Skip to Main Content

Vakfiche Engels schriftelijk 3 aso

Geldig van 01 januari 2023 tot en met 31 december 2023
 

content

Studierichting

3e graad aso
  • Wetenschappen-Wiskunde
  • Economie-Wiskunde
  • Humane Wetenschappen
  • Latijn-Wetenschappen
  • Latijn-Wiskunde
  • Economie-Wetenschappen

Referentiekader

ReferentiekaderOpmerking
Eindtermenhttp://eindtermen.vlaanderen.be/index.htm
AndereEuropees Referentiekader voor de Talen: http://downloads.slo.nl/Repository/taalprofielen-2015.pdf

Waarom leer je dit vak?

Internationale contacten en contacten met anderstaligen zijn vandaag erg gewoon. Wil je je horizon verruimen via rechtstreeks contact met anderstalige culturen en een actieve rol spelen in onze maatschappij, dan moet je dus vreemde talen leren.

Toon meer
Toon minder

Afhankelijk van de communicatiesituatie worden boodschappen anders geformuleerd. Om te kunnen communiceren met anderstaligen, moet je daarom een boodschap kunnen begrijpen vanuit een bepaalde context en kunnen overbrengen in functie van een bepaalde context en een bepaald publiek. Hoe beter je daarop inspeelt en je taal daarop afstemt, hoe doeltreffender je communiceert. Je verzorgt daarom je taal en je maakt gebruik van de beleefdheidsconventies, alledaagse omgangsvormen en uitdrukkingen die eigen zijn aan de vreemde taal. Eenzelfde boodschap - bijvoorbeeld dat je iets niet weet - formuleer je inderdaad op een andere manier voor anderstalige vrienden dan voor een anderstalige volwassene die aan een infobalie werkt. 

Bovendien kan je een taal niet loskoppelen van de cultuur die haar voedt. Wil je doeltreffend communiceren, dan moet je cultuuruitingen en leefwijzen die specifiek zijn voor de streek waar een taal gesproken wordt, kunnen herkennen. Onder cultuuruitingen verstaan we alle gedragingen, talige zowel als niet-talige, die je kan koppelen aan een welbepaalde cultuur (dus niet alleen kunst maar ook aansprekingen, zegswijzen, waarden en gewoonten, klederdracht, culinaire tradities ...). Je moet in staat zijn om bewust om te gaan met die gelijkenissen en verschillen met je eigen cultuur door erop in te spelen in je communicatie.

Als je vreemde talen leert, moet je dus leren inspelen op verschillende communicatiesituaties. Globaal zijn er dat vier: je gebruikt taal om iets te doen in de privésfeer, als lid van de samenleving, voor je opleiding of voor je werk.

Bij de Examencommissie verwachten we dat je voor elk van deze communicatiesituaties boodschappen kan begrijpen en doeltreffend overbrengen. Op onze examens moet je aantonen dat je dit doel bereikt. De vakfiches moderne vreemde talen van de Examencommissie sluiten immers nauw aan bij de eindtermen van de Vlaamse overheid, die meertaligheid en communicatieve competenties centraal stellen. De geactualiseerde eindtermen moderne vreemde talen werden globaal gelinkt aan de niveaus van het ERK. Deze internationaal gehanteerde niveaus bieden je een hulpmiddel om je taalvaardigheidsniveau in te schatten.

De eindtermen moderne vreemde talen vind je op deze website: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/.

Meer informatie over het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) vind je op deze website: http://downloads.slo.nl/Repository/taalprofielen-2015.pdf.

Wat moet je leren?

Voor het examen Engels derde graad aso moet je deze vaardigheden globaal beheersen op het niveau B1 van het ERK. In de volgende tabellen vind je wat je voor elke vaardigheid moet kunnen en wat je moet doen op het examen om te bewijzen dat je dat kan.

Om globaal het niveau B1 te bereiken waarop je deze vijf vaardigheden moet beheersen, moet je voldoende grammatica en woordenschat kennen. Eindterm 42 geeft aan welke kenniselementen je zeker moet verwerven. Het Eaquals-project, gesteund door de Raad van Europa, geeft je een overzicht van welke grammaticale inhouden bij welk ERK-niveau horen. Je vindt deze informatie via https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/core_inventory_posters_2.pdf.

Als je die kennis gaat inzetten, moet je bovendien bewust nadenken over je taal en taalgebruik om zo je taalbeheersing te versterken.

Verderop vind je concrete leermiddelen die je kunnen helpen om je huidige niveau in te schatten en je vaardigheden verder te ontwikkelen om het niveau B1 te bereiken.

Luisteren en lezen

Je moet boodschappen kunnen begrijpen zowel uit geschreven teksten (bijv. een krantenartikel) als uit gesproken teksten (bijv. een reclamespot). Het gaat hoofdzakelijk om teksten waarmee je in het dagelijkse leven geconfronteerd kunt worden, maar ook narratieve en artistiek-literaire teksten kunnen aan bod komen. De concrete kenmerken van deze teksten vind je in de eindtermen.

Voor luisteren kan je zowel audiofragmenten als videofragmenten krijgen op het examen.

Wat moet je kunnen?
Wat moet je doen?

begrijpen

 

het onderwerp van een tekst bepalen

de hoofdgedachte van een tekst weergeven

de gedachtegang van een tekst volgen

relevante informatie uit een tekst selecteren, onder meer in verband met cultuuruitingen

de tekststructuur en -samenhang herkennen

analyseren en structureren

de inhoud van een tekst op een overzichtelijke manier ordenen

vergelijken en evalueren

een oordeel vormen over een tekst

Je zal dit moeten doen voor verschillende tekstsoorten. Elke tekstsoort heeft een bepaald doel. Onderstaande tabel geeft je enkele voorbeelden.

Tekstsoort
Doel van de tekst
Voorbeeld van een tekst

informatieve tekst

Deze teksten willen informatie meedelen om je kennis te verrijken.

een nieuwsbericht

prescriptieve tekst

Deze teksten willen je beïnvloeden om iets te doen of om iets op een bepaalde manier te doen.

een reclameboodschap

argumentatieve tekst

Deze teksten bouwen een redenering op om je te overtuigen.

een discussie

narratieve tekst

Deze teksten willen feiten en gebeurtenissen vertellen om je mee te nemen in een verhaal.

een reisverhaal

artistiek-literaire tekst

Deze teksten geven gevoelens en gedachten weer op een creatieve manier of willen een esthetische taalbeleving stimuleren.

een fragment uit een roman

De volgende tabel geeft een paar concrete voorbeelden van gesproken en geschreven teksten in een bepaalde communicatiesituatie. Dit is geen volledige opsomming, enkel een illustratie, daarom zijn er ook lege vakjes in deze tabel.

Je beluistert of leest een tekst ...
voorbeelden van gesproken teksten
voorbeelden van geschreven teksten

in de privésfeer

 

een gesprek tussen buitenlandse leeftijdsgenoten over hun lievelingsmuziek

een discussieprogramma op televisie

een trailer van een film

een liedje

een huurcontract voor een auto

een column in een krant

een fragment uit een hedendaagse roman

als lid van de samenleving

 

een verhaal over het leven van een bekende persoonlijkheid

historische achtergrondinformatie in een beschrijving van bezienswaardigheden tijdens een excursie

voor je opleiding

 

een bevestigingsbrief van een bedrijf voor een buitenlands stage

voor je werk

telefonische instructies van een helpdeskwerker over het oplossen van een computerstoring

instructies over het maken van een eigen webpagina

Strategieën

Als je een tekst grondig wil begrijpen, zal je een aantal strategieën moeten beheersen.

Vóór je de tekst beluistert of leest, is het belangrijk dat je je afvraagt wat je al weet over het onderwerp van de tekst en dat je aandachtig de vragen doorneemt. Zo bereid je je voor en kan je gericht luisteren of lezen.

Probeer altijd eerst de aangeboden tekst globaal te begrijpen. Je zal niet altijd alle woorden verstaan, maar probeer je zo goed mogelijk te concentreren, zodat je de gehele context begrijpt.

Verder kan je proberen om gebruik te maken van visuele ondersteuning zoals beelden bij een luisterfragment of een tekening bij een leestekst. Op je kladblad mag je ook informatie uit de teksten noteren, samenvatten … om een antwoord voor te bereiden.

Ten slotte kan je ook proberen om de betekenis van bepaalde woorden af te leiden uit hun context.

Woorden die je niet begrijpt en die echt noodzakelijk zijn voor een goed tekstbegrip kan je tijdens het examen opzoeken in dit digitale woordenboek: http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek#.VWVmmH9jvg8.

Een geschreven tekst kan je natuurlijk ook herlezen om een onduidelijke passage te doorgronden.

Schrijven en spreken

Je moet een boodschap doeltreffend kunnen overbrengen. Je moet kunnen communiceren in situaties die informeel of formeel zijn. Het spreekt voor zich dat je in die situaties telkens de gepaste omgangsvormen en beleefdheidsformules gebruikt.

Voor schrijven doe je dat in de vorm van een formulier, een vragenlijst, een mededeling, een brief of e-mail…

Zowel voor schrijven als voor spreken kan de opdracht vertrekken van een korte tekst die je moet begrijpen, of een schema.

Wat moet je kunnen?
Wat moet je doen?

beschrijven

 

informatie geven en vragen

instructies geven 

iets of iemand beschrijven

een spontane mening of reactie geven of beschrijven 

echte of verzonnen situaties, gebeurtenissen en ervaringen beschrijven

vertellen

vertellen over je dromen, verwachtingen en ambities

een verhaal navertellen

rapporteren

verslag uitbrengen over een situatie, een ervaring, een gebeurtenis

uitleggen

zaken uitleggen en toelichten, een presentatie geven, onder meer over cultuuruitingen en leefwijze

analyseren en structureren

een tekst samenvatten

argumenteren

een waardering kort toelichten

een standpunt verwoorden met argumenten en voorbeelden

De volgende tabel geeft een paar concrete voorbeelden van opdrachten die je moet kunnen uitvoeren in een
bepaalde communicatiesituatie. Dit is geen volledige opsomming, enkel een illustratie.

Je spreekt of schrijft ...
voorbeelden van gesproken teksten
voorbeelden van geschreven teksten

in de privésfeer

vertellen waar je op reis gaat en uitleggen waarom je die bestemming hebt gekozen

aan je vrienden een belangrijk voorval uit je jeugd vertellen

meedoen aan een discussiegroep op internet over een actueel onderwerp: je eigen mening geven en standpunten van anderen becommentariëren

een brief schrijven aan een lokale krant over het gebrek aan logies voor jeugdige toeristen

als lid van de samenleving

 

een ongeluk op straat beschrijven aan de politie

een schadeformulier invullen bij een aanrijding

voor je opleiding

 

de plot van een boek vertellen en zeggen wat je ervan vond

een begeleidende tekst bij grafieken en tabellen schrijven

voor je werk

in een projectgroep jouw voorkeur voor een themakeuze uitgebreid beargumenteren

een voorstel doen voor een excursieprogramma aan een buitenlandse partner op grond van toeristische informatie

Strategieën

Als je doeltreffend wil communiceren, zal je een aantal strategieën moeten beheersen.

Om je spreek- of schrijfopdracht voor te bereiden, lees je eerst goed de opdracht om precies te weten wat je moet doen en hoe je daarbij moet inspelen op de communicatiesituatie. Is die formeel of informeel? Hoe kan je je taalgebruik daarop afstemmen?

Probeer eerst een spreek-of schrijfplan te maken om je ideeën te ordenen. Ze geven je houvast om je opdracht beter uit te voeren. Hou er ook rekening mee dat een gepaste lay-out, zoals de indeling in paragrafen, de betekenis van je tekst ondersteunt.

Soms zal je misschien even vastzitten en niet goed weten hoe je iets kan zeggen. Laat je dan niet ontmoedigen en blijf je concentreren op je taak. Probeer de dingen op een andere manier te formuleren en je doel te bereiken met wat je wel kan zeggen. Vergeet ook niet dat je bij het spreken gebruik kan maken van lichaamstaal om je boodschap beter over te brengen of te ondersteunen.

Voor sommige opdrachten krijg je bovendien ondersteunend materiaal van de examinatoren. Dit kunnen foto's zijn, tekeningen, sleutelwoorden, een voorbeeld, een tekst, een schema … Vergeet die niet te gebruiken, ze zullen je niet alleen inspiratie geven maar kunnen je ook helpen om je vlotter uit te drukken.

Maak voor schrijfopdrachten eerst een kladversie. Lees die goed. Je kan kiezen of je die kladversie eerst op papier of onmiddellijk op je computer maakt. Je mag ook tijdens het examen dit digitale woordenboek gebruiken:
http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek#.VWVmmH9jvg8.

Om je voor te bereiden op het examen, oefen je het best ook met andere digitale hulpmiddelen zoals een verklarend woordenboek, een synoniemenwoordenboek of een online grammatica.

Gesprekken voeren

Je moet een face-to-facegesprek of een telefonisch gesprek kunnen beginnen, aan de gang houden en afsluiten. Je moet dus zelf het gesprek kunnen leiden en de examinator in het gesprek betrekken. Het spreekt voor zich dat je bij alle gesprekken gepaste omgangsvormen en beleefdheidsformules gebruikt.

Wat moet je kunnen?
Wat moet je doen?

informele gesprekken voeren

 

een spontane mening of voorkeur geven en op een spontane mening of voorkeur van anderen reageren

een waardering en gevoelens uiten en op een waardering en gevoelens van anderen reageren

een discussie voeren over een algemeen onderwerp

zaken regelen

 

eenvoudige voorstellen doen en op eenvoudige voorstellen reageren

je mening geven en voorstellen doen om
- problemen op te lossen en/of
- praktische beslissingen te nemen

je uit de slag trekken in alledaagse situaties en op reis

een klacht uiten en opvolgen
reageren op een klacht en een klacht doorgeven

onderhandelen

informatie uitwisselen

 

informatie geven en vragen

aanwijzingen en instructies vragen en opvolgen

een sollicitatiegesprek voeren

De volgende tabel geeft een paar concrete voorbeelden van gesprekken die je moet kunnen voeren in een bepaalde communicatiesituatie. Dit is geen volledige opsomming, enkel een illustratie.

Je voert een gesprek ...
waarin je ...

in de privésfeer

 

de voor- en nadelen van een vakantiebestemming bespreekt

actief meedoet in een discussie over het handhaven van verschillen in prijzengeld in de sport bij mannen en vrouwen

je boosheid uit over het niet nakomen van afspraken

als lid van de samenleving

 

onderhandelt over leveringsvoorwaarden van producten (hoeveelheid, plaats en tijdstip van levering, kostprijs …)

tijdens een straatinterview toelichten wat je opmerkelijk vindt aan de vreemde stad waar je op vakantie bent, in vergelijking met je  eigen stad

voor je opleiding

bij een sollicitatiegesprek voor een stageplek ingaat op ervaringen, motivatie en kwalificaties

voor je werk

de klacht van een klant in een winkel over een slecht werkend apparaat adequaat afhandelt

mensen aanspreekt op straat en hen uitleg geeft bij een folder

Strategieën

Om je gespreksopdracht voor te bereiden, lees je eerst goed de opdracht om precies te weten wat je moet doen en hoe je daarbij moet inspelen op de communicatiesituatie. Is die formeel of informeel? Hoe kan je je taalgebruik daarop afstemmen?

Soms zal je misschien even vastzitten en niet goed weten hoe je iets kan zeggen. Laat je dan niet ontmoedigen en blijf je concentreren op je taak. Probeer de dingen op een andere manier te formuleren en je doel te bereiken met wat je wel kan zeggen. Vergeet ook niet dat je tijdens een gesprek gebruik kan maken van lichaamstaal om je boodschap beter over te brengen of te ondersteunen.

Vergeet daarbij niet dat je je gesprekspartner kan vragen om iets te herhalen of om trager te spreken als je iets niet begrijpt.

Soms kan je de indruk hebben dat je gesprekspartner jou niet begrijpt. Je kan dan gedeeltelijk herhalen wat je net hebt gezegd om na te gaan of je gesprekspartner je volgt. Eventueel kan je ook proberen om je zin op een andere manier te formuleren.

Als je weet wat je wil zeggen, denk dan ook nog even na hoe je het gesprek gaat beginnen en afsluiten. Noteer daar eventueel wat sleutelwoorden voor. Probeer daarnaast enkele woorden op te schrijven om het gesprek gaande te houden. Die woorden kunnen je helpen als er een stilte valt.

Welke opdracht moet je uitvoeren?

Dit vak heeft geen opdrachten

Welke bijlagen heb je nodig?

Dit vak heeft geen bijlagen

Hoe verloopt het examen?

150 minuten voor examens vanaf 01-01-2023 tot 31-12-2023
Het examen Engels 3aso is een digitaal examen. Meer uitleg over onze digitale examens, de instructies en heel wat voorbeeldvragen vind je op http://examencommissiesecundaironderwijs.be/examens. Het examen bestaat uit drie delen: luisteren (33%), lezen (33%) en schrijven (34%).
identiteitskaart
balpen kladpapier digitaal woordenboek: http://www.vandale.nl online spellingcontrole: http://www.spelling.nu/
Het digitaal examen bestaat uit gesloten en open vragen. Er zijn verschillende vraagtypes: invulvragen, sleepvragen, dropdownvragen, meerkeuzevragen... Elk vraagtype heeft een eigen instructiezin, die aangeeft wat je precies moet doen. Het is belangrijk dat je de verschillende vraagtypes vooraf inoefent. Op de website vind je een oefenexamen, waarin je ze kan uitproberen. Uiteraard is dit geen echt examen; de bedoeling is dat je de techniek van de digitale vraagtypes in de vingers krijgt. Voor schrijven krijg je opdrachten. Die bestaan uit een korte situatiebeschrijving en een globale omschrijving van wat je moet doen.

Hoe beoordelen we het examen?

Voor de gesloten vragen: - moet je het juiste antwoord aanduiden om punten te scoren, - kan je naargelang van het vraagtype voor een gedeeltelijk juist antwoord ook punten scoren; soms moet je de vraag volledig juist beantwoorden (dat staat dan expliciet in de instructie) - is er geen giscorrectie. Voor de schrijfopdrachten beoordelen we: - de correcte uitvoering van de opdracht, - of je rekening houdt met de situatie (formeel of informeel) - de formulering, - de spelling, - de tekstkenmerken.

Luisteren

33%

Lezen

33%

Schrijven

34%

VAKVERHOUDING
Engels mondeling 3 aso40 (01-01-2000-31-12-2999)
Engels schriftelijk 3 aso60 (01-01-2000-31-12-2999)

Met welk materiaal bereid je je voor?

Je moet zelf op zoek naar leermiddelen om je examen voor te bereiden. De Examencommissie stelt zelf geen leermiddelen ter beschikking. Je kan ze kopen in een (online) boekhandel of ontlenen en raadplegen in een bibliotheek. De bibliotheken van de lerarenopleiding aan de universiteit of de hogeschool bieden heel wat leermiddelen aan.
Bij elke nieuwe editie van de vakfiche actualiseren we deze bibliografie. Toch is het best mogelijk dat bepaalde werken niet meer verkrijgbaar zijn of dat nieuwe werken die al op de markt zijn, nog niet zijn opgenomen. Ook websites veranderen al eens van naam of worden aangepast. Als je niet onmiddellijk op de juiste website terechtkomt, kan je die proberen te vinden via een goede zoekmachine.
We maken bewust een selectie van leermiddelen die ons op dit ogenblik het meest aangewezen lijken om je voor te bereiden op onze examens. Zo willen we je helpen om je studie efficiënter aan te pakken. Je kan echter ook andere werken of cursussen gebruiken bij je voorbereiding op het examen.
Hieronder staan enkele methodes die vaak gebruikt worden in het secundair onderwijs. Ze bieden je voldoende ondersteuning om de leerstof zelfstandig te verwerken. We verwijzen naar websites of andere uitgaven die je ook kunnen helpen bij je voorbereiding.
Probeer in elk geval zoveel mogelijk te oefenen en de taal actief te gebruiken. Het volstaat niet leerboeken te verwerken of theoretische kennis op te doen om voor het examen te slagen. Je succes hangt vooral af van je communicatieve vaardigheden.

Methode
Uitgeverij
Gegevens

Insight

English for Life

New Headway

Oxford University Press

https://elt.oup.com/

On Track

Van In

www.vanin.be

03 432 95 02
secundair.onderwijs@vanin.be

Connect

Plantyn

www.plantyn.com

0800 99 084

service@plantyn.com

Ace

Pelckmans

www.pelckmans.be

03 660 27 20

klantendienst@pelckmansuitgevers.be

Fairway

Intertaal

www.intertaal.nl

Website
Hoe kan deze site je helpen? Wat vind je hier?

https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english

http://www.examenglish.com/leveltest/index.php

Deze websites kunnen je helpen je ERK-niveau in te schatten.

Let op, je scores op zelftests bieden geen garantie op slagen voor de Examencommissie.

wp.digischool.nl/engels/oefenen/

www.examenglish.com/CEFR/B1.htm

Op deze websites vind je een combinatie van verschillende vaardigheden. De sites zijn specifiek gekoppeld aan een ERK-niveau.

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

Hier vind je gevarieerde oefeningen woordenschat en grammatica. Je kan hier ook vaardigheden inoefenen.

www.englishpage.com

Hier vind je gevarieerde oefeningen grammatica, vooral werkwoorden en tijden.

leestrainer.nl/Engels/vo/woordenschat.htm

leestrainer.nl/Engels/vo/grammatica.htm

Op deze sites vind je oefeningen woordenschat, spreekwoorden en grammatica. De grammatica-site geeft ook uitleg bij allerlei grammaticale items.

web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/index.htm

De site biedt gevarieerde oefeningen woordenschat en grammatica aan. Bij de grammaticale items krijg je uitleg.

www.tolearnenglish.com

Naast gevarieerde oefeningen vind je hier ook een chatroom, spelletjes en audio- en videofragmenten.

www.englishexercises.org

Hier vind je gevarieerde oefeningen woordenschat en grammatica.

wp.digischool.nl/engels/oefenen/grammatica/

wp.digischool.nl/engels/oefenen/woordenschat/

Hier vind je oefeningen woordenschat en grammatica.

http://www.independent.co.uk

http://www.bbc.com/news/

http://www.telegraph.co.uk/

http://www.cnn.com/

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

www.bbc.co.uk/newsround

Als je vreemde talen leert, moet je ook gevoeligheid ontwikkelen voor verschillen en gelijkenissen tussen je eigen cultuur en de cultuur van de mensen die de taal spreken. Op deze websites vind je teksten die deze gevoeligheid aanscherpen.

https://nl-nl.duolingo.com/

https://www.babbel.com/

https://www.memrise.com/

https://www.lingq.com/nl/

Met behulp van deze apps kan je zelfstandig een basiskennis Engels verwerven.

Let op: je scores op zelftests bieden geen garantie op slagen voor de Examencommissie. Sommige apps zijn volledig of gedeeltelijk in het Engels.

Leermiddelen om je taalbeheersing te vergroten
Extra informatie

Taaltijdschriften:

- Team (Uitgeverij Averbode)

- Club (Uitgeverij Averbode)

www.averbode.be

013 78 01 11

Taaltijdschriften spelen vaak in op actuele onderwerpen en bieden oefeningen aan die je kunnen helpen om je leesvaardigheid verder te ontwikkelen.

Logan, S. & Thaine, C. (2008) Cambridge English Skills Real Listening & Speaking 2 with answers and Audio CD. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521702003

Craven, M. (2008) Cambridge English Skills Real Listening & Speaking 3 with answers and Audio CD. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521705882

Met deze boeken kan je de vaardigheden 'luisteren', 'spreken' en 'gesprekken voeren' inoefenen.

Driscoll, L. (2008) Cambridge English Skills Real Reading Level 2 with answers. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521702041

Driscoll, L. (2008) Cambridge English Skills Real Reading Level 3 with answers. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521705738

Met deze boeken kan je de vaardigheid 'lezen' inoefenen.

Palmer, G. (2008) Cambridge English Skills Real Writing Level 2 with answers and Audio CD. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521701860

Gower, R. (2008) Cambridge English Skills Real Writing 3 with answers and Audio CD. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521705929

Phytian, B.A. (2010) Correct English. Teach Yourself. Hodder Education. ISBN 9781444105940

Met deze boeken kan je de vaardigheid 'schrijven' inoefenen.

Phytian, B.A. (2010) Correct English. Teach Yourself. Hodder Education. ISBN 9781444105940

Met deze boeken kan je de vaardigheid 'spreken' inoefenen.

Carleton-Gertsch, L. (2017) Words in Context. Almere: Intertaal. ISBN 9789460307225

Gairns, R. & Redman, S. (2008) Oxford Word Skills Intermediate (Book & CD- ROM). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780194620079

Redman, S. (2011) English Vocabulary in Use: Pre-Intermediate and Intermediate 3rd Edition. Book with answers and CD-ROM. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521149891

Tschirner, e.a. (2017) Context – Woordenschat met oefeningen. Almere: Intertaal.  ISBN 9789460300158

Met deze boeken kan je je woordenschat oefenen en uitbreiden.

Eastwood, J. (2019) Oxford Practice Grammar Intermediate with Key. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780194214742

Hird, J. (2013) Oxford Learner's Pocket Verbs and Tenses. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780194325691

Murphy, R. (2019) English Grammar in Use with answers 5th Edition. Cambridge University Press. ISBN 9781108457651

Van Hoof, A & Mous, L. (2017) Grammatica Engels. Utrecht: Van Dale Uitgevers. ISBN 9789460773631

Met deze boeken kan je je grammatica oefenen en uitbreiden.

Collins, T. (2017) Correct Your English Errors, Second Edition. New York: Mcgraw-Hill Education. ISBN 9781260019216

Dit boek heeft als doel frequente taalfouten te verbeteren en te vermijden.

Hancock, M. (2017) English Pronunciation in Use Intermediate (with downloadable Audio), 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781108403696

Wells, J.C. (2008) Longman Pronunciation Dictionary, Paper with CD-ROM (3rd Edition). London: Pearson Longman. ISBN 781405881180

Deze boeken kunnen je helpen je uitspraak te verbeteren.