Plaatser buitenschrijnwerk aluminium/metaal

Onderdeel van de beroepskwalificatie Buitenschrijnwerker aluminium/metaal

 
BK-0558-1-DBK-01

Globaal

Titel

Plaatser buitenschrijnwerk aluminium/metaal

De deelkwalificatie Plaatser buitenschrijnwerk aluminium/metaal is een samenhangend geheel van competenties afgebakend in de beroepskwalificatie Buitenschrijnwerker aluminium/metaal, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

Competenties

Opsomming competenties

Onderstaande competenties uit de beroepskwalificatie Buitenschrijnwerker aluminium/metaal vormen samen de deelkwalificatie Plaatser buitenschrijnwerk aluminium/metaal (de nummering is conform de nummering van de beroepskwalificatie)

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van algemene principes EPB
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van etikettering en productidentificatie
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Beperkt stofemissie
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Competentie 4:
  Werkt op hoogte
  • Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsregels
  • Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Competentie 5:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
  • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Competentie 17:
  Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
  • Houdt zich aan procedures en voorschriften
  • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
  • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken volgens een logische verwerkingsvolgorde
  • Verpakt en beschermt de kaders en het glas voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
  • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, …)
  • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
  • Transporteert op de werf of plaats van bestemming
  • Past hef- en tiltechnieken toe
  • Organiseert tussentijdse opslag op de werf rekening houdend met de werfomstandigheden en mogelijke beschadigingen door de weersomstandigheden (thermische breuk, vocht, …)
  • Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van (interne) transportmiddelen
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van verpakkings- en opslag- en stapeltechnieken, zowel van de kaders als van het glas
 • Competentie 18:
  Stelt de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
  • Neemt kennis van de eigen werkopdracht
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid, …) in functie van de eigen werkzaamheden
  • Neemt de planning door
  • Beoordeelt de werf/ruwbouw (vloeren, muren, …) in functie van de eigen werkzaamheden
  • Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
  • Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
  • Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
  • Bepaalt een optimale werkvolgorde
  • Verwijdert losse en vaste elementen
  • Brengt signalisatie aan
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van functionele rekenvaardigheden
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Competentie 19:
  Plaatst buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (i.f.v. nutsvoorzieningen, openingen, …)
  • Bevestigt buitenschrijnwerk aan de ruwbouw en aan elkaar
  • Maakt sluitstukken tussen buitenschrijnwerk en de ruwbouw
  • Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
  • Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
  • Controleert de kwaliteit en maatvoering
  • Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
  • Basiskennis van bouwknopen
  • Basiskennis van elektriciteit in functie van buitenschrijnwerk
  • Kennis van bevestigingsmiddelen en verankeringen voor buitenschrijnwerk
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
  • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
  • Grondige kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
 • Competentie 20:
  Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Competentie 21:
  Plaatst lucht- en/of dampscherm
  • Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
  • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
  • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
  • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
  • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van lucht- en dampscherm
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Competentie 22:
  Werkt de plaatsing van het buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal af
  • Integreert andere materialen aan het buitenschrijnwerk (glas, smeedwerk, …)
  • Caleert het glas
  • Plaatst dichtingen
  • Regelt beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen
  • Kit, indien nodig, af
  • Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit in functie van buitenschrijnwerk
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van materialen en gereedschappen
  • Grondige kennis van beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen voor buitenschrijnwerk

Beschrijving competenties adhv de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van algemene principes EPB
 • Basiskennis van aluminium of een ander metaal in functie van buitenschrijnwerk
 • Basiskennis van bouwknopen
 • Basiskennis van brandwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen
 • Basiskennis van elektriciteit in functie van buitenschrijnwerk
 • Basiskennis van lucht- en dampscherm
 • Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van (interne) transportmiddelen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van bevestigingsmiddelen en verankeringen voor buitenschrijnwerk
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen
 • Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van etikettering en productidentificatie
 • Kennis van functionele rekenvaardigheden
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van laad- en zekeringstechnieken
 • Kennis van materialen en gereedschappen
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie
 • Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van verpakkings- en opslag- en stapeltechnieken, zowel van de kaders als van het glas
 • Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
 • Grondige kennis van ((C)NC-gestuurde) (metaalbewerkings)machines
 • Grondige kennis van beslag, hang-, sluit- en schuifmechanismen voor buitenschrijnwerk
 • Grondige kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
 • Grondige kennis van plaatsing- en bevestigingsmethodes voor buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid, …) in functie van de eigen werkzaamheden
 • Beoordeelt de werf/ruwbouw (vloeren, muren, …) in functie van de eigen werkzaamheden
 • Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
 • Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
 • Bepaalt een optimale werkvolgorde
 • Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm
 • Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

Probleemoplossende vaardigheden

 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

Motorische vaardigheden

 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Werkt ergonomisch
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Beperkt stofemissie
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
 • Gebruikt (rol)steigers volgens instructies en veiligheidsregels
 • Gebruikt ladders volgens instructies en veiligheidsregels als toegangsmiddel
 • Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
 • Stapelt heel zorgvuldig zonder beschadigingen aan te brengen aan de oppervlakken volgens een logische verwerkingsvolgorde
 • Verpakt en beschermt de kaders en het glas voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, …)
 • Laadt, lost (interne) transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal, …)
 • Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico’s (het zekeren van ladingen, …)
 • Transporteert op de werf of plaats van bestemming
 • Past hef- en tiltechnieken toe
 • Organiseert tussentijdse opslag op de werf rekening houdend met de werfomstandigheden en mogelijke beschadigingen door de weersomstandigheden (thermische breuk, vocht, …)
 • Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
 • Verwijdert losse en vaste elementen
 • Brengt signalisatie aan
 • Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (i.f.v. nutsvoorzieningen, openingen, …)
 • Bevestigt buitenschrijnwerk aan de ruwbouw en aan elkaar
 • Maakt sluitstukken tussen buitenschrijnwerk en de ruwbouw
 • Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (verluchtingsroosters, …)
 • Plaatst de isolatie op uniforme en correcte wijze
 • Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze
 • Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, …) luchtdicht uit
 • Maakt luchtdichte aansluitingen tussen de banden en met andere delen van het gebouw
 • Integreert andere materialen aan het buitenschrijnwerk (glas, smeedwerk, …)
 • Caleert het glas
 • Plaatst dichtingen
 • Kit, indien nodig, af

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats en op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) binnen ondernemingen en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid.
 • Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit om zich aan te passen aan wijzigingen van de planning, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines, belangrijk is.
 • De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.
 • Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, elektrocutie,…
 • Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en stof voorkomen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.
 • Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega’s en derden.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen met zorg gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van (metaalbewerkings)machines, gereedschappen en materialen.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het opmeten
 • het opstellen van de meet- en materiaalstaat
 • het opmaken van het zaagplan
 • het bepalen van zijn werkvolgorde
 • het uitvoeren van zijn werkzaamheden, het voorbereiden, bewerken, vergaren, (af)monteren, afwerken, plaatsen en controleren
 • het gebruiken van gereedschappen en machines
 • datgene wat binnen zijn opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen indien nodig
Is gebonden aan
 • een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning
 • veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen
Doet beroep op
 • leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies
 • (onderhouds)technieker en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Werkt op hoogte
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf)
 • Stelt de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
 • Plaatst buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal
 • Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, …)
 • Plaatst lucht- en/of dampscherm
 • Werkt de plaatsing van het buitenschrijnwerk in aluminium of een ander metaal af

Attesten en voorwaardens

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.