Bestuurder/dediener machines betonwegenbouw

Onderdeel van de beroepskwalificatie Asfalt-en betonwegenbouwer

 
BK-0184-2-DBK-02

Globaal

Titel

Bestuurder/dediener machines betonwegenbouw

De deelkwalificatie Bestuurder/dediener machines betonwegenbouw is een samenhangend geheel van competenties afgebakend in de beroepskwalificatie Asfalt-en betonwegenbouwer, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

Competenties

Opsomming competenties

Onderstaande competenties uit de beroepskwalificatie Asfalt-en betonwegenbouwer vormen samen de deelkwalificatie Bestuurder/dediener machines betonwegenbouw (de nummering is conform de nummering van de beroepskwalificatie)

 • Competentie 1:
  Werkt in teamverband
  • Communiceert effectief en efficiënt
  • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
  • Rapporteert aan leidinggevenden
  • Werkt efficiënt samen met collega's
  • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van communicatietechnieken
  • Kennis van vakterminologie
 • Competentie 2:
  Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
  • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
  • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
  • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
  • Sorteert afval volgens de richtlijnen
  • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
  • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
  • Werkt ergonomisch
  • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
  • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
  • Beperkt stofemissie
  • Rijdt en werkt zuinig en defensief met een wegenbouwmachine op de werkplek
  • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief en stuurt desnoods bij
  • Meldt problemen aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van de voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
  • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
  • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
  • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
  • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten...), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies,
  • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
  • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Competentie 3:
  Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
  • Organiseert zijn werkplek rekening houdend met een logische werkvolgorde
  • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
  • Houdt de werkplek schoon
  • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Competentie 4:
  Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
  • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
  • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
  • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Competentie 5:
  Vervult administratieve taken
  • Vult werkblad en andere administratieve documenten (digitaal) in
  • Bewaart en let op de aanwezigheid van (digitale) keuringsdocumenten
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van eisen en verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van een veiligheidsfunctie
  • Kennis van reglementering inzake speciale controles door erkende controleorganismen
  • Kennis van toepassingsgebied en de geldigheid van vergunningen en keuringen
  • Kennis van werkdocumenten, keuringsdocumenten, een werkblad en andere administratieve documenten: persoonlijke documenten, boorddocumenten en machine-instructieboek
 • Competentie 6:
  Bereidt de werkzaamheden met een wegenbouwmachine voor
  • Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht
  • Verzamelt de nodige documenten voor de opdracht (plannen KLIP ...)
  • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
  • Kiest de geschikte machine en machine-uitrusting of past deze aan
  • Brengt de wegenbouwmachine in werkpositie
  • Controleert of er zich binnen de werkzone geen voorwerpen of andere hindernissen bevinden
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van diverse wegenbouwmachines en hun karakteristieken, meer bepaald hun wendbaarheid, verplaatsbaarheid, kracht…
  • Kennis van eisen aan opstelplaatsen: horizontaal, stabiel, vaste grond, vrij van obstakels en buiten de verkeerscirculatie
  • Kennis van functie van de onderdelen van een wegconstructie: ondergrond, onderfundering, fundering en verhardingen (asfaltverhardingen, cementbetonverhardingen, bestratingen,
  • Kennis van functionele berekeningen
  • Kennis van de invloed van de werkfunctie op de opstelling
  • Kennis van het standaardbestek, technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
  • Kennis van technieken voor het aanbrengen van de hulp- en uitrustingsstukken
  • Kennis van wegenbouwplaatsorganisatie
  • Kennis van wegenbouwplannen: grondplan, lengteprofiel, dwarsprofielen…
  • Grondige kennis van draagkracht van de ondergrond en de bodemgesteldheid
  • Grondige kennis van risico’s en preventiemaatregelen bij het werken in de buurt van uitgravingen, oevers, grachten, stapels, de aanwezigheid van mensen, verkeer, boven- en ondergrondse leidingen, kabels, buizen en andere obstakels
 • Competentie 7:
  Richt de mobiele bouwplaats in
  • Richt de eigen werkplek en de mobiele bouwplaats in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de veiligheid, de algemene bouwplaats-organisatie, de verkeerssituatie, de logische werkvolgorde en het tijdstip van de werken
  • Plaatst en controleert de elektriciteits-, verlichtings- en veiligheidsvoorzieningen en de aanwezigheid van tijdelijke wegmarkeringen
  • Voorziet de nodige ruimte voor het stallen van de wegenbouwmachines op de mobiele bouwplaats
  • Begeleidt het laden en lossen van de wegenbouwmachines
  • Begeleidt de bevoorrading en de opslag van materialen, materieel en gereedschappen op de mobiele bouwplaats
  • Slaat materialen, materieel en gereedschappen op de mobiele bouwplaats op
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van apparatuur voor detectie van ondergrondse leidingen
  • Kennis van maatregelen en voorzorgen om schade aan installaties of nutsleidingen te voorkomen
  • Kennis van ondergrond (grondsoorten, draagkracht, bodemgesteldheid…)
  • Kennis van preventiemaatregelen ter bescherming, instandhouding en integriteit van bestaande constructies en werken (geodetische palen, waterpasverkenmerken, grenspalen, merktekens, beplantingen en beplantingswerken…)
  • Kennis van regels en voorschriften ter bescherming van opgeslagen materialen en materieel
 • Competentie 8:
  Signaleert de werken op een veilige wijze
  • Houdt rekening met de wettelijke verplichtingen en lokale procedures
  • Controleert de aanwezigheid van tijdelijke wegmarkeringen
  • Bakent de aangepaste rijvakken af
  • Zorgt ervoor dat de aangebrachte signalisatie en waarschuwingstekens aan het einde van de werkdag op hun plaats blijven
  • Voert onderhoud en controles van de signalisatie en verlichting uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van elektriciteit (begrippen en eenheden)
  • Kennis van betekenis van de verkeersborden en de andere signalisatiemiddelen (hekken, bakens, verkeerskegels, tijdelijke wegmarkeringen, New Jerseys, aanduiding van begin en einde van de werken, mobiele botsabsorbeerders...)
  • Kennis van signalisatievoorschriften
  • Kennis van stroomgroepen (gebruik en aansluiting)
  • Kennis van wettelijke bepalingen i.v.m. de plaatsing en verwijdering van signalisatie van werken en verkeersbelemmeringen afhankelijk van het type wegen en lokale regelgeving
  • Kennis van zichtverbeterende systemen op bedrijfsvoertuigen op wegenbouwplaatsen
 • Competentie 9:
  Bedient GPS of boordcomputer
  • Gebruikt GPS-machinebesturing of boordcomputer
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de bediening van een GPS
  • Kennis van planlezen
  • Kennis van toepassingsmogelijkheden van GPS-machinebesturing bij wegenbouwwerken
 • Competentie 10:
  Bereidt het baanbed voor
  • Zet helling, hoogte, richting en aslijn van de bestrating uit volgens plan en werktekening
  • Zet hoeken en bogen uit
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
  • Kennis van de weersomstandigheden en/of kenmerken van de bouwplaats die de nauwkeurigheid van het meten en uitzetten in gevaar brengen (bv. inval van het zonlicht, obstakels bij het meten...)
  • Kennis van topografische instrumenten en technieken (laser, GPS…)
 • Competentie 11:
  Rondt de werkzaamheden met de wegenbouwmachines af
  • Parkeert de wegenbouwmachine
  • Zet de wegenbouwmachines stop en schakelt de besturing uit
  • Verlaat de bedieningspost
  • Laat de wegenbouwmachines veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg
  • Reinigt de wegenbouwmachine
  • Laat de mobiele bouwplaats proper achter
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de eisen aan opstelplaatsen: horizontaal, stabiel, vaste grond, vrij van obstakels en buiten de verkeerscirculatie
  • Kennis van de start- en stopprocedures
  • Kennis van technieken, producten en materieel gebruikt bij reiniging
 • Competentie 12:
  Voert dagelijkse controles en onderhoud van de wegenbouwmachines uit
  • Controleert de wegenbouwmachines voor ingebruikname
  • Voert dagelijks onderhoud uit
  • Voert kleine herstellingen uit
  • Signaleert defecten
  • Signaleert de nood tot specifieke controles, herstellingen en onderhoud
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van de normale werkingstoestand van de machine
  • Kennis van de onderdelen waarbij zich op korte of lange termijn slijtageverschijnselen voordoen
  • Kennis van de onderdelen, de uitrusting, de bedienings- en de besturingsmechanismes en hun respectievelijke functies
  • Kennis van de positie en de werkingsnorm (normale peil) van elementen als motoroliepeil, oliepeil van hydraulische kringloop, koelvloeistofpeil, banden- of rupsspanning, brandstofpeil, luchtfilter…
  • Kennis van de preventieve veiligheids- en milieumaatregelen bij tanken en de maatregelen bij vervuiling door tanken of lekken
  • Kennis van de technieken, de producten en het materieel gebruikt bij klein onderhoud
  • Kennis van het werkblad en meer specifiek de rubriek “defecten”
  • Kennis van de start- en stopprocedures
  • Kennis van technologie van hydraulische, pneumatische en elektrische systemen, dieselmotoren en bewegingsoverbrenging
  • Kennis van wie voor welke herstellingen verantwoordelijk is
  • Kennis van de onderdelen van de wegenbouwmachine, de bedienings- en besturingsmechanismen (hendels, pedalen, instrumenten) en hun respectievelijke functies
 • Competentie 13:
  Voert de voorbereiding van de kwaliteitscontroles uit
  • Voert visuele controles uit
  • Brengt geplaatste of verwerkte materialen in gereedheid om externe kwaliteitscontrole op uit te laten voeren
  • Stuurt indien nodig de werkzaamheden bij
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kwaliteitsproeven en het gehanteerde instrumentarium (bv. drukproeven op wegdek, ...) –
  • Basiskennis van reglementering inzake speciale controles door erkende controleorganismen
  • Kennis van keuringen, BENOR en/of COPRO-merken en producten onderworpen aan voorafgaande controles
 • Competentie 14:
  Plaatst wegenbouwmachines op een dieplader
  • Rijdt een dieplader op en af
  • Zekert een wegenbouwmachine op een dieplader
  • Voorziet de nodige signalisatie
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van reglementering voor ladingzekeren
  • Kennis van signalisatievoorschriften
  • Kennis van wettelijke beperkingen bij (uitzonderlijk) vervoer over de openbare weg
Betonwegen
 • Competentie 15:
  Werkt met een cementfrees
  • Analyseert de ondergrond
  • Stelt de machine op een correcte wijze in en voorziet deze van de juiste onderdelen
  • Verplaatst de machine op de werf
  • Manoeuvreert de machine zonder schokken rekening houden met de aanwezigheid van mensen en obstakels en de staat van het terrein
  • Hanteert de bedienings- en besturingsmechanismen op een beheerste en synchrone manier
  • Past de rijsnelheid tijdens de bewerkingen in de verschillende fasen van de werkzaamheden aan en stemt deze af op de ondergrond
  • Communiceert tijdens de werkopdracht (met seinen en/of radio)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van conventionele communicatietechnieken (met seinen en/of radio)
  • Kennis van de onderdelen, de uitrusting, de bedienings- en de besturingsmechanismes en hun respectievelijke functies
  • Kennis van rijtechnieken (het op- en afrijden van een helling, zwaartepuntverdeling, rijsnelheid…)
 • Competentie 16:
  Voert rotondes, kruispunten, ontmoetingen en aansluitingen van betonwegen uit
  • Zet rotondes, kruispunten en aansluitingen uit
  • Zet de bedding, de hoogtelijnen en de profielen uit
  • Brengt de funderingen aan
  • Brengt, indien nodig, de wapening aan
  • Brengt de verharding aan
  • Werkt rotondes, kruispunten en aansluitingen af
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van topografische instrumenten en technieken (laser, GPS…)
  • Kennis van aandachtspunten bij het uitzetten (hellingsgraad, …) en het uitvoeren (fasering, …) van rotondes in platenbeton of doorgaand gewapend beton
 • Competentie 17:
  Brengt betonverhardingen machinaal aan
  • Stelt de slipform paver op
  • Stelt de werkingsparameters en besturing van de slipform paver in
  • Controleert de toevoer van het beton
  • Hanteert de bedienings- en besturingsmechanismen
  • Communiceert tijdens de werkopdracht (met seinen en/of radio)
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van belang van een gelijkmatige toevoer van de grondstof en aanvoer- en laadprocedures
  • Kennis van conventionele communicatietechnieken (met seinen en/of radio)
  • Kennis van de onderdelen, de uitrusting, de bedienings- en de besturingsmechanismes en hun respectievelijke functies
  • Kennis van rijtechnieken (het op- en afrijden van een helling, zwaartepuntverdeling, rijsnelheid…)
  • Kennis van technieken voor betonnering, verdichting, nabehandeling en kwaliteitscontrole van beton
  • Grondige kennis van soorten en de samenstelling van wegenbeton en hun eigenschappen (voor- en nadelen van verschillende soorten wegenbeton, oppervlaktekenmerken, bijzondere toepassingen, invloed op het geluid…)
 • Competentie 18:
  Voert betonneringswerken voor betonwegen uit
  • Stort en spreidt het beton
  • Trilt en verdicht het beton
  • Verzorgt de afwerking van het betonoppervlak
  • Beschermt en beschut het beton
  • Voorziet voegen
  • Giet voegen dicht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van technieken voor betonnering, verdichting, nabehandeling en kwaliteitscontrole van beton
  • Grondige kennis van functie en de uitvoering van diverse types voegen (krimp-, buig- of uitzettingsvoegen, dwarsvoegen en voegen in de langsrichting…) en voegvullingen
 • Competentie 19:
  Voert herstellingen en onderhoud van betonverhardingen uit
  • Verwijdert en recupereert het oude beton
  • Plaatst, indien nodig, deuvels of doorgaande wapening
  • Brengt nieuw beton aan
  • Verdicht het beton
  • Voert oppervlaktebandelingen uit
  • Voorziet voegen
  • Giet voegen dicht
 • met inbegrip van kennis:
  • Kennis van mogelijke gebreken aan betonwegen: langs- en dwarsscheuren, verzakking van platen of plaatgedeelten, punch-out bij doorgaand gewapend beton…
  • Kennis van onderhoudstechnieken bij gedeeltelijke heraanleg (inlay), overlagen (overlay) en plaatselijke herstellingen van asfalt- en betonwegen
  • Grondige kennis van functie en de uitvoering van diverse types voegen (krimp-, buig- of uitzettingsvoegen, dwarsvoegen en voegen in de langsrichting…) en voegvullingen
  • Grondige kennis van soorten en de samenstelling van wegenbeton en hun eigenschappen (voor- en nadelen van verschillende soorten wegenbeton, oppervlaktekenmerken, bijzondere toepassingen, invloed op het geluid…)

Beschrijving competenties adhv de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van elektriciteit (begrippen en eenheden)
 • Basiskennis van kwaliteitsproeven en het gehanteerde instrumentarium (bv. drukproeven op wegdek, ...) –
 • Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
 • Basiskennis van reglementering inzake speciale controles door erkende controleorganismen
 • Kennis van (veiligheids)pictogrammen
 • Kennis van apparatuur voor detectie van ondergrondse leidingen
 • Kennis van belang van een gelijkmatige toevoer van de grondstof en aanvoer- en laadprocedures
 • Kennis van betekenis van de verkeersborden en de andere signalisatiemiddelen (hekken, bakens, verkeerskegels, tijdelijke wegmarkeringen, New Jerseys, aanduiding van begin en einde van de werken, mobiele botsabsorbeerders...)
 • Kennis van communicatietechnieken
 • Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
 • Kennis van conventionele communicatietechnieken (met seinen en/of radio)
 • Kennis van de bediening van een GPS
 • Kennis van de eisen aan opstelplaatsen: horizontaal, stabiel, vaste grond, vrij van obstakels en buiten de verkeerscirculatie
 • Kennis van de normale werkingstoestand van de machine
 • Kennis van de onderdelen waarbij zich op korte of lange termijn slijtageverschijnselen voordoen
 • Kennis van de onderdelen, de uitrusting, de bedienings- en de besturingsmechanismes en hun respectievelijke functies
 • Kennis van de positie en de werkingsnorm (normale peil) van elementen als motoroliepeil, oliepeil van hydraulische kringloop, koelvloeistofpeil, banden- of rupsspanning, brandstofpeil, luchtfilter…
 • Kennis van de preventieve veiligheids- en milieumaatregelen bij tanken en de maatregelen bij vervuiling door tanken of lekken
 • Kennis van de technieken, de producten en het materieel gebruikt bij klein onderhoud
 • Kennis van de voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
 • Kennis van de weersomstandigheden en/of kenmerken van de bouwplaats die de nauwkeurigheid van het meten en uitzetten in gevaar brengen (bv. inval van het zonlicht, obstakels bij het meten...)
 • Kennis van diverse wegenbouwmachines en hun karakteristieken, meer bepaald hun wendbaarheid, verplaatsbaarheid, kracht…
 • Kennis van eisen aan opstelplaatsen: horizontaal, stabiel, vaste grond, vrij van obstakels en buiten de verkeerscirculatie
 • Kennis van eisen en verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van een veiligheidsfunctie
 • Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap
 • Kennis van functie van de onderdelen van een wegconstructie: ondergrond, onderfundering, fundering en verhardingen (asfaltverhardingen, cementbetonverhardingen, bestratingen,
 • Kennis van functionele berekeningen
 • Kennis van geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
 • Kennis van het werkblad en meer specifiek de rubriek “defecten”
 • Kennis van de invloed van de werkfunctie op de opstelling
 • Kennis van keuringen, BENOR en/of COPRO-merken en producten onderworpen aan voorafgaande controles
 • Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
 • Kennis van maatregelen en voorzorgen om schade aan installaties of nutsleidingen te voorkomen
 • Kennis van mogelijke gebreken aan betonwegen: langs- en dwarsscheuren, verzakking van platen of plaatgedeelten, punch-out bij doorgaand gewapend beton…
 • Kennis van ondergrond (grondsoorten, draagkracht, bodemgesteldheid…)
 • Kennis van onderhoudstechnieken bij gedeeltelijke heraanleg (inlay), overlagen (overlay) en plaatselijke herstellingen van asfalt- en betonwegen
 • Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Kennis van planlezen
 • Kennis van preventiemaatregelen ter bescherming, instandhouding en integriteit van bestaande constructies en werken (geodetische palen, waterpasverkenmerken, grenspalen, merktekens, beplantingen en beplantingswerken…)
 • Kennis van regels en voorschriften ter bescherming van opgeslagen materialen en materieel
 • Kennis van reglementering inzake speciale controles door erkende controleorganismen
 • Kennis van reglementering voor ladingzekeren
 • Kennis van rijtechnieken (het op- en afrijden van een helling, zwaartepuntverdeling, rijsnelheid…)
 • Kennis van signalisatievoorschriften
 • Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, houtstof, asbesthoudende producten...), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies,
 • Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
 • Kennis van het standaardbestek, technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van de start- en stopprocedures
 • Kennis van stroomgroepen (gebruik en aansluiting)
 • Kennis van technieken voor betonnering, verdichting, nabehandeling en kwaliteitscontrole van beton
 • Kennis van technieken voor het aanbrengen van de hulp- en uitrustingsstukken
 • Kennis van technieken, producten en materieel gebruikt bij reiniging
 • Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
 • Kennis van technologie van hydraulische, pneumatische en elektrische systemen, dieselmotoren en bewegingsoverbrenging
 • Kennis van toepassingsgebied en de geldigheid van vergunningen en keuringen
 • Kennis van toepassingsmogelijkheden van GPS-machinebesturing bij wegenbouwwerken
 • Kennis van topografische instrumenten en technieken (laser, GPS…)
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften
 • Kennis van wegenbouwplaatsorganisatie
 • Kennis van wegenbouwplannen: grondplan, lengteprofiel, dwarsprofielen…
 • Kennis van werkdocumenten, keuringsdocumenten, een werkblad en andere administratieve documenten: persoonlijke documenten, boorddocumenten en machine-instructieboek
 • Kennis van wettelijke bepalingen i.v.m. de plaatsing en verwijdering van signalisatie van werken en verkeersbelemmeringen afhankelijk van het type wegen en lokale regelgeving
 • Kennis van wettelijke beperkingen bij (uitzonderlijk) vervoer over de openbare weg
 • Kennis van wie voor welke herstellingen verantwoordelijk is
 • Kennis van zichtverbeterende systemen op bedrijfsvoertuigen op wegenbouwplaatsen
 • Kennis van aandachtspunten bij het uitzetten (hellingsgraad, …) en het uitvoeren (fasering, …) van rotondes in platenbeton of doorgaand gewapend beton
 • Kennis van de onderdelen van de wegenbouwmachine, de bedienings- en besturingsmechanismen (hendels, pedalen, instrumenten) en hun respectievelijke functies
 • Grondige kennis van draagkracht van de ondergrond en de bodemgesteldheid
 • Grondige kennis van functie en de uitvoering van diverse types voegen (krimp-, buig- of uitzettingsvoegen, dwarsvoegen en voegen in de langsrichting…) en voegvullingen
 • Grondige kennis van risico’s en preventiemaatregelen bij het werken in de buurt van uitgravingen, oevers, grachten, stapels, de aanwezigheid van mensen, verkeer, boven- en ondergrondse leidingen, kabels, buizen en andere obstakels
 • Grondige kennis van soorten en de samenstelling van wegenbeton en hun eigenschappen (voor- en nadelen van verschillende soorten wegenbeton, oppervlaktekenmerken, bijzondere toepassingen, invloed op het geluid…)

Cognitieve vaardigheden

 • Communiceert effectief en efficiënt
 • Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
 • Rapporteert aan leidinggevenden
 • Werkt efficiënt samen met collega's
 • Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
 • Sorteert afval volgens de richtlijnen
 • Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
 • Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
 • Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
 • Beperkt stofemissie
 • Rijdt en werkt zuinig en defensief met een wegenbouwmachine op de werkplek
 • Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief en stuurt desnoods bij
 • Organiseert zijn werkplek rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • Richt de werkplaats (ergonomisch) in
 • Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving
 • Vult werkblad en andere administratieve documenten (digitaal) in
 • Bewaart en let op de aanwezigheid van (digitale) keuringsdocumenten
 • Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht
 • Verzamelt de nodige documenten voor de opdracht (plannen KLIP ...)
 • Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
 • Kiest de geschikte machine en machine-uitrusting of past deze aan
 • Controleert of er zich binnen de werkzone geen voorwerpen of andere hindernissen bevinden
 • Richt de eigen werkplek en de mobiele bouwplaats in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de veiligheid, de algemene bouwplaats-organisatie, de verkeerssituatie, de logische werkvolgorde en het tijdstip van de werken
 • Plaatst en controleert de elektriciteits-, verlichtings- en veiligheidsvoorzieningen en de aanwezigheid van tijdelijke wegmarkeringen
 • Houdt rekening met de wettelijke verplichtingen en lokale procedures
 • Controleert de aanwezigheid van tijdelijke wegmarkeringen
 • Zorgt ervoor dat de aangebrachte signalisatie en waarschuwingstekens aan het einde van de werkdag op hun plaats blijven
 • Gebruikt GPS-machinebesturing of boordcomputer
 • Zet helling, hoogte, richting en aslijn van de bestrating uit volgens plan en werktekening
 • Zet hoeken en bogen uit
 • Controleert de wegenbouwmachines voor ingebruikname
 • Voert dagelijks onderhoud uit
 • Voert kleine herstellingen uit
 • Brengt geplaatste of verwerkte materialen in gereedheid om externe kwaliteitscontrole op uit te laten voeren
 • Zekert een wegenbouwmachine op een dieplader
 • Voorziet de nodige signalisatie
 • Analyseert de ondergrond
 • Stelt de machine op een correcte wijze in en voorziet deze van de juiste onderdelen
 • Communiceert tijdens de werkopdracht (met seinen en/of radio)
 • Zet rotondes, kruispunten en aansluitingen uit
 • Zet de bedding, de hoogtelijnen en de profielen uit
 • Stelt de slipform paver op
 • Stelt de werkingsparameters en besturing van de slipform paver in
 • Controleert de toevoer van het beton
 • Communiceert tijdens de werkopdracht (met seinen en/of radio)

Probleemoplossende vaardigheden

 • Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
 • Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
 • Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
 • Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
 • Herkent asbesthoudende producten en reageert passend
 • Begeleidt het laden en lossen van de wegenbouwmachines
 • Begeleidt de bevoorrading en de opslag van materialen, materieel en gereedschappen op de mobiele bouwplaats
 • Voert onderhoud en controles van de signalisatie en verlichting uit
 • Signaleert defecten
 • Signaleert de nood tot specifieke controles, herstellingen en onderhoud
 • Voert visuele controles uit
 • Stuurt indien nodig de werkzaamheden bij
 • Past de rijsnelheid tijdens de bewerkingen in de verschillende fasen van de werkzaamheden aan en stemt deze af op de ondergrond
 • Meldt problemen aan de verantwoordelijke

Motorische vaardigheden

 • Werkt ergonomisch
 • Houdt de werkplek schoon
 • Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
 • Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
 • Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
 • Brengt de wegenbouwmachine in werkpositie
 • Voorziet de nodige ruimte voor het stallen van de wegenbouwmachines op de mobiele bouwplaats
 • Slaat materialen, materieel en gereedschappen op de mobiele bouwplaats op
 • Bakent de aangepaste rijvakken af
 • Parkeert de wegenbouwmachine
 • Zet de wegenbouwmachines stop en schakelt de besturing uit
 • Verlaat de bedieningspost
 • Laat de wegenbouwmachines veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg
 • Reinigt de wegenbouwmachine
 • Laat de mobiele bouwplaats proper achter
 • Rijdt een dieplader op en af
 • Verplaatst de machine op de werf
 • Manoeuvreert de machine zonder schokken rekening houden met de aanwezigheid van mensen en obstakels en de staat van het terrein
 • Hanteert de bedienings- en besturingsmechanismen op een beheerste en synchrone manier
 • Brengt de funderingen aan
 • Brengt, indien nodig, de wapening aan
 • Brengt de verharding aan
 • Werkt rotondes, kruispunten en aansluitingen af
 • Hanteert de bedienings- en besturingsmechanismen
 • Stort en spreidt het beton
 • Trilt en verdicht het beton
 • Verzorgt de afwerking van het betonoppervlak
 • Beschermt en beschut het beton
 • Voorziet voegen
 • Giet voegen dicht
 • Verwijdert en recupereert het oude beton
 • Plaatst, indien nodig, deuvels of doorgaande wapening
 • Brengt nieuw beton aan
 • Verdicht het beton
 • Voert oppervlaktebandelingen uit
 • Voorziet voegen
 • Giet voegen dicht

Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt uitgeoefend in de wegenbouw, waar vaak sprake is van mobiele bouwplaatsen.
 • Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, en klimatologische omstandigheden.
 • In functie van de werkopdracht kunnen de werkzaamheden ’s nachts (onder kunstlicht), tijdens weekends en/of in de gebruikelijke vakantieperiodes uitgevoerd worden.
 • Bepaalde werkzaamheden vergen een continue uitvoering, wat betekent dat er een overdracht van de werkzaamheden aan de volgende ploeg plaatsvindt.
 • De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.
 • De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen.
 • De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.
 • De werkplek kan impliceren dat er in de nabijheid van boven- en ondergrondse leidingen, het verkeer en andere gevaarlijke situaties gewerkt moet worden.

Handelingscontext

 • Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de opdrachtgever door met zorg, precisie en toewijding te werken.
 • Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de (mobiele) bouwplaats respecteren en PBM’s en CBM’s met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.
 • Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, en milieuvoorschriften.
 • Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.
 • Het werken in een veiligheidsfunctie betekent een verhoogde aandacht voor de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf.
 • Gedurende de werkzaamheden de omgeving en de bewegingen van wegenbouwmachines zeer oplettend opvolgen.
 • Gedurende de werkzaamheden informatie uitwisselen en duidelijke instructies geven aan de bouwplaatsmachinist.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het voorbereiden van de eigen werkzaamheden
 • het bepalen van de werkvolgorde
 • het inrichten van de eigen werkplek
 • het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden
 • de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden
 • het controleren van de kwaliteit en kwantiteit van het eigen werk
 • het afronden van de werkzaamheden
Is gebonden aan
 • het standaardbestek, de ontvangen werkopdracht, de uitvoeringsmethode en tijdsplanning
 • klimatologische omstandigheden
 • kwaliteits- en milieuvoorschriften
 • codes van goede praktijk
 • wettelijke en technische voorschriften
 • veiligheids- en gezondheidsinstructies
 • verkeersregels
 • afspraken met collega’s en derden, instructies van de leidinggevende, de bouwplaatsverantwoordelijke en/of opdrachtgever
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies
 • een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten de eigen bevoegdheid vallen
 • (onderhouds)technieker en/of derden bij complexe storingen, technische interventies, controles en/of onderhoud aan de wegenbouwmachine
voetnoot

Verantwoordelijkheid

 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
 • Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
 • Vervult administratieve taken
 • Bereidt de werkzaamheden met een wegenbouwmachine voor
 • Richt de mobiele bouwplaats in
 • Signaleert de werken op een veilige wijze
 • Bedient GPS of boordcomputer
 • Bereidt het baanbed voor
 • Rondt de werkzaamheden met de wegenbouwmachines af
 • Voert dagelijkse controles en onderhoud van de wegenbouwmachines uit
 • Voert de voorbereiding van de kwaliteitscontroles uit
 • Plaatst wegenbouwmachines op een dieplader
 • Werkt met een cementfrees
 • Voert rotondes, kruispunten, ontmoetingen en aansluitingen van betonwegen uit
 • Brengt betonverhardingen machinaal aan
 • Voert betonneringswerken voor betonwegen uit
 • Voert herstellingen en onderhoud van betonverhardingen uit

Attesten en voorwaardens

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Asfalt-en betonwegenbouwer’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Gezondheidsbeoordeling voor het uitvoeren van een veiligheidsfunctie zoals bepaald in Codex over het welzijn op het werk. (BS 2 juni 2017)
Voor de beroepsuitoefening van 'bestuurder/bediener machines asfaltwegenbouw', 'Bestuurder/dediener machines betonwegenbouw' en 'Bestuurder/bediener walsmachine' (deelkwalificaties) is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:
 • Gezondheidsbeoordeling voor het uitvoeren van een veiligheidsfunctie zoals bepaald in Codex over het welzijn op het werk. (BS 2 juni 2017)