Logistiek assistent in de zorg

 
BK-0498-2
 Dit is de actuele versie van de beroepskwalificatie.

Globaal

Titel

Logistiek assistent in de zorg

Deze benaming komt voor in Competent Op-167 Logistiek assistent in zorginstellingen (m/v)"

Definitie

De logistiek assistent in de zorg voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit teneinde het comfort van de zorgvrager te bevorderen

Niveau (VKS en EQF)

3

Jaar van erkenning

versie 2, 2023

Competenties

Opsomming competenties

 • Competentie 1:
  Voert de ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit volgens de kwaliteitsnormen*
  • Verleent logistieke hulp conform de organisatiespecifieke voorschriften en de gemaakte afspraken
  • Werkt hygiënisch
  • Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften van de organisatie
  • Werkt milieubewust
  • Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie
  • Werkt ergonomisch
  • Werkt kostenbewust
  • Voert eenvoudige sterilisatie van klein materiaal uit
  • Lost problemen op binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid en de gekende kaders
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kostenbewust werken
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Basiskennis van methodieken om oplossingsgericht te werken
  • Basiskennis van de organisatiespecifieke reglementering en procedures
  • Basiskennis van sterilisatie
  • Kennis van beschermingsmaatregelen tegen infecties en contaminaties
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van schoonmaak- en reinigingsprocedures
* *alle omschreven activiteiten gebeuren onder strikt toezicht, volgens afgesproken instructies.
 • Competentie 2:
  Handelt professioneel
  • Handelt volgens de professionele (gedrags)code (beroepsgeheim, privacy van de zorgvrager, scheiding beroepscontext-privé, …)
  • Verzorgt de persoonlijke hygiëne
  • Bejegent de zorgvrager zonder waardeoordeel
  • Voert de opgedragen taken uit met respect voor de wensen van de zorgvrager
  • Voert de opgedragen taken uit met aandacht voor een veilige omgeving voor de zorgvrager
  • Merkt veranderingen op bij de zorgvrager
  • Herkent weerstanden van de zorgvrager en gaat hier gepast mee om
  • Voert de taken uit met de nodige verantwoordelijkheidszin
  • Helpt bij noodsituaties
  • Gaat op empathische wijze om met de zorgvrager waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
  • Luistert zonder een waardeoordeel te vellen en vergewist zich ervan dat hij/zij de zorgvrager correct begrepen heeft
  • Gaat adequaat om met grensoverschrijdend gedrag
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van professionele omgangsvormen en deontologie
  • Basiskennis van rapportering
  • Basiskennis van observatietechnieken voor alle leeftijdsgroepen en contexten
  • Basiskennis van het begrip zorgvisie
  • Basiskennis van de holistische visie op de mens
  • Basiskennis van diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze, filosofische, … achtergronden, gender, seksuele geaardheid, …)
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van EHBO en levensreddend handelen van 0 tot 12 jaar
  • Kennis van communicatie in het Nederlands (kan in functie van de taken zichzelf verstaanbaar uitdrukken en de gesprekspartner begrijpen. De logistiek assistent kan een beperkte conversatie voeren met de zorgvrager. Kan eenvoudige mededelingen en instructies lezen, begrijpen, en noteren)
 • Competentie 3:
  Werkt samen met andere (zorg)actoren
  • Communiceert doelgericht en efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, zorgvragers, familie, …)
  • Rapporteert noodzakelijke informatie over de zorgvrager aan het team
  • Rapporteert aan de leidinggevende(n)
  • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
  • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
  • Gebruikt de geschikte communicatiemiddelen
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van rapportering
  • Basiskennis van observatietechnieken voor alle leeftijdsgroepen en contexten
  • Basiskennis van het begrip zorgvisie
  • Basiskennis van de holistische visie op de mens
  • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, kinderopvang,...)
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van communicatie in het Nederlands (kan in functie van de taken zichzelf verstaanbaar uitdrukken en de gesprekspartner begrijpen. De logistiek assistent kan een beperkte conversatie voeren met de zorgvrager. Kan eenvoudige mededelingen en instructies lezen, begrijpen, en noteren)
 • Competentie 4:
  Ontwikkelt de eigen deskundigheid
  • Reflecteert over het eigen handelen aan de hand van de feedback van de leidinggevende
  • Stuurt haar/zijn handelen bij in samenspraak met de leidinggevende
  • Volgt opleiding in functie van de eigen competenties en groeimogelijkheden
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethoden
  • Basiskennis van (zelf-)reflectie
 • Competentie 5:
  Plant en organiseert de opgedragen taken
  • Plant de opgedragen taken rekening houdend met de prioriteiten, tijdsbesteding, efficiëntie,
  • Maakt materieel en producten gebruiksklaar
  • Stemt de techniek, materieel en/of product(en) af op de opdracht (schoonmaken, steriliseren, wassen, …)
  • Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten
  • Bergt het materieel en de (reinigings)producten op na de taakuitvoering
  • Meldt tekorten aan de leidinggevende
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
  • Kennis van pictogrammen
  • Kennis van schoonmaak- en reinigingsprocedures
  • Kennis van schoonmaaktechnieken
  • Kennis van het onderhoud van schoonmaakmaterieel
 • Competentie 6:
  Onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch
  • Reinigt en/of ontsmet materieel (hulpmiddelen, (rol)meubilair, ….)
  • Bereidt de kamers voor nieuwe zorgvragers voor
  • Maakt de bedden op volgens de richtlijnen
  • Verzorgt de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager (planten, kledij, speelgoed, …)
  • Maakt kamers, sanitair en gemeenschappelijke ruimtes schoon
  • Ontsmet kamers en ruimtes
  • Houdt de keuken op de afdeling proper, reinigt het keukenmateriaal en doet de vaat
  • Onderhoudt de koelkast en controleert vervaldata van producten
  • Verzamelt, verwijdert en sorteert afval volgens de richtlijnen en vervangt vuilniszakjes
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Basiskennis van de organisatiespecifieke reglementering en procedures
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van plantenzorg
  • Basiskennis van sterilisatie
  • Kennis van veiligheidsregels
  • Kennis van beschermingsmaatregelen tegen infecties en contaminaties
  • Kennis van beschermingsmiddelen
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
  • Kennis van schoonmaak- en reinigingsprocedures
  • Kennis van schoonmaaktechnieken
  • Kennis van het onderhoud van schoonmaakmaterieel
  • Kennis van bedopmaak
 • Competentie 7:
  Volgt de productvoorraad op en geeft bestellingen door
  • Houdt de voorraden van de keuken en van de afdeling bij en vult ze aan
  • Vult het (verzorgings)materiaal en linnengoed aan volgens de richtlijnen van de organisatie
  • Houdt gegevens bij over het gebruik van producten en meldt tekorten
  • Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes
  • Stelt de bevoorrading vast en geeft intern de bestelling door
  • Controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de interne bestelbon
  • Stockeert de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaats
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Kennis van toepassing van de bedrijfseigen distributiesoftware
  • Kennis van afdelingsspecifiek voorraadbeheer
 • Competentie 8:
  Zorgt voor het maaltijdgebeuren van zorgvragers
  • Neemt bestellingen van maaltijden op
  • Voorziet koude en bereidt warme dranken
  • Maakt, indien nodig, kleine bereidingen (brood smeren, maaltijden opwarmen, …)
  • Bereidt de maaltijd voor
  • Dient de maaltijd op en af
  • Ondersteunt het maaltijdgebeuren (met uitzondering bij personen met slikproblemen)
  • Reinigt de eetruimte na elke maaltijd
  • Doet de afwas
  • Meldt onregelmatigheden bij de maaltijd (gebrek aan eetlust, …) aan de zorgverlener
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van observatietechnieken voor alle leeftijdsgroepen en contexten
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie
  • Basiskennis van de bewaarmethoden van voedsel
  • Basiskennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)
  • Basiskennis van malnutritie
  • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
  • Kennis van het op- en afdienen
 • Competentie 9:
  Ondersteunt de zorgvrager bij verplaatsingen
  • Ontvangt de aanvraag van de verantwoordelijke van de diensten en informeert zich over de wijze van vervoer
  • Verwittigt de verantwoordelijke bij het ophalen en terugbrengen van de zorgvrager
  • Helpt de zorgverstrekker bij de verplaatsing van de zorgvrager die geen bestendig toezicht nodig heeft
  • Helpt de zorgverstrekker bij het tillen en positioneren van de zorgvrager
  • Brengt de zorgvrager naar de toegewezen dienst/plaats (intern of extern)
  • Meldt eventuele defecten van transportmateriaal aan de verantwoordelijke
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
  • Basiskennis van de verkeersregels
  • Kennis van vakterminologie
  • Kennis van sociale vaardigheden
  • Kennis van beschermingsmaatregelen tegen infecties en contaminaties
  • Kennis van gebruik van de patiëntenvervoersuitrusting (bed, rolstoel, ...)
 • Competentie 10:
  Informeert de zorgvrager over en biedt ondersteuning tijdens activiteiten
  • Stimuleert de zorgvragers om deel te nemen aan de activiteiten
  • Ondersteunt tijdens de ontspannings- en vrijetijds- en/of spelactiviteiten
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van animatie- ontspannings-, spel- en vrijetijdsactiviteiten
  • Kennis van sociale vaardigheden
 • Competentie 11:
  Verzorgt het wasgoed
  • Verzamelt en sorteert vuil en gecontamineerd wasgoed en brengt het weg volgens interne procedure
  • Controleert het wasgoed op slijtage
  • Bedient wasmachine en droogkast
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van kenmerken van textiel
  • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
  • Kennis van was- en droogmachines
  • Kennis van was- en droogprocessen
 • Competentie 12:
  Voert eenvoudige administratieve taken uit
  • Verzamelt documenten en brengt ze naar de diverse diensten
  • Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,...
  • Registreert gegevens vanuit de eigen taakuitvoering (invullen en bijhouden van formulieren)
 • met inbegrip van kennis:
  • Basiskennis van planning en organisatie van taken
  • Basiskennis van bedrijfseigen software
  • Basiskennis van dagelijkse administratie

Beschrijving competenties a.d.h.v. de descriptorelementen

Kennis

 • Basiskennis van kostenbewust werken
 • Basiskennis van ergonomisch werken (verplaatsingstechnieken, …)
 • Basiskennis van methodieken om oplossingsgericht te werken
 • Basiskennis van professionele omgangsvormen en deontologie
 • Basiskennis van de organisatiespecifieke reglementering en procedures
 • Basiskennis van rapportering
 • Basiskennis van observatietechnieken voor alle leeftijdsgroepen en contexten
 • Basiskennis van het begrip zorgvisie
 • Basiskennis van de holistische visie op de mens
 • Basiskennis van diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze, filosofische, … achtergronden, gender, seksuele geaardheid, …)
 • Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, kinderopvang,...)
 • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethoden
 • Basiskennis van (zelf-)reflectie
 • Basiskennis van planning en organisatie van taken
 • Basiskennis van bedrijfseigen software
 • Basiskennis van dagelijkse administratie
 • Basiskennis van plantenzorg
 • Basiskennis van de bewaarmethoden van voedsel
 • Basiskennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)
 • Basiskennis van malnutritie
 • Basiskennis van kenmerken van textiel
 • Basiskennis van animatie- ontspannings-, spel- en vrijetijdsactiviteiten
 • Basiskennis van sterilisatie
 • Basiskennis van de verkeersregels
 • Kennis van vakterminologie
 • Kennis van sociale vaardigheden
 • Kennis van veiligheidsregels
 • Kennis van beschermingsmaatregelen tegen infecties en contaminaties
 • Kennis van beschermingsmiddelen
 • Kennis van hygiëne- en netheidsregels
 • Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en etiketten
 • Kennis van pictogrammen
 • Kennis van toepassing van de bedrijfseigen distributiesoftware
 • Kennis van gebruik van de patiëntenvervoersuitrusting (bed, rolstoel, ...)
 • Kennis van schoonmaak- en reinigingsprocedures
 • Kennis van schoonmaaktechnieken
 • Kennis van het onderhoud van schoonmaakmaterieel
 • Kennis van was- en droogmachines
 • Kennis van was- en droogprocessen
 • Kennis van het op- en afdienen
 • Kennis van bedopmaak
 • Kennis van afdelingsspecifiek voorraadbeheer
 • Kennis van EHBO en levensreddend handelen van 0 tot 12 jaar
 • Kennis van communicatie in het Nederlands (kan in functie van de taken zichzelf verstaanbaar uitdrukken en de gesprekspartner begrijpen. De logistiek assistent kan een beperkte conversatie voeren met de zorgvrager. Kan eenvoudige mededelingen en instructies lezen, begrijpen, en noteren)

Cognitieve vaardigheden

 • Verleent logistieke hulp conform de organisatiespecifieke voorschriften en de gemaakte afspraken
 • Werkt hygiënisch
 • Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften van de organisatie
 • Werkt milieubewust
 • Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie
 • Werkt ergonomisch
 • Werkt kostenbewust
 • Handelt volgens de professionele (gedrags)code (beroepsgeheim, privacy van de zorgvrager, scheiding beroepscontext-privé, …)
 • Bejegent de zorgvrager zonder waardeoordeel
 • Voert de opgedragen taken uit met respect voor de wensen van de zorgvrager
 • Voert de opgedragen taken uit met aandacht voor een veilige omgeving voor de zorgvrager
 • Merkt veranderingen op bij de zorgvrager
 • Voert de taken uit met de nodige verantwoordelijkheidszin
 • Gaat op empathische wijze om met de zorgvrager waarbij de nodige afstand bewaard wordt om een professionele relatie te behouden
 • Luistert zonder een waardeoordeel te vellen en vergewist zich ervan dat hij/zij de zorgvrager correct begrepen heeft
 • Communiceert doelgericht en efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s, zorgvragers, familie, …)
 • Rapporteert noodzakelijke informatie over de zorgvrager aan het team
 • Rapporteert aan de leidinggevende(n)
 • Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
 • Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
 • Gebruikt de geschikte communicatiemiddelen
 • Reflecteert over het eigen handelen aan de hand van de feedback van de leidinggevende
 • Stuurt haar/zijn handelen bij in samenspraak met de leidinggevende
 • Volgt opleiding in functie van de eigen competenties en groeimogelijkheden
 • Plant de opgedragen taken rekening houdend met de prioriteiten, tijdsbesteding, efficiëntie,
 • Stemt de techniek, materieel en/of product(en) af op de opdracht (schoonmaken, steriliseren, wassen, …)
 • Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten
 • Meldt tekorten aan de leidinggevende
 • Houdt de keuken op de afdeling proper, reinigt het keukenmateriaal en doet de vaat
 • Onderhoudt de koelkast en controleert vervaldata van producten
 • Verzamelt, verwijdert en sorteert afval volgens de richtlijnen en vervangt vuilniszakjes
 • Houdt de voorraden van de keuken en van de afdeling bij en vult ze aan
 • Houdt gegevens bij over het gebruik van producten en meldt tekorten
 • Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes
 • Stelt de bevoorrading vast en geeft intern de bestelling door
 • Controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de interne bestelbon
 • Neemt bestellingen van maaltijden op
 • Meldt onregelmatigheden bij de maaltijd (gebrek aan eetlust, …) aan de zorgverlener
 • Ontvangt de aanvraag van de verantwoordelijke van de diensten en informeert zich over de wijze van vervoer
 • Verwittigt de verantwoordelijke bij het ophalen en terugbrengen van de zorgvrager
 • Meldt eventuele defecten van transportmateriaal aan de verantwoordelijke
 • Verzamelt en sorteert vuil en gecontamineerd wasgoed en brengt het weg volgens interne procedure
 • Controleert het wasgoed op slijtage
 • Bedient wasmachine en droogkast
 • Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,...
 • Registreert gegevens vanuit de eigen taakuitvoering (invullen en bijhouden van formulieren)
 • Stimuleert de zorgvragers om deel te nemen aan de activiteiten
 • Ondersteunt tijdens de ontspannings- en vrijetijds- en/of spelactiviteiten

Probleemoplossende vaardigheden

 • Lost problemen op binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid en de gekende kaders
 • Herkent weerstanden van de zorgvrager en gaat hier gepast mee om
 • Helpt bij noodsituaties
 • Gaat adequaat om met grensoverschrijdend gedrag

Motorische vaardigheden

 • Verzorgt de persoonlijke hygiëne
 • Maakt materieel en producten gebruiksklaar
 • Bergt het materieel en de (reinigings)producten op na de taakuitvoering
 • Reinigt en/of ontsmet materieel (hulpmiddelen, (rol)meubilair, ….)
 • Bereidt de kamers voor nieuwe zorgvragers voor
 • Maakt de bedden op volgens de richtlijnen
 • Verzorgt de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager (planten, kledij, speelgoed, …)
 • Maakt kamers, sanitair en gemeenschappelijke ruimtes schoon
 • Ontsmet kamers en ruimtes
 • Vult het (verzorgings)materiaal en linnengoed aan volgens de richtlijnen van de organisatie
 • Stockeert de binnengekomen producten en materialen op hun vaste plaats
 • Voorziet koude en bereidt warme dranken
 • Maakt, indien nodig, kleine bereidingen (brood smeren, maaltijden opwarmen, …)
 • Bereidt de maaltijd voor
 • Dient de maaltijd op en af
 • Ondersteunt het maaltijdgebeuren (met uitzondering bij personen met slikproblemen)
 • Reinigt de eetruimte na elke maaltijd
 • Doet de afwas
 • Helpt de zorgverstrekker bij de verplaatsing van de zorgvrager die geen bestendig toezicht nodig heeft
 • Helpt de zorgverstrekker bij het tillen en positioneren van de zorgvrager
 • Brengt de zorgvrager naar de toegewezen dienst/plaats (intern of extern)
 • Verzamelt documenten en brengt ze naar de diverse diensten
 • Voert eenvoudige sterilisatie van klein materiaal uit

Omgevingscontext

 • De werkopdrachten worden uitgevoerd binnen een afgesproken werkrooster.
 • Bij de uitoefening van dit beroep wordt rekening gehouden met de autonomie van de zorgvrager
 • Bij dit beroep wordt rekening gehouden met de diversiteit van de zorgvragers wat inhoudt dat hij/zij de zorgvragers en hun omgeving erkennen en waarderen
 • Het beroep van logistiek assistent wordt uitgeoefend in verschillende contexten waarbij de doelgroepen heel verschillend kunnen zijn
 • Dit beroep wordt uitgeoefend binnen onregelmatige werktijden
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in samenwerking met andere zorgverstrekkers, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is
 • De uitoefening van het beroep vraagt verantwoordelijkheidszin
 • De sector volgt de reglementeringen wat betreft veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, …
 • Sommige activiteiten kunnen gezondheidsrisico’s inhouden voor de logistiek assistent. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
 • Bij dit beroep wordt er door alle logistiek assistenten meegebouwd aan een cultuur van collegialiteit, welzijn, respect binnen de professionele relaties

Handelingscontext

 • De logistiek assistent moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere actoren
 • De logistiek assistent is zich bewust van de impact van zijn/haar handelingen op de zorgvrager
 • De logistiek assistent zorgt voor een rustgevende, veilige, ordelijke, hygiënische, stimulerende en sfeervolle leefomgeving
 • De logistiek assistent kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden
 • De logistiek assistent moet steeds regelgeving en kwaliteitseisen respecteren
 • De logistiek assistent moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt levenslang leren en het volgen van opleidingen
 • De logistiek assistent moet planmatig kunnen denken, prioriteiten stellen en zijn/haar werkzaamheden organiseren
 • De logistiek assistent moet discreet handelen conform de organisatiegebonden gedragscode
 • De logistiek assistent gaat adequaat om met stressfactoren
 • De logistiek assistent moet kwaliteitsvol handelen
 • De logistiek assistent moet het positief imago van zijn/haar onderneming uitstralen
 • De logistiek assistent moet op empathische wijze omgaan met de zorgvrager
 • De logistiek assistent moet zich bewust zijn van de effecten van de eigen verbale, non-verbale en digitale communicatie en de invloed hiervan op de zorgvrager
 • De logistiek assistent heeft aandacht voor gevaarlijke situaties en meldt deze aan de leidinggevende.
 • De logistiek assistent moet zorgvuldig gebruik maken van materieel.

Autonomie

Is zelfstandig in
 • het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplek
 • het uitvoeren van de opgedragen ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken
 • het bedelen van de maaltijden
 • het onderhouden van kamers en gemeenschappelijke ruimten
 • het gebruiken en reinigen van het materieel
 • het afleveren van documenten
 • het opvolgen en aanvullen van de voorraad en het materiaal
 • het verzorgen van het wasgoed
 • het vervoeren van zorgvragers
 • het eenvoudig steriliseren van klein materiaal
Is gebonden aan
 • het uitvoeren van opdrachten toegewezen door de zorgverstrekkers
 • de richtlijnen en procedures aangaande de uit te voeren taken
 • het beleid van de organisatie
 • tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures
 • de professionele gedragscode
 • de wettelijke reglementering
Doet beroep op
 • de leidinggevende voor de opdracht, gegevens en bijkomende instructies en voor de uit te voeren taken
 • de leidinggevende, zorgvrager, omgeving van de zorgvrager, collega’s, …voor samenwerking
 • de leidinggevende voor het melden van problemen
 • de leidinggevende voor gevaarlijke situaties

Verantwoordelijkheid

 • Voert de ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit volgens de kwaliteitsnormen*
 • Handelt professioneel
 • Werkt samen met andere (zorg)actoren
 • Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 • Plant en organiseert de opgedragen taken
 • Onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch
 • Volgt de productvoorraad op en geeft bestellingen door
 • Zorgt voor het maaltijdgebeuren van zorgvragers
 • Ondersteunt de zorgvrager bij verplaatsingen
 • Informeert de zorgvrager over en biedt ondersteuning tijdens activiteiten
 • Verzorgt het wasgoed
 • Voert eenvoudige administratieve taken uit

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.