 • Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
 • Stelt de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
 • Plaatst buitenschrijnwerk in hout, kunststof, aluminium of een ander metaal
 • Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
 • Plaatst lucht- en/of dampscherm
 • Werkt de plaatsing van het buitenschrijnwerk af

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.